1569_5464

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาและสังคม ส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการให้บริการปรึกษาเพื่อลดวิกฤติปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เมื่อวันพุธที่ ๒๓ และ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า กรุงเทพฯ *** ราชบัณฑิตยสถานจัดงานเลี้ยงอ� ำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (นายมานิตย์ ทองสอน) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน โดยมีราชบัณฑิต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานร่วมงาน ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความเสียใจและอาลัยที่ นายวิศาล อู่เจริญ ผู้อ� ำนวยการกองศิลปกรรม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.​๒๕๕๒ เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรมวันที่ ๒๔-๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ.เมือง จ.ระนอง ราชบัณฑิตยสถานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานเดินทาง ไปร่วมงาน และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ เมรุวัดสุวรรณคีรีวิหาร อ.เมือง จ.ระนอง

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=