สำนักราชบัณฑิตยสภา

ราชบัณฑิตยสภา 1 โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “ ท� ำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และท� ำนายอนาคต” โดย สำ �นักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง ๑๐๑) อาคารประชุมสุข อาชวอำ �รุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักการและเหตุผล ราชบัณฑิตยสภามีพันธกิจที่ต้องค้นคว้า วิจัย และบ� ำรุงสรรพวิชา แล้วน� ำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ประเภทวิชา ศึกษาศาสตร์ ส� ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง และคณะกรรมการจัดท� ำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ร่วมสมัยแห่งส� ำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้ปฏิบัติงานสนองพันธกิจนี้ โดยได้สร้างมาตรฐานค� ำศัพท์ ทางการศึกษา เน้นการน� ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างคุณภาพการจัดการ ศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ภาวการณ์ในปัจจุบัน การด� ำเนินชีวิตของคนไทยมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อนมากขึ้น กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องเกิดผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพของพลเมืองให้ก้าวทัน ต่อความพลิกผันของเหตุการณ์และปัญหา หลักการและวิธีการที่ส� ำคัญประการหนึ่งคือ การสร้างสรรค์ ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ� ำเป็นให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ประกอบกับความหมายของค� ำ literacy ที่เดิมหมายถึงเพียงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น แต่ในปัจจุบันความหมายของค� ำ literacy ได้ เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการจัดท� ำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยจึงได้อธิบายความหมาย ของค� ำนี้ให้กว้างขึ้น โดยใช้ศัพท์บัญญัติเป็นภาษาไทยว่า “ความฉลาดรู้” เพื่อให้ครอบคลุมถึง การรู้และเข้าใจสาระที่ถูกถ้วน ชัดเจน ต่อยอด เกิดความรู้ใหม่ จนสามารถน� ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริง

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=