สำนักราชบัณฑิตยสภา

341 ´— ∫„π›´ÿâ ¡ ´— ∫„π °√–¥“…∑ÕßÕ— ß°ƒ… ’ μà “ß Ê ∑’Ë ∫ÿ √–À«à “ß°“∫À¬«° °— ∫À¬«°∑’Ë ·∑ß≈“¬·≈â « ‡æ◊Ë Õ§— ¥≈“¬„Àâ ‡¥à π™— ¥¢÷È π. ´— ∫Àπÿ π∑Õß «‘ ∏’ °“√√Õßæ◊È π¥â «¬ ’ μà “ß Ê °à Õπ„™â ∑Õßªî ¥∑— ∫„πß“π ®‘ μ√°√√¡‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡°‘ ¥ª√–°“¬ ’ ∑Õß·μ°μà “ß°— πμ“¡ ’ ∑’Ë √Õßæ◊È ππ—È π Ê ´à “ß ¥Ÿ §¥ √â “ß ·≈– ∑— ∫‡°…μ√. ´ÿâ ¡ ‘Ë ß∑’Ë √⠓ߢ÷È π‡ªì π à «πª√–°Õ∫¢ÕßÕ“§“√ ‡™à π ´ÿâ ¡¢Õߪ√–μŸ Àπâ “μà “ß‚∫ ∂å ·≈–«‘ À“√ À√◊ Õ‡ªì 𠇧√◊Ë Õߪ√–¥— ∫μ°·μà ß∑“߇¢â “ÕÕ° ‡™à π ª√–μŸ »“ π ∂“π ª√–μŸ ‡¡◊ Õß ª√–μŸ «— ß À√◊ Õ´ÿâ ¡‡®¥’ ¬å ‡™à π ´ÿâ ¡∑‘ » ´ÿâ ¡§Ÿ À“ πÕ°®“°π—È π¬— ß¡’ ´ÿâ ¡ª√–¥— ∫ ‘Ë ßÕ◊Ë π Ê ‡™à π ´ÿâ ¡‡ ¡“ ´ÿâ ¡‡√◊ Õπ·°â « ´ÿâ ¡πÕ°®“°®–‡√’ ¬°μ“¡∑’Ë μ—È ß¢Õß´ÿâ ¡¥— ß °≈à “«¢â “ßμâ π·≈â « ¬— ߇√’ ¬°μ“¡√Ÿ ª·∫∫¢Õß´ÿâ ¡Õ’ ° Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß ‡™à π ´ÿâ ¡∑√ß¡≥±ª ´ÿâ ¡∑√ß¡ß°ÿ Æ ´ÿâ ¡ ∑√ß∫— π·∂≈ß ´ÿâ ¡∑√ß°Ÿ ∫ ´ÿâ ¡∑√߇∑» ´ÿâ ¡∫“ß·∫∫„™â ª√–¥‘ …∞“π√Ÿ ªª√–μ‘ ¡“°√√¡ ‡™à π ´ÿâ ¡·¡à æ√–∏√≥’ ∫’ ∫¡«¬º¡ ´ÿâ ¡∫“ß·∫∫ √â “ß ¢÷È π‡ªì π°“√™—Ë «§√“«‡æ◊Ë Õ‡©≈‘ ¡©≈Õß„π∫“ß‚Õ°“ ‡™à π ´ÿâ ¡√— ∫‡ ¥Á ® ´ÿâ ¡«— π‡©≈‘ ¡æ√–™π¡æ√√…“ μ— «Õ¬à “ß´ÿâ ¡∑’Ë ‡√’ ¬°μ“¡√Ÿ ª·∫∫ ‡™à π ´ÿâ ¡‡ ¡“∑’Ë °”·æß·°â ««— ¥æ√–‡™μÿ æπ«‘ ¡≈¡— ߧ≈“√“¡ °√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ ´ÿâ ¡∑√ß¡ß°ÿ Æ∑’Ë «— ¥æ√–»√’ √— μπ»“ ¥“√“¡ °√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ Vocab Art_341-352 14/02/2007, 1:14 PM 341

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=