1573_2907

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ISSN 0857-7064 *** ราชบัณฑิตยสถาน ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน ได้รับยกย่องจาก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็น อักษรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ ***ขอแสดงความยินดีที่ ศาสตราจารย์ พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับ รางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๒ จากสมาคมนักเขียนแห่ง ประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ***ขอแสดงความยินดีที่ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต ประธานสำนักศิลปกรรม ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชา ภาษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง *** ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการนโยบายภาษาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วย กรรมการนโยบายภาษาแห่งชาติ กรรมการวิชาการ เลขานุการกรม และผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ นำกระเช้าหนังสือผลงานของ ราชบัณฑิตยสถานไปมอบแด่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ได้สนทนา เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายภาษาแห่งชาติของราชบัณฑิตยสถานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งโครงการราชบัณฑิต สัญจรของสำนักศิลปกรรม โดยนายชวน หลีกภัย ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของภาษาทั้งภาษาไทยกลางและภาษาถิ่น และยังกล่าวถึงความ สำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งจะทำให้คนในชาติได้รู้ถึงภูมิหลังความเป็นไปที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเรียนรู้เข้าใจ ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านสังคม การเมือง ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=