สำนักราชบัณฑิตยสภา

434 434 °“æ¬å ¢— ∫‰¡â °— ∫√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“π Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ‚™…‘ µ“ ¡≥’ „ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π °“æ¬å ¢— ∫‰¡â °— ∫√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“π* *∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò¯ °— 𬓬π æ.».ÚıÙˆ **„π æ√–√“™æ‘ ∏’ ‘ ∫ Õ߇¥◊ Õπ µÕπ∑’Ë «à “¥â «¬°“√æ√–√“™æ‘ ∏’ ©— µ√¡ß§≈°≈à “««à “ç...æ√“À¡≥å Õà “π¥ÿ …Æ’ §”©— π∑å ´÷Ë ß°√¡ ¡‡¥Á ®æ√–‡¥™“¥‘ »√∑√ß·µà ß®∫·≈â « ®÷ ߉¥â ®ÿ ¥·«à π‡«’ ¬π‡∑’ ¬π æ√–∫√¡«ß»“πÿ «ß»å ‡§¬¡’ ∏Ÿ ª‡∑’ ¬π ®ÿ ¥∫Ÿ ™“æ√–¡À“‡»«µ©— µ√„π‡«≈“π’È ¥â «¬ ‡«≈“‡«’ ¬π‡∑’ ¬π¡’ °“√¢— ∫‰¡â ...é °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∑â ®√‘ ß·≈â «‡ªì π°“æ¬å ™π‘ ¥Àπ÷Ë ß´÷Ë ß¡’ ≈— °…≥–§≈â “¬°“æ¬å ÿ √“ß- §π“ß§å ·µà ¡’ Ûˆ §”„™â ·µà ß∫∑¢— ∫‰¡â ”À√— ∫¢— ∫ª√– “π‡ ’ ¬ß´Õ “¡ “¬ ·≈–∫— ≥‡±“–«å „π√–À«à “ß°“√‡«’ ¬π‡∑’ ¬π ¡‚¿™** °“√¢— ∫‰¡â π’È ∂◊ Õ‡ªì π¢Õß Ÿ ß ¡’ ‰¥â ‡©æ“–„πæ√–√“™æ‘ ∏’ ¡‚¿™ ”§— ≠ ‡™à π ¡‚¿™æ√–¡À“‡»«µ©— µ√ ¡‚¿™ ‡®â “øÑ “ ·≈– ¡‚¿™™â “߇º◊ Õ° „π·ßà √Ÿ ª ·∫∫∫∑¢— ∫‰¡â ‡ªì 𧔪√–æ— π∏å √â Õ¬°√Õß ·π«°«’ «— ®π–√–§π ‚¥¬·µà ߇ªì πµÕπ Ê ·µà ≈–µÕπª√–°Õ∫¥â «¬‚§≈ߢ— ∫‰¡â Ò ∫∑ ·≈–°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ®”π«πÀπ÷Ë ß°“æ¬å ·µà ≈–∫∑‡√’ ¬°«à “ ·º¥ ·µà °“√∑’Ë ∫∑ ¢— ∫‰¡â ¡’ °“æ¬å Õ¬Ÿà ‡ªì πÀ≈— °∫“ß∑’ ®÷ ߇√’ ¬° ∫∑¢— ∫‰¡â «à “ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡™à π °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂ „π®‘ π¥“¡≥’ · ¥ß≈— °…≥–°“æ¬å ¢— ∫‰¡â «à “ ∫∑§— ¥¬à Õ ∫∑§«“¡π’È »÷ °…“√Ÿ ª·∫∫∑“ß©— π∑≈— °…≥å ·≈–≈— °…≥–«‘ ∏’ ·µà ß ¢Õß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ´÷Ë ß‡ªì 𧔪√–æ— π∏å ”À√— ∫·µà ß∫∑¢— ∫‰¡â „πæ√–√“™- æ‘ ∏’ ¡‚¿™∑’Ë ”§— ≠ æ∫«à “√Ÿ ª·∫∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â Õ“®·∫à ߉¥â ‡ªì π Ú ·∫∫ §◊ Õ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫®‘ π¥“¡≥’ ·≈–°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫æ√–√∂ √Ÿ ª·∫∫ ∑—È ß ÕߢÕß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ¡’ §«“¡§≈â “¬§≈÷ ß°— ∫√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å ´÷Ë ß ‡ªì π∑’Ë √Ÿâ ®— °°— π¥’ §◊ Õ°“æ¬å Àà Õ‚§≈ß·≈–°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ ‚¥¬Õ“®æ‘ ®“√≥“ ‡ÀÁ π‰¥â «à “‡ªì π√Ÿ ª·∫∫§Ÿà ¢π“π°— π °≈à “«§◊ Õ °“æ¬å Àà Õ‚§≈߇ªì π√Ÿ ª·∫∫ §Ÿà ¢π“π°— ∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫®‘ π¥“¡≥’ ·≈–°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ‡ªì π√Ÿ ª·∫∫§Ÿà ¢π“π°— ∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫æ√–√∂ — ππ‘ …∞“π«à “√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“ππ’È ‰¥â √— ∫°“√æ— ≤π“¢÷È π ‡æ◊Ë Õ„Àâ “¡“√∂π”¡“„™â ·µà ß«√√≥°√√¡ „π°“√Õ◊Ë π‰¥â ‡π◊Ë Õß®“°¡’ ®“√’ µ§”ª√–æ— π∏å °”Àπ¥„Àâ „™â °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ”À√— ∫·µà ß∫∑¢— ∫´÷Ë ß„™â „πæ√–√“™æ‘ ∏’ ‡∑à “π—È π §” ”§— ≠ : °“æ¬å ¢— ∫‰¡â , √Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“π ∫∑∑∫∑«π æ‘ ‡»… °“æ¬Ï_434-442 435 435 ‚™…‘ µ“ ¡≥’ „ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π „π≈”¥— ∫∂— ¥¡“ ®‘ π¥“¡≥’ °≈à “«∂÷ ß ‚§≈ߢ— ∫‰¡â ‚¥¬¡’ §”Õ∏‘ ∫“¬‰«â «à “ 碗 ∫‰¡â °”Àπ¥·µà Õ— °…√µË ” Ÿ ß ·≈π‘ ¬¡ „Àâ °≈Õπµâ Õß°— π¥ÿ ®∫— ߧ— ∫ °”Àπ¥Àπ÷Ë ß §«√·µà ß·µà ∫∑§Ÿà Õ— π‚§≈ß°”°— ∫¢— ∫‰¡â °”Àπ¥·µà ‰¡â ‚∑ Õ— π‰¡â ∫∑Àπ÷Ë ß∑’Ë Àâ “π—È π ∂Õ¬¢÷È π‰ª‰¥â Õ— °…√Àπ÷Ë ß ¡‘ ‰¥â °”Àπ¥ ‰¡â ‡Õ°é ·≈–· ¥ßµ— «Õ¬à “߉«â ¥— ßπ’È ‚§≈ߢ— ∫‰¡â Ô æ√–‡°’ ¬√µ‘ √ÿà ßøÿÑ ß‡øóò Õß ∆™“ ∑—Ë «∑à «π∑ÿ °∑‘ »“ πÕ∫πâ Õ¡ ∑√ßπ“¡‰∑‡Õ°“ ∑»√∂ °√–…— µ√“¡“¢÷È πæ√â Õ¡ ∫à ‡«â π — °§π Ô ‡¥™–æ√–∫“√¡’ ≈â π Õπ— πµå ®— °π— ∫¥â «¬°— ª°— ≈ªá ∆‰¥â ¡¿“√¿Ÿ ≈·µà ∫√√æå π“‡π° ¬‘Ë ß∫”‡æ߇æ‘Ë ¡‰«â °√“∫‡°≈â “‚¡∑π“ ¢— ∫‰¡â ¥— ßπ’È Ô ®— °· ¥ßæ√–‡¥™ Õß§å ‰∑πƒ‡∫» ªîò‘ π‡°≈â “°√ÿ ß»√’ ºà “π‡∑æÕ¬ÿ ∏¬“ ‡√◊ Õßæ√–‡¥™“ ∑à ««∑â Õß∏√≥’ Õ— πµ√“¬‰æ√’ ¡‘ Õ“®√“«’ ¥â «¬æ√– ¡¿“√ Ô ∑à “π‰¥â ‰ªª√“∫ ‡°√ßÕ“πÿ ¿“æ ∑à ««∑ÿ °∑‘ »“√ ∑â “«√“™π§‡√» ∑— ß®— πµª√–‡∑» ∫‡§¬∫— π¥“≈ ∂«“¬ ÿ «√√≥¡“≈¬ ∑— ß∫√√≥“°“√ ¡“°√“∫∂«“¬‡¡◊ Õß µ— «Õ¬à “ß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ¥— ß°≈à “«Õ“®· ¥ß‡ªì πº— ß§”ª√–æ— π∏å ‰¥â ¥— ßπ’È 436 436 °“æ¬å ¢— ∫‰¡â °— ∫√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“π Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ‚§≈ߢ— ∫‰¡â ¥— ß°≈à “«¡’ §≥– ·≈– — ¡º— ‰¡à µà “ß®“°‚§≈ß ’Ë ÿ ¿“æ ·µà °”Àπ¥‡©æ“–§”‚∑ ’Ë §”„πµ”·Àπà ßµ√ß °— ∫‚§≈ß ’Ë ÿ ¿“æ ‚¥¬§”‚∑„π∫“∑·√° Õ“®Õ¬Ÿà ∑â “¬«√√§·√°À√◊ ÕÕ¬Ÿà ∂— ¥‡¢â “¡“ Àπ÷Ë ß§”°Á ‰¥â §”∑â “¬«√√§·√°¢Õß∫“∑ ·√°π’È ‡ªì π§”√— ∫ — ¡º— √–À«à “ß∫∑ ·≈– §”√— ∫ à ß — ¡º— π’È ‰¡à §”π÷ ß«à “µâ Õ߇ªì 𧔠∑’Ë ¡’ √Ÿ ª«√√≥¬ÿ °µå ‡¥’’ ¬«°— π ®“°°“√æ‘ ®“√≥“µ— «Õ¬à “ß∑’Ë ª√“°Ø ∑”„Àâ “¡“√∂Õ∏‘ ∫“¬√Ÿ ª·∫∫·≈–§«“¡ — ¡æ— π∏å √–À«à “ß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °— ∫‚§≈ß ¢— ∫‰¡â „π ®‘ π¥“¡≥’ ‰¥â ¥— ßπ’È Ò. §”ª√–æ— π∏å ∑—È ß Õß™π‘ ¥·µà ß √à «¡°— π„π≈— °…≥–°«’ «— ®π–√–§π §◊ Õ ™ÿ ¥Àπ÷Ë ßª√–°Õ∫¥â «¬°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·≈– ‚§≈ߢ— ∫‰¡â ¥— ߢâ Õ§«“¡∑’Ë «à “ 炧≈ß°”°— ∫ ¢— ∫‰¡â é ´÷Ë ß· ¥ß«à “°“æ¬å ¢— ∫‰¡â µâ Õß¡’ ‚§≈ߢ— ∫‰¡â ·µà ߪ√–°Õ∫Õ¬Ÿà ¥â «¬ Ú. §”ª√–æ— π∏å ∑—È ß Õß™π‘ ¥·µà ß ‡ªì π∫∑§Ÿà ¥— ߢâ Õ§«“¡Õ∏‘ ∫“¬‚§≈ß ¢— ∫‰¡â «à “ 秫√·µà ß·µà ∫∑§Ÿà é ‚§≈ߢ— ∫ ‰¡â ∑’Ë ¬°¡“π—È π‡ªì π∫∑§Ÿà ‚¥¬‡ÀÁ π‰¥â ®“° — ¡º— √–À«à “ß∫∑ à «π°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·¡â ¡‘ ‰¥â ¡’ ¢â Õ§«“¡Õ∏‘ ∫“¬‰«â ·µà ®“° — ¡º— √–À«à “ß∫∑°Á ‡ÀÁ π‰¥â «à “·µà ߇ªì π ∫∑§Ÿà ‡™à π°— π Û. °“√≈”¥— ∫§”ª√–æ— π∏å °√–∑” ‚¥¬„™â °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ¢÷È π°à Õπ‚§≈ߢ— ∫‰¡â ∑—È ßπ’È Õ“®‡ÀÁ π‰¥â ®“° — ¡º— ∑â “¬°“æ¬å ∫∑ ÿ ¥∑â “¬‰ª¬— ß‚§≈ß∫∑·√° ´÷Ë ß°“√ ≈”¥— ∫‡™à ππ’È Õ¥§≈â Õß°— ∫°“√≈”¥— ∫ §«“¡∑’Ë °≈à “«∂÷ ß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °à Õπ‚§≈ß ¢— ∫‰¡â Ù. ‡π◊È ÕÀ“¢Õß°“æ¬å ·≈–‚§≈ß®– ‡≈’ ¬π°— π ‚¥¬°“æ¬å §Ÿà Àπ÷Ë ß∂◊ Õ‡ªì π Ò Àπà «¬·≈–‚§≈ߧŸà Àπ÷Ë ß°Á ∂◊ Õ‡ªì πÒÀπà «¬ ‡™à π°— π „®§«“¡¢Õß Ú Àπà «¬π’È ®–µ√ß °— π§◊ Õ°≈à “«¬Õæ√–‡°’ ¬√µ‘ æ√–¡À“- °…— µ√‘ ¬å Õ¬ÿ ∏¬“( ¡‡¥Á ®æ√–‡Õ°“∑»√∂) «à “∑√ß¡’ Õ“πÿ ¿“æ¬‘Ë ß„À≠à Õ— π‡°‘ ¥·µà æ√–√“™ ¡¿“√∫“√¡’ Õ“πÿ ¿“æ¢Õß æ√–Õß§å ·ºà °”®“¬‰ª∑—Ë «∑ÿ °∑‘ » ∑”„Àâ ¡’ °…— µ√‘ ¬å ‡¡◊ Õßµà “ßÊ¡“¢ÕÕà Õππâ Õ¡‡ªì π Õ— π¡“° ·µà °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ´÷Ë ß‡ªì π∫∑¢— ∫„π æ√–√“™æ‘ ∏’ ¡‚¿™ ¡— ¬√— µπ‚° ‘ π∑√å µ“¡∑’Ë „™â ‡ªì πª√–‡æ≥’ Õ¬Ÿà ®πªí ®®ÿ ∫— π¡’ √Ÿ ª·∫∫∑“ß©— π∑≈— °…≥å ·µ°µà “ß®“°∑’Ë ª√“°Ø„π®‘ π¥“¡≥’ „πæ√–√“™æ‘ ∏’ ¡‚¿™∑’Ë ”§— ≠ ‰¥â ·°à ¡‚¿™æ√–¡À“‡»«µ©— µ√°Á ¥’ ¡‚¿™‡®â “øÑ “°Á ¥’ ∫∑¢— ∫‰¡â ∑’Ë „™â ®–π” ¡“®“° °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂ ´÷Ë ß ‡ªì π«√√≥°√√¡∑’Ë ‡™◊Ë Õ«à “¡’ ¡“·µà Õ¬ÿ ∏¬“* «à “¥— ßπ’È *»“ µ√“®“√¬å ¥√.π‘ ¬–¥“ ‡À≈à “ ÿ π∑√ ‰¥â «‘ ‡§√“–Àå «√√≥°√√¡‡√◊Ë Õßπ’È „π·ßà °“√„™â §” ≈— °…≥–«‘ ∏’ °“√ª√–æ— π∏å ·≈–§”‡√’ ¬°ª√–‡¿∑¢Õßπ“ß°”π— ≈∑’Ë µà “ß®“° ·∫∫·ºπ„π√“™ ”π— °√— µπ‚° ‘ π∑√å ·≈â «‡™◊Ë Õ«à “ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂ ‡ªì πº≈ß“π ¡— ¬Õ¬ÿ ∏¬“ ´÷Ë ßºŸâ ‡¢’ ¬π∫∑§«“¡π’È ‡¡◊Ë Õ‰¥â »÷ °…“µ— «∫∑‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡‚¥¬≈–‡Õ’ ¬¥°Á ‡ÀÁ π ¥â «¬°— ∫§«“¡§‘ ¥¥— ß°≈à “« Ô ¢÷È π ‡°¬·°â «‡°â “ ‘Ë ß ‡ «¬ «— ¥‘ µ—Ë ß ÿ «√√≥√√“¬√— µπ ‡æ√’ »·æ√â « π—Ë ß „π«√‡ «µ√©— µ√ ‡©≈‘ ¡‚≈°¬ ‡¡◊ Õß ∫æ‘ µ√æ√–·°â « ·µà π’È ®— °‡°…¡ Ô ¢÷È πµ—Ë ßπ—Ë ß‡¡◊ Õß ·∑à π∑Õß√Õ߇√◊ Õß »ÿ ¢»√’ ª√’ ‡ª√¡ ‡¡◊ Õß°«â “ߙ⠓ßÀ≈“¬ ≈Ÿ °¢ÿ π¡Ÿ ≈π“¬ Õ¬Ÿà ‡¬π‡ªπ‡°…¡ ¬‘ π¥’ ª√’ ‡ª√¡ «‘ ‚√∑‚Õ™‡Õ¡ ∑— ßÀ≈“¬∂«“¬°√ œ≈œ 437 437 ‚™…‘ µ“ ¡≥’ „ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂ ¡’ ≈— °…≥– «‘ ∏’ °“√·µà ߥ— ßπ’È Ò. ·∫à ߇π◊È ÕÀ“¢Õ߇√◊Ë ÕßÕÕ°‡ªì π µÕπ Ê (‡∑à “∑’Ë ¡’ ∫∑Õ¬Ÿà „πªí ®®ÿ ∫— ππ’È ¡’ ∑—È ßÀ¡¥ ¯ µÕπ) ·µà ≈–µÕππ”¥â «¬ ‚§≈ߢ— ∫‰¡â Ò ∫∑ ·≈â «·µà ß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡≈’ ¬π§«“¡„π‚§≈ß Ò ∫∑°à Õπ∑’Ë ®–·µà ß æ√√≥𓧫“¡‡ªì π°“æ¬å À≈“¬∫∑µà Õ ‰ª ®”π«π°“æ¬å ∑’Ë „™â „π·µà ≈–µÕπ¡’ µ—È ß·µà ˜ - Úˆ ·º¥¢÷È πÕ¬Ÿà °— ∫ª√‘ ¡“≥ ‡π◊È ÕÀ“∑’Ë ®–°≈à “« Ú. ®∫§«“¡·µà ≈–µÕπ„π¢Õ∫ ‡¢µ‡π◊È ÕÀ“∑’Ë ‚§≈ß°”°— ∫°”Àπ¥‰«â ´÷Ë ß ·µà ≈–µÕπÕ“®Õ¬Ÿà ‡ªì π‡Õ°‡∑» À√◊ ÕÕ“® π”¡“≈”¥— ∫µà Õ‡π◊Ë Õß°— π‡ªì π‡√◊Ë Õß√“«°Á ‰¥â Û. · ¥ß»‘ ≈ª–°“√ª√–æ— π∏å ¥â «¬°“√„™â ‡ß◊Ë Õπ‰¢©— π∑≈— °…≥å — ¡æ— π∏å ª√–¥‘ …∞å ‚§≈ßπ”„Àâ ‡¥à π‡ªì π‚§≈ß°√–∑Ÿâ ‚¥¬π”§”«√√§·√°¢Õß°“æ¬å ¡“‡ªì π °√–∑Ÿâ ‚§≈ß ‡π◊Ë Õß®“°°“æ¬å ¡’ «√√§≈–Ù §” “¡“√∂‡ªì π°√–∑Ÿâ ‡¥’Ë ¬«¢Õß‚§≈ß Ò ∫∑‰¥â æÕ¥’ »‘ ≈ª–°“√ª√–æ— π∏å ¥— ß°≈à “« π’È ª√“°ØÕ¬à “ß ¡Ë ”‡ ¡Õ∑ÿ °µÕπ ®π∂◊ Õ ‰¥â «à “‡ªì π≈— °…≥–‡¥à π‡©æ“–¢Õß«√√≥- °√√¡‡√◊Ë Õßπ’È à «π„πæ√–√“™æ‘ ∏’ ¡‚¿™™â “߇º◊ Õ° ´÷Ë ß®–¡’ °“√¢— ∫‰¡â À≈— ß®“°∑’Ë æ√“À¡≥å Õà “π©— π∑å ¥ÿ …Æ’ — ߇«¬ Ù ≈“®∫·≈â «π—È π ‰¡à ª√“°Ø∫∑¢— ∫‰¡â ¡— ¬Õ¬ÿ ∏¬“µ°∑Õ¥ ¡“§ß¡’ ·µà ‡©æ“–©— π∑å ¥ÿ …Æ’ — ߇«¬°≈à Õ¡ ™â “ߢÕߢÿ π‡∑æ°«’ ”π«πÀπ÷Ë ß·≈–¢Õß ‡°à “§√—È ß°√ÿ ߇°à “Õ’ ° ”π«πÀπ÷Ë ß‡∑à “π—È π °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ∑â “¬©— π∑å ¥ÿ …Æ’ — ߇«¬°≈à Õ¡ ™â “߇°à “∑’Ë ÿ ¥‡∑à “∑’Ë æ∫µâ π©∫— ∫Õ¬Ÿà „π ªí ®®ÿ ∫— π‡ªì πº≈ß“π ¡— ¬√— µπ‚° ‘ π∑√å µÕπµâ π ”π«π·√°‡ªì π¢Õß°√¡À¡◊Ë π »√’ ÿ ‡√π∑√å ·≈–Õ’ ° ”π«π‡ªì π¢Õß ¡‡¥Á ®æ√–¡À“ ¡≥‡®â “ °√¡æ√–ª√- ¡“πÿ ™‘ µ™‘ ‚π√ ‚¥¬¡’ ¢â Õ§«“¡„𧔂§≈ß ∑â “¬ ”π«πÀ≈— ß√–∫ÿ «à “ºŸâ ∑√ßπ‘ æπ∏å ¡’ æ√–ª√– ß§å ®–„Àâ º≈ß“ππ’È ‡ªì π§Ÿà °— ∫ ”π«π·√°·≈–ª√“°Ø‰«â ◊ ∫‰ª* °“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ß∑—È ßÚ ”π«π ‡ªì πµâ π·∫∫¢Õß°“√·µà ß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ß„π ¡— ¬µà Õ¡“ ·≈–¡’ ≈— °…≥– «‘ ∏’ °“√·µà ߇À¡◊ Õπ°— π¥— ßπ’È Ò. ·∫à ߇π◊È ÕÀ“‡ªì πµÕπ Ê µ“¡ ©— π∑å ¥ÿ …Æ’ — ߇«¬°≈à Õ¡™â “ß∑—È ß Ù ≈“ Õ— π‰¥â ·°à ≈“∑’Ë Ò ‰À«â ∑«¬‡∑æ ≈“∑’Ë Ú ≈“‰æ√ ≈“∑’Ë Û ™¡‡¡◊ Õß ·≈–≈“∑’Ë Ù —Ë ß Õπ™â “ß Ú. ·µà ß·µà ≈–µÕπ¥â «¬°“√„™â ‚§≈ߢ— ∫‰¡â ¢÷È πµâ π Ò ∫∑ °à Õπ·≈â «®÷ ß ·µà ß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â æ√√≥𓧫“¡µ“¡∑’Ë ‚§≈߇°√‘Ë π°”Àπ¥‰«â °“æ¬å ∑’Ë ·µà ß¡’ ®”π«π§Ÿà (µÕπ∑’Ë Ò ¡’ °“æ¬å ®”π«π Ú ∫∑·≈–µÕπ∑’Ë ‡À≈◊ Õ¡’ °“æ¬å ®”π«πµÕπ ≈– ˆ∫∑‡À¡◊ Õπ°— π∑—È ßÚ ”π«π) Û. ·µà ß°“æ¬å «√√§·√°‡≈’ ¬π§” µâ π«√√§∫“∑·√°¢Õß‚§≈ß ¥— ßπ’È *∫∑°≈à Õ¡™â “ß Õß ”π«ππ’È ¡’ §«“¡ ”§— ≠„π∞“𖇪ì π∫∑°≈à Õ¡™â “ß™ÿ ¥·√° ¡— ¬√— µπ‚° ‘ π∑√å µÕπµâ π„π‚§≈ß∑â “¬ ”π«πÀ≈— ß°≈à “«∂÷ ß ”π«π·√°∑”πÕß«à “®–„Àâ ‡ªì π∫∑§Ÿà °— π ‚¥¬ ”π«π·√°π—È π„™â °≈à Õ¡™â “ßæ≈“¬ à «π ”π«πÀ≈— ß„™â °≈à Õ¡™â “ßæ— ß ·≈–· ¥ß‡®µ®”π߇ªì π‚§≈ß∫“∑Àπ÷Ë ß´÷Ë ß¡’ ¢â Õ§«“¡µ√ß°— π°— ∫ ”π«π·√° «à “ çÀ«— ßÕ¬Ÿà §Ÿà ∏‡√» √â “ß ◊ ∫øÑ “¥‘ π‡©≈‘ ¡é ∫∑°≈à Õ¡™â “ß ”π«π·√°´÷Ë ß‡ªì π¢Õß°√¡À¡◊Ë π»√’ ÿ ‡√π∑√å πà “®–‡ªì π∫∑°≈à Õ¡™â “ß∫∑·√°∑’Ë ·µà ߢ÷È π„π ¡— ¬√— µπ‚° ‘ π∑√å (æ.».ÚÛıı) ”À√— ∫æ√–√“™æ‘ ∏’ ¡‚¿™ ™â “ßæ≈“¬‡º◊ Õ°™◊Ë Õ æ√–¬“‡»«µ°ÿ ≠™√ ™â “ßæ≈“¬‡º◊ Õ°‡™◊ Õ°·√°„π ¡— ¬√— ™°“≈∑’Ë Ú (‡π◊Ë Õß®“° ¡— ¬√— ™°“≈∑’Ë Ò ¡’ ·µà ™â “ßæ— ß‡º◊ Õ°) à «π ¡— ¬√— ™°“≈∑’Ë Û ‰¡à ¡’ ™â “ß ‡º◊ Õ°¡“ Ÿà æ√–∫“√¡’ ©–π—È π∫∑°≈à Õ¡™â “ß ”π«πÀ≈— ß´÷Ë ß‡ªì π¢Õß ¡‡¥Á ®œ °√¡æ√–ª√¡“πÿ ™‘ µ™‘ ‚π√ ®÷ ßπà “®–·µà ߢ÷È π„π ¡— ¬√— ™°“≈∑’Ë Ù (æ.». ÚÛ˘ˆ) ‡æ◊Ë Õ„™â ”À√— ∫æ√–√“™æ‘ ∏’ ¡‚¿™™â “߇º◊ Õ°‚∑∑’Ë ™◊Ë Õæ√–«‘ ¡≈√— µπ°‘ √‘ π’ ´÷Ë ß‡ªì π™â “߇º◊ Õ°‡™◊ Õ°·√°„π√— ™°“≈π’È 438 438 °“æ¬å ¢— ∫‰¡â °— ∫√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“π Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ‡¡◊Ë Õæ‘ ®“√≥“√Ÿ ª·∫∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ∑—È ßÀ¡¥∑’Ë °≈à “«¡“„π¥â “π©— π∑≈— °…≥å ·≈–≈— °…≥–«‘ ∏’ °“√·µà ß ®–‡ÀÁ π‰¥â «à “√Ÿ ª ·∫∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â „π®‘ π¥“¡≥’ ·µ°µà “ß ÕÕ°‰ªÕ¬à “߇ÀÁ π‰¥â ™— ¥ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß ¬‘Ë ß·ßà °“√°”Àπ¥®”π«π∫∑·≈–°“√ ≈”¥— ∫°“æ¬å ·≈–‚§≈ß „π¢≥–∑’Ë √Ÿ ª·∫∫ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â „π°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂ °— ∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ß¡’ ≈— °…≥– §≈â “¬°— π µà “ß°— πÕ¬Ÿà ‡æ’ ¬ß·µàà «à “°“æ¬å ¢— ∫‰¡â „π°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂„™â »‘ ≈ª–°“√ª√–æ— π∏å ∑’Ë ¡’ §«“¡ª√–≥’ µ°«à “ ¥â «¬°“√„™â ‚§≈ß°√–∑Ÿâ ·≈–𔧔®“° «√√§·√°¢Õß°“æ¬å ¡“‡ªì π°√–∑Ÿâ ‚§≈ß ·≈–°”Àπ¥„Àâ §«“¡„π°“æ¬å ∫∑·√° ‡≈’ ¬π§«“¡„π‚§≈ß “‡Àµÿ ∑’Ë °“æ¬å ¢— ∫‰¡â „π°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂·≈–°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡ ™â “ß¡’ √Ÿ ª·∫∫§≈â “¬°— π Õ“® — ππ‘ …∞“π «à “‰¥â √— ∫Õ‘ ∑∏‘ æ≈¥â “π√Ÿ ª·∫∫¡“®“°°— π ∑—È ßπ’È ∂â “À“°‡™◊Ë Õ«à “ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õß æ√–√∂ ‡ªì πº≈ß“π ¡— ¬Õ¬ÿ ∏¬“ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ßπ’È °Á πà “®–‰¥â √— ∫Õ‘ ∑∏‘ æ≈ ¥â “π√Ÿ ª·∫∫®“°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õߥ— ß °≈à “« ·µà ∂â “À“°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ß π’È ‰¥â π”·∫∫Õ¬à “ß¡“®“°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ß∑’Ë ¡’ ¡“·µà ‡¥‘ ¡ ¡— ¬Õ¬ÿ ∏¬“ °Á πà “®–‡ªì π«à “ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂ √— ∫Õ‘ ∑∏‘ æ≈¥â “π√Ÿ ª·∫∫®“°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ß ‚¥¬¡’ °“√°”Àπ¥√Ÿ ª·∫∫ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ¢÷È π¡“„À¡à Õ’ °·∫∫Àπ÷Ë ß´÷Ë ß µà “ß®“°∑’Ë ª√“°Ø„π ®‘ π¥“¡≥’ ¥â «¬‡Àµÿ º≈Õ¬à “ß„¥Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß ·≈–‰¥â ¡’ °“√ ®”·π°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ™π‘ ¥π’È ®“°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ߥ⠫¬√–¥— ∫§«“¡ª√–≥’ µ „π°≈«‘ ∏’ ·≈–»‘ ≈ª–°“√ª√–æ— π∏å ¥— ß®– ‡ÀÁ π‰¥â «à “°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °≈à Õ¡™â “ßπ—È π¡’ §«“¡‡√’ ¬∫ßà “¬°«à “°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õß æ√–√∂ πÕ°®“°π’È √Ÿ ª·∫∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ∑—È ßÀ¡¥¥— ß°≈à “«πà “®–¡’ ®“√’ µ∑“ß°“√ ª√–æ— π∏å ∑’Ë °”Àπ¥‰«â ‰¡à 𔉪„™â ”À√— ∫ ·µà ß„π°√≥’ Õ◊Ë ππÕ°‡Àπ◊ Õ®“°°“√„™â ·µà ß∫∑¢— ∫‰¡â æ√–√“™æ‘ ∏’ ¡‚¿™ ‡π◊Ë Õß ®“°‰¡à ª√“°Ø«à “«√√≥°√√¡‡√◊Ë Õß„¥„™â √Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å ™π‘ ¥π’È ‡≈¬ ‡¡◊Ë Õ°≈à “«¡“∂÷ ß®ÿ ¥π’È ·≈â «®–‡ÀÁ π«à “ √Ÿ ª·∫∫∑“ß©— π∑≈— °…≥å ¢Õß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫à ߇ªì πÚ ·∫∫§◊ Õ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫®‘ π¥“¡≥’ ·∫∫Àπ÷Ë ß °— ∫ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫æ√–√∂ ·∫∫Àπ÷Ë ß‡¡◊Ë Õª√–°Õ∫ °— ∫§«“¡§‘ ¥∑’Ë «à “°”À𥇰’Ë ¬«°— ∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡ªì π‰ªµ“¡®“√’ µ°“√ª√–æ— π∏å ∑—È ß√Ÿ ª·∫∫©— π∑≈— °…≥å ≈— °…≥–«‘ ∏’ °“√ ·µà ß·≈–°√≥’ ∑’Ë „™â ‚¥¬Õ“®®”·π°„Àâ ‡ÀÁ 𧫓¡·µ°µà “ߢÕß√–¥— ∫§«“¡ ”§— ≠ µ“¡°√≥’ ¥â «¬√–¥— ∫§«“¡ª√–≥’ µ„π °“√·µà ßπ’È °Á Õ“®‡°‘ ¥‡ªì πª√–‡¥Á 𧫓¡ §‘ ¥‡™◊Ë Õ¡‚¬ß∂÷ ߧ”ª√–æ— π∏å ∫“ß™π‘ ¥´÷Ë ß ‡ªì π∑’Ë √Ÿâ ®— °°— πÕ¬à “ß°«â “ߢ«“ß·µà ¬— ߉¡à ‡§¬¡’ °“√°≈à “«∂÷ ß∑’Ë ¡“¢Õß√Ÿ ª·∫∫ π—Ë π §◊ Õ °“æ¬å Àà Õ‚§≈ß·≈–°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ ‡ªì π‰ª‰¥â À√◊ Õ‰¡à «à “ √Ÿ ª·∫∫¢Õß°“æ¬å Ô π∫‰∑‡∑‡«»√å ∑â “« ‡∑«“ ‡∑«√“™‡√◊ Õ߃∑∏“ ∑—Ë «¥â “« ®ß√— °…√— °…“ “√‡ «µ√ æ“Àπ–∑’Ë π—Ë ß∑â “« ∑à “π‰∑â ∏‡√»µ√’ Ô π∫‰∑‡∑‡«»√å ·ª¥°√°¡‡≈» ‡≈‘ »≈È ”‡≈Õ «√√§å æ√–¡‡À»«√»— °¥‘Ï ‡∑«√“™À√‘ æ‘ ∑— °…å ƒ∑∏‘ √ߧå ∑√ß ÿ ∫√√≥ ‰À«â ∑â “«‡∑æ°√√¡å æ‘ ¶‡≥»«√¢— π ∏°ÿ ¡“√¡À‘ ¡“ Ô √«¡√ª√– ‘ ∑∏‘ æ√–æ√ ·°à æ√–¬“°ÿ ≠™√ ™â “ß·°â «‰Õ¬√“ πƒ‚∑…πƒ∑ÿ °¢å πƒ‚»°‡°…¡»ÿ ¢ ‡¢…¡ «— ¥‘ Õ— µ√“ ®ß‡ª√¡ª√’ ¥“ øí ßæ®π¿“…“ ´÷Ë ß ÿ ¿“…‘ µ Õπ (°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ”π«π°√¡À¡◊Ë π»√’ ÿ ‡√π∑√å ) 439 439 ‚™…‘ µ“ ¡≥’ „ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π Àà Õ‚§≈ß·≈–°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ‰¥â √— ∫°“√ æ— ≤π“®“°µâ π·∫∫§◊ Õ°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ∑—È ß Õß·∫∫ ‚¥¬≈¥√–¥— ∫§«“¡´— ∫´â Õπ ¥â “π©— π∑≈— °…≥å „Àâ ¡’ §«“¡‡√’ ¬∫ßà “¬ ·≈–‡ª≈’Ë ¬π·π«‡π◊È ÕÀ“¡‘ „Àâ ‡ªì π‡√◊Ë Õ߇°’Ë ¬« °— ∫°…— µ√‘ ¬å √Ÿ ª·∫∫„À¡à ´÷Ë ß¡’ ≈— °…≥–§Ÿà ¢π“ππ’È ∑”„Àâ ºŸâ ·µà ßÀ≈’ °æâ π®“√’ µ°“√ ª√–æ— π∏å ¢Õß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ®÷ ß “¡“√∂ 𔉪„™â ·µà ߇æ◊Ë Õ®ÿ ¥ª√– ߧå Õ◊◊Ë π‰¥â Õ¬à “ß Õ‘ √– ∑—È ßπ’È Õ“®æ‘ ®“√≥“‡ª√’ ¬∫‡∑’ ¬∫ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫®‘ π¥“¡≥’ °— ∫°“æ¬å Àà Õ ‚§≈ß ·≈–°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫æ√–√∂°— ∫ °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ ¥— ßπ’È °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫®‘ π¥“¡≥’ °— ∫°“æ¬å Àà Õ‚§≈ß ®–‡ÀÁ π‰¥â «à “°“æ¬å ∑—È ß Õß¡’ ·π« °“√·µà ß·∫∫‡¥’ ¬«°— π §◊ Õ¢÷È πµâ π¥â «¬ °“æ¬å ·≈â «µ“¡¥â «¬‚§≈ß∑’Ë ¡’ ‡π◊È Õ§«“¡ ‡≈’ ¬π°— π ·µà °“æ¬å Àà Õ‚§≈ßæ— ≤π“√Ÿ ª ·∫∫∑“ß©— π∑≈— °…≥å „Àâ ≈¥§«“¡´— ∫ ´â Õπ≈ß®“°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫®‘ π¥“¡≥’ ‚¥¬§”ª√–æ— π∏å ™ÿ ¥Àπ÷Ë ß®–≈¥®”π«π °“æ¬å ·≈–‚§≈߇À≈◊ ÕÕ¬à “ß≈–∫∑ ‡ª≈’Ë ¬π °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡ªì π°“æ¬å ¬“π’ ‡ª≈’Ë ¬π ‚§≈ߢ— ∫‰¡â ‡ªì π‚§≈ß ’Ë ÿ ¿“æ ·≈–‡πâ π «‘ ∏’ °“√‡≈’ ¬π§«“¡„Àâ ™— ¥‡®π¬‘Ë ß¢÷È π¥â «¬ °“√‡≈’ ¬π§”„π«√√§°“æ¬å ·≈–«√√§ ‚§≈ß Õ— π‡ªì π«‘ ∏’ °“√∑’Ë °”Àπ¥‡æ◊Ë Õ √â “ß ≈— °…≥–‡¥à π‡©æ“–¢Õß√Ÿ ª·∫∫„À¡à ∑’Ë æ— ≤π“¢÷È π ‚¥¬ ç„Àâ Õ— °…√µâ π∫∑π—È π¡“ µâ Õߥ⠫¬Õ— °…√µâ π∫∑‚§≈ß∑ÿ °∫∑µ“¡ ∑’Ë ‡Àµÿ Õÿ ª¡“¥— ߉¡â ‰ºà ·≈Õâ Õ¬Õ— π¡’ °“∫ Àà Õé °“√∑’Ë °“æ¬å Àà Õ‚§≈ßπ’È ¡’ µ— «Õ¬à “ß Õ¬Ÿà „π ®‘ π¥“¡≥’ · ¥ß«à “§”ª√–æ— π∏å ™π‘ ¥π’È ¡’ ·∫∫·ºπÕ¬Ÿà ·≈–‰¥â √— ∫°“√ —Ë ß Õπ ◊ ∫¡“ ¥— ߢâ Õ§«“¡«à “ çæ√–Õ“®“√¬å ‡®â “ °≈à “«‰«â é ∑—È ß¬— ß¡’ °“√Õâ “ß∂÷ ß çÕÿ ∫“¥‘ °- «‘ ≈“ ‘ π’ é ´÷Ë ßπà “®–‡ªì π§— ¡¿’ √å À√◊ Õµ”√“ ‚∫√“≥∑’Ë „Àâ §«“¡√Ÿâ ¥â “π°“√ª√–æ— π∏å ∂â “‡™◊Ë Õµ“¡¢â Õ — ππ‘ …∞“π‡√◊Ë Õßµâ π·∫∫«à “ °“æ¬å Àà Õ‚§≈ßæ— ≤π“¡“®“°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫®‘ π¥“¡≥’ Ô ®— °· ¥ßæ√–‡¥™ Õß§å ‰∑πƒ‡∫» ªîò π‡°≈â “°√ÿ ß»√’ ºà “π‡∑æÕ¬ÿ ∏¬“ ‡√◊ Õßæ√–‡¥™“ ∑à ««∑â Õß∏√≥’ Õ— πµ√“¬‰æ√’ ∫Õ“®√“«’ ¥â «¬æ√– ¡¿“√ Ô ∑à “π‰¥â ‰ªª√“∫ ‡°√ßÕ“πÿ ¿“æ ∑à ««∑ÿ °∑‘ »“√ ∑â “«√“™π§‡√» ∑— ß®— πµª√–‡∑» ∫‡§¬∫— π¥“≈ ∂«“¬ ÿ «√√≥¡“≈¬å ∑— ß∫√√≥“°“√ ¡“°√“∫∂«“¬‡¡◊ Õß Ô æ√–‡°’ ¬√µ‘ √ÿà ßøÿÑ ß‡øóò Õß ∆™“ ∑—Ë «∑à «π∑ÿ °∑‘ »“ πÕ∫πâ Õ¡ ∑√ßπ“¡‰∑‡Õ°“ ∑»√∂ °√–…— µ√“¡“¢÷È πæ√â Õ¡ ∫à ‡«â π — °§π Ô ‡¥™–æ√–∫“√¡’ ≈â π Õπ— πµå ®— °π— ∫¥â «¬°— ª°— ≈ªá ƒÂ‰¥â ¡¿“√¿Ÿ ≈·µà ∫√√æå π“‡π° ¬‘Ë ß∫”‡æ߇æ‘Ë ¡‰«â °√“∫‡°≈â “‚¡∑π“ °“æ¬å Àà Õ‚§≈ß Ô ™â “߇º◊ Õ°µâ πæ≈“¬æ— ßÕ‘ ° ¡«— ß‡π’ ¬¡°ÿ ≠™√ ¡â “µâ π¥—Ë ß‰°√ √ ‘ ß ’ À√“™Õ“® ߧ√“¡ Ô ™â “ß∏‘ π—Ë ßæ— ß≈È ” °‘ √‘ π’ Õ‘ °æ≈“¬ª√“∫‰æ√’ √“™‰¥â ¡â “∑’Ë π—Ë ß¥—Ë ß»√’ ’ À√“™ ÷ ß ÷ °Õ÷ °Õ“®„Àâ ª√“∫¥â «¬™”π“≠ 440 440 °“æ¬å ¢— ∫‰¡â °— ∫√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“π Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand °“æ¬å Àà Õ‚§≈ß°Á πà “®–‡°‘ ¥À≈— ß ¡— ¬ ¡‡¥Á ®æ√–‡Õ°“∑»√∂∑’Ë °≈à “«∂÷ ß„π °“æ¬å ¢— ∫‰¡â „π ®‘ π¥“¡≥’ (æ.». ÚÒÙ¯ -ÚÒıÛ) „π·ßà ‡π◊È ÕÀ“∑’Ë π”¡“„™â ·µà ß °“æ¬å Àà Õ‚§≈ßÕ¬ÿ ∏¬“‡∑à “∑’Ë ¡’ µ— «∫∑Õ¬Ÿà „π ¢≥–π’È §◊ Õ °“æ¬å Àà Õ‚§≈ߢÕßæ√–»√’ - ¡‚À ∂ „π ¡— ¬ ¡‡¥Á ®æ√–π“√“¬≥å ¡À“√“™ ·≈– °“æ¬å Àà Õ‚§≈ߢÕ߇®â “øÑ “ ∏√√¡∏‘ ‡∫» „π ¡— ¬æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «∫√¡- ‚°»´÷Ë ß≈â «π¡’ ‡π◊È ÕÀ“Àà “ß‰°≈§«“¡‡§√à ß ¢√÷ ¡‡ªì π∑“ß°“√¢Õß√“™ ”π— ° °≈à “« §◊ Õ °“æ¬å Àà Õ‚§≈ßæ√–»√’ ¡‚À ∂ ¡’ ‡π◊È ÕÀ“‡°’Ë ¬«°— ∫§«“¡√◊Ë π‡√‘ ߢÕßÀ≠‘ ß™“¬ ™“«‡¡◊ Õ߬“¡‡∑’Ë ¬«ß“π¡À√ æ ¡‚¿™ ¢ÕßÀ≈«ß à «π °“æ¬å Àà Õ‚§≈߇®â “øÑ “ ∏√√¡∏‘ ‡∫» ∑—È ß π‘ √“»∏“√‚»° ·≈– π‘ √“»∏“√∑Õß·¥ß °Á ¡’ ‡π◊È ÕÀ“æ√√≥π“ Õ“√¡≥å ·≈–æ√√≥π“™¡ ‘Ë ßµà “ßʵ“¡ ∑”πÕßπ‘ √“» ‘Ë ßπ’È πà “®– –∑â Õπ„Àâ ‡ÀÁ π ®ÿ ¥ª√– ß§å „π°“√π”«√√≥°√√¡‡æ◊Ë Õæ‘ ∏’ °√√¡¡“ª√— ∫‡ª≈à’Ë ¬π„Àâ ‡ªì π«√√≥°√√¡ ‡æ◊Ë Õ®ÿ ¥ª√– ߧå Õ◊Ë π‡™à 𧫓¡®√√‚≈ß„® ´÷Ë ßπ— ∫«à “ Õ¥§≈â Õß°— ∫¢â Õ — ππ‘ …∞“π ¢â “ßµâ π °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫æ√–√∂°— ∫ °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ √Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà π’È πà “®–‡°‘ ¥„π ¡— ¬„°≈â ‡§’ ¬ß°— π§◊ ÕÀ≈— ß ¡— ¬ ¡‡¥Á ® æ√–π“√“¬≥å ¡À“√“™‡æ√“–∑—È ß§Ÿà ‰¡à ¡’ „π®‘ π¥“¡≥’ ‚¥¬Õ“®‰¥â ·π«§‘ ¥„π°“√ æ— ≤π“√Ÿ ª·∫∫®“°°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·≈– °“æ¬å Àà Õ‚§≈ß„π®‘ π¥“¡≥’ π—Ë π‡Õß ∑—È ßπ’È À“°‡ª√’ ¬∫‡∑’ ¬∫√Ÿ ª·∫∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫æ√–√∂°— ∫°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ·≈â «®–‡ÀÁ π «à “¡’ ·π«°“√·µà ß∑’Ë ‰¡à µà “ß°— π §◊ Õ¢÷È πµâ π ¥â «¬‚§≈ß Ò ∫∑ ·≈â «·µà ß°“æ¬å ‡≈’ ¬π §«“¡„π‚§≈ßπ—È π Ò ∫∑ °à Õπ®–·µà ß °“æ¬å æ√√≥𓧫“¡µà Õ‰ª„π¢Õ∫‡¢µ ‡π◊È ÕÀ“∑’Ë ‚§≈ß°”Àπ¥ ·µà °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ ‰¡à ª√–¥‘ …∞å ‚§≈ß„Àâ ‡ªì π‚§≈ß°√–∑Ÿâ §ß „™â ‚§≈ß ’Ë ÿ ¿“æ∏√√¡¥“·∑π‚§≈ߢ— ∫‰¡â ·≈–„™â °“æ¬å ¬“π’ ·∑π°“æ¬å ¢— ∫‰¡â à «π «‘ ∏’ ·µà ß°Á ¡’ °“√·∫à ߇π◊È ÕÀ“‡ªì πµÕπ Ê ‡À¡◊ Õπ°— π ‚¥¬Õ“®®–‡ª√’ ¬∫‡∑’ ¬∫„Àâ ‡ÀÁ π¥— ßπ’È °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·∫∫æ√–√∂ Ô ¢÷È π ‡°¬·°â «‡°â “ ‘Ë ß ‡ «¬ «— ¥‘ µ—Ë ß ÿ «√√≥√“¬√— µπ ‡æ√’ »·æ√â « π—Ë ß „π«√‡ «µ√©— µ√ ‡©≈‘ ¡‚≈°¬ ‡¡◊ Õß ∫æ‘ µ√æ√–·°â « ·µà π’È ®— °‡°…¡ Ô ¢—È πµ—Ë ßπ—Ë ß‡¡◊ Õß ·∑à π∑Õß√Õ߇√◊ Õß »ÿ ¢»√’ ª√’ ‡ª√¡ ‡¡◊ Õß°«â “ߙ⠓ßÀ≈“¬ ≈Ÿ °¢ÿ π¡ÿ ≈π“¬ Õ¬Ÿà ‡¬π‡ªπ‡°…¡ ¬‘ π¥’ ª√’ ‡ª√¡ «‘ ‚√∑‚Õ™‡Õ¡ ¥â «¬æ√– ¡¿“√ Ô ∫— ¥π—È π¿Ÿ ∫“≈ ®÷Ë ß∑√ßæ≠“ “√ ∫— π∑— ∫‡°¬°ÿ ≠™√ π— °‡∑¥¢— π∑’ °”π— ππ“√’ ‡ΩÑ “∑â “«‡∏Õ ≈Õπ °â ¡‡°≈â “∂«“¬°√ ‡™‘ ≠æ√–¿Ÿ ∏√ ‡ ¥Á ®¢÷È π‡°¬≈“ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂ °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ Ô ª“߇ ¥Á ®ª√–‡«»¥â “« ™≈“≈— ¬ ∑√ß√— µπæ‘ ¡“π‰™¬ °‘Ë ß·°â « æ√—Ë ßæ√â Õ¡æ«°æ≈‰°√ ·Àπ·Àà ‡√◊ Õ°√–∫«πµâ π·æ√â « ‡æ√‘ »æ√‘È ß擬∑Õß Ô æ√–‡ ¥Á ®‚¥¬·¥π™≈∑√߇√◊ Õµâ πß“¡‡©‘ ¥©“¬ °‘Ë ß·°â «·æ√â «æ√√≥√“¬ 擬Õà ÕπÀ¬— ∫®— ∫ß“¡ßÕπ Ô π“«“·πà π‡ªì π¢π— ¥ ≈â «π√Ÿ ª — µ«å · 𬓰√ ‡√◊◊ Õ√‘È «∑‘ «∏ß ≈Õ𠓧√≈—Ë π§√—Ë π§√◊È πøÕß Ô ‡√◊ Õ§√ÿ ±¬ÿ ¥π“§À‘È « ≈‘Ë «≈Õ¬¡“擺— πº¬Õß æ≈擬°√“¬æ“¬∑Õß √â Õß‚Àà ‡Àà ‚Õâ ‡Àà ¡“ °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ‡®â “øÑ “∏√√¡∏‘ ‡∫» 441 441 ‚™…‘ µ“ ¡≥’ „ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π „π·ßà ‡π◊È ÕÀ“¢Õß°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ®–¡’ ‡π◊È ÕÀ“®√√‚≈ß„®®√√‚≈ßÕ“√¡≥å ‡™à π °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ¢Õ߇®â “øÑ “∏√√¡∏‘ ‡∫» ¡’ ‡π◊È ÕÀ“æ√√≥π“™¡ ‘Ë ßµà “ß Ê ∑”πÕß π‘ √“» ‡™à π ™¡°√–∫«π‡√◊ Õ ™¡ª≈“ ™¡ ‰¡â ™¡π° ·≈–°“√æ√√≥π“Õ“√¡≥å „π ∑”πÕßπ‘ √“» ‡™à π ‡Àà — ß«“ ‡Àà §√«≠ Õ’ °∑—È ß¬— ß¡’ °“√π”∫“ßµÕπ¢Õß«√√≥- °√√¡∑’Ë ‡ªì π∑’Ë √Ÿâ ®— °¡“‡ªì π‡π◊È ÕÀ“Õ’ °¥â «¬ ‡™à π ‡Àà ‡√◊Ë Õß°“°’ ´÷Ë ß≈— °…≥–‡π◊È ÕÀ“ ∑—È ßÀ¡¥∑’Ë °≈à “«¡“π’È ‡ªì π·∫∫Õ¬à “ß¢Õß °“√·µà ß°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ„π¬ÿ §µà Õ¡“ ¢â Õπà “ — ߇°µ§◊ Õ·¡â °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ®– ‡ªì π√Ÿ ª·∫∫∑’Ë æ— ≤π“¢÷È π„À¡à ”À√— ∫π” ‰ª„™â ·µà ߇æ◊Ë Õ®ÿ ¥ª√– ß§å ·≈–ª√–‚¬™πå Õ◊Ë π‰¥â ‰¡à „™à «√√≥°√√¡‡æ◊Ë Õæ‘ ∏’ °√√¡ ∑’Ë °”Àπ¥„™â ·µà „πæ√–√“™æ‘ ∏’ ¡‚¿™ ‡∑à “π—È πÕ¬à “ß°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‚¥¬‡®â “øÑ “ ∏√√¡∏‘ ‡∫»∑√ß𔉪„™â ·µà ß∫∑ ”À√— ∫ ‡Àà ‡√◊ Õæ√–∑’Ë π—Ë ß à «πæ√–Õߧå (·¡â ª√–‡æ≥’ °“√‡Àà ‡√◊ Õæ√–∑’Ë π—Ë ß„π°√–∫«π æ¬ÿ À¬“µ√“®–¡’ ¡“π“π·≈â «„π ¡— ¬Õ¬ÿ ∏¬“ ·µà ∫∑∑’Ë „™â ”À√— ∫‡Àà ”À√— ∫‡√◊ ÕÀ≈«ß π—È π ¡‡¥Á ®œ°√¡æ√–¬“¥”√ß√“™“πÿ ¿“æ ∑√ß — ππ‘ …∞“π«à “πà “®–„™â ∫∑ «–‡Àà ´÷Ë ß ¡’ °√–∫«π‡Àà ‡ªì πÕ’ °Õ¬à “ßÀπ÷Ë ßµà “ß®“° ªí ®®ÿ ∫— π “¡“√∂‡Àà ‰¥â ¬◊ ¥¬“« ªí ®®ÿ ∫— π ‡Àà —È π Ê ‡æ◊Ë Õ√— °…“‰«â ) ·µà „π∑’Ë ÿ ¥ °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ°Á ∂Ÿ °π”°≈— ∫‰ª„™â „πæ√– √“™æ‘ ∏’ Õ’ ° §◊ Õ„™â ‡Àà ‡√◊ Õ°√–∫«πÀ≈«ß „π ¡— ¬√— ™°“≈∑’Ë Ù ·Àà ß°√ÿ ß√— µπ- ‚° ‘ π∑√å ‡ªì π§√—È ß·√°·≈–„™â µ—È ß·µà π—È π ‡ªì πµâ π¡“ ªí ®®ÿ ∫— π®–‰¡à æ∫«à “¡’ °“√π” °“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ‰ª„™â ·µà ß ”À√— ∫°√≥’ Õ◊Ë πÊ ∑—È ßπ’È ‰¡à „™à ‡æ√“–™◊Ë Õ«à “°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ®÷ ß µâ Õß„™â ‡Àà ‡√◊ Õ·µà πà “®–‡ªì π‡æ√“–√Ÿ ª·∫∫ π’È π”¡“ª√–‡¥‘ ¡„™â ‡ªì π°“æ¬å ”À√— ∫‡Àà ‡√◊ Õ ®÷ ß°≈“¬‡ªì π®“√’ µ¢Õߧ”ª√–æ— π∏å ‰ª ‰¡à 𔉪„™â °√≥’ Õ◊Ë π ®“°°“√»÷ °…“°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ·ßà √Ÿ ª ·∫∫©— π∑≈— °…≥å ·≈–≈— °…≥–«‘ ∏’ °“√ ·µà ß∑”„Àâ ‡°‘ ¥¢â Õ — ππ‘ …∞“π„πª√–‡¥Á π ∑’Ë ¬— ߉¡à ¡’ ºŸâ °≈à “«∂÷ ß¡“°à Õπ ‡°’Ë ¬«°— ∫ ∑’Ë ¡“¢Õß°“æ¬å Àà Õ‚§≈ß·≈–°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ´÷Ë ß‡ªì π√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å Õ— π‡ªì π∑’Ë √Ÿâ ®— °°— πÕ¬à “ß·æ√à À≈“¬ „π·ßà ∑’Ë «à “°“æ¬å Àà Õ‚§≈ß·≈–°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ‡ªì π√Ÿ ª·∫∫ §”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“π∑’Ë ‰¥â √— ∫°“√æ— ≤π“ ¢÷È π ‡æ◊Ë ÕÀ≈’ °‡≈’Ë ¬ß®“√’ µ§”ª√–æ— π∏å ∑’Ë ¡‘ „Àâ π”√Ÿ ª·∫∫°“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‰ª„™â „π°√≥’ Õ◊Ë π ‡Àµÿ π’È ‡√“®÷ ßæ∫«à “¡’ °“√π”°“æ¬å Àà Õ ‚§≈ß·≈–°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ‰ª„™â ·µà ß«√√≥§¥’ À≈“¬‡√◊Ë Õß „π¢≥–∑’Ë °“æ¬å ¢— ∫‰¡â π—È π πÕ°®“°∫∑¢— ∫‰¡â ·≈â «‰¡à ª√“°Ø«à “„™â ·µà ß«√√≥§¥’ ‡√◊Ë ÕßÕ◊Ë π„¥‡≈¬ ∫√√≥“πÿ °√¡ °“æ¬å ¢— ∫‰¡â ‡√◊Ë Õßæ√–√∂. æ√–π§√: ‚√ßæ‘ ¡æå ‚ ¿≥æ‘ æ√√∏π°“√, ÚÙˆÙ. (æ‘ ¡æå ·®°„π ß“π°∞‘ πæ√–√“™∑“π π“¬æ≈‚∑ À¡à Õ¡‡®â “ §”√∫ Õ∏‘ ∫¥’ °√¡µ”√«®¿Ÿ ∏√ ·≈–°√¡ µ”√«®æ√–π§√∫“≈ ≥ «— ¥∑√ß∏√√¡ ®— ßÀ«— ¥æ√–ª√–·¥ß æÿ ∑∏»— °√“™ÚÙˆÙ). ®‘ π¥“¡≥’ . æ‘ ¡æå §√—È ß∑’Ë ˆ. æ√–π§√ : »‘ ≈ª“- ∫√√≥“§“√,ÚıÒÙ. ®ÿ ≈®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «, æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–. æ√– √“™æ‘ ∏’ ‘ ∫ Õ߇¥◊ Õπ. æ√–π§√ : »‘ ≈ª“- ∫√√≥“§“√,Úıı. ™ÿ ¡πÿ ¡©— π∑å ¥ÿ …Æ’ — ߇«¬ ‡≈à ¡ Ò. æ‘ ¡æå §√—È ß∑’Ë Ú. °√ÿ ߇∑æœ : ‚√ßæ‘ ¡æå §ÿ √ÿ ¿“,ÚıÚ˜. π‘ ¬–¥“ ‡À≈à “ ÿ π∑√. ªí ≠≠“ ™“¥° : ª√–«— µ‘ ·≈– §«“¡ ”§— ≠∑’Ë ¡’ µà Õ«√√≥°√√¡√â Õ¬°√ÕߢÕß ‰∑¬. °√ÿ ߇∑æœ : ·¡à §”º“ß,ÚıÛ¯. ª√–™ÿ ¡°“æ¬å ‡Àà ‡√◊ Õ. æ‘ ¡æå §√—È ß∑’Ë Û.°√ÿ ߇∑æœ : ‚√ß æ‘ ¡æå §ÿ √ÿ ¿“,ÚıÚ¯. ª√–™ÿ ¡æ√–∫√¡√“™“∏‘ ∫“¬„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ® æ√–®Õ¡‡°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— « ·≈–æ√–√“™π‘ æπ∏å √— ™°“≈∑’Ë Ù ¿“§ª°‘ ≥°– ¿“§ Ò. °√ÿ ߇∑æœ: ‚√ßæ‘ ¡æå ·Àà ß®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬, ÚıÙÒ. (Õπÿ √≥å „πß“πæ√–√“™∑“π‡æ≈‘ ß »æ𓬠π—Ë π ÿ ¡‘ µ√). «‘ ™“°“√,°√¡.ª √–™ÿ ¡§”©— π∑å ¥ÿ …Æ’ — ߇«¬°≈à Õ¡™â “ß. °√ÿ ߇∑æœ : ‚√ßæ‘ ¡æå §ÿ √ÿ ¿“,ÚıÛÛ. »‘ ≈ª“°√, °√¡. «√√≥°√√¡Õ¬ÿ ∏¬“ ‡≈à ¡ Ú. æ‘ ¡æå §√—È ß∑’Ë Ú. °√ÿ ߇∑æœ : ‚√ßæ‘ ¡æå §ÿ √ÿ ¿“, ÚıÙı. “√“πÿ °√¡»— æ∑å ¥πµ√’ ‰∑¬ ¿“§§’ µ–-¥ÿ √‘ ¬“ß§å ©∫— ∫√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π. æ‘ ¡æå §√—È ß∑’Ë Ú. °√ÿ ߇∑æœ : À¡‘ µ√æ√‘È πµ‘È ß,ÚıÙı. 442 442 °“æ¬å ¢— ∫‰¡â °— ∫√Ÿ ª·∫∫§”ª√–æ— π∏å §Ÿà ¢π“π Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand Abstract KaabKhabMaiAnd ItsParallelProsodicForm Chosita Maneesai AssociateFellow of theAcademy ofArts,TheRoyal Institute,Thailand Thestudy inprosodicaland technicalaspectsofKaabKhabMai,aprosodic form for the ritual textused specificly inhighly royal celebrating ceremony, reveals thatKaabKhabMai isdevided into 2 patterns.Oneof them isfound inChindamaneeandanotherone isfound inPhrarot.These2patterns ofKaabKhabMaiare similar to thewellknownprosodic formsofKaabHoKhlongandKaabHeyRua. Itcouldbeconsidered that the lateronesare theparallelprosodic formsof those2patterns.And itshould be assumed that theprosodic forms ofKaabHoKhlong andKaabHeyRuaweredeveloped from their matrixes,KaabKhabMai inChindamanee andKaabKhabMai inPhrarot, in order toprovide free usagebecauseanotherusageofKaabKhabMai is forbiddenaccording to theprosodic convention. Keywords : KaabKhabMai,ParallelProsodicForms

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=