วารสารปี-40-ฉบับที่-3-resize

327 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดื อน นาราสั จจ์ วารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๘ ภูมิหลังที่น� ำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ภายหลังได้รับชัยชนะในสงครามประกาศอิสรภาพเมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๑ มลรัฐทั้ง ๑๓ แห่งของ สหรัฐอเมริกาได้ตกลงให้มีการปกครองประเทศแบบสมาพันธรัฐ (Confederation) และประกาศใช้ ธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐ (The Articles of Confederation) เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ระหว่าง ค.ศ. ๑๗๘๑-๑๗๘๙ แต่ในเวลาต่อมาพบว่ารูปแบบการปกครองภายใต้ธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐประสบ ปัญหาต่อการบริหารประเทศและการด� ำเนินนโยบายต่างประเทศ จึงมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใน ค.ศ. ๑๗๘๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตราบจนปัจจุบัน ธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐ (The Articles of Confederation) ๑ หลังการประกาศอิสรภาพต่ออังกฤษใน ค.ศ. ๑๗๗๖ ผู้แทนมลรัฐทั้ง ๑๓ แห่งของสหรัฐอเมริกา ใช้เวลา ๔ ปี (ค.ศ. ๑๗๗๖-๑๗๘๐) ก� ำหนดรูปแบบการปกครองประเทศและร่างธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งได้ให้สัตยาบันและมีผลบังคับใช้ใน ค.ศ. ๑๗๘๑ แนวคิดหลักประกอบ การร่างธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐคือ การจ� ำกัดอ� ำนาจของรัฐบาลกลางซึ่งบริหารโดยรัฐสภาและสงวน อ� ำนาจส่วนใหญ่ไว้ให้มลรัฐ ส่งผลให้การบริหารประเทศภายใต้โครงสร้างการปกครองดังกล่าวประสบ อุปสรรค และไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ ปัญหาของธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐ บทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่มลรัฐทั้ง ๑๓ แห่งเคยรู้สึกขมขื่นต่อการใช้อ� ำนาจของรัฐสภาอังกฤษ ที่ออกกฎหมายบังคับซึ่งชาวอาณานิคมอเมริกาเห็นว่าไม่เป็นธรรม ท� ำให้มลรัฐต่าง ๆ ต่อต้านการให้อ� ำนาจ แบบเบ็ดเสร็จแก่รัฐบาลกลาง แต่ประสบการณ์การสู้รบกับอังกฤษในสงครามปฏิวัติก็ท� ำให้พวกเขาตระหนัก ว่าการมีรัฐบาลกลางเป็นสิ่งจ� ำเป็น เพราะไม่เพียงแต่เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างมลรัฐ หากยังต้องเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันทั้งมวลในการด� ำเนินกิจการต่างประเทศ ทั้งด้านการทูตและการ กู้ยืมเงินจากประเทศในยุโรป ดังนั้น ธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐจึงก� ำหนดให้รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยผู้แทน ๑ ดูเอกสารต้นฉบับของธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐได้ที่ “Primary Documents in American History: The Articles of Confederation, ”http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/articles.html สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และดูข้อมูลเพิ่มเติมใน โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, “Articles of Confederation (1781-1789) : ธรรมนูญ แห่งสมาพันธรัฐ (พ.ศ. ๒๓๒๔-๒๓๓๒),” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : อเมริกา เล่ม ๑ อักษร A-B ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม), (๒๕๔๗) หน้า ๑๓๔-๑๓๕.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=