4.เมษายน 2552.indd

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ºลงานสำคั≠ - “โลกทัศน์ของคนไทยวิเคราะห์จากวรรณคดีคำสอนสมัยสุโขทัย”. ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ โอเดียนสโตร์พิมพ์ เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๓ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - “การศึกษาสภาพสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากเอกสารสำคัญทางวรรณคดีในสมัยนั้น”. ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ชนชาติต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน (แปล). โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ พ.ศ. ๒๕๒๕ - วรรณกรรมเชิงปรัชญาของฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๙ (ได้รับรางวัลแต่งตำราจากโครงการส่ง เสริมการสร้างตำราของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) - ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล. ราชบัณฑิตยสถานพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๓๓, พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประวัติ อุปนายกราช∫ั≥±ิตยส∂าน คนที่ ๑ ศาสตราจารย์ ดร. เปïò ยมศักดิÏ เมนะเศวต ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการประมง วัน เดือน ปï เกิด ๑๔ มกราคม ๒๔๙๑ ∫ิดา - มารดา หลวงประสิทธิกลมัย ราชบัณฑิต - นางประหยัด เมนะเศวต คุ≥วุฒิ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๓ - M.S. (Fisheries), มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕ - Ph.D. มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๗ ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕–๒๕๔๖ - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖–๒๕๕๐ - ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๔๘–๒๕๕๐ เกียรติคุ≥ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ - ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. - โล่เกียรติสมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย - นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รางวัลพระยาภะรตราชา ºลงานสำคั≠ ตำรา - Comprehensive and Responsible Coastal Zone Management for Sustainable and Friendly Coexistence Between Nature and People. Proceedings of the 6 th International Conference on Environmental management of Enclosed Coastal Seas., 2003. - Author(s) Menasveta, P. and N. Tandavanitj (editors). - Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330., Thailand, 2003, 708 pages. - 2008 Pollutants. P 53–63. - Author(s) Piamsak Menasveta and Voravit Cheevapo9rn. - Editor Nobuo Mimura - Asia-Pacific Coasta and Their Management States of Enviroment - Spinger, Dordrecht, The Netherlands. ∫ทความ - เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และ สมชัย. “ภาวะพิษปลาปักเป้า”. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓-๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐, หน้า ๒๐๔–๒๐๙. - อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ และเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. “วิกฤตการณ์โลกร้อนกับปัญหาสุขภาพ”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐. หน้า ๘๒๘–๘๓๘.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=