2687_3509

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า integration และ social integration ใช้ศัพท์บัญญัติ ว่าอย่างไร ตอบ คำว่า integration ศัพท์รัฐศาสตร์ บัญญัติว่า บูรณาการ ศัพท์เศรษฐศาสตร์ บัญญัติว่า บูรณาการรวมหน่วย หรือ การรวมหน่วย ศัพท์รัฐศาสตร์ บัญญัติคำ social integration ว่า บูรณา การทางสังคม ถาม คำว่า กระบวนการ และ ขบวนการ มีความหมายเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร ตอบ คำว่า กระบวนการ เป็นคำนาม หมายถึง ปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบไปสู่ผลอย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก หรือหมายถึง กรรมวิธี หรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง เช่น กระบวนการเคมีเพื่อผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. คำว่า กระบวนการ เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า process ใน ศัพท์นิติศาสตร์ ศัพท์ประชากรศาสตร์ ศัพท์รัฐศาสตร์ ศัพท์ วิศวกรรมอุตสาหการ และศัพท์เศรษฐศาสตร์ ส่วนคำว่า ขบวนการ เป็นคำนาม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวม กันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขบวนการผู้ก่อการร้าย คำว่า ขบวนการ เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า movement ในศัพท์นิติศาสตร์ และศัพท์รัฐศาสตร์ ถาม คำว่า กำกัด และ จำกัด มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร ตอบ คำว่า กำกัด และ จำกัด ทั้ง ๒ คำเป็นคำกริยา มีความหมาย ใกล้เคียงกัน คำว่า กำกัด หมายถึง จำกัดเข้า, จำกัดให้แคบเข้า. คำว่า กำกัด มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า restrict ในศัพท์คณิตศาสตร์ คำว่า restriction of mapping บัญญัติ ว่า การกำกัดการส่ง ศัพท์นิติศาสตร์และศัพท์รัฐศาสตร์ คำว่า restriction บัญญัติว่า ข้อจำกัด ส่วนคำว่า จำกัด หมายถึง กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ เช่น จำกัดอายุ จำกัดความรู้. มีความหมายตรงกับคำภาษา อังกฤษว่า limit ในศัพท์นิติศาสตร์ และศัพท์เศรษฐศาสตร์ คำว่า limited company บัญญัติว่า บริษัทจำกัด

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=