1572_6687

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ช� ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดท� ำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ� ำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระล� ำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ�่ ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม ค� ำว่า ลิขสิทธิ์ และ ค� ำว่า สิทธิบัตร มีความหมายเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร ตอบ ค� ำว่า ลิขสิทธิ์ และ ค� ำว่า สิทธิบัตร มีความหมายแตก ต่างกัน ดังนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายค� ำว่า ลิขสิทธิ์ ไว้ว่า น. สิทธิทาง วรรณกรรม ศิลปกรรมและประดิษฐกรรม ซึ่งผู้เป็นต้น คิดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย; (กฎ) สิทธิแต่ผู้เดียว ที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระท� ำใด ๆ เกี่ยวกับ งานที่ตนได้ท� ำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะท� ำซ�้ ำ ดัดแปลง หรือน� ำออกโฆษณาไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นน� ำงานนั้นไปท� ำเช่นว่านั้นด้วย . ตรงกับภาษาอังกฤษ ค� ำว่า copyright ส่วนความหมายของค� ำว่า สิทธิบัตร ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุไว้ว่า (กฎ) น. หนังสือส� ำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ก� ำหนดโดยกฎหมายว่า ด้วยสิทธิบัตร . ตรงกับภาษาอังกฤษ ค� ำว่า patent ถาม ค� ำว่า CSR ย่อมาจากค� ำใด ค� ำไทยใช้ว่าอย่างไร ตอบ หนัง สือ พจนานุกรมศัพท์ รั ฐศาสตร์ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ เก็บศัพท์ CSR ไว้ ค� ำเต็มคือ corporate social responsibility ศัพท์บัญญัติใช้ว่า ความรับผิดชอบ ทางสังคมของบริษัท โดยระบุความหมายว่า หมายถึง ภาระผูกพันขององค์การ กิจการ บริษัท ธุรกิจที่ด� ำเนิน กิจการใด ๆ ภายใต้หลักจริยธรรมโดยมีการก� ำกับดูแล กิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจพร้อมกับรักษาสังคมและ สิ่งแวดล้อมเพื่อน� ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ถาม ค� ำว่า อุณหภูมิ อ่านว่า อุน-หะ-พูม หรือ อุน-นะ-หะ-พูม ตอบ ในหนังสือ อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุ ค� ำอ่านไว้ในหน้า ๔๕ ว่า อุน-หะ-พูม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=