สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 27 No. 1 Jan.-Mar. 2002 «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π¬ÿ §„À¡à ¡ÿà ß √â “ß √√§å — ߧ¡‰∑¬! Ú Õ¬à “ß·¬°‰¡à ÕÕ°. ºâŸ ‡™’Ë ¬«™“≠‡©æ“– ∑“ß¡— °‡¢â “„®«à “ §«“¡√⟠¢Õßµπ ”§— ≠ ∑’ Ë ÿ ¥ ∂Ÿ °µâ Õß∑’ Ë ÿ ¥ ‚¥¬‰¡à §”π÷ ß«à “®– ¢— ¥·¬â ß°— ∫ºâŸ ‡™’Ë ¬«™“≠·¢πßÕ◊Ë πÀ√◊ Õ‰¡à . ¥— ßπ—È ππ— °‡»√…∞»“ µ√å ®÷ ß¡— °¢— ¥·¬â ß °— ∫π— °Õπÿ √— °…å ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ΩÉ “¬Àπ÷Ë ß µâ Õß°“√¢ÿ ¥§Õ§Õ¥°√– ‡æ√“–Ωí π‡ÀÁ 𠧫“¡√Ë ”√«¬√â Õ¬· π≈â “π∑“߇»√…∞°‘ ® Õ¬à Ÿ ‡∫◊ È ÕßÀπâ “, à «ππ— °Õπÿ √— °…å ‘ Ë ß·«¥- ≈â Õ¡°≈— ∫¡Õ߇ÀÁ π§√“∫πÈ ”¡— π®“°‡√◊ Õ ´÷Ë ß — ≠®√ºà “π§Õ§Õ¥°√– ∑”≈“¬·π« ª–°“√— ß·≈– — µ«å ∑–‡≈π“π“™π‘ ¥, ∑”≈“¬™“¬∑–‡≈·≈–‡°“–·°à ß∑’Ë ‡§¬ ߥߓ¡·≈–‡ªì π·À≈à ß∑à Õ߇∑’Ë ¬«´÷Ë ßÕ¬àŸ „π√— »¡’ ı-Ò °‘ ‚≈‡¡µ√. æ«° π— °ªØ‘ ∫— µ‘ (π— °°“√‡¡◊ Õß) °Á µ— ¥ ‘ π«à “ ∂â “¡— «øí ߧ”§— ¥§â “π°Á ®–∑” ‘Ë ß„¥‰¡à ‰¥â ‡≈¬„π∫â “ππ’È ‡¡◊ Õßπ’È ¿“¬„πÕ“¬ÿ ¢— ¬ ¢Õ߇¢“®–‡°‘ ¥º≈°”‰√ ·µà Õ’ ° Ò ªï ®–‡ªì πÕ¬à “ß‰√ ‡¢“°Á µ“¬‰ª·≈â «‰¡à µâ Õß√— ∫√â Ÿ . ¥— ßπ— È π °“√∑’ Ë √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π À— π¡“∑” «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ·∫∫√«¡ ”π— °„πæÿ ∑∏»— °√“™„À¡à π’È ®÷ ߇ªì ππ‘ ¡‘ µÀ¡“¬Õ— π¥’ ∑’Ë ®–√«∫√«¡ §«“¡√⟠·¢πßµà “ßÊ „π ”π— °«‘ ∑¬“ »“ µ√å , ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈– °“√‡¡◊ Õß ·≈– ”π— °»‘ ≈ª°√√¡‡¢â “ ¥â «¬°— π„π«“√ “√·µà ≈–‡≈à ¡ ‡æ◊Ë ÕºâŸ Õà “π®–‰¥â · «ßÀ“§«“¡√Õ∫√â Ÿ ‰¥â À≈“¬ “¢“„πÀπ— ß ◊ Õ‡≈à ¡‡¥’ ¬«°— π ·≈–„π Õ𓧵 §≥–∫√√≥“∏‘ °“√°Á ¡’ ·ºπ∑’Ë ®–À¬‘ ∫¬°ª√–‡¥Á π„¥ª√–‡¥Á πÀπ÷Ë ß À√◊ Õ‡√◊Ë Õß„¥‡√◊Ë ÕßÀπ÷Ë ß∑’Ë ¡’ §«“¡‡™◊Ë Õ¡ ‚¬ß°— π∑“ß«‘ ™“°“√®“° Û ”π— ° ¡“ ‡ πÕ„À⠺⠟ Õà “π‰¥â √— ∫√â Ÿ ·≈–æ‘ ®“√≥“®“° À≈“¬·ßà ¡ÿ ¡ Õ— π®–°à Õ„Àâ ‡°‘ ¥Õߧå √«¡ ¢Õߧ«“¡√⟠·≈–‡°‘ ¥§«“¡§‘ ¥ √â “ß √√§å ∑’Ë ®–°à Õ„Àâ ‡°‘ ¥ª√–‚¬™πå µà Õ — ߧ¡‰∑¬ ∑—È ß„πªí ®®ÿ ∫— π·≈–Õ𓧵.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=