1573_2907

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า ยุทธวิธี และ ยุทธศาสตร์ มีความหมายเหมือน หรือว่าแตกต่างกันเช่นไร ตอบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เก็บคำว่า ยุทธวิธี โดยระบุว่าเป็นคำนาม หมายถึง วิธี และอุบายของการรบ. ส่วนคำว่า ยุทธศาสตร์ เป็นคำ นาม หมายถึง วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อำนาจ ทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทาง ทหารตามความจำเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม. แต่ถ้าเป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง ที่มีความสำคัญทาง การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารทั้ง ในยามสงบและยามสงคราม เช่น จุดยุทธศาสตร์. ถาม คำว่า กลยุทธ์, กลยุทธ คำใดเขียนถูกต้อง และมีความ หมายเหมือนหรือแตกต่างกับคำว่า กลวิธี หรือไม่ ตอบ คำเขียนที่ถูกต้องคือ กลยุทธ์ มีความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า น. การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม, วิธีการที่ต้องใช้กลอุบาย ต่าง ๆ, เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้. ส่วนคำว่า กลวิธี หมายถึง น. วิธีพลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ. ถาม การพักชำระหนี้ มีความหมายอย่างไร ตอบ ในหนังสือ พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ เก็บศัพท์คำว่า moratorium ใช้ศัพท์บัญญัติว่า การ พักชำระหนี้ โดยให้คำอธิบายว่า การขอหยุดพักการ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อครบเวลาที่ กำหนดแล้ว จึงชดใช้หนี้ตามปรกติ ซึ่งการพักชำระหนี้ อาจเป็นเพียงการพักชำระเงินต้นหรือพักชำระดอกเบี้ย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจพักชำระทั้งเงินต้นทั้ง ดอกเบี้ย โดยมากมักจะมีสาเหตุมาจากลูกหนี้ประสบ ปัญหาทางการเงินหรือขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถ หาเงินมาชำระหนี้ได้ ถาม คำว่า ชาติพลี อ่านว่าอย่างไร ตอบ ในหนังสือ อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุ ไว้ในหน้า ๑๑ ว่า ชาด-ติ-พะ-ลี, ชาด-พะ-ลี

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=