2687_3509

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ***ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการ ศึกษา ๒๕๕๒ และขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขา วิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว ได้รับการยกย่องให้เป็น อาจารย์ดีเด่นจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี ๒๕๕๒ ***ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับกองศิลปกรรม จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สื่อมวลชนกับการใช้ราชาศัพท์” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและศึกษา หลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ที่ถูกต้อง และรวบรวมประเด็นปัญหาในการใช้ราชาศัพท์ที่พบจากสื่อทุกแขนง ตลอดจนปัญหาที่สื่อมวลชนพบใน การปฏิบัติงานมาอธิบายไขปัญหาต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้แทนสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ การใช้ภาษาก่อนออกอากาศและเผยแพร่ ตลอดจนผู้แทนจากบริษัทผู้รับจ้างผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิด ชอบให้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการผลิต รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน อนึ่ง การจัดงานครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากการประชุมทางวิชาการเรื่อง “สื่อมวลชนกับการใช้ราชาศัพท์” ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากเรื่องราชาศัพท์เป็นเรื่องเฉพาะทางและมิได้เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารอยู่ในชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นที่จะต้องกระทำอย่างต่อ เนื่องเพื่อให้ความรู้ไม่ขาดตอน และเพื่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของราชาศัพท์ และใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับกาล- เทศะ รวมถึงเพื่อให้สื่อมวลชนได้นำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=