4.เมษายน 2552.indd

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปï ที่ ๑˘ ©∫ั∫ที่ ๒๑ı เม…ายน ๒ıı๒ ISSN 0857-7064 ****** ศาสตราจารย์ ดร.ปí ≠≠า ∫ริสุทธิÏ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น นายกราช∫ั≥±ิตยส∂าน ศาสตราจารย์ ดร.เปïò ยมศักดิÏ เมนะเศวต ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น อุปนายกราช∫ั≥±ิตยส∂าน คนที่ ๑ และ ดร.โส¿า ชูพิกุลชัย ชปï ลมันน์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น อุปนายกราช∫ั≥±ิตยส∂าน คนที่ ๒ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ****** ราช∫ั≥±ิตกิตติมศักดิÏ ราช∫ั≥±ิต และ¿าคีสมาชิก ราช∫ั≥±ิตยส∂าน ได้รับ √“ß«— ≈æÿ ∑∏§ÿ ≥Ÿ ª°“√·°à ºŸâ ¡’ æÿ ∑∏§ÿ ≥Ÿ ª°“√µà Õæ√–æÿ ∑∏»“ π“ จาก คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีพิธีมอบเมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย พระพรหมคุ≥า¿ร≥์ (ประยุทธ์ ปยุต⁄ ตโต) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาศาสนาศาสตร์ และ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา ได้รับโล่พุทธคุณูปการ ระดับวัชรเกียรติคุณ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม⁄ มจิต⁄ โต) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา ศาสตราจารย์พิเศ… จำนงค์ ทองประเสริ∞ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาตรรกศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.¿ิ≠โ≠ สุวรร≥คีรี ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับโล่พุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ ºูâ ช่วยศาสตราจารย์ รâ อยโท ดร.∫รรจ∫ ∫รร≥รุจิ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาปรัชญา สาขา วิชาศาสนศาสตร์ ได้รับโล่พุทธคุณูปการ ระดับรัชตเกียรติคุณ ****** ประวัติ นายกราช∫ั≥±ิตยส∂าน ศาสตราจารย์ ดร. ปí ≠≠า ∫ริสุทธิÏ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว วัน เดือน ปï เกิด ๙ มีนาคม ๒๔๘๔ ∫ิดา มารดา นายมนูญ - คุณหญิงโกสุม บริสุทธิ์ คุ≥วุฒิ - อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖ - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘ - Docteru de l’ Université de Paris (Mention Trés Honorable) ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๑๑ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๘ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย - บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย เกียรติคุ≥ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของตระกูลปาล์มส์ อากาเดมีกส์ (Commandeur dans l’ Ordre des Palmes Académiques) จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในฐานะ นักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๓๓ - ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ลูกที่มีความกตัญêูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กีรตยาจารย์ สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑ - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕ จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือปÉ า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑Û โทร.  ๒Ûıˆ Ùˆˆ-˜ โทรสาร  ๒Ûıˆ Ù˘ เอ°สารเºย·æร่

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=