สำนักราชบัณฑิตยสภา

283 283 ‘ «≈’ »‘ √‘ ‰≈ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‘ «≈’ »‘ √‘ ‰≈ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¡‘ µ√¿“æ§◊ Õ §«“¡‡ ¡Õ¿“§ „π ¡— ¬°√’ °‚∫√“≥ Õ“√‘ ‚µ‡µ‘ ≈ π— °ª√“™≠å ‡Õ°ºŸâ Àπ÷Ë ß„π™à «ß√–¬–‡«≈“ π—È π °≈à “«∂÷ ß¡‘ µ√¿“æ (friendship) ‰«â „πÀπ— ß ◊ Õ®√‘ ¬»“ µ√å ∑’Ë ”§— ≠™◊Ë ÕNico- machean Ethic ¡’ “√– ”§— ≠«à “ ¡‘ µ√- ¿“æ§◊ Õ §ÿ ≥∏√√¡À√◊ Õ¿“«–∑“ߧÿ ≥- ∏√√¡∑’Ë ”§— ≠„π°“√¥”√ß™’ «‘ µ¢Õß¡πÿ …¬å π— ∫µ—È ß·µà «— ¬‡¥Á °®π‡µ‘ ∫‚µ‡ªì πºŸâ „À≠à ¡‘ µ√¿“懪ì π ‘Ë ß∑’Ë ™à «¬„Àâ ™’ «‘ µ¡πÿ …¬å ¡’ §«“¡ ÿ ¢ ‡√’ ¬π√Ÿâ ¢â Õº‘ ¥æ≈“¥ øí πΩÉ “ Õÿ ª √√§‰¥â Õ¬à “ß‰¡à ‚¥¥‡¥’Ë ¬« √«¡∑—È ß ™◊Ë π™¡¬‘ π¥’ ‡¡◊Ë Õ¡’ §«“¡ ”‡√Á ®„π™’ «‘ µ ¡πÿ …¬å ®÷ ߉¡à Õ“®Õ¬Ÿà ‚¥¥‡¥’Ë ¬«ª√“»®“° °“√¡’ ‡æ◊Ë Õπ ”À√— ∫Õ“√‘ ‚µ‡µ‘ ≈·≈â « ¡‘ µ√¿“æ¡’ §«“¡À¡“¬≈÷ °´÷È ß¡“°°«à “ §«“¡√Ÿâ ÷ °™Õ∫æÕÀ√◊ Õ∂Ÿ °„®°— π ¡‘ µ√- ¿“æ∑’Ë ·∑â ®√‘ ß®–‡°‘ ¥¢÷È π‰¥â °Á ¥â «¬°“√‡ÀÁ π §ÿ ≥§à “´÷Ë ß°— π·≈–°— π ™◊Ë π™¡„π§«“¡¥’ ´÷Ë ß°— π·≈–°— π ¬Õ¡√— ∫·≈–‡¢â “„®„𠧫“¡‡ªì πµ— «µπ¢Õß°— π·≈–°— π ‚¥¬‰¡à ‰¥â À«— ߺ≈ª√–‚¬™πå „¥ Ê ®“°°— π‡ªì π ‡ªÑ “À¡“¬ ¡‘ µ√¿“æ∑’Ë ¡’ æ◊È π∞“πÕ¬Ÿà ∫π º≈ª√–‚¬™πå ¬à Õ¡‰¡à „™à ¡‘ µ√¿“æ∑’Ë ·∑â ®√‘ ß ‡ªì π‡æ’ ¬ß¡‘ µ√¿“æ∑’Ë ©“∫©«¬·≈–‡ª√“– ∫“ß ·µà ¡‘ µ√¿“æ∑’Ë ·∑â ®√‘ ßπÕ°®“°®–¡’ æ◊È π∞“πÕ¬Ÿà ∫𧫓¡™◊Ë π™¡„π§«“¡¥’ ´÷Ë ß °— π·≈–°— π·≈â «¬— ßπ”¡“´÷Ë ß§«“¡‡Õ◊È Õ‡øóô Õ ‡°◊È Õ°Ÿ ≈´÷Ë ß°— π·≈–°— π ¥â «¬‡Àµÿ π’È ºŸâ ∑’Ë “¡“√∂‡ªì π‡æ◊Ë Õπ∑’Ë ¥’ µà Õ°— π·≈–°— π‰¥â ®÷ ߇ªì π§π¥’ ·≈–‡ªì πºŸâ ¡’ §ÿ ≥∏√√¡ °“√¡’ ‡æ◊Ë Õπ∑’Ë ¥’ ®÷ ߇ª√’ ¬∫‡À¡◊ Õπ‰¥â √— ∫æ√Õ— π ª√–‡ √‘ ∞ §«“¡ ”§— ≠¢Õß¡‘ µ√¿“æ‰¡à ‡æ’ ¬ß ·µà ™à «¬„Àâ ™’ «‘ µ¡’ §«“¡ ÿ ¢ §«“¡¥’ „π √–¥— ∫∫ÿ §§≈‡∑à “π—È π ·µà ¡‘ µ√¿“欗 ߇ªì π ‘Ë ß ”§— ≠∑’Ë ™à «¬„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡ ß∫ ÿ ¢„π — ß§¡„π√— ∞∑’Ë ¡πÿ …¬å Õ¬Ÿà Õ“»— ¬ ™à «¬∑”„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡‡∑’Ë ¬ß∏√√¡·≈–¡’ ‡°’ ¬√µ‘ ∑—È ßπ’È ‡æ√“–¡‘ µ√¿“æ∑”„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡‡™◊Ë Õ∂◊ Õ ‰«â «“ß„®´÷Ë ß°— π·≈–°— 𠇪ì π°“√· ¥ß ÕÕ°∂÷ ß ¿“«–∑“ß»’ ≈∏√√¡∑’Ë ∫ÿ §§≈¡’ µà Õ °— π§◊ Õ §«“¡√— ° §«“¡™◊Ë π™¡ „𧫓¡¥’ ·≈–§«“¡ª√“√∂π“¥’ ∑’Ë µà “ßΩÉ “¬µà “ß¡’ „Àâ °— 𠇪ì π¡‘ µ√¿“æ∑’Ë Õ¬Ÿà ∫𧫓¡‡ ¡Õ ¿“§ ¥— ߧ”æ— ß‡æ¬¢Õß — ߧ¡°√’ °∑’Ë °≈à “««à “ ¡‘ µ√¿“æ§◊ Õ §«“¡‡ ¡Õ¿“§ (friendship is equality)* ¢â Õ‡∑Á ®®√‘ ߪ√–°“√Àπ÷Ë ß∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π „π — ß§¡µà “ß Ê ∑—Ë «‚≈°¢≥–π’È §◊ Õ §«“¡ ¢— ¥·¬â ß∑’Ë ¡’ §«“¡√ÿ π·√ß à ߺ≈°√–∑∫ µà Õ™’ «‘ µ·≈–∑√— æ¬å ‘ ππ”¡“´÷Ë ß§«“¡∑ÿ °¢å ‚»° °“√欓¬“¡À“∑“ߢ®— ¥§«“¡¢— ¥ ·¬â ß®÷ ߇ªì π«— µ∂ÿ ª√– ߧå √à «¡°— π¢ÕßΩÉ “¬ ∫√‘ À“√ª√–‡∑» πÕ°®“°«‘ ∏’ °“√µà “ß Ê ·≈â « °“√ à ߇ √‘ ¡„Àâ ª√–™“™π„π — ß§¡ √â “ß¡‘ µ√¿“æ∑’Ë ‡°‘ ¥®“°°“√√Ÿâ ®— °¬Õ¡ √— ∫°— π °“√‡¢â “„®§«“¡·µ°µà “ß §«“¡ ª√“√∂π“¥’ µà Õ°— π ∑’Ë ”§— ≠§◊ Õ §«“¡ ‡™◊Ë Õ∂◊ Õ‰«â «“ß„®´÷Ë ß°— π·≈–°— π𔉪 Ÿà §«“¡‡ ¡Õ¿“§ ‰¡à ¡’ „§√√Ÿâ ÷ °«à “∂Ÿ ° ‡Õ“‡ª√’ ¬∫√— ß·°¢à ¡‡Àß ∑ÿ °§π¡’ »— °¥‘Ï »√’ ‡∑à “‡∑’ ¬¡°— π ®–‡ªì πÕ’ °·π«∑“ßÀπ÷Ë ß∑’Ë Õ“®™à «¬≈¥ªí ≠À“§«“¡¢— ¥·¬â ß„Àâ ≈¥ πâ Õ¬≈ßÀ√◊ Õ‰¡à √ÿ π·√߇∑à “∑’Ë ª√“°Ø¢≥–π’È *Aristotle, Nocomachean Ethics. Tr. Into English byMartin Ostwald (Indianapolis: The Bobbs-Merril Company, Inc., 1962.) p.224 §” ”§— ≠ : ¡‘ µ√¿“æ,§«“¡‡ ¡Õ¿“§

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=