1570_2534

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน จดหมายข่าว สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ISSN 0857-7064 *** ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  พันธุเมธา ภาคีสมาชิก ส� ำนักศิลปกรรม ได้รับพระบรม- ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย ส� ำนักศิลปกรรม ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ *** ราชบัณฑิตยสถานจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ส� ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ทั่วประเทศ ชิง ทุนการศึกษาพร้อมรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ประจ� ำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ อาคารราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน จ� ำนวนทั้งสิ้น ๒๗๘ คน การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๔ รอบ ได้แก่ การเขียนสะกดค� ำ การอ่านออกเสียง (ร้อยแก้ว) การฟังเพื่อเขียนย่อความ และการพูดสะกดค� ำ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยเป็นกรรมการตัดสินในแต่ละรอบ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=