สำนักราชบัณฑิตยสภา

413 413 °ƒ…Æ“ Õ√ÿ ≥«ß…å ≥ Õ¬ÿ ∏¬“ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π °ƒ…Æ“ Õ√ÿ ≥«ß…å ≥ Õ¬ÿ ∏¬“ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π «»∑ : «‘ ∑¬“»“ µ√å »‘ ≈ª– ·≈– ‡∑§‚π‚≈¬’ „πß“π ∂“ªí µ¬°√√¡* *∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ı ‘ ßÀ“§¡ æ.».ÚıÙˆ ‡§≈◊Ë Õπ‰À«®π∑”ß“π·∑π¡πÿ …¬å ‰¥â „π‚√ßß“πÕÿ µ “À°√√¡À≈“¬ª√–‡¿∑ ·≈–∑”‰¥â √«¥‡√Á «·≈–·¡à 𬔰«à “¡πÿ …¬å Õ’ °¥â «¬ ¢≥–π’È ‰¥â ¡’ °“√§â π§«â “·≈–æ— ≤π“ Àÿà π¬πµå ∑’Ë ¡’ °“√‡§≈◊Ë Õπ‰À«§≈â “¬¡πÿ …¬å ·≈–°”≈— ßÕ¬Ÿà „π¢—È π‡√‘Ë ¡µâ πæ— ≤π“°“√ ‡æ‘Ë ¡æŸ 𧫓¡®” ·≈–°“√„™â ‡Àµÿ º≈∑’Ë “¡“√∂ Õπ‰¥â ‚¥¬‰¡à µâ Õß √â “ß‚ª√- ·°√¡‰«â „𧫓¡®”·√°‡√‘Ë ¡ ‡™à π °“√ æ“Àÿà π¬πµå „Àâ ‡¥‘ π®“°∑’Ë Àπ÷Ë ß‰ª¬— ßÕ’ °∑’Ë Àπ÷Ë ß — ° Ú - Û §√—È ß Àÿà π¬πµå π—È π°Á ®– ®”∑“߉¥â ‡ªì π°“√ Õπ∑’Ë „°≈â ‡§’ ¬ß°— ∫ °“√ Õπ‡¥Á ° ∑“ߥ⠓πß“π ∂“ªí µ¬°√√¡°Á ¡’ °“√·µ°·¢πß·π«§«“¡§‘ ¥‰ªÀ≈“¬ ·π«∑“ß„π™à «ßª≈“¬§√‘ µå »µ«√√… ∑’Ë ºà “π¡“ ‡√‘Ë ¡µâ 𻵫√√…∑’Ë ·≈â «¥â «¬ °“√ªØ‘ ‡ ∏ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ≈Õ° ‡≈’ ¬πÕâ “ßÕ‘ ß ∂“ªí µ¬°√√¡§≈“ ‘ ° ¢Õß°√’ °·≈–‚√¡— π ¡“‡√‘Ë ¡¬ÿ §„À¡à ∑’Ë ¡’ «‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °”≈— ß °â “«Àπâ “¥â «¬Õ— µ√“∑’Ë √«¥‡√Á «¡“° ‚¥¬ ‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß∑“ߥ⠓π Biochemistry, Genomics(°“√»÷ °…“‡°’Ë ¬«°— ∫Genes), Biodiversity ·≈–º≈°√–∑∫µà Õ ¿“«– ·«¥≈â Õ¡ ∑“ߥ⠓π‡∑§‚π‚≈¬’ °Á ¡’ °“√ æ— ≤π“°“√ ◊Ë Õ “√ºà “𥓫‡∑’ ¬¡ ∑’Ë ∑” „Àâ “¡“√∂µ‘ ¥µà Õ°— π‰¥â ∑—Ë «‚≈°∑— π∑’ ·≈–„™â √–∫∫GPS (GlobalPositioning System) ∑’Ë „™â π”°“√‡¥‘ π∑“߉ª Ÿà ®ÿ ¥ À¡“¬∑’Ë µâ Õß°“√‰¥â Õ¬à “ß·¡à 𬔠— ߧ¡ªí ®®ÿ ∫— π‡ªì π — ß§¡¢Õß §Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ‡°◊ Õ∫®–‡√’ ¬°‰¥â «à “ ‡ªì π Digital Society ¡’ °“√æ— ≤π“Àÿà π¬πµå (robots) ∑’Ë ‡æ‘Ë ¡∑—È ß§«“¡®”·≈–°“√ ∫∑§— ¥¬à Õ «‘ «— ≤π“°“√¢Õßß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ : „π™à «ß»µ«√√…∑’Ë ºà “π¡“ «‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‰¥â °â “«Àπâ “Õ¬à “ß√«¥‡√Á «¡“° ∑”„Àâ ¡’ º≈°√–∑∫µà Õ«‘ ∂’ ™’ «‘ µ·≈–°à Õ„Àâ ‡°‘ ¥°“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß ß“π∑“ߥ⠓π ∂“ªí µ¬°√√¡°Á ¡’ °“√·µ°·¢πߧ«“¡§‘ ¥‰ªÀ≈“¬·π«∑“ß ∫∑§«“¡ π’È °≈à “«∂÷ ßæ— ≤π“°“√·≈–°“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ߢÕßß“π¥â “π ∂“ªí µ¬°√√¡ „π™à «ß»µ«√√…∑’Ë ºà “π¡“ π— ∫µ—È ß·µà ∂“ªí µ¬°√√¡ ¡— ¬„À¡à „πµÕπµâ π »µ«√√…¡“®π∂÷ ß ∂“ªí µ¬°√√¡·∫∫ Deconstruction „πµÕπª≈“¬ »µ«√√… §” ”§— ≠ : ∂“ªí µ¬°√√¡π«¬ÿ § «‘ ∑ ¬Ï »‘ ≈ ª–_413-423 414 414 «»∑ : «‘ ∑¬“»“ µ√å »‘ ≈ª– ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ „πß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand §µ‘ æ®πå ¢Õß Louis Sullivan ∑’Ë °≈à “««à “ çForm Follows Functioné ·≈–¡’ ∂“ªπ‘ °∑’Ë ∑”ß“π‚¥¥‡¥à π„π·π«∑“ß „À¡à π’È À≈“¬∑à “π ‡™à π Frank Lloyd Wright,WalterGropius,LeCorbusier, Mies Van derRohr ·≈– Alvar Aalto ∂“ªí µ¬°√√¡„π¬ÿ §π’È ´÷Ë ß‡√’ ¬° °— π«à “ModernArchitectureÀ√◊ ÕCon- temporary Architecture À√◊ Õ Inter- national Style Architecture ∂÷ ß·¡â ®–¡’ ≈— °…≥–‡©æ“–∑’Ë ·µ°µà “ß°— πµ“¡ ¿“æ ¿Ÿ ¡‘ »“ µ√å ·≈– ¿“«–·«¥≈â Õ¡ ·µà °Á „™â À≈— °‡°≥±å §≈â “¬§≈÷ ß°— π §◊ Õ°“√ÕÕ° ·∫∫∑’Ë ¬— ߧ”π÷ ß∂÷ ߪ√–‚¬™πå „™â Õ¬ ¥‘ π øÑ “Õ“°“» «— ¥ÿ °à Õ √â “ß ·≈–«‘ ∏’ °“√°à Õ √â “ß∑’Ë ¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ ∂÷ ß·¡â ß“π¢Õß ∂“ªπ‘ °·µà ≈–§π®–¡’ §«“¡·µ°µà “ß°— π ·µà °Á ‡ªì 𧫓¡·µ°µà “ß∑’Ë Õ¬Ÿà „π°√Õ∫ §«“¡§‘ ¥∑’Ë §≈â “¬§≈÷ ß°— π ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡Õ¬Ÿà „π¬ÿ §¢Õß çModern Architectureé ¥— ß°≈à “« ª√–¡“≥ ı ªï À≈— ß®“°π—È π®÷ ߉¥â ‡°‘ ¥ ·π«§«“¡§‘ ¥„À¡à ∑’Ë ·¬°ÕÕ°‰ª‡ªì πÀ≈“¬ ·π«∑“ßÕ¬à “ß√«¥‡√Á « ‡√‘Ë ¡µâ πª√–¡“≥ §.».Ò˘¯°Á ¡’ °“√ÕÕ°·∫∫¬â Õπ¬ÿ §‰ª ‡ªì π·∫∫TraditionandClassicism∫â “ß ‰ª∑“ߥ⠓π Modernism and Hi-Tech ∫â “ß ∑’Ë ‡ªì π∑’Ë √Ÿâ ®— °°— π¥’ §◊ Õ·π«∑“ߢÕß Post Modernism à «π·π«∑“ßÀ≈— ß ÿ ¥ ∑’Ë ‰¥â √— ∫§«“¡ π„®°— π¡“°§◊ Õ·π«∑“ß Deconstruction ·≈–NewModerns ∑’Ë ®√‘ ß ‰¥â ¡’ ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ¡‘ ‰¥â ≈Õ°‡≈’ ¬πÕâ “ßÕ‘ ß Classical Ar- chitecture ∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π°à Õπ Modern Architecture À≈“¬ ‘ ∫ªï §◊ Õß“π¢Õß ∂“ªπ‘ °Õ— ®©√‘ ¬– Antoni Gaudi ∑’Ë „™â §«“¡‡¢â “„®√Ÿ ª∑√߇√¢“§≥‘ µÕ¬à “ß≈÷ °´÷È ß ·≈–§«“¡‡¢â “„®‚§√ß √â “ßµà “ßÊ ∑’Ë „™â «— ¥ÿ °à Õ √â “ßÕ¬à “ß¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ¡“‡ªì π À≈— °°“√„π°“√ÕÕ°·∫∫ ∑’Ë ∑”„Àâ ß“π ¢Õ߇¢“¡’ ≈— °…≥–‚¥¥‡¥à ππà “ π„®·≈– °≈¡°≈◊ π°— ∫∏√√¡™“µ‘ ‡ªì πÕ¬à “ß¬‘Ë ß 415 415 °ƒ…Æ“ Õ√ÿ ≥«ß…å ≥ Õ¬ÿ ∏¬“ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ·≈–®“°°“√„™â ’ ∑’Ë ¥„ ¢Õß Ceramics ∑’Ë ∑ÿ ∫·µ°µ‘ ¥‰«â °— ∫º‘ «Õ“§“√ ´÷Ë ß∑”„Àâ ’ ‡À≈à “π—È π§ß ¿“æ ¥„ ߥߓ¡‡™à π‡¥‘ ¡ AntoniGaudi √⠓ߺ≈ß“πÕ¡µ–∑’Ë Õ∏‘ ∫“¬‰¥â ¥â «¬‡Àµÿ º≈∑“ß«‘ »«°√√¡ ·µà ¡’ √Ÿ ª∑√ß∑’Ë ·ª≈°„À¡à ‰¡à ¡’ „§√‡À¡◊ Õπ ·≈–‰¡à ¡’ „§√‡§¬∑”µ“¡‰¥â ‡ªì π∑’Ë π„® ¢Õß∑—È ß ∂“ªπ‘ ° «‘ »«°√ ·≈–ª√–™“™π ∑—Ë «‰ª∑ÿ °√ÿà π∑ÿ °«— ¬ ∂÷ ߇«≈“®–ºà “π¡“ °«à “ Ò ªï ·≈â « ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ ¢Õ߇¢“°Á ¬— ߥ÷ ߥŸ ¥§«“¡ π„®¢Õߧπ ∑—Ë «‰ª‰¡à ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß ∑“ߥ⠓π∑’Ë „™â §«“¡√Ÿâ ∑“ß«‘ »«°√√¡ ¡“ √⠓ߺ≈ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ∑—È ß ß¥ß“¡·≈–ª√–À¬— ¥ ¡’ º≈ß“π¢Õß Pier LuigiNervi·≈–FelixCandella ‡ªì πµâ π „π¢≥–‡¥’ ¬«°— π °Á ¡’ ß“π«‘ ®— ¬§â π §«â “¢ÕßBuckminsterFuller∑’Ë ª√–¥‘ …∞å ¢ÕßÀ≈“¬Õ¬à “ß ∑—È ß√∂ ∑—È ß‡√◊ Õ°√√‡™’ ¬ß √«¡‰ª∂÷ ß«— ¥ÿ °à Õ √â “ß·µà ∑’Ë ‚¥¥‡¥à π‡ªì π ∑’Ë √Ÿâ ®— °∑—Ë «‰ª§◊ ÕGeodesicDome´÷Ë ß‡ªì 𠂧√ß √â “ß∑’Ë „™â «— ¥ÿ πâ Õ¬·≈–„Àâ §«“¡·¢Á ß ·√ß Ÿ ß Õ’ °∑—È ß¬— ߇∫“æÕ∑’Ë ®–ª√–°Õ∫ ”‡√Á ®·≈–¬°‰ªµ—È ß„π∑’Ë ∑’Ë µâ Õß°“√‰¥â ¥â «¬‡Œ≈‘ §Õª‡µÕ√å ºŸâ ∫√√¬“¬‰¥â ¡’ ‚Õ°“ »÷ °…“°— ∫ ∑à “π¢≥–∑’Ë ‡√’ ¬πÕ¬Ÿà ™—È πªï ∑’Ë Ù ´÷Ë ßæ«° ‡√“°Á ∑”Àÿà π®”≈Õß¢π“¥„À≠à ∑—È ß¢Õß Geodesic Dome ‡æ◊Ë Õæ‘ Ÿ ®πå §«“¡·¢Á ß ·√ß ·≈– Tensile Structure ∑’Ë Com- pressionMembers¢Õß‚§√ß √â “ß™π‘ ¥ π’È ‰¡à ¡’ à «π„¥µ‘ ¥°— π‡≈¬ ºŸâ ∑’Ë ‡§¬‡ÀÁ 𠂧√ß √â “ß·∫∫ π’È ‡ªì π§√—È ß·√° à «π„À≠à ®–·ª≈°„®«à “‚§√ß √â “ßπ’È §ß ¿“æÕ¬Ÿà Õ¬à “ß¡—Ë π§ß‰¥â Õ¬à “ß‰√ ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡„π™à «ßª≈“¬ §√‘ µå »µ«√√…∑’Ë ºà “π¡“‰¥â ¡’ °“√‡ª≈’Ë ¬π ·ª≈ßÕ¬à “ß√«¥‡√Á «·≈–°«â “ߢ«“ßÕ¬à “ß∑’Ë ‰¡à ‡§¬‡ªì π¡“°à Õπ„π¬ÿ §„¥¢Õßß“π ∂“- ªí µ¬°√√¡ ·π«§«“¡§‘ ¥„À¡à ∑’Ë ·ª≈° ·¬°‰ª®“° çModernismé·∫∫‡¥‘ ¡∑’Ë ¡’ °“√°à Õ √â “ß¡“°¡“¬∑—Ë «‚≈°¬ÿ §‡»√…∞°‘ ® ‡øóò ÕßøŸ À≈— ß ß§√“¡‚≈°§√—È ß∑’Ë Ú π—È π ∑”„Àâ ‡°‘ ¥·π«§«“¡§‘ ¥„À¡à À≈“¬√Ÿ ª ·∫∫µ—È ß·µà ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡·∫∫«‘ »«- °√√¡‰Œ‡∑°Õ¬Ÿà ¢—È «Àπ÷Ë ß ‰ª®π∂÷ ßß“π ∂“ªí µ¬°√√¡·∫∫Tradi-tionalDesign ´÷Ë ß‡ªì πÕ’ °¢—È «Àπ÷Ë ß ·≈–√–À«à “ß Ú ¢—È «π’È °Á ¡’ ·π«§«“¡§‘ ¥·≈–Õÿ ¥¡°“√≥å ∑“ß ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ·µ°µà “ß °— πÕ¬Ÿà À≈“¬ ·∫∫À≈“¬ ‰µ≈å ·π«§«“¡§‘ ¥·≈– ‰µ≈å ∑“ß ∂“- ªí µ¬°√√¡À≈“¬·π«∑“ß´÷Ë ß‡°‘ ¥¢÷È π æ√â Õ¡ Ê °— π‡™à ππ’È ‰¡à ‡§¬¡’ ¡“°à Õπ„π ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡‡™à π°— π πÕ°®“° ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡·∫∫ª√–‡æ≥’ (Tradi- tional Architecture) ¢Õßµà “ß∑â Õß∂‘Ë π µà “ß«— ≤π∏√√¡ µà “ß»“ π“ ·µà ªí ®®ÿ ∫— π π’È ·π«∑“ß ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ·µ°µà “ß°— π À≈“¬·π«∑“߇°‘ ¥¢÷È π„π∑â Õß∂‘Ë π‡¥’ ¬« °— π·≈–«— ≤π∏√√¡‡¥’ ¬«°— π ´÷Ë ß°√–µÿâ π ∂“ªπ‘ °„Àâ µ◊Ë πµ— «°— ∫§«“¡·ª≈°·¬°π’È ´÷Ë ß·µà ≈–·π«∑“ß°Á ‡ªì π∑’Ë π‘ ¬¡¢Õß·µà ≈– °≈ÿà ¡™π∑’Ë ¡’ √ π‘ ¬¡·µ°µà “ß°— π °≈ÿà ¡ ∂“ªπ‘ °∑’Ë √‘ ‡√‘Ë ¡·π«§«“¡§‘ ¥ ∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π„À¡à ¡“°¡“¬‡™à ππ’È °≈à “««à “ ·π«∑“ߢÕ߇¢“∑’Ë ®√‘ ߉¡à „™à ‡ªì π°“√ ∑”≈“¬ çModernismé ¢Õßß“π ∂“- ªí µ¬°√√¡ ·µà ∑”„Àâ ∂“ªπ‘ °‰µ√à µ√Õß ∑∫∑«π·π«§«“¡§‘ ¥ ‡æ◊Ë Õª√— ∫ª√ÿ ß„Àâ ‡À¡“– ¡°— ∫ ¿“«–¢Õß — ߧ¡ªí ®®ÿ ∫— π ¬‘Ë ß¢÷È π §”∂“¡°Á ‡°‘ ¥¢÷È π«à “ß“π ∂“ªí µ¬- °√√¡·π«„¥∑’Ë ®–‡À¡“– ¡°— ∫ — ߧ¡‰Àπ À“° ∂“π¿“æ∑“߇»√…∞°‘ ®‚¥¬‡©≈’Ë ¬ ¢Õß — ߧ¡¬— ßÕ¬Ÿà „π¢—È π∑’Ë ¬— ßÕ¬Ÿà ‰¡à ‰°≈ ®“°§«“¡¬“°‰√â ®–‡ªì π°“√ ¡§«√ À√◊ Õ‰¡à ∑’Ë ®–∑”ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ¡’ §à “ °à Õ √â “ß Ÿ ß ¥â «¬√Ÿ ª·∫∫∑’Ë √⠓߬“°·≈– ª√–‚¬™πå „™â Õ¬∑’Ë ‰¡à ™— ¥‡®π ‡æ√“– ∂“ªπ‘ °ºŸâ ÕÕ°·∫∫¡ÿà ßÀ¡“¬®– √â “ß √Ÿ ª∑√ß∑’Ë –¥ÿ ¥µ“ πà “·ª≈°„® ‡æ√“– ‰¡à ¡’ „§√‡§¬‡ÀÁ πÕ“§“√√Ÿ ª∑√ß·∫∫π’È ¡“ °à Õπ ·≈–À“° ∂“ªπ‘ °·µà ≈–§π„π ‡¡◊ Õ߇¥’ ¬«°— π ¬÷ ¥·π«§«“¡§‘ ¥·≈– ‰µ≈å ∑’Ë ·µ°µà “ß°— π ·≈–µà “ß°Á ¬÷ ¥¡—Ë π„π Õ— µµ“∑’Ë ®– √â “ßß“π ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ‰¡à ‡À¡◊ Õπ„§√ º≈√«¡∑’Ë ‡°‘ ¥®“° “√æ— ¥ ·π«§«“¡§‘ ¥∑’Ë µà “ß°Á ¡ÿà ߇πâ π„𧫓¡ ·ª≈°¡“°°«à “§«“¡ß“¡ ‚¥¬Õâ “ß«à “ §«“¡ß“¡¢÷È πÕ¬Ÿà °— ∫ “¬µ“¢ÕߺŸâ ¡Õß À“°‡°‘ ¥ ¿“«–‡™à ππ’È ¢÷È πÀ≈“¬·Àà ß À≈“¬‡¡◊ Õß °Á Õ“®¡’ ·√߇À«’Ë ¬ß°≈— ∫¢Õß ·π«§«“¡§‘ ¥ À— π‰ªπ‘ ¬¡§«“¡°≈¡ °≈◊ π∑’Ë ß¥ß“¡Õ¬à “ß ß∫¢ÕßÀ¡Ÿà ∫â “π „π¬ÿ ‚√ª∑’Ë √â “ß¡“·≈â «¬“«π“πÀ≈“¬ »µ«√√… ·≈–¡’ ≈— °…≥–Õ“§“√ ’ — π ¢Õß«— ¥ÿ ¡ÿ ßÀ≈— ߧ“∑’Ë ‡ªì π·∫∫‡¥’ ¬«°— π À√◊ Õ‰¡à °Á ‰ª¥Ÿ µ— «Õ¬à “ßÕ“§“√µ“¡‡°“– µà “ßÊ ¢Õß°√’ °«à “πà “ª√–∑— ∫„®Õ¬à “ß ‰¡à ¡’ ∑’Ë „¥‡À¡◊ Õπ ∑—È ß Ê ∑’Ë ‰¡à ¡’ Õ“§“√„¥ ∑’Ë µ—È ß„®®–‡ªì πÕ“§“√∑’Ë ‚¥¥‡¥à π·ª≈° ·¬°®“°Õ“§“√Õ◊Ë π ·π«§«“¡§‘ ¥∑“ß ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ¡’ À≈“¬·π«∑“ß„π™à «ßª√–¡“≥ Ú ªï ÿ ¥∑â “¬¢Õߧ√‘ µå »µ«√√…∑’Ë ºà “π¡“ Õ“®®— ¥‡ªì π°≈ÿà ¡µà “ßÊ ‰¥â ¥— ßµà Õ‰ªπ’È 416 416 «»∑ : «‘ ∑¬“»“ µ√å »‘ ≈ª– ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ „πß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand Traditionalism and New Classicism ∂“ªπ‘ °∑’Ë ‡ªì πºŸâ π”„π°“√ÕÕ° ·∫∫„π·π«∑“ßπ’È §◊ Õ Robert Stern, AllanGreenberg,DemetriPorphyrios, Aldo Rossi ·≈– Michael Graves ´÷Ë ß °≈ÿà ¡π’È §‘ ¥°— π«à “ Modern Architecture π—È π‰¥â ≈–∑‘È ß Elements of Traditional Architecture´÷Ë ß°≈ÿà ¡π’È §‘ ¥«à “§«√®–Õπÿ - √— °…å ·≈–π”¡“„™â µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‡æ◊Ë Õ –∑â Õπ„Àâ ‡ÀÁ π∂÷ ߧ«“¡ ◊ ∫‡π◊Ë Õß ·≈–§«“¡ºŸ °æ— π∑—È ß∑“ߥ⠓πª√–«— µ‘ - »“ µ√å ·≈–«— ≤π∏√√¡¢Õß — ߧ¡ °≈ÿà ¡‡®â “¢ÕßÕ“§“√∑’Ë π‘ ¬¡·π«∑“ß ÕÕ°·∫∫π’È „π À√— ∞Õ‡¡√‘ °“ à «π„À≠à ®–‡ªì π∫ÿ §§≈ ”§— ≠·≈–√Ë ”√«¬„π¿“§ √— ∞·≈–¿“§‡Õ°™π Modern Architecture ®“°™à «ß·√°¢Õß Modern Archi- tecture ®π∂÷ ߪ√–¡“≥ §.». Ò˘ˆ ·π«§«“¡§‘ ¥¢Õß Walter Gropiusûs Bauhaus ·≈–¢Õß Le Corbusier ‡ªì π ·π«∑“ß∑’Ë ‰¥â √— ∫§«“¡π‘ ¬¡®“° ∂“ªπ‘ ° ®”π«π¡“° ·≈–‡™à π‡¥’ ¬«°— ∫∑ÿ ° ‘Ë ß∑ÿ ° Õ¬à “ß∑’Ë ®”‡ªì πµâ Õ߇ª≈’Ë ¬π·ª≈߉ªµ“¡ ∏√√¡™“µ‘ ∂“ªπ‘ °°Á ¥‘È π√π∑’Ë ®–À≈ÿ ¥ æâ π®“°‡Àµÿ º≈ ·≈–ª√–‚¬™πå „™â Õ¬∑’Ë ¥Ÿ ‡ ¡◊ Õπ«à “®–µâ Õ߇ªì π à «πª√–°Õ∫ ”§— ≠¢Õߧ«“¡ß“¡¢Õß Modern Architecture °≈ÿà ¡ ∂“ªπ‘ °∑’Ë ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ® „π°“√¢¬“¬§«“¡À¡“¬¢Õß çModern Architectureé „Àâ °«â “ߢ«“ߢ÷È π°«à “‡¥‘ ¡ ‚¥¬æ¬“¬“¡∑’Ë ®– √⠓ߧ«“¡ — ¡æ— π∏å √–À«à “ßß“π ∂“ªí µ¬°√√¡°— ∫ª√– ∫- °“√≥å ¢Õß¡πÿ …¬å ∑—È ß∑“ߥ⠓π§ÿ ≥¿“æ ™’ «‘ µ·≈– ¿“æ — ߧ¡ ‡ªì π·π«§«“¡§‘ ¥ ∑’Ë º ¡º “π√–À«à “ߪ√–‚¬™πå „™â Õ¬∑’Ë ‡ªì π√Ÿ ª∏√√¡ §«“¡„ΩÉ Ωí π ·≈–§«“¡‡™◊Ë Õ ¡—Ë π„π§ÿ ≥∏√√¡¢Õß¡πÿ …¬™“µ‘ ´÷Ë ß‡ªì π π“¡∏√√¡ ‚¥¬· ¥ßÕÕ°∑“ßß“π ∂“- 417 417 °ƒ…Æ“ Õ√ÿ ≥«ß…å ≥ Õ¬ÿ ∏¬“ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªí µ¬°√√¡¥â «¬§«“¡ß¥ß“¡∑’Ë √«¡§«“¡ °â “«Àπâ “∑“߇∑§‚π‚≈¬’ ¢Õß‚§√ß √â “ß «— ¥ÿ ·≈–Õÿ ª°√≥å °“√°à Õ √â “ß∑’Ë ‡°’Ë ¬«°— ∫ · ß ‡ ’ ¬ß Õÿ ≥À¿Ÿ ¡‘ °“√µ‘ ¥µà Õ ◊Ë Õ “√ ·≈–°“√√— °…“§«“¡ª≈Õ¥¿— ¬ °≈ÿà ¡ ∂“ªπ‘ °∑’Ë Õ¬Ÿà „π·π«Àπâ “¢Õß °“√ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π„π·π«∑“ßπ’È §◊ ÕNorman Foster, RichardMeier, Tadao Ando, RalphErskine, ItsukoHasegawa, I.M. Pei, Richard Roger, Christian de Portzamarc ·≈– Michael Hopkins ‡ªì πµâ π çModernismé „πªí ®®ÿ ∫— 𠇪ì π ·π«§‘ ¥¢Õßß“π ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë ‡™◊Ë Õ¡ ‚¬ß ¿“æ¢Õß ∂“π∑’Ë °à Õ √â “ß °“√ „™â Õ¬Õ“§“√ «— ¥ÿ °à Õ √â “ß ·≈– ‡∑§‚π‚≈¬’ ‡¢â “°— ∫√Ÿ ª∑√ß — ¥ à «π ·≈– ≈— °…≥–¢ÕßÕ“§“√ ∂“ªπ‘ °∑’Ë §‘ ¥„π ·π«∑“ßπ’È ‡ÀÁ 𧫓¡ ”§— ≠¢Õ߇∑§‚π- ‚≈¬’ „π∞“𖇧√◊Ë Õß¡◊ Õ¢Õßß“π ∂“- ªí µ¬°√√¡‡∑à “π—È π ¡‘ „™à ¡’ ∫∑∫“∑π”„π °“√ÕÕ°·∫∫ ·≈–„Àâ §«“¡ π„®°— ∫ ®‘ πµπ“ °“√¢Õßß“π ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë √â “ß √√§å ¢÷È π®“° ¿“«–·«¥≈â Õ¡¢Õß ∑’Ë µ—È ß ·≈–§«“¡‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ߢÕß· ß ’ ‡ß“ ·≈–Õÿ ≥À¿Ÿ ¡‘ ∑’Ë ¡’ §«“¡‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß Õ¬Ÿà µ≈Õ¥∑—È ß«— π·≈–∑—È ßªï Post-Modernism Charles Jencks ‰¥â ‡¢’ ¬πÀπ— ß ◊ Õ ·≈–∫∑§«“¡‡°’Ë ¬«°— ∫ Post-Modern Architecture´÷Ë ßºŸâ ∫√√¬“¬¢Õ¬°¡“Õ¬à “ß ¬à Õ ·≈–µâ ÕߢÕÕ¿— ¬∑’Ë À¡¥ªí ≠≠“·ª≈ À≈“¬µà ÕÀ≈“¬§”·≈–«≈’ ∑’Ë ‡¢“„™â Õ∏‘ ∫“¬ ¡“‡ªì π¿“…“‰∑¬∑’Ë øí ߥŸ ¡’ ‡Àµÿ ¡’ º≈‰¥â ∫— ≠≠— µ‘ Òª√–°“√¢ÕßPost-Modern Architectureµ“¡§«“¡‡ÀÁ π¢ÕßCharles Jencks ®–¡’ §ÿ ≥ ¡∫— µ‘ ¥— ßµà Õ‰ªπ’È Ò. The new hybrid of dissonant beauty , or disharmonious harmony : ´÷Ë ßÀ¡“¬§«“¡§√à “« Ê ‰¥â «à “ ‡ªì π 418 418 «»∑ : «‘ ∑¬“»“ µ√å »‘ ≈ª– ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ „πß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand §«“¡°≈¡°≈◊ π∑’Ë ‰¡à °≈¡°≈◊ π ·≈–¡’ Asymmetrical symmetry ´÷Ë ß·ª≈ «à “§«“¡ ¡¡“µ√∑’Ë ‰¡à ¡¡“µ√ ·≈– Syncopated proportion ´÷Ë ßÀ¡“¬ §«“¡«à “¡’ — ¥ à «π∑’Ë ¡’ ®— ßÀ«–°√–µÿ °·≈– Fragmentedpurity´÷Ë ß§ß®–À¡“¬§«“¡ «à “§«“¡∫√‘ ÿ ∑∏‘Ï ¡∫Ÿ √≥å ∑’Ë ·µ°‡ªì π™‘È πÊ Ú. Pluralism , both cultural and political :´÷Ë ßÀ¡“¬§«“¡«à “®–µâ Õߧ”π÷ ß ∂÷ ß∑—È ß∑“ß¥â “π«— ≤π∏√√¡ ·≈–∑“ß¥â “π °“√‡¡◊ Õß ·≈–∑’Ë ‡√’ ¬°«à “ çStylistic variety, celebration of differenceé ´÷Ë ßÀ¡“¬§«“¡«à “„Àâ ‡πâ π „Àâ ™Ÿ ∏ß ‰µ≈å ∑’Ë ·µ°µà “ß Û. Contextualism, urbane urbanism : §◊ ÕÕ“§“√∑’Ë √⠓ߢ÷È π®– µâ Õ߇¢â “°— π‰¥â °— ∫√–∫∫∂ππ ∑’Ë «à “ß “∏“√≥–¢Õ߇¡◊ Õß √«¡∑—È ß√–∫∫¢π à ß ¡«≈™π·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ „À¡à Ù. A nthropomorphism : §◊ Õ√Ÿ ª ∑√ß∑“ß ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë –∑â Õπ∂÷ ß Àπâ “µ“·≈–√Ÿ ª√à “ß¢Õß¡πÿ …¬å ·≈–„Àâ ¡’ Historical continuum ´÷Ë ß‡™◊Ë Õ¡‚¬ßÕ¥’ µ °— ∫ªí ®®ÿ ∫— π ı. Radicaleclecticism :§◊ Õ°“√ „™â ‰µ≈å µà “ßÊ ∑“ß ∂“ªí µ¬°√√¡ªπ °— π‰¥â Õ¬à “ßÕßÕ“® ˆ. Double-coding , the use of irony, ambiguity and contradiction : ´÷Ë ßÀ¡“¬§«“¡«à “„™â Ú ·π«∑“ßÀ√◊ ÕÚ ·π«§«“¡§‘ ¥æ√â Õ¡Ê °— π ´÷Ë ß®– √â “ß §«“¡√Ÿâ ÷ °·¥°¥— π °”°«¡ ·≈–¢— ¥·¬â ß ´÷Ë ßº¡°Á ‰¡à ∑√“∫‡À¡◊ Õπ°— π«à “®– √â “ß ≈— °…≥–‡™à ππ—È π„πß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ ‰¥â Õ¬à “ß‰√ ˜. Multivalence notunivalence : §◊ Õ¡’ §«“¡¡ÿà ßÀ¡“¬∑’Ë ®–„Àâ §«“¡ π„® °— ∫ ¿“«–·«¥≈â Õ¡ ·≈– ‘Ë ß∑—È ßÀ≈“¬∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß ´÷Ë ß ◊ ∫‡π◊Ë Õß¡“®“°·π«§«“¡ §‘ ¥¢ÕßOrganic unity ¯. Historical continuum , tradi- tion re-interpreted : §◊ Õ°“√ ◊ ∫‡π◊Ë Õß ∑“ߪ√–«— µ‘ »“ µ√å ‚¥¬· ¥ßÕÕ°∂÷ ß ª√–‡æ≥’ π‘ ¬¡„π≈— °…≥–„À¡à ´÷Ë ß‡ªì π °“√§‘ ¥§â π ‰¡à „™à °“√≈Õ°‡≈’ ¬π *ç — ¥ à «π·≈–√“¬≈–‡Õ’ ¬¥√«¡∑—È ß °“√„™â ’ ∑’Ë √ÿ π·√ß Õ“®®–¥Ÿ ·ª≈°µ“„π §√—È ß·√° ´÷Ë ß∑ÿ °Õ¬à “ß∑’Ë ‡ªì π°“√‡ª≈’Ë ¬π ·ª≈ß®“°ª√–‡æ≥’ ‡¥‘ ¡°Á ®–„Àâ §«“¡√Ÿâ ÷ ° ‡™à ππ—È π·µà À≈— ß®“°‡√“‡¢â “„®§«“¡À¡“¬ „À¡à ‡√“°Á ®–¡’ §«“¡§ÿâ π‡§¬°— ∫§«“¡ ·µ°µà “߇À≈à “π—È πé Charles Jencks °≈à “«Õ¬à “ßπ—È π ˘. Erosions to emphasize the ù presence of the absence û : §◊ Õ°“√ √â “ß∑’Ë ‰¡à „Àâ ‡ √Á ®‡æ◊Ë Õ„Àâ ‰¥â √“¬≈–‡Õ’ ¬¥ ∑’Ë µâ Õß°“√ ·µà ∑”‡æ’ ¬ß à «π‡¥’ ¬«‡æ◊Ë Õ„Àâ à «π¿“¬„π∑’Ë √⠓߉«â ‰¥â √— ∫· ß «à “ß®“° ¿“¬πÕ°‡µÁ ¡∑’Ë ·≈–ª≈à Õ¬„Àâ §π¥Ÿ ®‘ πµπ“- °“√∂÷ ß ¿“懵Á ¡¢ÕßÕ“§“√ ‡ªì π∑—È ß °“√ª√–À¬— ¥§à “°à Õ √â “ß ·≈–‡ªì π°“√ π— ∫ πÿ π„Àâ ºŸâ §π‰¥â ¡’ ‚Õ°“ æ— ≤π“ ®‘ πµπ“°“√¢Õßµπ‡Õߥ⠫¬ Ò. The return to the absent centre : ‡ªì 𧫓¡√Ÿâ ÷ °Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß¢Õß Post-Modernist Architect ∑’Ë °”≈— ߇¥‘ π ·¬°ÕÕ°‰ª®“°·π«∑“ß∑’Ë √Ÿâ ®— °°— π¥’ ¢Õß Modern Architecture ´÷Ë ß‡ªì 𧫓¡ √Ÿâ ÷ °∑’Ë ¡’ ∑—È ß§«“¡‡»√â “ ∑—È ß§«“¡µ◊Ë π‡µâ π „πÕ‘ √¿“æ·≈–°“√º®≠¿— ¬„π·π«§«“¡ §‘ ¥„À¡à ¢Õß Post-Modernism ∑’Ë Õ¬“° ®–Õπÿ √— °…å Õ¥’ µ‡Õ“‰«â „π¢≥–∑’Ë °”≈— ß°â “« ‰ª Ÿà Õ𓧵 ·µà °Á ¡’ §«“¡‰¡à ·πà „®«à “®– ‰ª∂÷ ß®ÿ ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß∑’Ë ‡ªì πÕÿ ¥¡- °“√≥å ∑’Ë «“¥Ωí π‰«â À√◊ Õ‰¡à ·≈–À“°‰ª∂÷ ß ·≈â «®–¡’ Õ–‰√Õ¬Ÿà À√◊ Õ‡ª≈à “ À√◊ Õ®–‡ªì π ∑’Ë ‡√’ ¬°«à “ çabsent centreé ∂“ªπ‘ °„π°≈ÿà ¡ Post-Modern §◊ Õ Michael Graves, Robert Venturi, O.M. Ungers, James Stirling, Hans Hollein ·≈–KazuoShinohara ‡ªì πµâ π Deconstruction and the New Modern Architecture Deconstruction ‡ªì π·π«§«“¡ §‘ ¥„À¡à ∑“ß ∂“ªí µ¬°√√¡∑’Ë √⠓ߧ«“¡ π„®‰¥â Õ¬à “ß°«â “ߢ«“ß„π√–¬–‡«≈“ Õ— π —È πª√— ™≠“ ∂“ªí µ¬°√√¡¢ÕßPost- Modern °Á µ“¡ Deconstruction ·≈– NewModern Architecture °Á µ“¡ ‡ªì π ª√— ™≠“∑’Ë µâ Õß°“√„Àâ ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ µÕ∫ πÕߧ«“¡√Ÿâ ÷ °¢Õß¡πÿ …¬™“µ‘ „π ·µà ≈– — ߧ¡Õ¬à “ß°«â “ߢ«“ß∑—È ß∑“ß°“¬ ·≈–∑“ß„® ∑—È ß√Ÿ ª∏√√¡·≈–π“¡∏√√¡ ∑—È ß‡™◊Ë Õ¡Õ¥’ µ°— ∫ªí ®®ÿ ∫— π·≈–µà Õ –æ“𠉪¬— ßÕ𓧵 √«¡ª√— ™≠“¢Õß«— ≤π- ∏√√¡µ–«— πÕÕ° ‡™à πNaturalExistence of Dualism ·≈– Pair of Opposites ¢Õß √√æ ‘Ë ß∑—È ßÀ≈“¬ ·µà ®–‡ªì πÕÿ ¥¡- *Andreas Paradakis, James Steela; Architecture of today, page 51 419 419 °ƒ…Æ“ Õ√ÿ ≥«ß…å ≥ Õ¬ÿ ∏¬“ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π 420 420 «»∑ : «‘ ∑¬“»“ µ√å »‘ ≈ª– ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ „πß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand §µ‘ ∑’Ë “¡“√∂µÕ∫ πÕߥ⠫¬ß“π ∂“- ªí µ¬°√√¡‰¥â — °‡æ’ ¬ß„¥ ¬— ߇ªì 𧫓¡ ‰¡à ·πà „®∑’Ë ¬— ߉¡à ¡’ „§√µÕ∫‰¥â ∑ƒ…Æ’ ¢Õß Deconstruction ◊ ∫ ‡π◊Ë Õß¡“®“°∑ƒ…Æ’ Constructivist ¢Õß √— ‡´’ ¬ ´÷Ë ß„π §.». Ò˘¯¯ ‡ªì πªï ∑’Ë ‡√‘Ë ¡ µâ π¢Õߧ«“¡ π„®„π·π«∑“ß Decon- struction·√ߺ≈— °¥— π à «πÀπ÷Ë ß°Á ‡°‘ ¥®“° ·π«§«“¡§‘ ¥ Deconstruction „πß“π »‘ ≈ª–´÷Ë ß‡°‘ ¥¢÷È π„π™à «ß‡«≈“π—È π ∂“ªπ‘ °∑’Ë ¡’ ∫∑∫“∑„π·π«∑“ßπ’È §◊ Õ Frank Gehry, Peter Eisenman, ZahaHadid,BernardTschumi,Emilio Ambasz ·≈– Philippe Starck ‡ªì πµâ π Frank Gehry °≈à “«∂÷ ß·π«§«“¡ §‘ ¥¢Õ߇¢“«à “ *纡µ“¡‰ª¥Ÿ ß“π¢Õß »‘ ≈ªî πµà “ßÊ ·≈–„™â ß“π»‘ ≈ª–‡ªì π·√ß ∫— π¥“≈„®º¡æ¬“¬“¡∑’Ë ®– ≈— ¥πÈ ”Àπ— ° ¢Õß«— ≤π∏√√¡∑‘È ß ·≈–¡ÕßÀ“«‘ ∏’ „À¡à ∑’Ë ®– √â “ß √√§å ß“π º¡µâ Õß°“√®–‡ªî ¥ °«â “ß ‰¡à ¡’ °Æ‡°≥±å ‰¡à ¡’ ∂Ÿ °À√◊ Õº‘ ¥ ·≈–º¡‰¡à ·πà „®«à “Õ–‰√πà “‡°≈’ ¬¥ ·≈– Õ–‰√ߥߓ¡éFrankGehry¡’ §«“¡ π„® °— ∫≈— °…≥–∑“ߪ√–µ‘ ¡“°√√¡¢Õßß“π ∂“ªí µ¬°√√¡¢Õ߇¢“¡“°°«à “ª√–‚¬™πå „™â Õ¬ ·µà ∂÷ ß°√–π—È π°Á µ“¡ ‡¢“°Á ¬— ß §‘ ¥∂÷ ߧ«“¡µâ Õß°“√µà “ßÊ ¢ÕߺŸâ ¡“„™â Õ“§“√‡ªì πÕ¬à “ß¥’ °“√‡≈à π√Ÿ ª∑√ßµà “ßÊ ¢Õ߇¢“®÷ ß πÕߪ√–‚¬™πå „™â Õ¬‰ª¥â «¬ Zaha Hadid ‡¢’ ¬π√Ÿ ª∑‘ «∑‘ »πå „π ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡¢Õ߇∏Õ‚¥¬‰¡à §”π÷ ß ∂÷ ߰Ƈ°≥±å ‡√◊Ë Õß·√ߥ÷ ߥŸ ¥¢Õß‚≈° ´÷Ë ß ‡∏Õ∂◊ Õ«à “‡ªì π»— µ√Ÿ ‡°à “·°à ¢Õß ∂“ªπ‘ ° º≈∑’Ë ‰¥â √— ∫°Á §◊ Õ √Ÿ ª∑√ß∑’Ë µ◊Ë πµ“µ◊Ë π„®∑’Ë ‰¡à „Àâ §«“¡ π„®°— ∫ª√–‚¬™πå „™â Õ¬ ´÷Ë ß‡∏Õ®— ¥‡ªì π·π«§«“¡§‘ ¥„πÕ¥’ µ ·≈– ‡¡◊Ë Õµâ Õß √â “ß®√‘ ß √Ÿ ª∑√ß°Á ¬— ß§ß ¿“æ ‡¥‘ ¡∑’Ë Ωí π‰«â Õ¬Ÿà ∫⠓߇∑à “∑’Ë ·√ߥ÷ ߥŸ ¥·≈– ª√–‚¬™πå „™â Õ¬®–Õ”π«¬ ºŸâ ∫√√¬“¬‰¥â °≈à “«∂÷ ß·π«§«“¡§‘ ¥ À≈— ° Ò ª√–°“√¢Õß Post-Modern Architecture µ“¡∑’Ë Charles Jencks *Andreas Paradakis, James Steela; Architecture of today, page 191 421 421 °ƒ…Æ“ Õ√ÿ ≥«ß…å ≥ Õ¬ÿ ∏¬“ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‰¥â °”Àπ¥¢÷È π´÷Ë ß§ß∑”„Àâ À≈“¬∑à “π‡°‘ ¥ §«“¡§≈“ß·§≈ß„®‡™à π°— π«à “ß“π ∂“- ªí µ¬°√√¡À√◊ Õß“π»‘ ≈ª–Õ◊Ë π ‰¡à «à “®– ‡ªì π¥πµ√’ ®‘ µ√°√√¡À√◊ Õª√–µ‘ ¡“°√√¡ ®–µÕ∫ πÕ߇®µπ“√¡≥å ·≈–Õÿ ¥¡°“√≥å ∑’Ë µ—È ß‰«â ‰¥â Õ¬à “ß‰√À≈— ß®“°π—È πºŸâ ∫√√¬“¬ ‰¥â °≈à “«∂÷ ßDeconstructionArchitecture ´÷Ë ß ∂“ªπ‘ °ºŸâ ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π„π·π«∑“ßπ’È ¬‘Ë ß¡’ §«“¡§‘ ¥‡µ≈‘ ¥‡ªî ¥‡ªî ߇¢â “‰ªÕ’ °‡™à π Õ¬à “ß∑’Ë Frank Gehry æŸ ¥«à “ ç¢â “懮⠓ µâ Õß°“√®–‡ªî ¥°«â “߉¡à ¡’ °Æ‡°≥±å ‰¡à ¡’ ∂Ÿ °‰¡à ¡’ º‘ ¥ ·≈–‰¡à ·πà „®«à “Õ–‰√πà “ ‡°≈’ ¬¥ ·≈–Õ–‰√ «¬é °Á ‡ªì 𧫓¡§‘ ¥ ∑’Ë πà “«‘ µ°°— ß«≈¡‘ „™à πâ Õ¬ ·≈–∑’Ë Zaha Hadid ÕÕ°·∫∫·≈–‡¢’ ¬π√Ÿ ª∑‘ «∑— »πå ‚¥¬‰¡à §”π÷ ß∂÷ ߪ√–‚¬™πå „™â Õ¬·≈–·√ß ¥÷ ߥŸ ¥¢Õß‚≈° ´÷Ë ß‡∏Õ‡ÀÁ π‡ªì π»— µ√Ÿ ‡°à “ ·°à ¢Õß ∂“ªπ‘ ° ‡æ’ ¬ß‡æ◊Ë Õ®–„Àâ √Ÿ ª∑’Ë «“¥¢÷È ππ—È π µ◊Ë π‡µâ πº‘ ¥‰ª®“°∏√√¡™“µ‘ °Á ∑”„Àâ §‘ ¥∂÷ ß·π«§‘ ¥¢ÕßAntoniGaudi ´÷Ë ß„™â ·√ߥ÷ ߥŸ ¥‡ªì π‡æ◊Ë Õπ√à «¡§‘ ¥·≈–„™â ·√ߥ÷ ߥŸ ¥‡ªì πºŸâ °”Àπ¥√Ÿ ª∑√ߢÕß ‚§√ß √â “ß∑’Ë ∑”„Àâ „™â «— ¥ÿ °à Õ √⠓߉¥â Õ¬à “ß ª√–À¬— ¥·≈–‡ªì π√Ÿ ª∑√ß·∫∫∑’Ë ‡ªì π ∏√√¡™“µ‘ Õ¬à “ß·∑â ®√‘ ß „π¢≥–∑’Ë π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å °”≈— ߧ‘ ¥ §â π∑’Ë ®–æ— ≤π“æ◊ ™æ— π∏ÿå ∏— ≠≠“À“√„Àâ ¡’ §ÿ ≥¿“楒 ¬‘Ë ß¢÷È π ‚¥¬„™â Genetically engineered self-cloning crops and mammal ‡ªì πµâ π·∫∫‡æ◊Ë Õ™à «¬‡À≈◊ Õ ¡πÿ …¬™“µ‘ ·≈–„π¢≥–∑’Ë °”≈— ߧâ π§«â “ ‡°’Ë ¬«°— ∫ Genome ¢Õß ‘Ë ß¡’ ™’ «‘ µ∑’Ë √â “ß ¢÷È π‚¥¬¡πÿ …¬å ‡æ◊Ë ÕªØ‘ ∫— µ‘ ß“π‡©æ“–°‘ ® ¥â “π°“√·æ∑¬å ´÷Ë ß„πÕ𓧵∑’Ë ‰¡à ‰°≈ π— °°Á §ß®–„™â Genetic Technology ∑’Ë æ— ≤π“¢÷È πÕ¬à “ß√«¥‡√Á «‰ª„π∑“ß∑’Ë ‰¡à ¬“°∑’Ë ®–®‘ πµπ“°“√ „π∑“߇∑§‚π‚≈¬’ °Á ¡’ °“√æ— ≤π“ ∑—È ß√–∫∫ ◊Ë Õ “√§¡π“§¡ ®π “¡“√∂ ‡ÀÁ π¿“æ·≈–µ‘ ¥µà Õ‰¥â °— ∫∑ÿ °§π·≈– ∑ÿ °·Àà ß„π‚≈°∑“ߥ⠓πÀÿà π¬πµå °Á ¡’ °“√ æ— ≤π“∑’Ë ®–∑”Àπâ “∑’Ë ·≈–§‘ ¥Õà “π§≈â “¬ §π‡¢â “∑ÿ °∑’ ∑“ß¥â “π«‘ »«°√√¡Õ«°“» °Á ¡’ °“√‡¥‘ π∑“߉ª ”√«®¥“«π懧√“–Àå µà “ß Ê ·≈–®“°¥“«‡∑’ ¬¡µ√«® Õ∫ ¿“æÕ“°“»°Á ∑”„Àâ ∑√“∫ ¿“«–Õ“°“» ≈à «ßÀπâ “‰¥â Õ¬à “ß·¡à 𬔠422 422 «»∑ : «‘ ∑¬“»“ µ√å »‘ ≈ª– ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ „πß“π ∂“ªí µ¬°√√¡ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand À— π¡“¥Ÿ ∑“ߥ⠓πß“π ∂“ªí µ¬- °√√¡¢Õ߇√“∫â “ß ‡√“°”≈— ß°â “«Àπâ “‰ª „π∑‘ »∑“ß∑’Ë ®–‡ªì πª√–‚¬™πå ·°à ¡πÿ …¬- ™“µ‘ ·§à ‰Àπ ‡√“°”≈— ß∑”∑’Ë æ— °Õ“»— ¬„Àâ §π¬“°‰√â À≈“¬√â Õ¬≈â “π§π ´÷Ë ß®”‡ªì π ®–µâ ÕßÕÕ°·∫∫¥â «¬§«“¡ª√–À¬— ¥·≈– „™â «‘ ∏’ °“√º≈‘ µ∑’Ë √«¥‡√Á «∫â “ßÀ√◊ Õ‰¡à Õ’ ° ∑—È ß‡√“°”≈— ß®–À≈’ °‰°≈®“°∏√√¡™“µ‘ ·≈–§«“¡‡ªì π®√‘ ߇æ◊Ë Õ‰¢«à §«â “Õÿ ¥¡- °“√≥å ∑’Ë ß“π ∂“ªí µ¬°√√¡‰¡à “¡“√∂ ®–µÕ∫ πÕ߉¥â À√◊ Õ‰¡à ‡æ√“–‡ªì π·π« §«“¡§‘ ¥∑“ßπ“¡∏√√¡´÷Ë ß®–ª√— ∫ª√ÿ ß ·°â ‰¢‰¥â ¥â «¬®‘ µ„®¢Õß¡πÿ …¬å ‡∑à “π—È π ´÷Ë ßº≈ß“π∑“ß√Ÿ ª∏√√¡¢Õßß“π ∂“ªí µ¬- °√√¡®–‰ªº≈— °¥— π‰¥â ¡“°πâ Õ¬‡æ’ ¬ß„¥ °“√ÕÕ°·∫∫„Àâ ·ª≈°°«à “„§√π—È π ∂“¡ °— π∫⠓߉À¡«à “πÕ°®“°·ª≈°·≈â « ¡’ Õ–‰√¥’ ¢÷È π°«à “‡¥‘ ¡∫â “ßÀ“°µÕ∫§”∂“¡ ‡À≈à “π’È ‰¡à ‰¥â °Á ‡ªì π∑’Ë πà “ ß — ¬«à “°”≈— ß ‡¥‘ π∂Ÿ °∑“ß·≈â «À√◊ Õ ∫√√≥“πÿ °√¡ Andreas Paradakis, James Steela; Architecture ofToday; Finest SA/Editions PierreTerrail; Paris; France 1992. Philip Jodidio; Architecture Now !; Taschen GMBH; Japan 2001. R. Buckminster Fuller; Inventions; St.Martinûs Press; New York; USA 1983. VON Gerkan, Marg und Partner; Hallen Expo Halls 8+9; Prestel, Germany 2000. Arian Mostaedi; Educational facilities; Carles Broto & Josep M. Minguet; Barcelona; Spain. ISBN : 84-89861-69-2. Paul Cooper; Interiorscapes Gardens within Buildings; MitchellBeazley,London2003. Marilyn Farrow, IBD; InteriorSpaceof theUSA, Vol. 2; Images Australia Pty Ltd; Melbourne; Australia 1994. MITûs Magazine of Innovation; Technology Review,Vol. 106/No. 2; March 2003. MITûs Magazine of Innovation; T echnology Review,Vol. 106/No. 3; April 2003. MITûs Magazine of Innovation; Technology Review,Vol. 106/No. 4; May 2003. MITûs Magazine of Innovation; Technology eview, Vol. 106/No. 6; July/August 2003. Massachusetts Institute of Technology, SPECTRUM; Summer 2003. Sap .mit.edu. ; Plan # 52 ; Summer 2000. 423 423 °ƒ…Æ“ Õ√ÿ ≥«ß…å ≥ Õ¬ÿ ∏¬“ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π Abstract Science,ArtandTechnology inArchitecture ProfessorEmeritusKrisda Arunvongse AssociateFellow of theAcademy ofArts,TheRoyal Institute,Thailand Architectural Evolution in the 20 th Century : In the last century, science and technology has progressedsorapidly,effectingand insomecasechangingour lifestyles tremendously.Architecture, like everything else,has gone through changes in its style indesign. This article explores thedevelopment andchanges in thecore idea ineachera throughout thecentury...the trend, the influence, the reasonsand so on. In chronological order, the author analyzes in detail of the uniqueness of the designs in each period from theModernArchitecture, at the beginning of the century, toDeconstructionArchitecture, towards theendof the century. Keyword : modern architecture

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=