สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Ú˜ ©∫— ∫∑’Ë Ò ¡.§.-¡’ .§. ÚıÙı ª√–‡ √‘ ∞ ≥ π§√ Ú¯˜ °√ÿ ß»√’ Õ¬ÿ ∏¬“ √⠓ߢ÷È π„π ®.». ˜ÒÚ ªï ¢“≈ ‚∑»° «— π»ÿ °√å ¢÷È π ˆ §Ë ” ·µà µ“¡®¥À¡“¬‡Àµÿ ªŸ ¡‚À√„π ª√–™ÿ ¡æß»“«¥“√¿“§∑’Ë ¯ «à “ ∑“ß‚À√∂◊ Õ«à “‡ªì πªï ‡∂“–¬— ߇ªì π‚∑»° §◊ Õ ª≈“¬ªï ®.». ˜ÒÚ ´÷Ë ßµâ πªï ‡ªì πªï ¢“≈ ·µà æÕ∂÷ ߢ÷È π Ò §Ë ” ‡¥◊ Õπ ı ‰¥â ‡ª≈’Ë ¬π‡ªì π ªï ‡∂“– µ—È ß·µà Ú˜ °ÿ ¡¿“æ— π∏å ®.». ˜ÒÚ (§.». ÒÛıÒ) ·µà ®.». ˜ÒÛ ®–‡√‘Ë ¡µ—È ß·µà Ú¯ ¡’ π“§¡ §.». ÒÛıÒ «— π √â “ß°√ÿ ß»√’ Õ¬ÿ ∏¬“ «— π»ÿ °√å ¢÷È π ˆ §Ë ” ‡¥◊ Õπ ı µ√ß°— ∫ Ù ¡’ π“§¡ æ.». Ò¯˘Û À√◊ Õ §.». ÒÛıÒ µ“¡ªØ‘ ∑‘ π®Ÿ ‡≈’ ¬π ∑’Ë „™â Õ¬àŸ „π¢≥–π—È π („π∫∑§«“¡§”π«≥‰¥â «à “‡ªì π«— π∑’Ë Òˆ ‡¡…“¬π §.». ÒÛıÒ ·µà ‡ªì π«— π¢÷È π ˘ §Ë ” ´÷Ë ßµ“¡ªØ‘ ∑‘ π‰∑¬®–‡ªì 𠇥◊ Õπ ˜ ¢÷È π ˘ §Ë ” º‘ ¥‰ª‡¥◊ Õπ°— ∫ Û «— π) «— π‡ ’ ¬°√ÿ ß»√’ Õ¬ÿ ∏¬“§√—È ß·√° „π∫∑§«“¡«à “µ√ß°— ∫«— π∑’Ë Ù °— 𬓬π §.». Òıˆ˘ ‡ªì π«— πÕ“∑‘ µ¬å ‡¥◊ Õπ ˘ ·√¡ ˘ §Ë ” ·µà µ“¡ªØ‘ ∑‘ π‰∑¬‡ªì π‡¥◊ Õπ Ò ·√¡ Ò §Ë ” «— π°√ÿ ß·µ°§√—È ß·√°«— πÕ“∑‘ µ¬å ‡¥◊ Õπ ˘ ·√¡ ÒÒ §Ë ” §«√‡ªì π ˜ ‘ ßÀ“§¡ æ.». ÚÒÒÚ «— π°√ÿ ß»√’ Õ¬ÿ ∏¬“·µ°§√—È ß∑’Ë Ú ªï °ÿ π «— πÕ— ߧ“√ ¢÷È π ˘ §Ë ” ‡¥◊ Õπ ı ∫∑§«“¡«à “µ√ß°— ∫ ˜ ‡¡…“¬π æ.». ÚÛÒ ´÷ Ë ß∂Ÿ °µâ Õß «— π¬ÿ ∑∏À— µ∂’ ªï ¡–‚√ß ‡¥◊ Õπ¬’Ë ·√¡ Ú §Ë ” µ√ß°— ∫ Ò¯ ¡°√“§¡ æ.». ÚÒÛı ∂Ÿ °µâ Õß «— π∑’Ë √â “ß«— ¥æ√–·°â «‡ √Á ® ÚÒ ‡¡…“¬π æ.». ÚÙÚı ‡ªì π«— π»ÿ °√å ‡¥◊ Õπ ˆ ¢÷È π Ù §Ë ” ∂Ÿ °µâ Õß ‚¥¬ √ÿ ª °“√‡∑’ ¬∫«— π∑“ß ÿ √‘ ¬§µ‘ °— ∫«— π®— π∑√§µ‘ ‡ªì π«— π„π — ª¥“Àå ·≈–¢÷È π·√¡ „™â «‘ ∏’ „π∫∑§«“¡π’È ‰¥â ·µà ‡¡◊Ë Õ‡∑’ ¬∫‡¥◊ ÕπÕ“®®–µ√ß°— πÀ√◊ Õº‘ ¥æ≈“¥‰ª Ò ‡¥◊ Õπ°Á ‰¥â À«— ß«à “ºâŸ ‡¢’ ¬π∫∑§«“¡®–»÷ °…“«‘ ∏’ °“√∑” ªØ‘ ∑‘ π¢Õ߉∑¬ ‡¢¡√ ≈“« œ≈œ ´÷ Ë ß„™â §— ¡¿’ √å ÿ √‘ ¬¬“µ√‡ªì πÀ≈— ° ‡æ◊ Ë Õ„Àâ ‰¥â Ÿ µ√‡∑’ ¬∫«— π∑“ß ÿ √‘ ¬§µ‘ °— ∫«— π∑“ß ®— π∑√§µ‘ ∑’ Ë ∂Ÿ °µâ Õßµà Õ‰ª (»“ µ√“®“√¬å ¥√.ª√–‡ √‘ ∞ ≥ π§√)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=