1569_5464

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ช� ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดท� ำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ� ำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระล� ำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ�่ ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เป็นต� ำแหน่งทางวิชาการหรือไม่ ตอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เป็นต� ำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ� ำ ผู้เคยด� ำรง ต� ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความช� ำนาญเป็นพิเศษและพ้นจาก ต� ำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่ง ตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์ เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ นั้นมีความ เชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจ สอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ ที่ต่ ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ แยกจากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา การเรียกชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์ เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติของแต่ละ มหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียก ว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต� ำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ หรือศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา หรือ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัยใช้อักษรย่อว่า “ศ. กิตติคุณ” หรือ “ศ. (เกียรติคุณ)” ส่วนระเบียบส� ำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ต� ำแหน่งทางวิชาการเป็น ค� ำน� ำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ใช้อักษรย่อว่า “ศ.” ถาม ค� ำว่า เขมราฐ จ.อุบลราชธานี อ่านอย่างไรถูกต้อง ตอบ ค� ำอ่านที่ถูกต้องของค� ำว่า เขมราฐ คือ เข-มะ-ราด ถาม ค� ำว่า ธรรมามูล จ.ชัยนาท อ่านอย่างไรถูกต้อง ตอบ ค� ำอ่านที่ถูกต้องของค� ำว่า ธรรมามูล คือ ท� ำ-มา-มูน ถาม ค� ำว่า ตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี อ่านอย่างไรถูกต้อง ตอบ ค� ำอ่านที่ถูกต้องของค� ำว่า ตานีนรสโมสร คือ ตา-นี- นะ-ระ-สะ-โม-สอน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=