สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√√“™∫— ≥±‘µ¬ ∂“π The Journal of the Royal Institute of Thailand ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡…“¬π-¡‘ ∂ÿ π“¬π ÚıÙ˜ ❖ Volume 29 Number 2 April-June 2004 ∫∑§«“¡æ‘ ‡»… §«“¡‡ªì π§π‰∑¬¥â «¬®‘ µ«‘ ≠≠“≥ œæ≥œ æ≈‡Õ° ‡ª√¡ µ‘ ≥ Ÿ ≈“ππ∑å ¿Ÿ ¡‘ ªí ≠≠“∑“ß«— ≤π∏√√¡°— ∫°“√æ— ≤π“ ª√–‡«» «– ’ ∫∑∫√√≥“∏‘ °“√ ˜Ú æ√√…“ ¡‡¥Á ®œ æ√–∫√¡√“™‘ π’ π“∂ ·≈– ˜ ªï √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å ‚√§∑’Ë ªÑ Õß°— π‰¥â -‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈™å Õ√√∂ ‘ ∑∏‘Ï ‡«™™“™’ «– ¡™— ¬ ∫«√°‘ µµ‘ ¡‘ µ√¿“æ§◊ Õ §«“¡‡ ¡Õ¿“§ ‘ «≈’ »‘ √‘ ‰≈ ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡„π‚≈°»‘ ≈ª°√√¡ ®‘ πµπ“ ¥”√ß§å ‡≈‘ » π‘ æπ∏å µâ π©∫— ∫ 祒 ∑’Ë ÿ ¥§◊ Õ®µÿ √∫“∑é °— ∫·π«§‘ ¥®√‘ ¬»“ µ√å ‰∑¬ ¿— ∑√æ√ ‘ √‘ °“≠®π SPECIAL ARTICLES Some Spiritual Dimensions of ç Khon Thaié H.E. General Prem Tinsulanonda Cultural Wisdom and General Development Prawet Wasi EDITORIALS 72 Years of Her Majesty the Queen and 70 Years of the Royal Institue Mongkol Dejnakarintra Preventable Diseases-Diseases of Civilization Athasit Vejjajva Somchai Bovornkitti Friendship is Equality Siwalee Sirilai Realism of Arts Chintana Damronglerd ORIGINAL ARTICLES çThe Best is the Four-footedé and the Thai Ethical Thought Pataraporn Sirikanchana Úˆ˘ Ú˜ı Ú¯Ò Ú¯Ú Ú¯Û Ú¯Ù Ú¯˜

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=