4.เมษายน 2552.indd

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราช∫ั≥±ิตยส∂าน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ∂าม คำว่า diplomatic privilege ใช้ศัพท์บัญญัติ อย่างไร ตอ∫ หนังสือ ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุศัพท์บัญญัติของคำว่า diplomatic privilege ว่า เอกสิทธิÏ ทางทูต ∂าม คำว่า public order ใช้ศัพท์บัญญัติว่าอย่างไร ตอ∫ หนังสือ ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุศัพท์บัญญัติของคำว่า public order ว่า ความสง∫เรีย∫รâ อยของประชาชน ∂าม คำว่า ราช∫ั≥±ิต ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ตอ∫ ใช้ว่า fellow ∂าม คำว่า de jure และคำว่า de facto ใช้ศัพท์ บัญญัติอย่างไร ตอ∫ หนังสือ ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุศัพท์บัญญัติของคำว่า de jure ว่า โดยนิตินัย ระบุศัพท์บัญญัติของศัพท์ de facto ว่า โดย พƒตินัย ∂าม คำว่า President กับ president มีความหมาย ต่างกันหรือไม่ ตอ∫ หนังสือ ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุศัพท์บัญญัติของคำว่า President ว่า ประธานาธิ∫ดี ระบุศัพท์บัญญัติของคำว่า president ว่า ๑. ประธาน, ประธานที่ประชุม, นายก ๒. อธิการ∫ดี ∂าม คำว่า ริดรอน, ลิดรอน, ลิดลอน, เลือกสรร, เลือกสรรค์, ระหัส, รหัส, รหัด, ระหัด คำใดเขียนถูกต้อง ตอ∫ คำที่เขียนถูกต้องคือ ลิดรอน, เลือกสรร, รหัส, ระหัด จดหมายข่าวราช∫ั≥±ิตยส∂าน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปร÷ ก…า จัดทำโดย ∫รร≥าธิการ กอง∫รร≥าธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพœ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=