1572_6687

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ทาง • รายการวิทยุ ๑. รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ช่วงภาคข่าว เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น. ความยาวประมาณ ๑-๒ นาที ๒. รายการ เพลินภาษา ๕ นาที ทาง FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๗.๑๐-๑๗.๑๕ น. ความยาวประมาณ ๕ นาที ๓. รายการ คลังความรู้ คู่แผ่นดิน ทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๕-๒๑.๐๐ น. ความยาวประมาณ ๒๕ นาที • รายการโทรทัศน์ รายการ คนเก่งภาษาไทย ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จ� ำนวน ๓๐ ตอน • คอลัมน์ประจ� ำในหนังสือพิมพ์ คอลัมน์ องค์ความรู้ภาษาไทย โดยราชบัณฑิตยสถาน ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์-ศุกร์ นายนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม เป็นผู้แทน เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน น� ำคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน เยี่ยมพบและมอบของขวัญสวัสดี ปีใหม่แด่ผู้อ� ำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีผู้แทนรับมอบ นายนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม เป็นผู้แทน เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน น� ำคณะผู้บริหารและเจ้า หน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน เยี่ยมพบและมอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ผู้อ� ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (สวท.) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีผู้แทนรับมอบ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=