สำนักราชบัณฑิตยสภา

ทำ �ไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำ �นายอนาคต หนังสือเนื่องในการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร โดย ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สำ �นักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ �นักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๑ http://www.royin.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ripub@royin.go.th ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ �นักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data พิมพ์ที่ : บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำ �กัด โทร. ๐๓๔-๔๔๖-๗๑๘ จัดพิมพ์โดย ราชบัณฑิตยสภา. ทำ �ไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำ �นายอนาคต.-- กรุงเทพฯ : สำ �นักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๒. ๘๐ หน้า. ๑. การรู้หนังสือ. ๒. ความฉลาดทางอารมณ์. ๓. ภูมิปัญญา. I. ชื่อเรื่อง. 370 ISBN 978-616-389-105-1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=