วารสารปี-40-ฉบับที่-3-resize

The Journal of the Royal Society of Thailand Vol. 40 No. 3 Jul-Sep 2015 การร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา : ปัญหาและความส� ำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ ภาคีสมาชิก ส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา บทคัดย่อ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการ่างขึ้นใน ค.ศ. ๑๗๘๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๗๘๙ โดยมีเนื้อหาเพียง ๗ มาตรา และมีรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียง ๒๗ มาตรา แต่กว่าจะบรรลุ ผลส� ำเร็จ คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นตัวแทนมลรัฐต่าง ๆ ต้องประสบปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทาง ความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และผลประโยชน์ทาง เศรษฐกิจของแต่ละมลรัฐ ความส� ำเร็จของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นผลจากการทุ่มเทสติปัญญา เพื่อประนีประนอมให้ทุกฝ่ายยอมรับข้อจ� ำกัดของรัฐธรรมนูญ โดยค� ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นส� ำคัญ ค� ำส� ำคัญ : รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา, ธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐ, ฝ่ายอนุรักษนิยม, ฝ่ายเสรีนิยม, ร่างรัฐธรรมนูญของมลรัฐเวอร์จิเนีย, ร่างรัฐธรรมนูญของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์, การประนีประนอม ครั้งยิ่งใหญ่ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีอายุยืนยาวนานกว่า ๒๐๐ ปี มีเนื้อหาเพียง ๗ มาตราและตั้งแต่ มีผลบังคับใช้ใน ค.ศ. ๑๗๘๙ จนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพียง ๒๗ มาตรา ท� ำให้ได้รับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่หลายประเทศน� ำไปใช้ แต่กว่าจะบรรลุผล ส� ำเร็จ คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นตัวแทนมลรัฐต่าง ๆ ต้องประสบปัญหาที่เกิดจากความแตกต่าง ทางความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของแต่ละมลรัฐ ความส� ำเร็จของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นผลจากการทุ่มเทสติปัญญา เพื่อประนีประนอมให้ทุกฝ่ายยอมรับข้อจ� ำกัดของรัฐธรรมนูญ โดยค� ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นส� ำคัญ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=