1569_5464

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน จดหมายข่าว สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ISSN 0857-7064 ***ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีที่ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้รับพระบรม- ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด� ำรงต� ำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ *** ราชบัณฑิตยสถาน จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การแปลและการแปลเพื่อปลายทาง (Translation and Localization)” ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน โดยจัดการประชุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และน� ำเทปบันทึกถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจ� ำนวนมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ และสมาชิกในประเทศไทยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วย ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก ProZ.com, Asia Online, SIL International, ศูนย์ปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล สุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม PSI

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=