สำนักราชบัณฑิตยสภา

√“™∫— ≥±‘ μ¬ ∂“π„Àâ ∫√‘ °“√ ¢â Õ¡Ÿ ≈¢à “« “√∑“ß«‘ ™“°“√ „π “¢“«‘ ™“ — ߧ¡»“ μ√å «‘ ∑¬“»“ μ√å »‘ ≈ª»“ μ√å ·≈– À«‘ ∑¬“ ´÷Ë ß®— ¥∑”„π √Ÿ ª·∫∫æ®π“πÿ °√¡ “√“πÿ °√¡ Õ— °¢√“πÿ °√¡¿Ÿ ¡‘ »“ μ√å Õπÿ °√¡«‘ ∏“π »— æ∑å ∫— ≠≠— μ‘ À≈— °‡°≥±å °“√„™â ¿“…“‰∑¬ ·≈–Àπ— ß ◊ Õμ”√“Õ◊Ë π Ê ∑—È ßπ’È ‡ªì π°“√ªØ‘ ∫— μ‘ μ“¡æ√–√“™- ∫— ≠≠— μ‘ ¢â Õ¡Ÿ ≈¢à “« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙ Vocab Art_758 14/02/2007, 4:22 PM 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=