สำนักราชบัณฑิตยสภา

479 479 ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§** ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“𠇬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» °— ∫ °“√«“ß√“°∞“π°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡ „π√— ™ ¡— ¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡ ‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «* *∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò˜ ∏— 𫓧¡æ.». ÚıÙˆ **»“ µ√“®“√¬å ¥√.ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§ºŸâ Õ”π«¬°“√»Ÿ π¬å ª√–«— µ‘ »“ µ√å §«“¡ — ¡æ— π∏å ‰∑¬°— ∫ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’ ¬ ¿“§«‘ ™“ª√–«— µ‘ »“ µ√å §≥–Õ— °…√»“ µ√å ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ ·≈–ºŸâ Õ”π«¬°“√ÀÕª√–«— µ‘ ®ÿ Ó- ≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ ∫∑§— ¥¬à Õ °‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡´÷Ë ßª√–°Õ∫¥â «¬°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ‚∑√»— æ∑å «‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢À√◊ Õ‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬ ¢Õ߉∑¬‰¥â √— ∫°“√«“ß√“°∞“π„π√— ™ ¡— ¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— « √— ™°“≈∑’Ë ı ·µà ‡π◊Ë Õß®“°‡ªì π °‘ ®°“√∑’Ë ∑— π ¡— ¬°â “«Àπâ “¥â «¬‡∑§‚π‚≈¬’ ¢Õßµ–«— πµ°´÷Ë ß§π‰∑¬¬— ߉¡à §ÿâ π‡§¬ ·≈–‰¡à ‰¥â √— ∫°“√Ωñ °À— ¥„π‡√◊Ë Õßπ’È ¡“ °à Õπ „π¢≥–‡¥’ ¬«°— π°Á ‡ªì π‡√◊Ë Õß®”‡ªì π„π°“√µ‘ ¥µà Õ ◊Ë Õ “√°— π¥â «¬§«“¡√«¥‡√Á «¬‘Ë ß¢÷È π„π·∫∫∑’Ë ‡√’ ¬°«à “ ç∑— π‚≈°é ¥— ßπ—È π ‰∑¬®÷ ß®”‡ªì πµâ Õß çæ÷Ë ßé ª√–‡∑»µ–«— πµ°´÷Ë ß‡ªì π‡®â “¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ¥— ß°≈à “« Õ— ß°ƒ…°— ∫Ω√—Ë ß‡» ´÷Ë ß°”≈— ß ·¢à ߢ— π°— π·ºà Õ”π“® ·≈–Õ‘ ∑∏‘ æ≈„π¿Ÿ ¡‘ ¿“§‡Õ‡™’ ¬µ–«— πÕÕ°‡©’ ¬ß„µâ µà “ß°Á µâ Õß°“√‡¢â “¡“¡’ ∫∑∫“∑„π°“√™à «¬ √— ∞∫“≈‰∑¬¥”‡π‘ π°‘ ®°“√¥— ß°≈à “« ‡æ◊Ë Õ‡ªì π·π«∑“߉ª Ÿà °“√ √â “ßÕ‘ ∑∏‘ æ≈„π‰∑¬ √— ∞∫“≈‰∑¬´÷Ë ßµ√–Àπ— °„π∑à “∑’ ¢ÕßÕ— ß°ƒ…·≈–Ω√—Ë ß‡» Õ¬Ÿà ·≈â « °Á ‰¥â ªØ‘ ‡ ∏∫∑∫“∑¢Õß®— °√«√√¥‘ π‘ ¬¡µ–«— πµ°¥— ß°≈à “« „π≈— °…≥–∑’Ë ‰¡à „Àâ ‡°‘ ¥ §«“¡¢ÿà π¢â ÕßÀ¡Õß„®·°à ∑—È ß Õߪ√–‡∑» æ√â Õ¡°— ππ—È π√— ∞∫“≈‰∑¬‰¥â æ‘ ®“√≥“√— ∫§«“¡™à «¬‡À≈◊ Õ®“°‡¬Õ√¡π’ ´÷Ë ß ‰¥â · ¥ß§«“¡ π„® ·≈–§«“¡µ—È ß„®™à «¬‡À≈◊ Õ‰∑¬„π‡√◊Ë Õßπ’È ¡“µ—È ß·µà ‡√‘Ë ¡·√° ™“«‡¬Õ√¡— π‡¢â “¡“¡’ ∫∑∫“∑Õ¬à “ß ¡“°„π‚∑√§¡π“§¡¢Õ߉∑¬ ‚¥¬‡©æ“–°“√®— ¥µ—È ß‚√߇√’ ¬πΩñ °À— ¥°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ °“√®— ¥°“√√–‡∫’ ¬∫ ∫√‘ À“√„π°√¡‰ª√…≥’ ¬å œ ·≈–°“√®— ¥‡°Á ∫‡ß‘ π√“¬‰¥â Õ¬à “ß¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ Õ— π‡ªì π°“√∑”„Àâ °‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬‡¢â “ Ÿà √–¥— ∫ “°≈®π “¡“√∂‡¢â “‡ªì π ¡“™‘ °„πÕß§å °“√ À¿“æ “°≈‰ª√…≥’ ¬å ·≈– À¿“æ ‚∑√§¡π“§¡√–À«à “ߪ√–‡∑»‰¥â „π∑’Ë ÿ ¥Õ¬à “߉√°Á ¥’ °“√¥”‡π‘ π°“√°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢°Á ª√– ∫ªí ≠À“µà “ßÊ ‚¥¬‡©æ“–‡√◊Ë Õß°”≈— ߧπ ´÷Ë ß‚¬ß‰ª∂÷ ߇√◊Ë Õß ‘ ∑∏‘ ¿“æπÕ°Õ“≥“‡¢µ ‡√◊Ë Õß°“√‡ß‘ π °“√ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π´È ”´â Õπ¢Õß Àπà «¬ß“πµà “ß Ê °“√∑ÿ ®√‘ µ·≈–¿— ¬∏√√¡™“µ‘ ´÷Ë ß∑”„Àâ “¬‚∑√‡≈¢‡ ’ ¬∫à Õ¬ Ê ªí ≠À“‡À≈à “π’È ¡— °∂Ÿ °µ”Àπ‘ ‚¥¬™“« µà “ߪ√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–™“«Õ— ß°ƒ…·≈–™“«Ω√—Ë ß‡» Õ¬à “ß‰√°Á ¥’ √— ∞∫“≈‰∑¬°Á ‰¥â 欓¬“¡¥”‡π‘ π°“√·°â ‰¢ªí ≠À“ µà “ßÊ „Àâ ≈ÿ ≈à «ß‰ª‰¥â „π√–¥— ∫Àπ÷Ë ß ‚¥¬§«“¡™à «¬‡À≈◊ Õ¢Õß√— ∞∫“≈ ·≈–π“¬™à “ß™“«‡¬Õ√¡— 𠧔 ”§— ≠ : °‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡, ‡¬Õ√¡π’ ,Õ— ß°ƒ…,Ω√—Ë ß‡» Õ—ß°ƒ…_479-491 480 480 ‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» °— ∫°“√«“ß√“°∞“π°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡œ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ∫∑π” ∫∑§«“¡‡√◊Ë Õßπ’È ¡’ «— µ∂ÿ ª√– ߧå ∑’Ë ®– »÷ °…“∂÷ ß∫∑∫“∑¢Õ߇¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» „π°“√°à Õµ—È ß°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ‚∑√»— æ∑å «‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢À√◊ Õ ‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬∑’Ë ‡√’ ¬°«à “°‘ ®°“√‚∑√- §¡π“§¡¢Õ߉∑¬„π√— ™ ¡— ¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— « °“√ ◊Ë Õ “√∑“߉ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ‚∑√»— æ∑å π— ∫«à “‡ªì π°‘ ®°√√¡∑’Ë ”§— ≠¡“°„π — ß§¡ ‚≈° ¡— ¬„À¡à ‚¥¬‡√‘Ë ¡µ—È ß·µà §√‘ µå »µ- «√√…∑’Ë Ò˘ ∑’Ë π“π“ª√–‡∑»∂Ÿ °‚¬ß„Àâ ‡¢â “¡“„°≈â °— π‚¥¬ºà “π°“√ ◊Ë Õ “√∑“ß ‰°≈¥— ß°≈à “« ´÷Ë ß‡ªì πÕ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õßµ–«— π µ°‚¥¬‡©æ“–‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈– Ω√—Ë ß‡» ª√–‡∑»‰∑¬´÷Ë ßÕ¬Ÿà „π™à «ß¢Õß °“√ªØ‘ √Ÿ ªª√–‡∑»‡ªì π·∫∫ ¡— ¬„À¡à µ“¡·∫∫µ–«— πµ°°Á ‰¥â √— ∫Õ‘ ∑∏‘ æ≈„π ‡√◊Ë Õßπ’È ®“°ª√–‡∑»µ–«— πµ°‡™à π‡¥’ ¬«°— π ∑—È ßπ’È ºŸâ π”ª√–‡∑»‚¥¬‡©æ“–æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «°Á ∑√ß µ√–Àπ— °∂÷ ߧ«“¡ ”§— ≠¢Õß°“√«“ß√“° ∞“π ·≈–æ— ≤π“°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡ ‡æ◊Ë Õ„Àâ °“√µ‘ ¥µà Õ ◊Ë Õ “√∑“߉°≈∑—È ß¿“¬ „πª√–‡∑»·≈–µà “ߪ√–‡∑»‡ªì π‰ª Õ¬à “ß√«¥‡√Á « ·≈–¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ∑— πµà Õ ∂“π°“√≥å ¢Õß‚≈°∑’Ë ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ßÕ¬Ÿà µ≈Õ¥‡«≈“·¡â °√–π—È π„π°“√¥”‡π‘ π°“√ ¥— ß°≈à “« √— ∞∫“≈‰∑¬°Á µâ Õß¡’ §«“¡√–¡— ¥ √–«— ß∑’Ë ®–‰¡à „Àâ Õ¬Ÿà ¿“¬„µâ Õ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õß ª√–‡∑»µ–«— πµ°ª√–‡∑»„¥ª√–‡∑» Àπ÷Ë ßÕ— π®– à ߺ≈°√–∑∫µà Õ‡ ∂’ ¬√¿“æ ¢Õߪ√–‡∑»„π¬ÿ §®— °√«√√¥‘ π‘ ¬¡µ–«— π µ° Õ¬à “ß‰√°Á ¥’ ‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈– Ω√—Ë ß‡» °Á ‰¥â ‡¢â “¡“¡’ ∫∑∫“∑µà Õ°“√ ¥”‡π‘ π°“√°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡¢Õ߉∑¬ ∑—È ß¥â «¬«— µ∂ÿ ª√– ߧå ∑“ß°“√‡¡◊ Õß ·≈– ‚¥¬∞“π–∑’Ë ‡ªì π‡®â “¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ¥— ß°≈à “« °“√‰ª√…≥’ ¬å „π™à «ßµâ π∑»«√√… ÚÙÚ °“√ §â “¢“¬∏ÿ √°‘ ®µà “ßÊ ¢¬“¬µ— «°«â “ߢ«“ß „π√“™Õ“≥“®— °√‰∑¬ ®÷ ߇°‘ ¥§«“¡ ®”‡ªì π∑’Ë µâ Õß¡’ °“√ ◊Ë Õ “√µ‘ ¥µà Õ∂÷ ß°— π Õ¬à “ß√«¥‡√Á « ‚¥¬«‘ ∏’ ∑’Ë √— ∞∫“≈‡ªì πºŸâ ®— ¥°“√‡Õß·∑π°“√„Àâ √“…Æ√®— ¥°“√ ®â “ß À√◊ ÕΩ“°§π‡¥‘ π∑“߉ª¡“Õ¬à “ß·µà °à Õπ ‡æ√“–‡ ’ ¬‡ß‘ π·≈–‡ ’ ¬‡«≈“¡“° æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà - À— «¡’ æ√–√“™¥”√‘ „Àâ µ—È ß°√¡‰ª√…≥’ ¬å ¢÷È π „π«— π∑’Ë Ù ‘ ßÀ“§¡ æ.». ÚÙÚı ‡æ◊Ë Õ ‡ªì π°“√∫”√ÿ ß·≈–‡º¬·æ√à °“√æ“≥‘ ™¬å „Àâ ‡®√‘ ≠¬‘Ë ß¢÷È π √«¡∑—È ß‡æ◊Ë Õ„Àâ °“√ à ß¢à “« “√∑“ß√“™°“√·≈–¢Õß “∏“√≥™π‡ªì 𠉪‚¥¬ –¥«°·≈–√«¥‡√Á «¢÷È π Ò ‚¥¬ √— ∞∫“≈‰¥â ÕÕ°ª√–°“»‡ªî ¥°“√‰ª√…≥’ ¬å „πæ√–π§√„®§«“¡«à “ºŸâ „¥¡’ §«“¡ª√– ß§å ®–Ω“°®¥À¡“¬ à ß∑“߉ª√…≥’ ¬å ‡®â “ æπ— °ß“π‰ª√…≥’ ¬å ®–π” à ß„Àâ ‰¥â ¿“¬„π ‡¢µ∑’Ë °”Àπ¥‰«â §◊ Õ ∑“ߥ⠓π‡Àπ◊ Õ∂÷ ß µ”∫≈ “¡‡ π ∑“ߥ⠓π„µâ ∂÷ ß∫“ß§Õ ·À≈¡ ¥â “πµ–«— πµ°∂÷ ßµ≈“¥æ≈Ÿ ·≈– ¥â “πµ–«— πÕÕ°∂÷ ß √–ª∑ÿ ¡«— π Ú °“√∑’Ë °”Àπ¥Õ“≥“‡¢µ à ߉ª√…≥’ ¬å ¥— ß°≈à “« °Á ‡æ◊Ë Õ‡ªì π°“√∑¥≈Õß ‡æ√“–√“…Æ√¬— ß ‰¡à §ÿâ π‡§¬ ‡¡◊Ë Õ‰¥â º≈¥’ ·≈â « ®÷ ß®–¢¬“¬ °“√‰ª√…≥’ ¬å ÕÕ°‰ªµ“¡À— «‡¡◊ Õß¡≥±≈ µà “ß Ê ”À√— ∫∑’Ë µ—È ß¢Õß ”π— °ß“π°√¡ ‰ª√…≥’ ¬å Õ¬Ÿà ∑’Ë µ÷ °„À≠à √‘ ¡·¡à πÈ ”‡®â “ æ√–¬“‡Àπ◊ Õª“°§≈Õß‚Õà ßÕà “ß ºŸâ ∫— ߧ— ∫ ∫— ≠™“°√¡‰ª√…≥’ ¬å §◊ Õ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “ πâ Õ߬“‡∏Õ ‡®â “øÑ “¿“≥ÿ √— ß…’ «à “ß«ß»å °√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß»å «√‡¥™ ª√“°Ø«à “°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‡ªì π∑’Ë π‘ ¬¡¢Õߧπ‰∑¬‚¥¬∑—Ë «‰ª ∑”„Àâ ¡’ æ√– √“™¥”√‘ ®–¢¬“¬°“√‰ª√…≥’ ¬å ∑—Ë «√“™- Õ“≥“®— °√‚¥¬‡√Á « „π¢≥–‡¥’ ¬«°— ∫∑’Ë ®– ®— ¥°“√„Àâ °“√‰ª√…≥’ ¬å ¢Õ߉∑¬‡¢â “ Ÿà °“√‰ª√…≥’ ¬å “°≈¥â «¬°“√ π— ∫ πÿ π ¢Õ߇¬Õ√¡π’ ¥— ß°√–· æ√–√“™¥”√— „π ß“πæ√–√“™æ‘ ∏’ ‡©≈‘ ¡æ√–™π¡æ√√…“ «— π∑’Ë ÚÒ °— 𬓬π æ.». ÚÙÚˆ ´÷Ë ß ‡ªì π√–¬–‡«≈“À≈— ß®“°°“√¥”‡π‘ π°“√ °√¡‰ª√…≥’ ¬å ¡“‰¥â ‡æ’ ¬ß Ò ‡¥◊ Õπ‡»… §«“¡µÕπÀπ÷Ë ß«à “ ...°“√‰ª√…≥’ ¬å ´÷Ë ß‰¥â ‡ªî ¥„™â ‚¥¬ à ß Àπ— ß ◊ Õ„π·¢«ß®— ßÀ«— ¥°√ÿ ߇∑æœ ‡ ¡Õ π—È π °Á ‡ªì π∑’Ë ·ª≈°„®¢Õ߇√“∑’Ë ‰¡à §‘ ¥«à “ §π‰∑¬®–„™â Àπ— ß ◊ Õ°— π∂÷ ß‡æ’ ¬ßπ’È ∑” „Àâ ‡√“¡’ §«“¡ª√– ߧå ∑’Ë ®–®— ¥°“√„Àâ ‰¥â à ßÀπ— ß ◊ Õ‰ª¡“„Àâ ‰¥â µ≈Õ¥æ√– √“™Õ“≥“®— °√ ¬“¡‰¥â ‚¥¬‡√Á «®–‡ªì π ª√–‚¬™πå „π°“√§â “¢“¬·≈–∑“ß√“™°“√ ¡“°·≈â «¿“¬À≈— ß ‡√“À«— ß„®«à “§ß®–∑” µ“¡§”‡™‘ ≠¢Õß∑à “πºŸâ ®— ¥°“√‰ª√…≥’ ¬å Ò °√–∑√«ß§¡π“§¡. µ”π“π‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ¬“¡ ªï æ.».ÚÙÚ¯-ÚÙˆ¯, (æ√–π§√ : ‚√ßæ‘ ¡æå ‚ ¿≥ æ‘ æ√√≤∏π“°√, ÚÙˆÚ), Àπâ “ Ú ·≈–¥Ÿ √“¬≈–‡Õ’ ¬¥‡°’Ë ¬«°— ∫°“√√‘ ‡√‘Ë ¡®— ¥°“√‰ª√…≥’ ¬å „π°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢, ª√–«— µ‘ ·≈–«‘ «— ≤π“°“√°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢§√∫√Õ∫¯ªï æ.».ÚÙÚˆ -Úıˆ, (æ√–π§√ : ‚√ßæ‘ ¡æå ∏𓧓√ÕÕ¡ ‘ π,Úıˆ), Àπâ “ ˆ-ÒÚ. Ú µ”π“π‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ¬“¡ ªï æ.».ÚÙÚ¯-ÚÙˆ¯, Àπâ “ ˆ. 481 481 ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π „À≠à „π°√ÿ ߇¬Õ√¡π’ „Àâ °√ÿ ß ¬“¡‡¢â “ ®— ¥°“√ à ßÀπ— ß ◊ Õ‰ª¡“‰¥â ∑—Ë «‚≈° §◊ Õ ‡¢â “„πÀ¡Ÿà æ«°‰ª√…≥’ ¬å Õ— π√«¡°— π... Û ¥√. ‡µøí π(Dr.Stephan)ºŸâ ”‡√Á ® √“™°“√°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‡¬Õ√¡— π ‰¥â · ¥ß §«“¡ª√“√∂π“∑’Ë ®–™à «¬Õÿ ¥Àπÿ π°“√ ‰ª√…≥’ ¬å ¢Õ߉∑¬°à Õ𙓵‘ Õ◊Ë π Ê Ù ·≈– ‡¡◊Ë Õ°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‰¥â µ—È ß¢÷È π·≈â « Ú ªï √— ∞∫“≈‡¬Õ√¡— π‰¥â ¡’ Àπ— ß ◊ Õ‡™‘ ≠√— ∞∫“≈ ‰∑¬‡¢â “√à «¡ª√–™ÿ ¡ ·≈–‡ªì π ¡“™‘ ° ¢Õß À¿“æ “°≈‰ª√…≥’ ¬å æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «∑√ß ‡ÀÁ π«à “ ‰∑¬§«√‡¢â “‡ªì π ¡“™‘ °¢Õß À¿“æ “°≈‰ª√…≥’ ¬å ‚¥¬∑√߇ª√’ ¬∫ «à “ç...‡æ√“–‡À¡◊ Õπ°— ∫∑”∫ÿ ≠‡øóô ÕßÀπ÷Ë ß ‰¥â °ÿ »≈√â Õ¬‡øóô Õß æ— π‡øóô Õß ´÷Ë ß®–∑”„Àâ ‡¡◊ Õ߇√“‡¥‘ π‰ª¢â “ßπà “...‡ ¡Õé ı Õ¬à “ß‰√°Á ¥’ „π¢≥–π—È π°“√¥”‡π‘ π ß“π¢Õß°√¡‰ª√…≥’ ¬å ¬— ß¡’ ªí ≠À“À≈“¬ ª√–°“√ ‚¥¬‡©æ“–°“√¢“¥°”≈— ߧπºŸâ ¡’ §«“¡√Ÿâ §«“¡™”π“≠ß“π ·≈–ª√–- ∫°“√≥å ¥— ß∑’Ë ‡®â “øÑ “¿“≥ÿ √— ß…’ «à “ß«ß»å °√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß»å «√‡¥™ ∑√ß °≈à “««à “ çµ—È ß·µà ¢â “懮⠓ºŸâ ‡ªì πÕ∏‘ ∫¥’ ·≈–µ≈Õ¥®π§π∑’Ë ‰¥â ®â “ß¡“∑”°“√Õ¬Ÿà ∑ÿ °«— ππ’È °Á ¡‘ ‰¥â √Ÿâ °“√‡¢â “„®°“√·µà — °§π Àπ÷Ë ßé ˆ ¥â «¬‡Àµÿ π’È °“√∑’Ë √— ∞∫“≈‡¬Õ√¡— 𠇙‘ ≠√— ∞∫“≈‰∑¬„Àâ ‡¢â “‡ªì π ¡“™‘ °¢Õß À¿“æ “°≈‰ª√…≥’ ¬å ®÷ ßπà “®–‡ªì π ·√ߺ≈— °¥— 𠔧— ≠∑’Ë ∑”„Àâ µâ Õß¡’ °“√ ª√— ∫ª√ÿ ß°‘ ®°“√¿“¬„π°√¡‰ª√…≥’ ¬å §√—È ß„À≠à ‡æ◊Ë Õ∑”„Àâ °√¡‰ª√…≥’ ¬å ‰¥â ¡“µ√∞“π∑’Ë ®–‡¢â “‡ªì π ¡“™‘ °¢Õß À- ¿“有¥â ˜ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß°“√®— ¥∑” ¥«ßµ√“‰ª√…≥’ ¬“°√‡æ◊Ë ÕªÑ Õß°— π°“√ ª≈Õ¡·ª≈ß √«¡∑—È ß°“√¢¬“¬°“√ à ß ‰ª√…≥’ ¬å ‰ª¬— ßÀ— «‡¡◊ Õßµà “ßÊ „π√“™- Õ“≥“®— °√ ¯ ªí ≠À“°“√¢“¥·§≈π∫ÿ §≈“°√ ¥— ß°≈à “«∑”„Àâ √— ∞∫“≈‰∑¬µâ Õßæ‘ ®“√≥“ «à “®â “ß™“«µ–«— πµ°ºŸâ ¡’ §«“¡√Ÿâ §«“¡ ™”π“≠‡©æ“–∑“߇¢â “¡“™à «¬„π°“√ ‰ª√…≥’ ¬å ‡™à π‡¥’ ¬«°— ∫°“√ªØ‘ √Ÿ ª∫â “π ‡¡◊ Õߥ⠓πÕ◊Ë π Ê „πµÕπ·√°‰¥â ¡’ °“√ æ‘ ®“√≥“®–«à “®â “ß™“«µ–«— πµ°„π°√ÿ ß- ‡∑æœ ºŸâ ¡’ §«“¡√Ÿâ „π¥â “ππ’È æÕ ¡§«√ §◊ Õ‡¡Õ ‘ ‡ÕÕ√å ‡∫‘ ¥‡∑‡≈’ ¬™“«Ω√—Ë ß‡» ·µà °√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß»å «√‡¥™∑√ß ‡°√ß«à “ °“√«à “®â “ß∫ÿ §§≈ºŸâ π’È ç‡À¡◊ Õπ Àπ÷Ë ß®–´È ”¬°°√¡‰ª√…≥’ ¬å °√ÿ ß ¬“¡ „Àâ ·°à Ω√—Ë ß‡» Õ’ °™—È πÀπ÷Ë ßé ˘ ∑—È ßπ’È ‡π◊Ë Õß ®“°°à ÕπÀπâ “π’È Ω√—Ë ß‡» ‰¥â 欓¬“¡ ∑’Ë ®–„Àâ √— ∞∫“≈‰∑¬∑” — ≠≠“«à “®â “ß™“« Ω√—Ë ß‡» ‡æ’ ¬ß™“µ‘ ‡¥’ ¬«„π°“√¥”‡π‘ π °‘ ®°“√‚∑√‡≈¢ ·µà √— ∞∫“≈‰∑¬‰¡à Õ“® ¬Õ¡‰¥â ‡æ√“–®–¬‘Ë ß∑”„Àâ Ω√—Ë ß‡» ´÷Ë ß °”≈— ß¡’ Õ‘ ∑∏‘ æ≈‡¢â “¡“ª√–™‘ ¥¥‘ π·¥π ‰∑¬„π¿“§µ–«— πÕÕ°‡©’ ¬ß‡Àπ◊ Õ ‡¢â “ ¡“¡’ ∫∑∫“∑·≈–Õ‘ ∑∏‘ æ≈„π‡¡◊ Õ߉∑¬ ¡“°¬‘Ë ß¢÷È π‚¥¬ºà “π°“√ ◊Ë Õ “√ ¥— ßπ—È π §«“¡§‘ ¥∑’Ë ®–«à “®â “߇¡Õ ‘ ‡ÕÕ√å ‡∫‘ ¥‡∑‡≈’ ¬ ®÷ ß√–ß— ∫‰ª à «πÕ— ß°ƒ…π—È π ¡’ ºŸâ ™”π“≠ ß“π¥â “π°“√‰ª√…≥’ ¬å ‡¢â “¡“ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π ∑’Ë ‘ ߧ‚ª√å ·≈–Œà Õß°ßÕ¬Ÿà ·≈â «„π¢≥–π—È π ´÷Ë ß∂â “√— ∞∫“≈‰∑¬«à “®â “ß™“«Õ— ß°ƒ…‡¢â “ ¡“™à «¬„π°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å §ß‡ªì π°“√ –¥«° ·µà ‡π◊Ë Õß®“°ºŸâ ”‡√Á ®√“™°“√ ‘ ߧ‚ª√å ·≈–°ß ÿ ≈Õ— ß°ƒ…ª√–®”ª√–‡∑» ‰∑¬‰¥â · ¥ß∑à “∑’ «à “ µâ Õß°“√„Àâ °√¡ ‰ª√…≥’ ¬å ¢Õ߉∑¬Õ¬Ÿà „µâ Õ”π“®¢Õß Õ— ß°ƒ… Ò ®÷ ß∑”„Àâ √— ∞∫“≈‰∑¬µ— ¥ ‘ π„® ‰¡à «à “®â “ß™“«Õ— ß°ƒ…¥â «¬‡Àµÿ º≈‡™à 𠇥’ ¬«°— ∫∑’Ë ‰¡à «à “®â “ß™“«Ω√—Ë ß‡» ‡¡◊Ë Õ√— ∞∫“≈‰∑¬µ— ¥ ‘ π„®‰¡à «à “®â “ß ∑—È ß™“«Ω√—Ë ß‡» ·≈–™“«Õ— ß°ƒ…‡¢â “¡“ ™à «¬„π°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ¥— ß°≈à “«·≈â « √— ∞∫“≈°Á æ‘ ®“√≥“™“«‡¬Õ√¡— π ·≈– µ√–Àπ— °«à “√— ∞∫“≈‡¬Õ√¡— π‰¥â · ¥ß„Àâ ‡ÀÁ π‡ ¡Õ«à “ ¡’ §«“¡¬‘ π¥’ ·≈–§«“¡ Û Õπÿ √≥å °√–∑√«ß§¡π“§¡ æ.». ÚÙ˘˜, Àπâ “ ÒıÒ Õâ “ß∂÷ ß„π ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§, °“√æ— ≤π“°“√ §¡π“§¡„π√— ™ ¡— ¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «, √“¬ß“πº≈°“√«‘ ®— ¬∑ÿ π«‘ ®— ¬√— ™¥“¿‘ ‡…° ¡‚¿™, °— 𬓬π æ.».ÚıÒ¯, Àπâ “ ÒıÒ. Ù À®™., “√∫“≠ ¡ÿ ¥æ‘ ‡»… ‡≈à ¡∑’Ë ÚÙ/ÒÚÙˆ °√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß…å «√‡¥™∂÷ ßæ√–Õß§å ‡®â “ªƒ…Ɠߧå Ú¯ ‡¡…“¬π §.». Ò¯¯Ù. ı À®™., “√∫“≠ ¡ÿ ¥æ‘ ‡»… ‡≈à ¡∑’Ë Û/ÒÚÙˆ √— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ß°√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß…å «√‡¥™ Òœˆ ®.». ÒÚÙˆ. ˆ À®™., “√∫“≠ ¡ÿ ¥æ‘ ‡»… ‡≈à ¡∑’Ë ÚÙ/ÒÚÙˆ °√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß…å «√‡¥™∂÷ ßæ√–Õß§å ‡®â “ªƒ…Ɠߧå Ú¯ ‡¡…“¬π §.». Ò¯¯Ù. ˜ √“µ√’ «“π‘ ™≈— °…≥å , §«“¡ — ¡æ— π∏å √–À«à “߉∑¬°— ∫‡¬Õ√¡π’ µ—È ß·µà æ.». ÚÙı-ÚÙˆ., («‘ ∑¬“π‘ æπ∏å ª√–°Õ∫°“√»÷ °…“µ“¡À≈— ° Ÿ µ√ª√‘ ≠≠“Õ— °…√»“ µ√¡À“∫— ≥±‘ µ ·ºπ°«‘ ™“ª√–«— µ‘ »“ µ√å , ∫— ≥±‘ µ «‘ ∑¬“≈— ¬, ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬,ÚıÒ˘), Àπâ “ ˆÚ. ¯ ¥Ÿ √“¬≈–‡Õ’ ¬¥„π √“µ√’ «“π‘ ™≈— °…≥å , ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ ˆÛ. ˘ À®™., “√∫“≠ ¡ÿ ¥æ‘ ‡»… ‡≈à ¡∑’Ë ÚÙ/ÒÚÙˆ °√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß…å «√‡¥™ ∂÷ ßæ√–Õß§å ‡®â “ªƒ…Ɠߧå Ú¯ ‡¡…“¬π §.». Ò¯¯Ù. Ò ‡æ‘Ë ßÕâ “ß. Û 482 482 ‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» °— ∫°“√«“ß√“°∞“π°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡œ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand µ—È ß„®∑’Ë ®–™à «¬ π— ∫ πÿ π°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ¢Õ߉∑¬∑—È ß¥â «¬°“√ à ßÀπ— ß ◊ Õ¡“™’È ·®ß ·π–π” Õ∏‘ ∫“¬§«“¡ ·≈–·∫∫·ºπ µ— «Õ¬à “ßµà “ß Ê √«¡∑—È ß°“√‡™‘ ≠™«π„Àâ ‰∑¬‡¢â “‡ªì π ¡“™‘ °¢Õß À¿“æ “°≈ ‰ª√…≥’ ¬å ‡æ◊Ë Õ∑’Ë ª√–‡∑»‰∑¬®– “¡“√∂ ®— ¥ à ß®¥À¡“¬·≈–æ— ¥ÿ ¿— ≥±å ‰¥â ∑—Ë « ‚≈° ÒÒ ¥— ßπ—È πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈- ®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— « ·≈–°√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß»å «√‡¥™∑√ß¡’ §«“¡‡ÀÁ πæâ Õß µâ Õß°— π«à “ §«√®–«à “®â “ߢ⠓√“™°“√°√¡ ‰ª√…≥’ ¬å ‡¬Õ√¡— π¡“‡ªì π§√Ÿ Õπ‡®â “ æπ— °ß“π‰∑¬ √«¡∑—È ß‡ªì π∑’Ë ª√÷ °…“¢Õß °√¡‰ª√…≥’ ¬å ¥â «¬ ÒÚ √— ∞∫“≈‰∑¬®÷ ß¡’ §” —Ë ß¥à «π„Àâ æ√–Õß§å ‡®â “ªƒ…Æ“ß§å ‡Õ° Õ— §√√“™∑Ÿ µ‰∑¬ª√–®”°√ÿ ߪ“√’ ‡ªì πºŸâ µ‘ ¥µà Õ«à “®â “ß™“«‡¬Õ√¡— π„Àâ ∑— π°“√®– ‡¢â “‡ªì π ¡“™‘ °¢Õß À¿“æ “°≈‰ª√…≥’ ¬å „π‡¥◊ Õπµÿ ≈“§¡ æ.». ÚÙÚ˜·≈–„π °“√ª√–™ÿ ¡ À¿“æ “°≈‰ª√…≥’ ¬å ∑’Ë °√ÿ ߇∫Õ√å ≈‘ π √— ∞∫“≈°Á ‰¥â ¡Õ∫À¡“¬ „Àâ æ√–Õß§å ‡®â “ªƒ…Æ“ß§å ‡ªì πµ— «·∑π √— ∞∫“≈‡¢â “√à «¡ª√–™ÿ ¡¥â «¬ Õ¬à “ß‰√°Á ¥’ „π¢≥–π’È ‰¡à ¡’ À≈— °∞“π‡Õ° “√‡°’Ë ¬«°— ∫ °“√∑”ß“π·≈–∫∑∫“∑¢Õß™“«‡¬Õ√¡— π „π°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ¢Õ߉∑¬√–À«à “ß æ.».ÚÙÚ˜-ÚÙÛÛÀ≈— °∞“π∑’Ë ª√“°Ø ¡’ ‡æ’ ¬ß∑’Ë · ¥ß∂÷ ß∫∑∫“∑¢Õß™“«‡¬Õ√- ¡— π„π°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬ µ—È ß·µà æ.». ÚÙÛÛ ∂÷ ß æ.». ÚÙıÚ ·µà ‡π◊Ë Õß®“°™“«‡¬Õ√¡— π¡’ ∫∑∫“∑„π °“√‚∑√‡≈¢¥â «¬ª√–°Õ∫°— ∫‚∑√‡≈¢ ‡ªì π°“√ ◊Ë Õ “√ ”§— ≠Õ’ °ª√–°“√Àπ÷Ë ß∑’Ë ‡√‘Ë ¡«“ß√“°∞“π„π√— ™°“≈∑’Ë ı ·≈– –∑â Õπ°“√·¢à ߢ— π∑“ß°“√‡¡◊ ÕߢÕß ‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» ®÷ ß®–¢Õ °≈à “«∂÷ ß°“√‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬°à Õπ °“√‚∑√‡≈¢ ª≈“¬√— ™ ¡— ¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√– ®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— « 𓬫‘ ≈‡≈’ ¬¡ ‡Œπ√’ √’ ¥ (William Henry Read) ·≈–𓬠«‘ ≈‡≈’ ¬¡·æ‡µÕ — π(WilliamPaterson) ™“«Õ— ß°ƒ… ‰¥â ‡¢â “¡“¢Õ — ¡ª∑“πµ—È ß ∫√‘ …— ∑ ”À√— ∫ √â “ß·≈–∫”√ÿ ß√— °…“∑“ß “¬‚∑√‡≈¢µ“¡À— «‡¡◊ Õß¡≥±≈µà “ß Ê „πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’ ¢â Õ‡ πÕ«à “®–®— ¥ °“√ √â “ß “¬‚∑√‡≈¢µ—È ß·µà °√ÿ ߇∑æœ ≈߉ª®π∂÷ ßÀ— «‡¡◊ Õßµ–«— πµ°µà Õ‰ª®π ∂÷ ߇¡◊ Õߪï π— ß æ√â Õ¡∑—È ß°”Àπ¥«à “ æ◊È π∑’Ë ¥‘ πµ“¡∑“ß∑’Ë “¬‚∑√‡≈¢ºà “π‰ª„π √–¬–°«â “ß Ò ‰¡≈å „Àâ Õ¬Ÿà ¿“¬„µâ Õ”π“® ¢Õß∫√‘ …— ∑ ·≈–¢Õ„Àâ √— ∞∫“≈‰∑¬™à «¬ ÕÕ°‡ß‘ πÕÿ ¥Àπÿ π∫√‘ …— ∑¥â «¬ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «æ√–√“™- ∑“πæ√–∫√¡√“™“πÿ ≠“µ ·µà ∑—È ß Õß§π ‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘ π°“√„Àâ ‡ªì π‰ªµ“¡∑’Ë °”Àπ¥‰«â ‰¥â ÒÛ µÕπµâ π√— ™°“≈∑’Ë ı 𓬫‘ ≈‡≈’ ¬¡ ‡Œπ√’ √’ ¥ ‰¥â ¬◊Ë π‡√◊Ë Õß√“«¢Õæ√–√“™- ∑“πæ√–∫√¡√“™“πÿ ≠“µ √â “ß∑“ß “¬ ‚∑√‡≈¢Õ’ ° æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡ ‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «‰¡à æ√–√“™∑“πæ√–∫√¡ √“™“πÿ ≠“µ‚¥¬∑√ß∫à “¬‡∫’Ë ¬ß«à “√— ∞∫“≈ ‰∑¬µ°≈ß®–¥”‡π‘ π°‘ ®°“√‚∑√‡≈¢‡Õß ÒÙ √— ∞∫“≈®÷ ߉¥â ‡µ√’ ¬¡°“√®— ¥ √â “ß “¬ ‚∑√‡≈¢¢÷È π ·µà ‡π◊Ë Õß®“°¬— ߉¡à ¡’ ‡ß‘ π∑ÿ π ‡æ’ ¬ßæÕ√— ∞∫“≈®÷ ß∑“∫∑“¡¢Õª√– “π °‘ ®°“√°— ∫∫√‘ …— ∑´÷Ë ßª√–°Õ∫°‘ ®°“√ ‚∑√‡≈¢Õ¬Ÿà ·≈â «„π Àæ— π∏å ¡≈“¬“ ·µà ‰¥â √— ∫°“√ªØ‘ ‡ ∏ µà Õ¡“𓬰“√å π’ ‡¬ (Garnier) °ß ÿ ≈Ω√—Ë ß‡» ‡®√®“°— ∫ √— ∞∫“≈‰∑¬«à “∑“ß°“√‡¡◊ Õ߉´à ßà Õπµâ Õß °“√®– √â “ß “¬‚∑√‡≈¢µà Õ‡¢â “¡“„π ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬√— ∞∫“≈Ω√—Ë ß‡» ¢Õ√— ∫ ‡ªì π∏ÿ √–®— ¥ √â “ß∑“ß “¬‚∑√‡≈¢„π‡¢µ ¢Õ߉∑¬µ—È ß·µà ‡¢µ·¥π‡¢¡√‡¢â “¡“∂÷ ß °√ÿ ߇∑æœ ‡ªì π·µà ¢Õ„Àâ ΩÉ “¬‰∑¬µ— ¥‡ “ ∑’Ë ®–æ“¥ “¬„Àâ ‡∑à “π—È π ‡¡◊Ë Õ∑”°“√‡ √Á ® ‡√’ ¬∫√â Õ¬·≈â « °Á ®–¬°∑“ß “¬‚∑√‡≈¢ π—È π„Àâ ·°à ‰∑¬ „π¢≥–‡¥’ ¬«°— π√— ∞∫“≈ Õ— ß°ƒ…´÷Ë ß‡ªì π§Ÿà ·¢à ß∑“ß°“√‡¡◊ ÕߢÕß Ω√—Ë ß‡» „π°“√·ºà ¢¬“¬Õ‘ ∑∏‘ æ≈„π¿Ÿ ¡‘ - ¿“§‡Õ‡™’ ¬µ–«— πÕÕ°‡©’ ¬ß„µâ °Á ‰¥â ‡√’ ¬° √â Õß„Àâ ‰∑¬‰¡à √— ∫§«“¡™à «¬‡À≈◊ Õ®“° Ω√—Ë ß‡» √— ∞∫“≈Õ— ß°ƒ…∑’Ë Õ‘ π‡¥’ ¬®–¢Õ √â “ß∑“ß “¬‚∑√‡≈¢µ‘ ¥µà Õ°— ∫‰∑¬‚¥¬ ºà “π‡¢â “¡“∑“߇¡◊ Õß∑«“¬ °“√∑’Ë ™“µ‘ ¡À“Õ”π“®∑—È ß Õßµà “ß µâ Õß°“√‡ªì πºŸâ ¥”‡π‘ π°“√ √â “ß “¬ ‚∑√‡≈¢„π‡¡◊ Õ߉∑¬‡Õßπ—È π Õ“®‡ªì π ‡æ√“–«à “µâ Õß°“√„Àâ ΩÉ “¬√— ∞∫“≈‰∑¬ æÕ„®Õ— π®–‡ªì π°“√‡æ‘Ë ¡æŸ πº≈ª√–‚¬™πå ·≈–Õ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õßµπ„π‡¡◊ Õ߉∑¬ ·≈–∂â “ ÒÒ √“µ√’ «“π‘ ™≈— °…≥å , ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ ˆÙ. ÒÚ À®™., “√∫“≠ ¡ÿ ¥æ‘ ‡»… ‡≈à ¡∑’Ë ÚÙ/ÒÚÙˆ °√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß…å «√‡¥™∂÷ ßæ√–Õß§å ‡®â “ªƒ…Ɠߧå Ú¯ ‡¡…“¬π §.». Ò¯¯Ù. ÒÛ ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§, ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ Ò˜ı. ÒÙ °√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢, ª√–«— µ‘ ·≈–«‘ «— ≤π“°“√°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢§√∫√Õ∫ ¯ ªï æ.». ÚÙÚˆ- Úıˆ, Àπâ “ Òˆ. 483 483 ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∑”∑“ß “¬‚∑√‡≈¢ ”‡√Á ®°Á ®–∑”„Àâ °“√ µ‘ ¥µà Õ√–À«à “ߥ‘ π·¥π„π°“√¬÷ ¥§√Õß ¢Õß¡À“Õ”π“®∑—È ß Õß°— ∫‡®â “Àπâ “∑’Ë µ— «·∑π¢Õßµπ„π‡¡◊ Õ߉∑¬‡ªì π‰ªÕ¬à “ß √«¥‡√Á «¬‘Ë ß¢÷È π ¥— ßπ—È πÕ“®°≈à “«‰¥â «à “°“√ ¢Õ √â “ß∑“ß “¬‚∑√‡≈¢„π‡¡◊ Õ߉∑¬ ‡ªì π°“√À¬—Ë ß‡™‘ ß ·≈–‡ªì π°“√·¢à ߢ— π Õ”π“®∑“ß°“√‡¡◊ ÕߢÕߪ√–‡∑»¡À“ Õ”π“®∑—È ß Õß Òı ‡¡◊Ë Õª√– ∫ªí ≠À“‡™à ππ’È √— ∞∫“≈ ‰¥â À“∑“ßÕÕ°„π≈— °…≥–∑’Ë ‰¡à „Àâ ‡°‘ ¥ §«“¡¢— ¥¢â ÕßÀ¡Õß„®·°à ∑—È ßÕ— ß°ƒ…·≈– Ω√—Ë ß‡» ‚¥¬¬◊ 𬗠𧫓¡§‘ ¥‡¥‘ ¡∑’Ë √— ∞∫“≈®–‡ªì πºŸâ ∑”∑“ß “¬‚∑√‡≈¢‡Õß ·≈–„π æ.». ÚÙÒ¯ √— ∞∫“≈‰¥â ¡Õ∫ À¡“¬„Àâ °√¡°≈“‚À¡‡ªì π‡®â “Àπâ “∑’Ë √â “ß∑“ß “¬‚∑√‡≈¢ ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ „™â ‡©æ“–„π°‘ ®¢Õß√“™°“√‡∑à “π—È π∑“ß “¬ ‚∑√‡≈¢ “¬·√° §◊ Õ “¬°√ÿ ߇∑æœ- ¡ÿ ∑√ª√“°“√¡’ √–¬–∑“ßÙı°‘ ‚≈‡¡µ√ ¿“¬À≈— ß¡’ °“√µà Õ “¬‰ª∂÷ ߪ√–¿“§“√ ∑’Ë ª“°πÈ ”‡®â “æ√–¬“‚¥¬«‘ ∏’ «“ß “¬‡§‡∫‘ ≈ „µâ πÈ ”∑’Ë ∑”°“√‚∑√‡≈¢„πª√–¿“§“√π’È ¡’ Àπâ “∑’Ë ·®â ß¢à “«·°à ‡√◊ Õ∑’Ë ‡¢â “ÕÕ°ºà “π — π¥Õπ ·≈–µ‘ ¥µà Õ°— ∫°√ÿ ߇∑æœ ‡ªì 𠔧— ≠ à «π∑“ß “¬‚∑√‡≈¢·Àà ß∑’Ë Õß §◊ Õ “¬°√ÿ ߇∑æœ-∫“ߪ–Õ‘ π √⠓߇ √Á ® ‡¡◊Ë Õ æ.». ÚÙÚÒ ·≈–¿“¬À≈— ß √â “ß µà Õ‰ª∂÷ ßÕ¬ÿ ∏¬“ ‡π◊Ë Õß®“°°“√‰ª√…≥’ ¬å ·≈–°“√ ‚∑√‡≈¢‡ªì π°‘ ®°“√∑’Ë µâ ÕßÕ“»— ¬´÷Ë ß°— π ·≈–°— π ‡¡◊Ë Õ¡’ °“√µ—È ß°√¡‰ª√…≥’ ¬å ¢÷È π„π æ.». ÚÙÚˆ ·≈â « æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√– ®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «®÷ ß‚ª√¥‡°≈â “œ „Àâ µ—È ß°√¡‚∑√‡≈¢¢÷È π ·≈–√— ∫™à «ß‡Õ“ß“π ‚∑√‡≈¢¢Õß∑À“√¡“¥”‡π‘ π°“√µà Õ‰ª ‚¥¬¡’ ¡‡¥Á ®‡®â “øÑ “œ °√¡À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß»å «√‡¥™‡ªì πºŸâ ∫— ߧ— ∫∫— ≠™“‡™à 𠇥’ ¬«°— ∫°√¡‰ª√…≥’ ¬å ·≈–„π æ.». ÚÙÛÙ °√¡∑—È ß Õß°Á ‰¥â ‡¢â “ — ß°— ¥Õ¬Ÿà „π °√–∑√«ß‚¬∏“∏‘ °“√ ª√“°Ø«à “°‘ ®°“√¢Õß°√¡‰ª√…≥’ ¬å ·≈–°√¡‚∑√‡≈¢∑—È ß„πª√–‡∑»·≈–µà “ß ª√–‡∑»‡®√‘ ≠°â “«Àπâ “¢÷È πµ“¡≈”¥— ∫ Òˆ °‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬‰¥â ‡¢â “ √à «¡„πÕß§å °“√ “°≈ Ú Õß§å °“√ §◊ Õ À¿“æ “°≈‰ª√…≥’ ¬å ·≈– À¿“æ ‚∑√§¡π“§¡√–À«à “ߪ√–‡∑» ª√–‡∑» ‰∑¬‰¥â à ߺŸâ ·∑π‡¢â “√à «¡ª√–™ÿ ¡„πµà “ß ª√–‡∑»À≈“¬§√—È ß‰¥â π”‡Õ“√–‡∫’ ¬∫°“√ “°≈¡“„™â ¢≥–‡¥’ ¬«°— π °Á ‰¥â ·°â ‰¢ √–‡∫’ ¬∫¢â Õ∫— ߧ— ∫„Àâ ‡ªì π‰ªµ“¡¡µ‘ ¢Õß Õß§å °“√ “°≈∑—È ß Õß ·¡â °√–π—È π°Á ¥’ ∫“ߧ√—È ß°“√¥”‡π‘ π°“√„π‡√◊Ë Õß°“√ ‰ª√…≥’ ¬å °Á ª√– ∫Õÿ ª √√§®“°ª√–‡∑» µ–«— πµ°∫“ߪ√–‡∑» ¥— ߇™à π„π æ.». ÚÙÙ √— ∞∫“≈‰¥â ÕÕ°æ√–√“™°”Àπ¥ ‰ª√…≥’ ¬å √— µπ‚° ‘ π∑√å »° ÒÒˆ Ò˜ ´÷Ë ß ‡ªì π∑’Ë ¬Õ¡√— ∫¢Õßπ“π“ª√–‡∑»µ–«— πµ° ·µà √— ∞∫“≈¢ÕßΩ√—Ë ß‡» ·≈–Õ— ß°ƒ…‰¡à ¬Õ¡√— ∫„™â æ√–√“™°”Àπ¥π’È ‚¥¬Õâ “ß «à “°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬¬— ߉¡à ¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ‡æ’ ¬ßæÕ ‚¥¬‡©æ“–µ“¡ À— «‡¡◊ Õß Ò¯ ®π°√–∑—Ë ßµà Õ¡“Õ’ ° Ò ªï √— ∞∫“≈¢Õß∑—È ß Õߪ√–‡∑»®÷ ߬ա√— ∫„™â æ√–√“™°”Àπ¥¥— ß°≈à “« ®÷ ߇ªì πÕ— π«à “ „π æ.». ÚÙı æ√–√“™°”Àπ¥ ‰ª√…≥’ ¬å ¢Õ߉∑¬®÷ ß “¡“√∂∫— ߧ— ∫„™â Õ¬à “ß ¡∫Ÿ √≥å ∑—È ß¿“¬„πª√–‡∑»·≈– µà “ߪ√–‡∑» Ò˘ „π«— π∑’Ë Ò˘ °√°Æ“§¡ æ.». ÚÙÙÒ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡ ‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «‚ª√¥‡°≈â “œ „Àâ √«¡°√¡ ‰ª√…≥’ ¬å ·≈–°√¡‚∑√‡≈¢‡ªì π°√¡‡¥’ ¬« °— π ‡√’ ¬°«à “°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ Ú µ“¡ §”°√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈·π–π”¢Õß°√¡À¡◊Ë π æ‘ ∑¬≈“¿æƒ≤‘ ∏“¥“ ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß ‚¬∏“∏‘ °“√ ¥â «¬‡Àµÿ º≈∑’Ë «à “ ...°“√‰ª√…≥’ ¬å ·≈‚∑√‡≈¢π’È ∂â “ ‰¥â ®— ¥„Àâ √«¡°— π‡¢â “‡ªπ°√¡Àπ÷Ë ß°√¡ ‡¥’ ¬«°— ππà “®–‡ªπª√–‚¬™πå ·°à √“™°“√ ‰¥â µà Õ‰ª ‡™à π °“√‰ª√…≥’ ¬å ·≈ ‚∑√‡≈¢ „ππ“ Ê ª√–‡∑» ‡¢“°Á ‰¥â ®— ¥„Àâ ‡ªπ °√¡‡¥’ ¬«°— π‡ªπ·∫∫Õ¬à “ßÕ¬Ÿà ·≈â «‚¥¬ ¡“° ·≈°“√∑’Ë §‘ ¥®–„Àâ °√¡∑—È ß Õß√«¡ °— π‡¢â “π’È ‡ÀÁ π‡°≈â “«à “®–‡∫“‡ß‘ π≈߉¥â Õ’ ° Òı ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§, ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ Ò˜ˆ. Òˆ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Ò/˘, ª√–°“»°√–∑√«ß‚¬∏“∏‘ °“√ ·ºπ°°√¡‚∑√‡≈¢ «— π∑’Ë Ú¯ ‡¡…“¬π √.». ÒÒˆ (æ.». ÚÙÙ) ·≈–¥Ÿ √“¬≈–‡Õ’ ¬¥¢Õß°“√ √â “ß∑“ß “¬‚∑√‡≈¢µà “ß Ê „π ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§, ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ Ò˜˜-Ò˜˘. Ò˜ À®™., √.ı, ¬∏. Û.ˆ/Òˆ, √“¬ß“π¬à Õ¢Õß°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢. Ò¯ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Ú/Ú, ‡√◊Ë Õßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ‰ª√…≥’ ¬å (Ú °ÿ ¡¿“æ— π∏å √.». ÒÒı-Ú˘ ¡°√“§¡ √.». ÒÒ˘). Ò˘ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Ú/Ù, çÀπ— ß ◊ Õæ√–¬“ ÿ ¢ÿ ¡π— ¬«‘ π‘ µ (ªíô π ÿ ¢ÿ ¡) ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß‚¬∏“∏‘ °“√ °√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈ ¡‡¥Á ®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘ √“™ ¬“¡¡°ÿ Æ√“™°ÿ ¡“√ ºŸâ ”‡√Á ®√“™°“√√— °…“æ√–π§√é, ”‡π“ ∑’Ë ˘/ÚÛ¯Ù,Ú˘ ‘ ßÀ“§¡ √.». ÒÚˆ. Ú À®™., √.ı, ¬∏.Û.Ò/ı, çæ√–√“™À— µ∂‡≈¢“√— ™°“≈∑’Ë ı∂÷ ß°√¡À¡◊Ë πæ‘ ∑¬≈“¿œ ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß‚¬∏“é, ”‡π“∑’Ë ÛÚ/Û˜¯, Òˆ °√°Æ“§¡ √.». ÒÒ˜. 484 484 ‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» °— ∫°“√«“ß√“°∞“π°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡œ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ¡“°°«à “∑’Ë ·¬°°— πÕ¬Ÿà ¥— ßπ’È ∑—È ß‡ªì π∑“ß „Àâ √“™°“√ ¥«°ßà “¬¢÷È π ‡æ√“–©π—È π¢â “ æ√–æÿ ∑∏‡®â “®÷ ߉¥â ≈Õß®— ¥„Àâ °√¡‚∑√‡≈¢ ¬°¡“√«¡Õ¬Ÿà °— ∫°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‡ªπ°√¡ ‡¥’ ¬«°— π... ÚÒ πÕ°®“°°“√‰ª√…≥’ ¬å ·≈–°“√ ‚∑√‡≈¢®–‡ªì π°“√‚∑√§¡π“§¡∑’Ë –∑â ÕπÕ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õ߇¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» ·≈â « °“√‚∑√»— æ∑å ·≈–«‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢°Á ‡ªì π‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’Ë –∑â ÕπÕ‘ ∑∏‘ æ≈ ¥— ß°≈à “«Õ’ °‡™à π°— π ‚¥¬∑’Ë ‡∑§‚π‚≈¬’ ∑—È ß Õß°Á Õ¬Ÿà ¿“¬„µâ °“√¥”‡π‘ πß“π¢Õß °√¡‰ª√…≥’ ¬å °“√‚∑√»— æ∑å √— ∞∫“≈‰¥â —Ë ß‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å √ÿà π ·√°¡“®“°À⠓߉§‡™Õ√å ™¡‘ ∑°√ÿ ߇∫Õ√å ≈‘ π ª√–‡∑»‡¬Õ√¡π’ „π™—È π·√° ¡’ ºŸâ ‡™à “ ‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å (√«¡∑—È ßÀπà «¬ß“π¢Õß √— ∞) ‡æ’ ¬ßˆÒ ‡§√◊Ë Õß·µà µà Õ¡“§«“¡µâ Õß °“√„™â ‚∑√»— æ∑å ¡’ ¡“°¢÷È π πÕ°®“°„™â „π°“√ ◊Ë Õ “√∂÷ ß°— π·≈â « ¬— ß„™â „π°“√ µ√«® “¬‚∑√‡≈¢∑ÿ °√–¬– ∂“π’ ¥â «¬ °√–∑√«ß‚¬∏“œ ®÷ ߢÕæ√–√“™∑“π æ√–∫√¡√“™“πÿ ≠“µ —Ë ß‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å Õ¬à “ß„À¡à ‡¢â “¡“Õ’ °ı ‡§√◊Ë Õß „πæ.». ÚÙÙÒ ´÷Ë ß‰¥â „™â ¡“®π∂÷ ß æ.». ÚÙÙ˘ °Á ‡°‘ ¥‡§√◊Ë Õߢ— ¥¢â Õß ·≈–°“√·°â ‰¢‡ªì π ‰ªÕ¬à “ß¬“°≈”∫“° ‡æ√“–‚∑√»— æ∑å ·∫∫π’È ≈â “ ¡— ¬·≈â « ª√–®«∫°— ∫¡’ °“√ ‡¥‘ 𠓬‰øøÑ “·≈–°“√‡¥‘ π√∂√“߉øøÑ “ ¢÷È π„π°√ÿ ߇∑æœ ¥— ßπ—È π “¬‰øøÑ “·≈– “¬‡¥‘ π√∂√“ß®÷ ßæ“¥‰ªµ“¡∑â Õß∂ππ À≈«ß§Ÿà ¢π“π°— ∫ “¬‚∑√»— æ∑å °√–· ‰øøÑ “´÷Ë ß‡¥‘ πÕ¬Ÿà „𠓬¥— ß°≈à “«·√ß°«à “ °√–· ‰øøÑ “„𠓬‚∑√»— æ∑å ®÷ ß∑” „Àâ °“√æŸ ¥‚∑√»— æ∑å ‰¡à –¥«° §π„™â ‚∑√»— æ∑å ®÷ ß≈¥≈ß∑ÿ °∑’ „π æ.». ÚÙı °√–∑√«ß‚¬∏“ ∏‘ °“√®÷ ߇ª≈’Ë ¬π‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å ·∫∫‡°à “ ∑’Ë ÷ °À√Õ ‡ªì π‡§√◊Ë Õß·∫∫„À¡à µ“¡§” ·π–π”¢Õß𓬉«‡¥Õ√å (Weider) ™“« Õ‡¡√‘ °— π·≈–𓬰‘ µµ‘ π å (Gittins) ™“«Õ— ß°ƒ… ´÷Ë ß‡ªì π«‘ »«°√‰øøÑ “°√¡ ‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢‚¥¬∑’Ë √— ∞∫“≈„™â «‘ ∏’ ‡√’ ¬°ª√–°«¥√“§“‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å µ“¡ ∫√‘ …— ∑∑’Ë ¡’ ™◊Ë Õ‡ ’ ¬ß„πÀ≈“¬ª√–‡∑» ª√“°Ø«à “¡’ ∫√‘ …— ∑‡ πÕ√“§“¡“ Òı √“¬ ®“°ª√–‡∑»‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… Ω√—Ë ß‡» «’ ‡¥ππÕ√å ‡«¬å ‡∫≈‡¬’ ¬¡Õ‘ µ“≈’ À√— ∞Õ‡¡√‘ °“·≈–≠’Ë ªÿÉ π°√–∑√«ß‚¬∏“œ ‰¥â µ—È ß°√√¡°“√¢÷È πµ√«®æ‘ ®“√≥“ „π∑’Ë ÿ ¥°Á µ°≈߇≈◊ Õ°„Àâ ∫√‘ …— ∑Õ‘ √‘ ´— π µÕ°‚Œ¡ ª√–‡∑» «’ ‡¥π ‡ªì πºŸâ √— ∫ ‡À¡“µ‘ ¥µ—È ß‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å ‡æ√“–‡ªì π ∫√‘ …— ∑∑’Ë ¡’ ™◊Ë Õ‡ ’ ¬ß ·≈–‡ πÕ√“§“‰¥â ∂Ÿ ° °— ∫∑—È ß¬— ß°”À𥇫≈“µ‘ ¥µ—È ß·≈â «‡ √Á ® ‡æ’ ¬ß Ù ‡¥◊ Õπ ‡√Á «°«à “∫√‘ …— ∑Õ◊Ë π Ê πÕ°®“°π’È ¬— ߉¥â ®â “ß«‘ »«°√¢Õß∫√‘ …— ∑ π’È ‡¢â “¡“ª√–®”∑’Ë °√ÿ ߇∑æœ ‡æ◊Ë Õ§Õ¬ ¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å ·≈–Ωñ ° Õπ𓬠™à “߉∑¬ ‚¥¬∑” — ≠≠“„π™—È π·√°‡æ’ ¬ß ªï ‡¥’ ¬«°à Õπ ‡æ◊Ë Õ‡ªì π°“√∑¥≈Õßß“π ÚÚ “¬‚∑√»— æ∑å ‡§√◊Ë Õß„À¡à π’È “¡“√∂ ªÑ Õß°— π‰¡à „Àâ “¬‰øøÑ “„¥ Ê ∑’Ë Õ¬Ÿà „°≈â ‡§’ ¬ß√∫°«π ®÷ ß∑”„Àâ °“√æŸ ¥‚∑√»— æ∑å ‡ªì π‰ªÕ¬à “ß –¥«° ª√“»®“°‡ ’ ¬ß√∫ °«π ‡¡◊Ë ÕºŸâ æŸ ¥‚∑√»— æ∑å ®–æŸ ¥‰ª¬— ßÕ’ ° ΩÉ “¬Àπ÷Ë ß °Á ‡√’ ¬°‡®â “æπ— °ß“π‚∑√»— æ∑å ≥ ∑’Ë ∑”°“√‚∑√»— æ∑å °≈“ß„Àâ µà Õ„Àâ ∑—È ß ÕßΩÉ “¬æŸ ¥‚∑√»— æ∑å ∂÷ ß°— π‰¥â ª√“°Ø «à “µ—È ß·µà ‡ª≈’Ë ¬π‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å ¡“‡ªì π ·∫∫„À¡à π’È °Á ¡’ ºŸâ π‘ ¬¡‡™à “‚∑√»— æ∑å ‰ª„™â ‡ªì π®”π«π¡“° ∑—È ß„πæ√–π§√ ·≈– µ“¡À— «‡¡◊ Õß∑’Ë ¡’ °“√§â “¢“¬‡®√‘ ≠ ‡™à 𠇙’ ¬ß„À¡à ≈”ª“ß ¿Ÿ ‡°Á µ à «π‚∑√»— æ∑å ∑“߉°≈∑’Ë ‡ªî ¥„Àâ “∏“√≥™π„™â π—È π ¡’ √–À«à “ß®— ßÀ«— ¥π§√ª∞¡·≈– ¡ÿ ∑√- ª√“°“√ ‚¥¬ºà “π∑’Ë ∑”°“√‚∑√»— æ∑å °≈“ß°√ÿ ߇∑æœ «‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢À√◊ Õ‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬ „πæ.».ÚÙÙ˜ °√–∑√«ß‚¬∏“- ∏‘ °“√‰¥â „Àâ Àâ “ß∫’ .°√‘ ¡¡å (B.Grimm) ´÷Ë ß‡ªì πºŸâ ·∑π∫√‘ …— ∑«‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢‡¬Õ√¡— π ™◊Ë Õ‡∑≈‘ øÿ ߇°π (TheTelefunkenWire- less Telegraph Company of Berlin) ¡“µ—È ß ∂“π’ «‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢™—Ë «§√“«∑’Ë ªÑ Õ¡ ®— °√‡æÁ ™√å °√ÿ ߇∑æœ ·≈–∑’Ë ∫π‡π‘ π¬Õ¥ ‡¢“®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “ ‡°“– ’ ™— ß ‡æ◊Ë Õ„Àâ «‘ »«°√ ®“°‡¬Õ√¡π’ ¡“∑¥≈Õß°“√„™â «‘ ∑¬ÿ ‚∑√- ‡≈¢À√◊ Õ‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬„Àâ ΩÉ “¬√— ∞∫“≈ ‰∑¬¥Ÿ °“√∑¥≈Õߥ— ß°≈à “«¡’ ¢÷È π„πæ.». ÚÙÙ¯ æ√–¬“ ÿ √‘ ¬“πÿ «— µ√ (‡°‘ ¥ ∫ÿ ππ“§) √— °…“°“√‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß ‚¬∏“œ ‰¥â „Àâ 𓬉«‡¥Õ√å «‘ »«°√ ‰øøÑ “Õ‡¡√‘ °— π¢Õß√— ∞∫“≈‰ªµ√«®¥Ÿ °“√ ∑¥≈Õßπ—È π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß „Àâ ÚÒ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Ò/ı, çÀπ— ß ◊ Õ°√¡À¡◊Ë πæ‘ ∑¬≈“¿æƒ≤‘ ∏“¥“°√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈√— ™°“≈∑’Ë ıé, ”‡π“∑’Ë ˜¯/ÛÙÚ, ÒÛ °√°Æ“§¡ √.». ÒÒ˜. ÚÚ À®™., √.ı, ¬∏.Û.Ò/ˆÛ, √“¬ß“π‡ π“∫¥’ ¿“Û ‘ ßÀ“§¡ √.». ÒÚˆ, √“™°“√„π√–‡∫’ ¬∫µ“¡«“√–∑’Ë Ù ‡√◊Ë Õ߇µπ‡≈Õ‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å . 485 485 ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π °–ß∫ª√–¡“≥°“√„™â ®à “¬‡ß‘ π ”À√— ∫ °“√„™â ‡§√◊Ë Õß‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬ √«¡∑—È ß °“√√— °…“‡§√◊Ë Õßµà Õ‰ª¥â «¬ 𓬉«‡¥Õ√å ‰¥â ™’È ·®ßµà Õæ√–¬“ ÿ √‘ ¬“πÿ «— µ√«à “ ‡§√◊Ë Õß ∑’Ë ¡’ Õ¬Ÿà ‡¥’Î ¬«π’È ¬— ߉¡à ¡’ ·√ß‡æ’ ¬ßæÕ∑’Ë ®– „™â °“√‰¥â ¥’ ·≈–°–ß∫ª√–¡“≥«à “°“√ √— °…“‚∑√‡≈¢π’È √— ∞∫“≈®–µâ Õß®”Àπà “¬ ‡ß‘ π∂÷ ߇¥◊ Õπ≈– Ò,˜Ûˆ ∫“∑ πÕ°®“° ‡ß‘ π Ù, ∫“∑´÷Ë ß‡ªì π√“§“¢Õß «‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢π’È ·≈–‡¡◊Ë Õ‡ª√’ ¬∫‡∑’ ¬∫°— ∫ §à “„™â ®à “¬ ”À√— ∫ ∂“π’ ‚∑√‡≈¢∏√√¡¥“ ´÷Ë ß‡ ’ ¬‡æ’ ¬ß‡¥◊ Õπ≈– ˜Û¯ ∫“∑ ®– ‡ÀÁ π‰¥â «à “ ®”π«π‡ß‘ πº‘ ¥°— π∂÷ ߇¥◊ Õπ≈– Ò, ∫“∑ ÚÛ æ√–¬“ ÿ √‘ ¬“πÿ «— µ√‡Õß ‡ÀÁ π«à “ √— ∞∫“≈Õ“®„™â ‡§√◊Ë Õß‚∑√‡≈¢¥— ß °≈à “«‰ª‰¡à ‰¥â π“π ·≈–‡¡◊Ë Õ‡§√◊Ë Õ߇°‘ ¥ ‡ ’ ¬≈ß °Á ‡°‘ π°”≈— ߧ«“¡√Ÿâ ¢Õß«‘ »«°√„π °√ÿ ߇∑æœ∑’Ë ®–·°â ‰¢ ‡æ√“–‡ªì π¢Õß„À¡à √— ∞∫“≈°Á ®”µâ Õ߇√’ ¬°«‘ »«°√¥â “ππ’È ¡“®“° ∑«’ ª¬ÿ ‚√ª °Á ¬‘Ë ß®–∑”„Àâ µâ Õ߇ ’ ¬‡ß‘ π ¡“°¢÷È π „π¢≥–∑’Ë º≈ª√–‚¬™πå ¢Õß§à “ §”‚∑√‡≈¢·∑∫‰¡à ¡’ ‡≈¬æ√–¬“ ÿ √‘ ¬“πÿ - «— µ√®÷ ߇ πÕ«à “ √— ∞∫“≈¬— ߉¡à §«√´◊È Õ ‡§√◊Ë Õß«‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢„π¢≥–π’È ·µà °à Õπ∑’Ë √— ∞∫“≈®–µÕ∫ªØ‘ ‡ ∏‰ªæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ® æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “œ ∑√ߢՄÀâ °√–∑√«ß ‚¬∏“œ ”√«®¢â Õ‡∑Á ®®√‘ ß«à “ ‰¥â ‡§¬∑” ¢â Õµ°≈߇√◊Ë Õßπ’È ‰«â °à ÕπÀ√◊ Õ‰¡à ‡æ◊Ë Õ§«“¡ √Õ∫§Õ∫°à Õπ∑’Ë ®–µÕ∫ªØ‘ ‡ ∏ ÚÙ º≈ ®“°°“√µ√«® Õ∫æ∫«à “√— ∞∫“≈‰¡à ¡’ ¢â Õ µ°≈ß„¥ Ê √— ∞∫“≈®÷ ßµÕ∫ªØ‘ ‡ ∏‡√◊Ë Õß °“√´◊È Õ‡§√◊Ë Õß«‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢‰ª¬— ß∫√‘ …— ∑ ¥— ß°≈à “« µà Õ¡“„πæ.».ÚÙı∫√‘ …— ∑πÁ Õ¥ ‡¬Õ√¡— π ≈Õ¬ ¢Õµ—È ß‡§√◊Ë Õß‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬√–À«à “߇°“– ’ ™— ß°— ∫°√ÿ ߇∑æœ ‚¥¬ ∫√‘ …— ∑‡ ’ ¬§à “„™â ®à “¬‡Õß‚¥¬„Àâ ‡Àµÿ º≈«à “ ‡æ◊Ë Õ®–‰¥â „™â ‚∑√‡≈¢‰ª¬— ߇√◊ Õ¢Õß∫√‘ …— ∑ ∑’Ë ‡°“– ’ ™— ߉¥â ‚¥¬ –¥«° Úı ‡æ√“–«à “ ¢≥–π—È π “¬‚∑√‡≈¢∑’Ë ∑Õ¥„µâ πÈ ”™”√ÿ ¥ „™â √— ∫ à ß‚∑√‡≈¢‰¡à ‰¥â ¡’ ·µà °“√µ‘ ¥µà Õ ∑“߉ª√…≥’ ¬å ‡¡◊Ë Õ°“√„™â ‚∑√‡≈¢¡’ §«“¡ ‡®√‘ ≠·≈â « ·≈–√— ∞∫“≈®–µâ Õß°“√´◊È Õ ‡§√◊Ë Õß‚∑√‡≈¢ ∫√‘ …— ∑°Á ®–¬Õ¡¢“¬„Àâ 𓬧Õ≈¡— ππå ª≈— ¥∫— ≠™“°“√°√¡ ‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ´÷Ë ß‡ªì π™“«‡¬Õ√¡— π ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁ π«à “§«√¬‘ π¬Õ¡„Àâ ∫√‘ …— ∑ π—È π¥”‡π‘ π°“√¥— ß°≈à “«‰¥â ‚¥¬„Àâ ‡Àµÿ º≈«à “ √— ∞∫“≈®–‰¥â ‰¡à µâ Õ߇ ’ ¬‡ß‘ π ·≈– ®–‰¥â ¡’ ‚∑√‡≈¢√–À«à “ß°√ÿ ߇∑æœ °— ∫ ‡°“– ’ ™— ß‚¥¬‡√Á « ·µà °√¡À≈«ßπ‡√»√å - «√ƒ∑∏‘Ï ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß‚¬∏“œ ∑√ß ‡ÀÁ π«à “„π‡√◊Ë Õß∑’Ë √— ∞∫“≈‰¡à µâ Õ߇ ’ ¬‡ß‘ π π—È π‡ªì π‰ª‰¡à ‰¥â ‡æ√“–¿“¬À≈— ß√— ∞∫“≈ °Á µâ Õ߇ ’ ¬‡ß‘ π´◊È Õ°‘ ®°“√‚∑√‡≈¢¥— ß°≈à “« Õ¬Ÿà ¥’ §à “‡§√◊Ë Õß‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬π’È ¬— ß¡’ √“§“·æß¡“° ·≈–§à “„™â ®à “¬„π°“√ ¥Ÿ ·≈√— °…“¬‘Ë ß Ÿ ß¡“°°«à “‡§√◊Ë Õß‚∑√‡≈¢ ∏√√¡¥“ °— ∫∑—È ß¬— ߇ªì π‡§√◊Ë Õß∑’Ë „™â ¬“° ¥â «¬ Úˆ Õ¬à “ß‰√°Á µ“¡ ‡π◊Ë Õß®“°µ”∫≈ ‡°“– ’ ™— ߇ªì π∑à “‡√◊ Õ∫√√∑ÿ ° ‘ π§â “´÷Ë ß¡’ §«“¡‡®√‘ ≠¡“° ¡’ §«“¡®”‡ªì πµâ Õß„™â ‚∑√‡≈¢‡æ◊Ë Õ°“√µ‘ ¥µà Õ∑“ß∏ÿ √°‘ ®Õ¬à “ß √«¥‡√Á «√— ∞∫“≈®÷ ßµâ Õß√’ ∫¥”‡π‘ π°“√‡√◊Ë Õß π’È ‚¥¬‡≈◊ Õ°«‘ ∏’ ∑’Ë ‡ ’ ¬‡ß‘ ππâ Õ¬ „π¢≥– ‡¥’ ¬«°— ∫∑’Ë ‡ªì πª√–‚¬™πå ·°à √“™°“√ °√¡À≈«ßπ‡√»√å «√ƒ∑∏‘Ï ‰¥â ∑√ߪ√÷ °…“ À“√◊ Õ‡√◊Ë Õßπ’È °— ∫𓬠‚µ√‡∫≈ 𓬇« - ‡µπ°“√å ¥ ∑’Ë ª√÷ °…“∑—Ë «‰ª™“«Õ‡¡√‘ °— π ·≈–𓬰‘ µµ‘ π å ∑’Ë ª√÷ °…“™“«Õ— ß°ƒ… ´÷Ë ß· ¥ß§«“¡‡ÀÁ π«à “¡’ §«“¡®”‡ªì πµâ Õß √â “ß‚∑√‡≈¢µ‘ ¥µà Õ√–À«à “߇°“– ’ ™— ß°— ∫ °√ÿ ߇∑æœ ‚¥¬‡√Á « ·≈–‡ÀÁ π«à “ «‘ ∏’ ∑’Ë ª√–À¬— ¥·≈–‰¥â ª√–‚¬™πå ∑’Ë ÿ ¥§◊ Õ°“√ √â “ß‚∑√‡≈¢‚¥¬«“ß “¬‡§‡∫‘ ≈„µâ πÈ ” µ“¡·∫∫‡¥‘ ¡ °“√ √â “ß‚∑√‡≈¢¥— ß°≈à “« ”‡√Á ®·≈–‡ªî ¥„™â „π«— πæ√–√“™æ‘ ∏’ √— ™- ¡— ߧ≈“¿‘ ‡…°«— π∑’Ë ÒÒ惻®‘ °“¬πæ.». ÚÙıÒ à «π„π‡√◊Ë Õß«‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢π—È πª√“°Ø «à “„π æ.». ÚÙÙ˘ ‰¥â ¡’ °“√ª√–™ÿ ¡ À¿“æ‚∑√§¡π“§¡√–À«à “ߪ√–‡∑» ‡°’Ë ¬«°— ∫‡√◊Ë Õß°“√ ◊Ë Õ “√∑“ß«‘ ∑¬ÿ ∑’Ë °√ÿ ß ‡∫Õ√å ≈‘ πª√–‡∑»‡¬Õ√¡π’ ‡ªì π§√—È ß·√° π“¬§Õ¬§’ ‡π’ ¬ (Keuchenius) ∑’Ë ª√÷ °…“ ∂“π∑Ÿ µ‰∑¬ª√–®”°√ÿ ߇∫Õ√å ≈‘ 𠇪ì πºŸâ ·∑π¢Õ߉∑¬‡¢â “√à «¡ª√–™ÿ ¡„π æ.». ÚÙı ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â „™â ‡§√◊Ë Õß √— ∫ à ß«‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢·∫∫¡“√å ‚§π’ ‡ªì π§√—È ß ·√°„π√“™°“√∑À“√‡√◊ Õµà Õ¡“„πªï ‡¥’ ¬« °— ππ—È π °Õß∑— æ∫°°Á π”«‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢ ÚÛ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Û/ÙÙ, çÀπ— ß ◊ Õæ√–¬“ ÿ √‘ ¬“πÿ «— µ√ (‡°‘ ¥ ∫ÿ ππ“§) √— °…“°“√‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß ‚¬∏“œ ∑Ÿ ≈°√¡¢ÿ π ¡¡µÕ¡√æ— π∏å √“™‡≈¢“πÿ °“√é, ”‡π“∑’Ë ÚÒ/Úıı¯, Ò˜ µÿ ≈“§¡ √.». ÒÚÙ. ÚÙ À®™., √.ı, ¬∏.Û.Û/ÙÙ, çæ√–√“™À— µ∂‡≈¢“ √— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ßæ√–¬“ ÿ √‘ ¬“πÿ «— µ√é, ”‡π“∑’Ë ÛÙ/ÒıÒ, Ò¯ µÿ ≈“§¡ √.». ÒÚÙ. Úı À®™., √.ı, ¬∏. Û.Û/ÙÙ, çÀπ— ß ◊ Õ¢Õß𓬷Õø ‚≈µ√å (F. Lotr) π“¬Àâ “ß∫’ °√‘ ¡·Õπ§Õ¡ª–π’ °√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈√— ™°“≈∑’Ë ıé,ÚÛ ∏— 𫓧¡ √.». ÒÚˆ. Úˆ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Û/ÙÙ, 箥À¡“¬¢â Õ§«“¡„π∫√‘ …— ∑ (‡µ‡≈øí π‡°π°— ¡ªπ’ ) ‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬ ΩÉ “¬ ‡¬Õ√¡— π¢ÕÕπÿ ≠“µµ—È ß‡§√◊Ë Õß‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬√–À«à “ß°√ÿ ߇∑æœ °— ∫‡°“– ’ ™— ß „π§√“«§√—È ß∑’Ë Ûé. 486 486 ‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» °— ∫°“√«“ß√“°∞“π°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡œ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ·∫∫π’È ¡“„™â ‡™à π‡¥’ ¬«°— π ªí ≠À“¢Õß°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫™“«‡¬Õ√¡— πÕ— ß- °ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» ‡π◊Ë Õß®“°°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ‡ªì πß“π∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π„À¡à ·≈–‡°’Ë ¬«°— ∫°“√ ‚∑√§¡π“§¡∑’Ë µâ ÕßÕ“»— ¬‡∑§‚π‚≈¬’ ·∫∫ „À¡à ¢Õß™“«µ–«— πµ° ®÷ ß∑”„Àâ √— ∞∫“≈ ‰∑¬µâ Õߪ√– ∫ªí ≠À“µà “ß Ê „π°“√ ¥”‡π‘ πß“π°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡ª√–‡¿∑ π’È ´÷Ë ß∑”„Àâ µâ Õ߉ª‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫™“«µ–«— π µ° ‚¥¬‡©æ“–™“«‡¬Õ√¡— π Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» ¥— ßπ’È Ò. ªí ≠À“‡√◊Ë Õß∫ÿ §≈“°√„π°√¡ ‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ∂÷ ß·¡â «à “®–‰¥â ¡’ °“√®— ¥‡µ√’ ¬¡«“ß √–‡∫’ ¬∫·∫∫·ºπµà “ß Ê ‰«â °à Õπ∑’Ë ®–¡’ °“√µ—È ß°√¡‰ª√…≥’ ¬å ·≈–°√¡‚∑√‡≈¢ ·≈â «°Á µ“¡ ·µà ∑“ß√“™°“√‰¡à “¡“√∂ À“µ— «∫ÿ §§≈ºŸâ ¡’ §«“¡ “¡“√∂‡¢â “ª√–®” µ”·Àπà ß∫— ߧ— ∫∫— ≠™“ß“π´÷Ë ßµâ ÕßÕ“»— ¬ §«“¡√Õ∫√Ÿâ „π«‘ ™“°“√·≈–§«“¡™”π“≠ „π “¢“µà “ß Ê ‡ªì π°“√‡©æ“– ∑“ß √“™°“√®÷ ß®”‡ªì πµâ Õ߮⠓ߙ“«¬ÿ ‚√ªÀ≈“¬ §π‡¢â “¡“√— ∫√“™°“√„πµ”·Àπà ßµà “ß Ê ‰¥â ·°à µ”·Àπà ß∑’Ë ª√÷ °…“ª≈— ¥∫— ≠™“°“√ ‡≈¢“πÿ °“√ ™à “ß°≈ “√«— µ√ ºŸâ µ√«®°“√ ·¡â °√–∑—Ë ßµ”·Àπà ßæπ— °ß“π√— ∫ à ß ‚∑√‡≈¢ ™“«µà “ߪ√–‡∑»ºŸâ ¡’ ∫∑∫“∑ ¡“°„π à «ππ’È §◊ Õ ·Œ√å §Õ≈¡— ππå (Herr Collmann) ™“«‡¬Õ√¡— π´÷Ë ß·µà ‡¥‘ ¡ √— ∫√“™°“√„πµ”·Àπà ߇®â “æπ— °ß“π ºŸâ ™à «¬™—È π‡Õ°„π√“™°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢‡¬Õ√¡— π ·≈–‰¥â ‡¢â “√— ∫√“™°“√ °— ∫√— ∞∫“≈‰∑¬µ—È ß·µà «— π∑’Ë Ò µÿ ≈“§¡ æ.». ÚÙÛÛ ‚¥¬‡ªì π∑—È ß∑’Ë ª√÷ °…“¢Õß °√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ·≈–ª≈— ¥∫— ≠™“ °“√°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ πÕ°®“°π—È π 𓬧Õ≈¡— ππå ¬— ߉¥â √— ∫§«“¡‰«â «“ß„® ®“°√— ∞∫“≈‰∑¬„Àâ ‡ªì πºŸâ ·∑π‰ªª√–™ÿ ¡ ‚∑√‡≈¢ “°≈π“π“ª√–‡∑»∑’Ë °√ÿ ß≈‘ ∫Õπ „π æ.». ÚÙÙ˘ §Õ≈¡— ππå √— ∫√“™°“√ Õ¬Ÿà ∂÷ ß Ú ªï ®÷ ߉¥â ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ‰∑¬„π æ.». ÚÙıÚ ‡π◊Ë Õß®“° ÿ ¢¿“æ ‰¡à Õ”π«¬ ‡¡◊Ë Õ√— ∞∫“≈‡¬Õ√¡— π‰¥â ∑√“∫ ¢à “««à “√— ∞∫“≈Ω√—Ë ß‡» ®–¢Õµ”·Àπà ߢÕß π“¬§Õ≈¡— ππå „Àâ ·°à ™“«Ω√—Ë ß‡» øÕ𠇥 ‰Œ‡¥ (Von de Heyde) Õÿ ª∑Ÿ µ‡¬Õ√¡— π ‰¥â ·®â ߇√◊Ë Õßπ’È °— ∫°√¡À≈«ß‡∑«–«ß»å - «‚√ª°“√´÷Ë ßæ√–Õß§å ‰¥â ∑√ßÕ∏‘ ∫“¬«à “ ∂÷ ß·¡â «à “√— ∞∫“≈Ω√—Ë ß‡» ®–¡’ §«“¡ ª√– ß§å ‡™à ππ—È π®√‘ ß ·µà æ√–∫√¡√“- ‚™∫“¬π—È π §◊ Õ ‰¡à „Àâ µ”·Àπà ß„¥ Ê ·°à ª√–‡∑»Àπ÷Ë ßª√–‡∑»„¥µ“¡§«“¡ ª√“√∂π“·µà ∑«à “¢÷È πÕ¬Ÿà °— ∫º≈ª√–‚¬™πå ¢Õ߉∑¬®–™’È ¢“¥ Ú˜ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√– ®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «∑√ßæÕæ√–∑— ¬ „π°“√∑”ß“π¢Õß𓬧Õ≈¡— ππå ∂÷ ß°— ∫ æ√–√“™∑“π‡§√◊Ë Õß√“™Õ‘ √‘ ¬“¿√≥å ™â “ß ‡º◊ Õ°™—È π∑’Ë Û ·≈–‡ß‘ π∫”‡ÀπÁ ®æ‘ ‡»…·°à 𓬧Õ≈¡— ππå æ√â Õ¡°— ∫∑√ß· ¥ß§«“¡ ‡ ’ ¬¥“¬∑’Ë §Õ≈¡— ππå µâ Õß≈“ÕÕ°®“° √“™°“√ ¥— ßæ√–√“™À— µ∂‡≈¢“∂÷ ß°√¡ À¡◊Ë π®— π∑∫ÿ √’ πƒπ“∂ ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß æ√–§≈— ß¡À“ ¡∫— µ‘ «à “ çæà Õ¡’ §«“¡ ‡ ’ ¬¥“¬¡‘ ‡µÕ√å §Õ≈¡— ππå ‡ªì πÕ— π¡“° ¥â «¬‡ÀÁ π«à “∑”°“√‚¥¬®ß√— °¿— °¥’ µà Õ Àπâ “∑’Ë √“™°“√®√‘ ßÊ...é Ú¯ „π°“√ªØ‘ ∫— µ‘ Àπâ “∑’Ë π—È π 𓬠§Õ≈¡— ππå ‡Õ߉¥â · ¥ß§«“¡µ—È ß„®∑’Ë ®–∑” „Àâ °“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬‡®√‘ ≠ √ÿà ߇√◊ Õß ¥— ߢâ Õ§«“¡„π®¥À¡“¬∑’Ë °√“∫ ∑Ÿ ≈°√¡À≈«ßπ‡√»√å «√ƒ∑∏‘Ï „π æ.». ÚÙıÚ«à “ç¢â “懮⠓¡’ §«“¡°√–µ◊ Õ√◊ Õ√â π ·≈–¡’ §«“¡ª√“√∂π“Õ¬à “ß®√‘ ß„®„π°“√ ∑’Ë ®–∑”„Àâ °√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ¬“¡ ‡ªì πÀπà «¬ß“π∑’Ë ∑— π ¡— ¬é Ú˘ Õ¬à “ß‰√°Á ¥’ ‡π◊Ë Õß®“°ªí ≠À“ ÿ ¢¿“æ 𓬧Õ≈¡— ππå ®÷ ßµâ Õß≈“ÕÕ°¥— ß°≈à “«¡“·≈â «·¡â °√–π—È π 𓬧Õ≈¡— ππå °Á ‰¥â ¥”‡π‘ π°“√µà “ß Ê ”‡√Á ®‡√’ ¬∫√â Õ¬¥— ߧ«“¡µ—È ß„® °≈à “« §◊ Õ∑à “π‰¥â ‡ πÕ„Àâ ¡’ °“√ªØ‘ √Ÿ ª°√¡ ‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ‚¥¬‡©æ“–°“√Ωñ °À— ¥ ∫ÿ §≈“°√ΩÉ “¬‰∑¬‡æ◊Ë Õ„Àâ “¡“√∂‡√’ ¬π√Ÿâ ·≈–ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π‰¥â µ“¡≈”æ— ß ‡¡◊Ë Õ‰¡à ¡’ ºŸâ ‡™’Ë ¬«™“≠™“«µ–«— πµ° Õ— π®–∑”„Àâ °“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬ “¡“√∂ ¥”‡π‘ π°“√Õ¬Ÿà ‰¥â ª√–°Õ∫°— ∫°“√∑’Ë µâ Õ߮⠓ߙ“«¬ÿ ‚√ª„Àâ ‡¢â “¡“√— ∫√“™°“√ Õ¬Ÿà ‡π◊ Õß Ê π—È π ¬à Õ¡∑”„Àâ §à “„™â ®à “¬ ¢Õß√— ∞∫“≈ Ÿ ߢ÷È π°«à “ª√°µ‘ ·µà ∂â “°√¡ Ú˜ À®™., √.ı, µ.ˆ/ÒÒ °“√ π∑π“√–À«à “ßøÕ𠇥 ‰Œ ‡¥ °— ∫°√¡À≈«ß‡∑««ß…å «‚√ª√–°“√ ∑’Ë »“≈“ «à “°“√µà “ߪ√–‡∑», «— π‡ “√å ∑’Ë Ú æƒ…¿“§¡ √.». ÒÚÚ Õâ “ß∂÷ ß„π √“µ√’ «“π‘ ™≈— °…≥å , ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ ˆˆ. Ú¯ À®™., √.ı, ∫ Ú ¢/ÙÚ ∑’Ë ıˆ/ÒÚ˜ˆ √— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ß°√¡À¡◊Ë π®— π∑∫ÿ √’ πƒπ“∂, Û 惻®‘ °“¬π √.». ÒÚ¯ Õâ “ß∂÷ ß„π √“µ√’ «“π‘ ™≈— °…≥å , ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ ˆˆ. Ú˘ À®™., √.ı, ∫ Ú ¢ Ò/ÙÚ No. 2080 ·Œ√å §Õ≈¡— ππå ∂÷ ß°√¡À≈«ßπ‡√»√å «√ƒ∑∏‘Ï , ¯ 惻®‘ °“¬π §.». Ò˘˘. 487 487 ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“𠉪√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¡’ ‚√߇√’ ¬π ”À√— ∫º≈‘ µ ∫ÿ §≈“°√ºŸâ ™”π“≠ß“π‚¥¬‡©æ“–¢Õß µπ‡Õß·≈â « °Á ®–‡ªì π°“√¥’ °«à “ ·¡â «à “„π ™—È π·√°®–µâ Õ߮⠓ߙ“«¬ÿ ‚√ª¡“‡ªì πºŸâ §«∫§ÿ ¡Õ”𫬰“√ Õπ°Á µ“¡ ¥â «¬‡Àµÿ π’È π“¬§Õ≈¡— ππå ®÷ ߇ πÕ„Àâ ¡’ °“√µ—È ß ‚√߇√’ ¬π‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢÷È π ª√“°Ø «à “π“¬Õ“≈“∫“ ‡µÕ√å ∑’Ë ª√÷ °…“™“« Õ— ß°ƒ…°Á ‰¥â ¡’ à «π√à «¡„π‚§√ß°“√π’È ¥â «¬ ¥— ߢâ Õ§«“¡«à “ ...¡‘ ‡µÕ√å Õ“≈“∫“ ‡µÕ√å °Á ‡ªì π∏ÿ √– ‡´Õ√å ‡« ·≈– Õπæ«°¢â “√“™°“√„Àâ ‡√’ ¬π√Ÿâ «‘ ™“ “¬‚∑√‡≈¢ “¬‡µ≈‘ ‚øπ (‚∑√»— æ∑å )‰¥â √Ÿâ ¢à “«‰°≈·µà ∑ÿ °·Àà ßæ‘ ¿æ ¥â «¬Õ“»— ¬µ“¥Ÿ ¢Õß∑’Ë “¬‡¢’ ¬π¡“·≈‰¥â √Ÿâ ¢à “«·µà ‰°≈ Õ“»— ¬ÀŸ ‰¥â ¬‘ π§”∑’Ë ‡¢“æŸ ¥ ¡“µ“¡‡µ≈‘ ‚øπ¥â «¬ ∑à “π°Á ‰¥â ‡ªì π§√Ÿ π”„π°“√µ—È ß°“√‰ª√…≥’ ¬å §π∑—È ßª«ß ∑‘È ßÀπ— ß ◊ Õ„πµŸâ ‰ª√…≥’ ¬å ·≈–‰ª√…≥’ ¬å ∫ÿ √ÿ …¡“‡°Á ∫Àπ— ß ◊ Õπ—È π«— π≈– “¡§√—È ß ‰ª à ß·°à §π∑—È ßª«ß∂÷ ßµ”∫≈∫â “π ·≈– §πÕ— π¡’ ™◊Ë Õ„πÀ≈— ßÀπ— ß ◊ ÕΩ“°π—È π... Û °“√‡ πÕ·π–·≈–°“√¥”‡π‘ π°“√ ¥— ß°≈à “«π”‰ª Ÿà °“√®— ¥µ—È ß‚√߇√’ ¬π‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢÷È π„π«— π∑’Ë ÚÚ°ÿ ¡¿“æ— π∏å æ.». ÚÙÛÚ ‡æ◊Ë ÕΩñ °Õ∫√¡‡®â “Àπâ “∑’Ë Õ— π‡ªì π °“√«“ß√“°∞“π„π¥â “π°“√ª√— ∫ª√ÿ ß ¡√√∂¿“槫“¡√Ÿâ ·≈–§«“¡™”π“≠ ·°à §π‰∑¬∑’Ë ®–‡ªì π¢â “√“™°“√¢Õß°√¡ µà Õ‰ª ‚√߇√’ ¬π¥— ß°≈à “«‰¥â ¥”‡π‘ π°“√ µà Õ¡“®π∂÷ ßªí ®®ÿ ∫— ππ’È ÛÒ ¬‘Ë ß°«à “π—È π „π™à «ß∑’Ë π“¬§Õ≈¡— ππå √— ∫√“™°“√Õ¬Ÿà „π°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ 𓬧Õ≈¡— ππå ‡ÀÁ π«à “ °“√∑’Ë µπ‡Õßµâ Õß ∑”Àπâ “∑’Ë ¥â “π°“√‡ß‘ π¥â «¬®–∑”„Àâ ‰¡à “¡“√∂∑”ß“π‚¥¬µ√߉¥â Õ¬à “ß‡µÁ ¡∑’Ë ®÷ ߇ πÕ„Àâ ‰∑¬«à “®â “ß ¡ÿ Àå ∫— ≠™’ ™“« ‡¬Õ√¡— π¡“∑”Àπâ “∑’Ë ¥â “π°“√‡ß‘ π ·≈– Ωñ °„Àâ §π‰∑¬√Ÿâ ®— °°“√∑”ß“π¥â “ππ’È ¥â «¬ ´÷Ë ß√— ∞∫“≈‰∑¬°Á ¬Õ¡√— ∫ „πæ.».ÚÙÙÚ √— ∞∫“≈‡¬Õ√¡— π‰¥â ·π–π” ·≈– à ߢ⠓- √“™°“√ Õߧπ §◊ Õ π“¬™–‡≈Á ¡ ¡ÿ Àå - ∫— ≠™’ ·≈–π“¬øÕ𠉫‡≈Õ√å ‡¢â “¡“ Ωñ °À— ¥°“√∑”ß“π¢Õßæπ— °ß“π‰∑¬πÕ° ®“°π’È π“¬§Õ≈¡— ππå ¬— ߇ πÕ„Àâ ¡‡¥Á ® æ√–‡®â “∫√¡«ß»å ‡∏Õ °√¡æ√–¬“¥”√ß- √“™“πÿ ¿“æ ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ µ—È ßºŸâ µ√«®°“√ ”À√— ∫°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢„π·µà ≈–¡≥±≈´÷Ë ßπÕ°®“°®– ∑”„Àâ °“√∫√‘ °“√¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ·≈â « ¬— ߇ªì π°“√‡æ‘Ë ¡√“¬‰¥â „Àâ ·°à √— ∞∫“≈Õ’ ° ¥â «¬ ÛÚ πÕ°®“°√— ∞∫“≈®–¢“¥·§≈π‡®â “ æπ— °ß“π°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ºŸâ ¡’ §«“¡ √Ÿâ ·≈–§«“¡™”π“≠ß“π¥— ß°≈à “«¡“·≈â « °“√‰¥â √— ∫‡ß‘ π‡¥◊ Õππâ Õ¬°Á ¬‘Ë ß∑”„Àâ ‡√◊Ë Õß °“√¢“¥·§≈π‡®â “æπ— °ß“πœ ‡ªì πªí ≠À“ ”§— ≠¡“°¬‘Ë ß¢÷È π ‡æ√“–‡¡◊Ë Õ‡®â “æπ— ° ß“πœ ‰¥â ß“πÕ◊Ë π∑’Ë ‡ß‘ π‡¥◊ Õπ¥’ °«à “°Á ≈“ ÕÕ° ∑”„Àâ °√¡‰ª√…≥’ ¬å œ µâ Õ߇ª≈’Ë ¬π „™â §π„À¡à Õ¬Ÿà ‡ ¡Õ ·µà ‡π◊Ë Õß®“°ß“π„π °√¡‰ª√…≥’ ¬å ‡ªì πß“π∑’Ë µâ ÕßΩñ °À— ¥·≈– Õ“»— ¬§«“¡™”π“≠ ¥— ßπ—È π ‡¡◊Ë Õ¡’ °“√ ‡ª≈’Ë ¬π‡®â “æπ— °ß“πÕ¬Ÿà ‡√◊Ë Õ¬ Ê ‡™à ππ’È ®÷ ß∑”„Àâ °“√ªØ‘ ∫— µ‘ ß“πº‘ ¥æ≈“¥ ∫° æ√à Õ߇ªì πº≈‡ ’ ¬À“¬·°à °√¡‰ª√…≥’ ¬å œ ·≈–ºŸâ „™â ∫√‘ °“√ ¥— ߇™à π„π æ.».ÚÙÙ¯ ‡®â “æπ— °ß“π·≈–∫ÿ √ÿ …‰ª√…≥’ ¬å ‰¥â ÕÕ° ®“°√“™°“√∂÷ ßÒı˘§π‚¥¬∂÷ ß·°à °√√¡ Û§πµâ Õß‚∑…‡Õ“‡ß‘ πÀ≈«ß‰ª„™â Ù§π πÕ°π—È π≈“ÕÕ°‡Õß ∂“π°“√≥å ¥— ß°≈à “« ∑”„Àâ °√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢‰¥â √— ∫°“√ µ”Àπ‘ µ‘ ‡µ’ ¬π®“°∑—È ß™“«‰∑¬·≈–™“« µà “ߪ√–‡∑»Õ¬Ÿà ‡ ¡Õ ¥— ߪï π—È π‡Õß °ß ÿ ≈ Ω√—Ë ß‡» ‡¡◊ Õß®— π∑∫ÿ √’ ‰¥â √â Õ߇√’ ¬π¡“¬— ß æ√–¬“«‘ ™¬“∏‘ ∫¥’ (À«“¥ ∫ÿ ππ“§) ºŸâ «à “√“™°“√‡¡◊ Õß®— π∑∫ÿ √’ «à “ ‡®â “æπ— °ß“π ¡“ à ß‚∑√‡≈¢™â “‰ªÀπ÷Ë ß«— πæ√–¬“«‘ ™¬“ ∏‘ ∫¥’ ∑”°“√ Õ∫ «π‰¥â §«“¡«à “ ∫ÿ √ÿ … ‚∑√‡≈¢ºŸâ π’È ‡æ‘Ë ß‡¢â “√— ∫√“™°“√„À¡à ‰¡à √Ÿâ Àπâ “∑’Ë ¥’ ·≈–∑”º‘ ¥§√—È ßπ’È ‡ªì π§√—È ß·√° æ√–¬“«‘ ™¬“œ ®÷ ßµ— °‡µ◊ Õπ ·≈–µ— ¥‡ß‘ 𠇥◊ Õπ∫ÿ √ÿ …œ ºŸâ π’È æ√â Õ¡°— ∫·®â ߇√◊Ë Õß√“« ‰ª¬— ß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬µà Õ‰ª ÛÛ ªí ≠À“‡°’Ë ¬«°— ∫‡®â “æπ— °ß“π¢Õß °√¡‰ª√…≥’ ¬å œ Õ’ °‡√◊Ë ÕßÀπ÷Ë ß§◊ Õ°“√∑’Ë ‡®â “æπ— °ß“π‡ªì π§π„π∫— ߧ— ∫µà “ß™“µ‘ ‡¡◊Ë Õ§π‡À≈à “π’È ∑”º‘ ¥°Á ®–Õâ “ßµπ«à “ ‡ªì π §π„π∫— ߧ— ∫µà “ß™“µ‘ ∑”„Àâ ∑“ß√“™°“√ ‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘ 𧥒 °— ∫∫ÿ §§≈¥— ß°≈à “« ‰¥â ‡π◊Ë Õß®“°æ«°π’È ‰¥â √— ∫°“√§ÿâ ¡§√Õß ®“° ‘ ∑∏‘ ¿“æπÕ°Õ“≥“‡¢µ ‡™à π „π æ.». ÚÙÙı 𓬂¢à ߇®â “æπ— °ß“π ‚∑√‡≈¢¡≥±≈Õ’ “π ·≈–𓬠”√“≠ Û ∫— π∑÷ °„π®¥À¡“¬‡Àµÿ ¬“¡ ¡— ¬, Õâ “ß∂÷ ß„π .æ≈“¬πâ Õ¬ (π“¡·Ωß), ™“«µà “ß™“µ‘ „πª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬ (æ√–π§√ : Õ— °…√∫√‘ °“√,Úıı), Àπâ “ ÙÒ-ı. ÛÒ ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§, ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ Ò¯. ÛÚ √“µ√’ «“π‘ ™≈— °…≥å , ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ ˆ˜-ˆ¯. ÛÛ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Û/˜, çÀπ— ß ◊ Õæ√–¬“»√’ À‡∑æ·∑π‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬°√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈ √— ™°“≈∑’Ë ıé, ”‡π“∑’Ë ÒıÙ/Ò˜ˆı, ÒÒ æƒ…¿“§¡ √.». ÒÚÒ. 488 488 ‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» °— ∫°“√«“ß√“°∞“π°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡œ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand æπ— °ß“π‚∑√‡≈¢‡¡◊ Õß≈”ª“ß ‰¥â ªî ¥∫— ß ‡ß‘ π§à “§”‚∑√‡≈¢ ∂÷ ß·¡â ∑“ß√“™°“√®– √Ÿâ ‡√◊Ë Õßπ’È ·µà °Á ‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘ 𧥒 °— ∫ ∫ÿ §§≈∑—È ß Õ߉¥â ‡æ√“–∫ÿ §§≈¥— ß°≈à “« Õâ “ß«à “‡ªì π§π„π∫— ߧ— ∫Ω√—Ë ß‡» æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «∑√ß·°â ‰¢ªí ≠À“π’È ¥â «¬°“√ÕÕ°°Æ«à “ π— °‡√’ ¬π ´÷Ë ß®–‡¢â “‡√’ ¬π°“√„™â §”‚∑√‡≈¢ À√◊ ÕºŸâ ∑’Ë ®–√— ∫√“™°“√„π°√¡π’È ®–µâ Õß®¥ ∑–‡∫’ ¬π∑”§”„Àâ °“√· ¥ßµπ«à “‡ªì π §π„π∫— ߧ— ∫„¥‰«â ‡ªì π≈“¬≈— °…≥å Õ— °…√ µâ Õß√–∫ÿ ™◊Ë Õ∫‘ ¥“¡“√¥“ ·≈–∫â “π‡°‘ ¥ ‡¡◊ ÕßπÕπÕ¬à “ß™— ¥‡®π °”Àπ¥ — ≠≠“ √— ∫√“™°“√ ı ªï ∂â “‰ª√— ∫√“™°“√„π∑’Ë °— π¥“√°Á °”Àπ¥ — ≠≠“‰«â Û ªï ®÷ ß®– ≈“ÕÕ°‰¥â ‡®â “æπ— °ß“π„À¡à ®–µâ Õ߉ª √— ∫√“™°“√µ“¡·µà ‡®â “æπ— °ß“πºŸâ „À≠à ®–ÕÕ°§” —Ë ß ∂â “¢— ¥¢◊ πÀ√◊ Õ≈“ÕÕ° µâ Õß „™â ‡ß‘ π‡¥◊ Õπ§à “‡≈à “‡√’ ¬π Û ‡∑à “¢Õ߇ߑ 𠇥◊ Õπ∑’Ë ‰¥â √— ∫ — ≠≠“π’È µâ Õß¡’ ºŸâ ª√–°— π √— ∫√Õߥ⠫¬ ‚¥¬‡√‘Ë ¡„™â — ≠≠“π’È µ—È ß·µà ‡¥◊ Õπ情¿“§¡ æ.». ÚÙÙı ‡ªì πµâ 𠉪 ÛÙ Ú. ªí ≠À“°“√‰¡à “¡“√∂‡°Á ∫ √“¬‰¥â ‰¥â Õ¬à “ß‡µÁ ¡‡¡Á ¥‡µÁ ¡Àπà «¬ ◊ ∫‡π◊Ë Õß®“°°√¡‰ª√…≥’ ¬å œ ‰¡à “¡“√∂‡°Á ∫‡ß‘ π√“¬‰¥â ‚¥¬‡©æ“–§à “ §”‚∑√‡≈¢‰¥â Õ¬à “ß‡µÁ ¡‡¡Á ¥‡µÁ ¡Àπà «¬ ®÷ ߉¥â ¡’ §«“¡æ¬“¬“¡®— ¥°“√„π‡√◊Ë Õß °“√®— ¥‡°Á ∫√“¬‰¥â „À¡à ´÷Ë ß®“°À≈— °∞“π ‡Õ° “√∑’Ë ª√“°Ø · ¥ß„Àâ ‡ÀÁ π«à “¡’ Ú ·π«∑“ß §◊ Õ (Ò)°“√‡°Á ∫‡ß‘ π§à “§”‚∑√- ‡≈¢‚¥¬°“√¢“¬· µ¡ªá 𓬧Õ≈- ¡— ππå ª≈— ¥∫— ≠™“°“√∑”°“√·∑πºŸâ ∫— ≠™“°“√°√¡‰ª√…≥’ ¬å œ ™“«‡¬Õ√¡— 𠉥â ∑”∫— π∑÷ °°√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «‡ πÕ ·π–„Àâ „™â «‘ ∏’ µ“¡·∫∫Õ‘ π‡¥’ ¬ §◊ Õ ºŸâ ∑’Ë ®– à ߧ”‚∑√‡≈¢µâ Õß´◊È Õ· µ¡ªá ®“°‡®â “ æπ— °ß“ππ”¡“ªî ¥≈ß∫π°√–¥“…·∫∫ øÕ√å ¡‚∑√‡≈¢„Àâ ‡∑à “°— ∫√“§“§à “§”∑ÿ ° ©∫— ∫ ‚¥¬®–∑”· µ¡ªá µ—È ß·µà √“§“ Ò Õ— ∞∂÷ ß ÚÙ Õ— ∞æ«°Àπ÷Ë ß µ—È ß·µà √“§“ Ò ∫“∑∂÷ ß ı ∫“∑Õ’ °æ«°Àπ÷Ë ß √«¡‡ªì π · µ¡ªá √“§“µà “ß°— π Ò˘ Õ¬à “ß ‡¡◊Ë Õªî ¥ · µ¡ªá ≈ß∫π·∫∫øÕ√å ¡‚∑√‡≈¢·≈â « ‡®â “æπ— °ß“π®–µ— ¥·∫∫øÕ√å ¡ºà “°≈“ß · µ¡ªá ‡Õ“‰«â ‡ªì π§Ÿà ¡◊ Õ´’ °Àπ÷Ë ß ºŸâ à ߧ” ‚∑√‡≈¢‡Õ“‰ª´’ °Àπ÷Ë ß ‡ªì π°“√·∑π„∫ ‡ √Á ®√— ∫‡ß‘ π¢Õ߇®â “æπ— °ß“π · µ¡ªá π—È π¡’ √“§“ª√“°Ø∑—È ß Ú ´’ ° ©–π—È π‡®â “ æπ— °ß“π√— ∫· µ¡ªá ‚∑√‡≈¢‰ª®”Àπà “¬ ‡∑à “„¥ ®–µâ Õß à ߇ߑ π§à “· µ¡ªá §◊ π‡∑à “ π—È π æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “ ‡®â “Õ¬Ÿà À— «‚ª√¥‡°≈â “œ „Àâ „™â «‘ ∏’ °“√¥— ß∑’Ë π“¬§Õ≈¡— ππå ‡ πÕ¡“µ—È ß·µà π—È π¡“°“√ ‡°Á ∫‡ß‘ π§à “§”‚∑√‡≈¢°Á ¡’ §«“¡√— ¥°ÿ ¡¬‘Ë ß ¢÷È π à ߺ≈„Àâ °“√‡°Á ∫‡ß‘ π§à “§”‚∑√‡≈¢ §√∫∂â «π¬‘Ë ß¢÷È π à «π· µ¡ªá ∑’Ë „™â π’È µâ Õß —Ë ßæ‘ ¡æå ®“°¬ÿ ‚√ª (Ú)°“√ÕÕ°ª√–°“»„™â ‰ª√- …≥’ ¬∫√√≥ (Letter Card) ·µà ‡¥‘ ¡ π—È π °√–∑√«ß‚¬∏“∏‘ °“√¢Õ„Àâ °√–∑√«ß æ√–§≈— ßœ —Ë ß‰ª√…≥’ ¬∫√√≥¡“Ù™π‘ ¥ §◊ Õ©∫— ∫√“§“ÚÕ— ∞,ÙÕ— ∞,ÒÕ— ∞·≈– ÒÚ Õ— ∞ ·µà ¬— ߉¡à ‰¥â ÕÕ°ª√–°“»„™â µà Õ ¡“ ¡‡¥Á ®‡®â “øÑ “°√¡¢ÿ ππ√‘ »√“πÿ «— ¥µ‘ - «ß»å ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß‚¬∏“∏‘ °“√ ‰¥â ¢Õ æ√–√“™∑“πæ√–∫√¡√“™“πÿ ≠“µÕÕ° ª√–°“»„™â ‰ª√…≥’ ¬∫√√≥∑—È ß Ù ™π‘ ¥ µ—È ß·µà «— π∑’Ë Ò ‡¡…“¬π æ.». ÚÙÙÙ ‚¥¬‡°Á ∫√“§“ Ÿ ß°«à “√“§“∑’Ë µ√“‰«â „π °√–¥“… ‡æ√“–«à “‰ª√…≥’ ¬∫√√≥¡’ ª√–‚¬™πå ‡ ¡Õ¥â «¬Àπ— ß ◊ Õªî ¥´Õߺ‘ ¥ °— π°— ∫‰ª√…≥’ ¬∫— µ√·≈–‡ªì π°“√°√–∑” µ“¡·∫∫·ºπ¢ÕßÕ“√¬ª√–‡∑»Õ◊Ë π Ê ‡™à 𠇬Õ√¡π’ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈- ®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «æ√–√“™∑“πæ√– ∫√¡√“™“πÿ ≠“µ ‚¥¬ª√–°“»«‘ ∏’ °“√„™â ‰ª√…≥’ ¬∫√√≥¥— ß°≈à “«§◊ Õ ‰ª√…≥’ ¬- ∫√√≥∑’Ë µ‘ ¥√“§“ Ú Õ— ∞ „™â „π·¢«ß °√ÿ ߇∑æœ∑’Ë µ‘ ¥√“§“ÙÕ— ∞ „™â „πÀ— «‡¡◊ Õß ¢Õßæ√–√“™Õ“≥“®— °√ ∑’Ë µ‘ ¥√“§“ ÒÚ Õ— ∞„™â „π¬ÿ ‚√ª Õ‡¡√‘ °“ ·≈–Õ‘ π‡¥’ ¬ Ûı (Û)ªí ≠À“®“°°“√∑’Ë “¬‚∑√‡≈¢ ‡ ’ ¬∫à Õ¬Ê °“√∑’Ë “¬‚∑√‡≈¢‡ ’ ¬∫à Õ¬Ê ∑”„Àâ °“√µ‘ ¥µà Õ∂÷ ß°— π¡’ §«“¡µ‘ ¥¢— ¥ √— ∞∫“≈¡— °‰¥â √— ∫°“√√â Õ߇√’ ¬πµ”Àπ‘ ®“° √“™∑Ÿ µµà “ߪ√–‡∑»‡ ¡Õ ‡™à π „π æ.». ÚÙÛ˜π“¬‡¥Õ∫ÿ π‡´π (DeBunsen) Õÿ ª∑Ÿ µÕ— ß°ƒ…ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– °ß ÿ ≈„À≠à ¢ÕßÕ— ß°ƒ…√â Õ߇√’ ¬π¡“¬— ß √— ∞∫“≈ºà “π°√–∑√«ß°“√µà “ߪ√–‡∑»«à “ °“√∑’Ë “¬‚∑√‡≈¢™”√ÿ ¥¢“¥‡ ’ ¬À“¬‰ª „π√–À«à “ߥ‘ π·¥π‰∑¬µà Õ°— ∫Õ‘ π‡¥’ ¬ ÛÙ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Û/¯. çæ√–√“™À— µ∂‡≈¢“√— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ßæ√–¬“‡ ∂’ ¬√∞“ªπ°‘ µ¬å √“™ª≈— ¥∑Ÿ ≈©≈Õß °√–∑√«ß‚¬∏“œé, ”‡π“∑’Ë Òı/ÛÙÛ, ÒÚ æƒ…¿“§¡ √.». ÒÚÒ. Ûı À®™., √.ı, ¬∏. Û.Ú/Û, çÀπ— ß ◊ Õ ¡‡¥Á ®‡®â “øÑ “°√¡¢ÿ ππ√‘ »√“πÿ «— ¥µ‘ «ß»å °√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «√— ™°“≈∑’Ë ıé, ”‡π“∑’Ë ÒÚ/˘˜˘¯, Ù ¡’ π“§¡ √.». ÒÒ˘. 489 489 ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π √–À«à “߇¡◊ Õß¡–≈–·À¡à ß°— ∫‡¡◊ Õß°“≠- ®π∫ÿ √’ ªï ≈–À≈“¬§√—È ßπ—È π ∑”„Àâ ºŸâ ”‡√Á ® √“™°“√¢ÕßÕ— ß°ƒ…∑’Ë Õ‘ π‡¥’ ¬ ·≈–∑Ÿ µ Õ— ß°ƒ…„π‰∑¬‡¥◊ Õ¥√â Õπ¡“° Ûˆ ªï µà Õ¡“ 𓬇¥Õ ∫ÿ π‡´π‰¥â √â Õ߇√’ ¬π«à “Àâ “ß „À≠à Ê ¢ÕßÕ— ß°ƒ…„π°√ÿ ߇∑æœ ‰¥â √— ∫§«“¡‡¥◊ Õ¥√â Õπ ‡æ√“– “¬‚∑√‡≈¢ ‡ ’ ¬∫à Õ¬Ê∑”„Àâ ‰¡à “¡“√∂µ‘ ¥µà Õ‡√◊Ë Õß ∏ÿ √°‘ ®§â “¢“¬‰¥â Õ¬à “ß√«¥‡√Á « ‡ªì πº≈„Àâ ¢“¥º≈ª√–‚¬™πå ·≈–°“√§â “¢“¥∑ÿ π „π ™à «ß‡«≈“‡¥’ ¬«°— ππ—È π𓬇¥Õ ø√“π´å √“™∑Ÿ µΩ√—Ë ß‡» ‰¥â √â Õ߇√’ ¬π«à “ “¬ ‚∑√‡≈¢√–À«à “߇¡◊ Õ߉´à ßà Õπ°— ∫‡¡◊ Õß ®— π∑∫ÿ √’ „™â ‰¡à –¥«° ∑”„Àâ Ω√—Ë ß‡» ‰¥â √— ∫§«“¡≈”∫“°¡“° Û˜ ªí ≠À“‡√◊Ë Õß “¬‚∑√‡≈¢‡ ’ ¬∫à Õ¬Ê π’È ‡ªì π¢à “«ª√“°Ø„πÀπâ “Àπ— ß ◊ Õæ‘ ¡æå Õ¬Ÿà ‡ ¡Õ ‡™à π∫“ß°Õ°‰∑¡ å ª√–®”«— π ∑’Ë ÛÒ ¡°√“§¡ æ.». ÚÙÛ¯ °≈à “««à “ ç “¬‚∑√‡≈¢∑“ß∑«“¬‡ ’ ¬≈ßµ—È ß·µà «“π π’È „π√–À«à “ß°“≠®π∫ÿ √’ ·≈–‡¡◊ Õß∑«“¬ “¬‚∑√‡≈¢∑“߇¡◊ Õ߉´à ßà Õπ°Á „™â ¢— ¥ Ê Õ¬Ÿà ‡À¡◊ Õπ°— π ‡æ√“–‡Àµÿ ©–π—È π‡√“®÷ ß ‰¡à ‰¥â √— ∫¢à “«‚∑√‡≈¢®“°‡¡◊ ÕßπÕ°µ“¡ ‡§¬é Û¯ °“√∑’Ë “¬‚∑√‡≈¢‡ ’ ¬∫à Õ¬Ê ‡™à π π’È ∑”„Àâ ΩÉ “¬‰∑¬·≈–ΩÉ “¬µà “ߪ√–‡∑» ‡ ’ ¬ª√–‚¬™πå ¡“° √— ∞∫“≈‰∑¬‡Õß°Á ‡ ’ ¬ ™◊Ë Õ‡ ’ ¬ß ∂Ÿ °µ”Àπ‘ µ‘ ‡µ’ ¬πÕ¬Ÿà ‡ ¡Õ ¥— ß µ— «Õ¬à “ß∑’Ë °≈à “«¡“·≈â « à ߺ≈„Àâ √— ∞∫“≈ µâ Õß√’ ∫¥”‡π‘ π°“√·°â ‰¢‚¥¬°”À𥫑 ∏’ °“√√— °…“‚∑√‡≈¢Õ¬à “߇ªì π√–∫∫ ¥â «¬ §«“¡√à «¡¡◊ Õ√–À«à “ß°√–∑√«ß‚¬∏“∏‘ - °“√ (°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢°— ∫°√¡ √∂‰ø) ·≈–°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ Û˘ √ÿ ª °‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡´÷Ë ß‡°’Ë ¬«°— ∫ °“√‰ª√…≥’ ¬å °“√‚∑√‡≈¢°“√‚∑√»— æ∑å «‘ ∑¬ÿ ‚∑√‡≈¢ À√◊ Õ‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬ ‰¥â √— ∫°“√«“ß√“°∞“π„π√— ™ ¡— ¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— « √— ™- °“≈∑’Ë ı ‚¥¬‡√‘Ë ¡µ—È ß·µà ™à «ß∑»«√√… ∑’Ë ÕߢÕß√— ™°“≈ ·µà ‡π◊Ë Õß®“°‡ªì π°‘ ®- °“√∑’Ë ∑— π ¡— ¬°â “«Àπâ “¥â «¬‡∑§‚π‚≈¬’ ¢Õßµ–«— πµ°´÷Ë ß§π‰∑¬¬— ߉¡à §ÿâ π‡§¬ ·≈–‰¡à ‰¥â √— ∫°“√Ωñ °À— ¥„π‡√◊Ë Õßπ’È ¡“°à Õπ „π¢≥–‡¥’ ¬«°— π°Á ‡ªì π‡√◊Ë Õß®”‡ªì π„π°“√ µ‘ ¥µà Õ ◊Ë Õ “√∑“߉°≈µà Õ°— π¥â «¬§«“¡ √«¥‡√Á «¬‘Ë ß¢÷È π„π·∫∫∑’Ë ‡√’ ¬°«à “ç∑— π‚≈°é ¥— ßπ—È π‰∑¬®÷ ß®”‡ªì πµâ Õßçæ÷Ë ßéª√–‡∑» µ–«— πµ°´÷Ë ß‡ªì π‡®â “¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ¥— ß °≈à “« Õ— ß°ƒ…°— ∫Ω√—Ë ß‡» ´÷Ë ß°”≈— ß·¢à ß ¢— π°— π·ºà Õ”π“®·≈–Õ‘ ∑∏‘ æ≈„π¿Ÿ ¡‘ ¿“§ ‡Õ‡™’ ¬µ–«— πÕÕ°‡©’ ¬ß„µâ µà “ß°Á µâ Õß°“√ ‡¢â “¡“¡’ ∫∑∫“∑„π°“√™à «¬√— ∞∫“≈‰∑¬ ¥”‡π‘ π°‘ ®°“√¥— ß°≈à “« ‡æ◊Ë Õ‡ªì π·π« ∑“߉ª Ÿà °“√ √â “ßÕ‘ ∑∏‘ æ≈„π‰∑¬ √— ∞∫“≈ ‰∑¬´÷Ë ßµ√–Àπ— °„π∑à “∑’ ¢ÕßÕ— ß°ƒ…·≈– Ω√—Ë ß‡» Õ¬Ÿà ·≈â « °Á ‰¥â ªØ‘ ‡ ∏∫∑∫“∑ ¢Õß®— °√«√√¥‘ π‘ ¬¡µ–«— πµ°¥— ß°≈à “« „π ≈— °…≥–∑’Ë ‰¡à „Àâ ‡°‘ ¥§«“¡¢ÿà π¢â ÕßÀ¡Õß „®·°à ∑—È ß Õߪ√–‡∑» æ√â Õ¡°— ππ—È π √— ∞∫“≈‰∑¬‰¥â æ‘ ®“√≥“√— ∫§«“¡™à «¬ ‡À≈◊ Õ®“°‡¬Õ√¡π’ ´÷Ë ß‰¥â · ¥ß§«“¡ π„® ·≈–§«“¡µ—È ß„®™à «¬‡À≈◊ Õ‰∑¬„π ‡√◊Ë Õßπ’È ¡“µ—È ß·µà ‡√‘Ë ¡·√°™“«‡¬Õ√¡— π‡¢â “ ¡“¡’ ∫∑∫“∑Õ¬à “ß¡“°„π°‘ ®°“√‚∑√- §¡π“§¡‚¥¬‡©æ“–°‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬ ∑’Ë ”§— ≠§◊ Õ°“√®— ¥µ—È ß ‚√߇√’ ¬πΩñ °À— ¥°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ °“√®— ¥°“√√–‡∫’ ¬∫∫√‘ À“√„π°√¡ ‰ª√…≥’ ¬å œ ·≈–°“√®— ¥‡°Á ∫‡ß‘ π√“¬‰¥â Õ¬à “ß¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ Õ— π‡ªì π°“√∑”„Àâ °‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢¢Õ߉∑¬‡¢â “ Ÿà √–¥— ∫ “°≈®π “¡“√∂‡¢â “‡ªì π ¡“™‘ ° „πÕß§å °“√ À¿“æ “°≈‰ª√…≥’ ¬å ·≈– À¿“æ‚∑√§¡π“§¡√–À«à “ߪ√–‡∑» ‰¥â „π∑’Ë ÿ ¥ Õ¬à “ß‰√°Á ¥’ °“√¥”‡π‘ π°“√ °‘ ®°“√‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢°Á ª√– ∫ ªí ≠À“µà “ß Ê ‚¥¬‡©æ“–‡√◊Ë Õß°”≈— ߧπ ´÷Ë ß‚¬ß‰ª∂÷ ߇√◊Ë Õß ‘ ∑∏‘ ¿“æπÕ°Õ“≥“ ‡¢µ ‡√◊Ë Õß°“√‡ß‘ π°“√ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π´È ”´â Õπ ¢ÕßÀπà «¬ß“πµà “ß Ê °“√∑ÿ ®√‘ µ·≈–¿— ¬ ∏√√¡™“µ‘ ´÷Ë ß∑”„Àâ “¬‚∑√‡≈¢‡ ’ ¬ ∫à Õ¬ Ê ªí ≠À“‡À≈à “π’È ¡— °∂Ÿ °µ”Àπ‘ ‚¥¬ ™“«µà “ߪ√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–™“«Õ— ß°ƒ… ·≈–™“«Ω√—Ë ß‡» Õ¬à “ß‰√°Á ¥’ √— ∞∫“≈ ‰∑¬°Á ‰¥â 欓¬“¡¥”‡π‘ π°“√·°â ‰¢ ªí ≠À“µà “ßÊ„Àâ ≈ÿ ≈à «ß‰ª‰¥â „π√–¥— ∫Àπ÷Ë ß ¥â «¬§«“¡™à «¬‡À≈◊ Õ®“°√— ∞∫“≈ ·≈– π“¬™à “ß™“«‡¬Õ√¡— π Ûˆ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Ò/Û, çÀπ— ß ◊ Õ¢Õß𓬇¥Õ ∫ÿ π‡´π Õÿ ª∑Ÿ µ·≈–°ß ÿ ≈‡¬‡π√“≈ Õ— ß°ƒ… ∑Ÿ ≈°√¡- À≈«ß‡∑««ß…å «‚√ª√–°“√é, §”·ª≈∑’Ë Úˆ¯Û, ÒÚ ¡’ π“§¡ √.». ÒÒÛ. Û˜ À®™., √.ı, ¬∏. Û.Ò/Û, çÀπ— ß ◊ Õ¢Õß𓬇¥Õ ø√“π´å √“™∑Ÿ µ·≈–°ß ÿ ≈‡¬‡π√“≈ Ω√—Ë ß‡» ∑Ÿ ≈°√¡- À≈«ß‡∑««ß…å «‚√ª√–°“√é, §”·ª≈∑’Ë ıÒ/ÒÚıÛ, Ò˜ µÿ ≈“§¡ √.». ÒÒÙ. Û¯ À®™., Àπ— ß ◊ Õæ‘ ¡æå ∫“ß°Õ°‰∑¡ å §.». Ò¯˘ı (√.». ÒÒÛ) ª√–®”«— πæƒÀ— ∫¥’ ∑’Ë ÛÒ ¡°√“§¡, ¢à “«‡∫Á ¥‡µ≈Á ¥ πÕ°®“°π’È ¬— ߪ√“°ØÕ¬Ÿà „πÕ’ °À≈“¬µÕπ„π·øÑ ¡Àπ— ß ◊ Õæ‘ ¡æå ©∫— ∫π’È . Û˘ ‚ª√¥¥Ÿ √“¬≈–‡Õ’ ¬¥„π ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§, ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ÚÛÒ-ÚÛ¯. ·≈–¥Ÿ “‡Àµÿ ∑’Ë ∑”„Àâ ‚∑√‡≈¢‡ ’ ¬ ∫à Õ¬ Ê „π ªî ¬π“∂ ∫ÿ ππ“§, ‡√◊Ë Õ߇¥‘ ¡, Àπâ “ÚÚ¯-ÚÛÒ. 490 490 ‡¬Õ√¡π’ Õ— ß°ƒ… ·≈–Ω√—Ë ß‡» °— ∫°“√«“ß√“°∞“π°‘ ®°“√‚∑√§¡π“§¡œ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ∫√√≥“πÿ °√¡ ‡Õ° “√™—È πµâ π∑’Ë ¬— ߉¡à ‰¥â æ‘ ¡æå ‡º¬·æ√à ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ ·Àà ß™“µ‘ . ‡≈à ¡∑’Ë ÚÙ/ÒÚÙˆ °√¡ À≈«ß¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß…å «√‡¥™ ∂÷ ßæ√–Õß§å ‡®â “ ªƒ…Ɠߧå (Ú¯ ‡¡…“¬π §.». Ò¯¯Ù) ___________________. “√∫“≠ ¡ÿ ¥æ‘ ‡»… ‡≈à ¡ ∑’Ë Û/ÒÚÙˆ √— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ß°√¡À≈«ß ¿“≥ÿ æ— π∏ÿ «ß…å «√‡¥™ Òœˆ ®.». ÒÚÙˆ ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı µ. Û.ˆ/ÒÒ °“√ π∑π“√–À«à “ßøÕ𠇥 ‰Œ ‡¥ °— ∫°√¡À≈«ß‡∑««ß…å «‚√ª√–°“√ ∑’Ë »“≈“«à “ °“√µà “ߪ√–‡∑» («— π‡ “√å ∑’Ë Ú情¿“§¡√.». ÒÚÚ) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı∫Ú ¢ Ò/ÙÚ NO. 2080 ·Œ√å §Õ≈¡— ππå ∂÷ ß°√¡- À≈«ßπ‡√»√å «√ƒ∑∏‘Ï (¯ 惻®‘ °“¬π √.». ÒÚ¯) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı∫Ú ¢ Ò/ÙÚ ∑’Ë ıˆ/ÒÚ˜ˆ √— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ß °√¡À¡◊Ë π®— π∑∫ÿ √’ πƒπ“∂ (Û 惻®‘ °“¬π √.». ÒÚ¯) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Ò/Û Àπ— ß ◊ Õ¢Õß𓬇¥Õ∫ÿ π‡´π Õÿ ª∑Ÿ µ ·≈–°ß ÿ ≈‡¬‡π√“≈ Õ— ß°ƒ… ∑Ÿ ≈°√¡À≈«ß ‡∑««ß…å «‚√ª√–°“√§”·ª≈∑’Ë Úˆ¯Û (ÒÚ ¡’ π“§¡ √.». ÒÒÛ) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Ò/Û Àπ— ß ◊ Õ¢Õß𓬇¥Õ ø“π´å √“™∑Ÿ µ ·≈–°ß ÿ ≈‡¬‡π√“≈Ω√—Ë ß‡» ∑Ÿ ≈°√¡À≈«ß‡∑«- «ß…å «‚√ª√–°“√§”·ª≈∑’Ë ıÒ/ÒÚıÛ (Ò˜ µÿ ≈“§¡ √.». ÒÒÙ) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Ò/ı Àπ— ß ◊ Õ°√¡À¡◊Ë πæ‘ ∑¬≈“¿æƒ≤‘ ∏“¥“ °√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈√— ™°“≈∑’Ë ı ”‡π“∑’Ë ˜¯/ ÛÙÚ (ÒÛ °√°Æ“§¡ √.». ÒÒ˜) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Ò/ı æ√–√“™À— µ∂‡≈¢“√— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ß °√¡À¡◊Ë πæ‘ ∑¬≈“¿œ ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß‚¬∏“ ”‡π“∑’Ë ÛÚ/Û˜¯ (Òˆ °√°Æ“§¡ √.». ÒÒ˜) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Ò/ ª√–°“»°√–∑√«ß‚¬∏“∏‘ °“√ ·ºπ° °√¡‚∑√‡≈¢ «— π∑’Ë Ú¯ ‡¡…“¬π √.». ÒÒˆ (æ.».ÚÙÙ) ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ ·Àà ß™“µ‘ . ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Ò/ˆÛ √“¬ß“π‡ π“∫¥’ ¿“ Û ‘ ßÀ“§¡ √.». ÒÚˆ, √“™°“√„π√–‡∫’ ¬∫µ“¡«“√–∑’Ë Ù ‡√◊Ë Õ߇µπ‡¥Õ‡§√◊Ë Õß‚∑√»— æ∑å . ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Ú/Ú ‡√◊Ë Õßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ‰ª√…≥’ ¬å (Ú °ÿ ¡¿“æ— π∏å √.». ÒÒı-Ú˘ ¡°√“§¡ √.». ÒÒ˘). ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Ú/Û Àπ— ß ◊ Õ ¡‡¥Á ®‡®â “øÑ “°√¡¢ÿ ππ√‘ »√“- πÿ «— ¥µ‘ «ß»å °√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ® æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «√— ™°“≈∑’Ë ı ”‡π“∑’Ë ÒÚ/ ˘˜˘¯ (Ù ¡’ π“§¡ √.». ÒÒ˘) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏.Û.Ú/ÙÀπ— ß ◊ Õæ√–¬“ ÿ ¢ÿ ¡π— ¬«‘ π‘ µ (ªíô π ÿ ¢ÿ ¡) ‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß‚¬∏“∏‘ °“√ °√“∫ ∫— ߧ¡∑Ÿ ≈ ¡‡¥Á ®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘ √“™ ¬“¡ ¡°ÿ Æ√“™°ÿ ¡“√ºŸâ ”‡√Á ®√“™°“√√— °…“æ√–π§√ ”‡π“∑’Ë ˘/ÚÛ¯Ù (Ú˘ ‘ ßÀ“§¡ √.».ÒÚˆ) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Û/˜Àπ— ß ◊ Õæ√–¬“»√’ À‡∑æ·∑π‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬°√“∫∫— ߧ¡∑Ÿ ≈√— ™°“≈∑’Ë ı ”‡π“∑’Ë ÒıÙ/Ò˜ˆı (ÒÒ æƒ…¿“§¡ √.». ÒÚÒ) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Û/¯ æ√–√“™À— µ∂‡≈¢“√— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ß æ√–¬“‡ ∂’ ¬√ ∞“ªπ°‘ µ¬å √“™ª≈— ¥∑Ÿ ≈©≈Õß °√–∑√«ß‚¬∏“œ ”‡π“∑’Ë Òı/ÛÙÛ (ÒÚ æƒ…¿“§¡ √.». ÒÚÒ) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Û/ÙÙ Àπ— ß ◊ Õæ√–¬“ ÿ √‘ ¬“πÿ «— µ√ (‡¥‘ ¥ ∫ÿ ππ“§) √— °…“°“√‡ π“∫¥’ °√–∑√«ß‚¬∏“œ ∑Ÿ ≈°√¡¢ÿ π ¡¡µÕ¡√æ— π∏å √“™‡≈¢“πÿ °“√, ”‡π“∑’Ë ÚÒ/Úıı¯ (Ò˜ µÿ ≈“§¡ √.». ÒÚÙ) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Û/ÙÙ æ√–√“™À— µ∂‡≈¢“√— ™°“≈∑’Ë ı ∂÷ ß æ√–¬“ ÿ √‘ ¬“πÿ «— µ√ ”‡π“∑’Ë ÛÙ/ÒıÒ (Ò¯ µÿ ≈“§¡ √.». ÒÚÙ) ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ ·Àà ß™“µ‘ . ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Û/ÙÙ Àπ— ß ◊ Õ¢Õß𓬷Õø ‚≈µ√å (F. Lotr) π“¬Àâ “ß∫’ °√‘ ¡ ·Õπ§Õ¡ª–π’ °√“∫ ∫— ߧ¡∑Ÿ ≈√— ™°“≈∑’Ë ı (ÚÛ ∏— 𫓧¡ √.». ÒÚˆ) ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.Û/ÙÙ ®¥À¡“¬¢â Õ§«“¡„π∫√‘ …— ∑ (‡µ‡≈ øí π‡°π°— ¡ªπ’ ) ‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬ΩÉ “¬‡¬Õ√¡— π ¢ÕÕπÿ ≠“µµ—È ß‡§√◊Ë Õß‚∑√‡≈¢‰¡à ¡’ “¬√–À«à “ß °√ÿ ߇∑æœ °— ∫‡°“– ’ ™— ß„π§√“«§√—È ß∑’Ë Û ___________________. ‡Õ° “√√— ™°“≈∑’Ë ı ¬∏. Û.ˆ/Òˆ √“¬ß“π¬à Õ¢Õß°√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ___________________. Àπ— ß ◊ Õæ‘ ¡æå ∫“ß°Õ° ‰∑¡ å §.». Ò¯˘ı (√.». ÒÒÛ) ª√–®”«— π æƒÀ— ∫¥’ ∑’Ë ÛÒ ¡°√“§¡ ‡Õ° “√™—È π√Õß §¡π“§¡, °√–∑√«ß. µ”π“π‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ¬“¡ ªï æ.». ÚÙÚ¯-ÚÙˆ¯, æ√–π§√ : ‚√ßæ‘ ¡æå ‚ ¿≥æ‘ æ√√≤∏π“°√,ÚÙˆÚ. µ”π“π‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢ ¬“¡ ªï æ.». ÚÙÚ¯- ÚÙˆ¯. ªî ¬π“∂∫ÿ ππ“§. °“√æ— ≤π“°“√§¡π“§¡„π√— ™ ¡— ¬ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «. √“¬ß“πº≈°“√«‘ ®— ¬∑ÿ π«‘ ®— ¬√— ™¥“¿‘ ‡…° ¡‚¿™, °— 𬓬π æ.».ÚıÒ¯. ‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢, °√¡. ª√–«— µ‘ ·≈–«‘ «— ≤π“°“√ °√¡‰ª√…≥’ ¬å ‚∑√‡≈¢§√∫√Õ∫ ¯ ªï æ.». ÚÙÚˆ-Úıˆ. æ√–π§√ : ‚√ßæ‘ ¡æå ∏𓧓√ ÕÕ¡ ‘ π,Úıˆ. √“µ√’ «“π‘ ™≈— °…≥å . §«“¡ — ¡æ— π∏å √–À«à “߉∑¬°— ∫ ‡¬Õ√¡π’ µ—È ß·µà æ.». ÚÙı-ÚÙˆ. «‘ ∑¬“- π‘ æπ∏å ª√–°Õ∫°“√»÷ °…“µ“¡À≈— ° Ÿ µ√ ª√‘ ≠≠“Õ— °…√»“ µ√¡À“∫— ≥±‘ µ ·ºπ°«‘ ™“ ª√–«— µ‘ »“ µ√å ∫— ≥±‘ µ«‘ ∑¬“≈— ¬ ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬,ÚıÒ˘. .æ≈“¬πâ Õ¬. ™“«µà “ß™“µ‘ „πª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬ æ√–π§√ : Õ— °…√∫√‘ °“√,Úıı. Õπÿ √≥å °√–∑√«ß§¡π“§¡ æ.».ÚÙ˘˜. Û 491 491 ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π Abstract The Involvement of Germany, Great Britain and France in the Construction of the TelecommunicationSystem in theReignofKingChulalongkorn Piyanart Bunnag AssociateFellow of theAcademy ofMoral andPoliticalSciences,TheRoyal Institute,Thailand The telecommunication system ofThailand,which comprises basically telegraph, telephone andwireless telegraphyactivities,wasconstructed in thereignofKingChulalongkorn.Because thecountry lackedboth sufficient levelof technological advancement andnumberofproperly trainedofficials and labourers, theThai governmentwas forced to turn to theWest for technological aswell asmanagerial assistanceat the time.GreatBritainandFrance,whichwere two colonialpowers competing for superior sphere of power and influence in SoutheastAsia, both enthusiastically offered such assistancewith at leastan implicitaim toexpand theirpowerand influence toThailand.Tobewellawareof theBritishand theFrenchobjective,however,theThaigovernmentrefusedbothcountriesoffering,politelybutintentively, and chose to lean insteadonGermany for such technological andmanagerial assistance. Since the beginning of construction process of the Thai telecommunication system, therefore, Germanyhadplayeda remarkably important role.SignificantactivitiesGermanyhelpedcontributing to theprocess includeanestablishmentof the school for special trainingof telecommunication technology, and a formulation of an effectivemanagerial system and administrative rules in theDepartment of telecommunication,especially those involving income-collectionanddistribution.Infact, theseactivities played amajorpart inupgrading the telecommunication servicesofThailandof international standard andpaved theway for its fullmembership status inboth the internationalUnion ofTelegraph and the InternationalUnionofTelecommunication at the end. Despite these remarkable achievements, therewere still some outstandingmanagerial and functional problems. These involvedmainlywithman-power problems connection to extra-territorial rightsof theWest and their subjects,problemsoforganisational complexity and functionaloverlaping, financialandcorruptionproblems,andaproblemofrepeated temporary terminationof theservicescaused bynaturaldisastersand insufficient levelof technologicaladvancementat the time.Allof theseproblems led toconstantcriticismmainlyby theBritishand theFrenchover thefunctionalandmanagerialstandards of the Thai telecommunication services.Against the criticism, however, the Thai government,with a good cooperation and assistanceby theGermangovernment andher technicalpersonals,gradually and thoroughly solvedall the saidproblems toa certain standard. Keywords : TelecommunicationSystem,Germany,GreatBritain,France

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=