1570_2534

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ช� ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดท� ำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ� ำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระล� ำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ�่ ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม ค� ำว่า serf ในศัพท์ทางประวัติศาสตร์ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ว่า ทาสติดที่ดิน ถาม ค� ำว่า slave ศัพท์ทางประวัติศาสตร์ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ว่า ทาส ถาม ค� ำว่า slaveholder ศัพท์ทางประวัติศาสตร์ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ว่า เจ้าทาส หรือ เจ้าของทาส ถาม ค� ำว่า slave trade ศัพท์ทางประวัติศาสตร์ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ว่า การค้าทาส ถาม ค� ำว่า Slave State มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ หมายถึง รัฐในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐมีทาส และสนับสนุนการมีทาส ก่อนการเกิดสงครามกลางเมือง อเมริกัน (ค.ศ. ๑๕๖๑-๑๘๖๕) ถาม ค� ำว่า สารัตถส� ำคัญ กับ สารัตถะส� ำคัญ ค� ำใดเขียนถูกต้อง ตอบ ค� ำที่เขียนถูกต้องคือ สารัตถะส� ำคัญ ถาม ค� ำว่า สาระประโยชน์ กับ สารประโยชน์ ค� ำใดเขียนถูกต้อง ตอบ ค� ำที่เขียนถูกต้องคือ สารประโยชน์ ถาม ราชาศัพท์ของค� ำว่า ให้ ที่ใช้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ราชาศัพท์ค� ำว่า พระราชทาน ถาม ค� ำว่า ไนยะ, นัย, นัยยะ ค� ำใดเขียนถูกต้อง ตอบ ค� ำที่เขียนถูกต้องคือ นัย อ่านว่า ไน หรือ ไนยะ เช่น ตีความได้หลายนัย อ่านว่า ตี-ความ-ได้-หลาย-ไน หรือ อ่านว่า ตี-ความ-ได้-หลาย-ไน-ยะ ก็ได้ แต่ค� ำว่า นัยว่า ซึ่ง เป็นค� ำวิเศษณ์ ที่มีความหมายว่า มีเค้าว่า อ่านว่า ไน-ว่า ถาม ควรใช้ถ้อยค� ำว่า อัญเชิญพระบรมราโชวาท หรือ เชิญพระบรมราโชวาท จึงจะถูกต้อง ตอบ แบบแผนการ ใช้ ถ้ อยค� ำของราชส� ำนักทั้งส� ำนัก ราชเลขาธิการ และส� ำนักพระราชวัง ใช้ว่า เชิญพระบรม- ราโชวาท ถาม ราชาศัพท์ค� ำว่า รูปถ่าย ที่ใช้แก่เจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ราชาศัพท์ค� ำว่า รูปถ่าย ที่ใช้แก่เจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า ใช้ว่า พระรูป

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=