1570_2534

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ราชบัณฑิตยสถานก� ำหนดให้ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.เบญญา รัตนผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.พิมพลอย ชีระธรรม โรงเรียนอนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.กุลธิดา เครือโสภณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รางวัลชมเชย ๖ คน ได้แก่ ด.ช.ติณณภพ รุ่งวิริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด.ช.ศุภโชค เชาวน์เจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ญ.ธัญพร อาวุธปัญญากุล โรงเรียนวัดราษฎร์บ� ำรุง กรุงเทพมหานคร ด.ช.กฤษณะ เรือนใจ โรงเรียนวัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร ด.ญ.กชกร จรรยาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบางตลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ญ.หทัยภัทร สังข์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ประจ� ำพุทธศักราช ๒๕๕๒ และ โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรจากราชบัณฑิตยสถาน โดยจะมีการมอบรางวัลในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ นี้ *** ผลการคัดเลือกนักแสดงละครผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ประจ� ำพุทธศักราช ๒๕๕๒ มีดังนี้ นักแสดงน� ำชาย ได้แก่ นายทฤษฎี สหวงษ์ บริษัท สเต็ป ออนเวิร์ด จ� ำกัด นักแสดงน� ำหญิง ได้แก่ นางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ นักแสดงประกอบชาย ได้แก่ นายวิชญ จารุจินดา สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ นักแสดงประกอบหญิง ได้แก่ นางสาวณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ บริษัท บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จ� ำกัด ส่วนสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัล คือ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และบริษัทผลิตละครที่ได้รับรางวัล คือ บริษัท สเต็ป ออนเวิร์ด จ� ำกัด และ บริษัท บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จ� ำกัด ซึ่งจะมีการมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ประจ� ำพุทธศักราช ๒๕๕๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ *** ราชบัณฑิตยสถานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์เพื่อความ ส� ำเร็จ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการราชบัณฑิตยสถาน มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคในการจัดท� ำแผนกลยุทธ์ โดยสามารถน� ำความรู้ที่ได้จากฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=