1572_6687

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน จดหมายข่าว สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ISSN 0857-7064 *** เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ราชบัณฑิตยสถาน ได้เดินทางไปเยี่ยมสื่อมวลชนเพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ และขอบคุณที่สื่อต่าง ๆ ได้ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ ข่าวและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานด้วยดีตลอดมา เยี่ยมพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่นายเทพชัย หย่อง ผู้อ� ำนวยการ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เยี่ยมพบ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ผู้บริหารและเจ้าของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และถ่ายภาพ ร่วมกับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=