2694_6723

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า ฉลอง และ เฉลิม มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร ตอบ คำว่า ฉลอง และ เฉลิม ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายดังนี้ คำว่า ฉลอง เป็นคำกริยา หมายถึง ทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น งานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี เช่น ฉลองพระ ฉลองหนังสือ ฉลองอายุ, จัดงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น ฉลองปริญญา, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ เฉลิม เป็น เฉลิมฉลอง. ส่วนคำว่า เฉลิม เป็นคำกริยา หมายถึง ยกย่อง เช่น เฉลิมพระเกียรติ, เพิ่มพูน, เสริม, เช่น เฉลิมศรัทธา. แต่ถ้าเป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง เลิศ, ยอด. ถาม คำว่า ปิดคดี, ปิดฉาก, ปิดบัง, ปิดบัญชี, ปิดปาก, ปิดสำนวน และ ปิดหู ปิดตา มีความหมายอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุความหมายของ คำต่าง ๆ ไว้ดังนี้ คำว่า ปิดคดี เป็นคำกริยาที่ใช้ในทางกฎหมาย หมายถึง การที่โจทก์ และจำเลยแถลงด้วยปากหรือหนังสือ หรือทั้ง ๒ อย่างเมื่อสืบพยาน จำเลยเสร็จแล้ว เพื่อสรุปประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายต่อศาลก่อน มีคำพิพากษา. คำว่า ปิดฉาก เป็นคำกริยาที่เป็นภาษาปาก หมายถึง เลิก, หยุด, ยุติ, เช่น เรื่องนี้ปิดฉากแล้ว. คำว่า ปิดบัง เป็นคำกริยา หมายถึง ไม่เปิดเผย เช่น ปิดบังความรู้ ปิดบังความจริง. คำว่า ปิดบัญชี เป็นคำกริยา หมายถึง บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจการเมื่อสิ้นงวดหรือครบปีบัญชีเพื่อแสดงให้รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุน เท่าไร. คำว่า ปิดปาก เป็นคำกริยา หมายถึง ไม่พูด หรือไม่ให้พูด เช่น ปิดปากเงียบ พยานถูกฆ่าปิดปาก. คำว่า ปิดสำนวน เป็นคำกริยาที่เป็นภาษาปาก หมายถึง ยุติการ สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี. คำว่า ปิดหูปิดตา เป็นคำกริยา หมายถึง ไม่ยอมรับรู้รับฟัง, ไม่ยอม ให้รู้ให้เห็น. ถาม คำว่า ว่าที่ มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า ว่าที่ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำ กริยา หมายถึง รั้งตำแหน่งหรือยศ (ใช้แก่ทหารหรือตำรวจ) เช่น ว่าที่ ร้อยตรี ว่าที่พันตำรวจโท. ถ้าเป็นคำภาษาปาก หมายถึง รั้งตำแหน่งที่ จะเป็นต่อไป เช่น ว่าที่พ่อตา. ถาม คำว่า สัจนิยม และ สัจจนิยม คำใดเขียนถูกต้อง และมีความหมาย อย่างไร ตอบ คำเขียนที่ถูกต้องคือ สัจนิยม ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุความหมายไว้ว่า เป็นคำนามที่ใช้ในทางศิลปะและ วรรณคดี หมายถึง คตินิยมในการสร้างสรรค์วรรณกรรมหรือศิลปะ ซึ่ง แสดงให้เห็นชีวิตและโลกอย่างสมจริง. แต่ถ้าเป็นคำนามทางปรัชญา จะหมายถึง ทฤษฎีที่ถือว่าโลกและ วัตถุเป็นสิ่งมีอยู่จริงเช่นเดียวกับจิต และมีอยู่อย่างอิสระจากจิต. คำนี้ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า realism.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=