สำนักราชบัณฑิตยสภา

327 327 §√√™‘ µ ¡“≈— ¬«ß»å ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π §√√™‘ µ ¡“≈— ¬«ß»å √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π °“√ à ߇ √‘ ¡°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¢Õ߉∑¬ ∫∑§— ¥¬à Õ ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â µ√“æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ÕÕ°∫— ߧ— ∫„™â µ—È ß·µà «— π∑’Ë Ú∏— 𫓧¡ÚıÙÙ ‡æ√“–æ‘ ®“√≥“‡ÀÁ π«à “°“√∑”∏ÿ √°√√¡„π‚≈°ªí ®®ÿ ∫— π‰¥â ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈߉ª®“°„πÕ¥’ µ¡“° ‚¥¬‡©æ“–°“√„™â ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡ªì π‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ πÕ°®“°π—È π°“√„™â ◊Ë Õ∫— π∑÷ °∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å „πª√–‡∑»‰∑¬¬— ߉¡à ¡’ °ÆÀ¡“¬ √Õß√— ∫ ∑”„Àâ ‰¡à “¡“√∂ à ߇ √‘ ¡°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å „Àâ ‡µ‘ ∫‚µ¡“°¢÷È π‰¥â ‡æ√“–ºŸâ ∫√‘ ‚¿§·≈–ºŸâ ª√–°Õ∫°“√‰¡à ¡’ §«“¡‡™◊Ë Õ¡—Ë π·≈–À≈— °ª√–°— π„π°“√¥”‡π‘ π°“√ æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È ¡’ ∫∑∫— ≠≠— µ‘ ∑’Ë ‡°’Ë ¬«°— ∫‡Õ° “√Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∏ÿ √°‘ ®∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫ ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¿“§√— ∞ °“√·µà ßµ—È ß§≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑… §≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¡’ Àπâ “∑’Ë ”§— ≠„π°“√‡ πÕ·π–µà Õ§≥–√— ∞¡πµ√’ „π°“√«“ßπ‚¬∫“¬ à ߇ √‘ ¡·≈–æ— ≤π“∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °“√µ‘ ¥µ“¡¥Ÿ ·≈°“√ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ®∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °“√‡ πÕ·π–À√◊ Õ„Àâ §”ª√÷ °…“µà Õ√— ∞¡πµ√’ ‡æ◊Ë Õ°“√µ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’ °“µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È ·≈– °“√ÕÕ°√–‡∫’ ¬∫À√◊ Õª√–°“»‡°’Ë ¬«°— ∫≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ÚÛ °— 𬓬π ÚıÙˆ §≥–√— ∞¡πµ√’ ‰¥â ·µà ßµ—È ß§≥–°√√¡°“√µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È ª√–°Õ∫¥â «¬ √— ∞¡πµ√’ «à “°“√°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊Ë Õ “√‡ªì πª√–∏“π ¡’ ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ∑“ߥ⠓π°“√‡ß‘ π ¥â “π°“√ æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¥â “ππ‘ µ‘ »“ µ√å ¥â “π«‘ ∑¬“°“√§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ¥â “π«‘ ∑¬“»“ µ√å À√◊ Õ«‘ »«°√√¡»“ µ√å ·≈–¥â “π — ß§¡»“ µ√å ¥â “π≈– Ú §π‡ªì π°√√¡°“√ ·≈–ºŸâ Õ”π«¬°“√»Ÿ π¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ·Àà ß™“µ‘ ‡ªì π‡≈¢“πÿ °“√ §≥–°√√¡°“√œ ‰¥â ·µà ßµ—È ßÕπÿ °√√¡°“√¢÷È πı§≥–‡æ◊Ë Õ¥”‡π‘ π°“√µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ·≈–µ“¡°√Õ∫π‚¬∫“¬ IT2010 ∑’Ë §≥–√— ∞¡πµ√’ ‰¥â „Àâ §«“¡‡ÀÁ π™Õ∫‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò˘¡’ π“§¡ÚıÙı §” ”§— ≠ : ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å , °“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å Õ‘‡ ≈ Á° ∑√ Õ π 328 328 °“√ à ߇ √‘ ¡°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¢Õ߉∑¬ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ªí ®®ÿ ∫— π√–∫∫‡§√◊ Õ¢à “¬Õ‘ π‡∑Õ√å - ‡πÁ µ‰¥â ∑”„Àâ ‡°‘ ¥°“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ßÕ¬à “ß °«â “ߢ«“ßµà Õ‡»√…∞°‘ ® — ߧ¡°“√»÷ °…“ ·≈–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ®„π¥â “πµà “ß Ê ¡“°¬‘Ë ß°«à “‡∑§‚π‚≈¬’ Õ◊Ë π„¥„πÕ¥’ µ ‡¡◊Ë Õ·√°‡√‘Ë ¡∑’Ë ¡πÿ …¬å §‘ ¥≈â Õ‡°«’ ¬π‰¥â °Á ‰¥â ∑”„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡°â “«Àπâ “„π¥â “π °“√¢π à ß·≈–°“√Õæ¬æ¬â “¬∂‘Ë π °“√ §‘ ¥‡§√◊Ë Õß®— °√‰ÕπÈ ”‰¥â 𔉪 Ÿà °“√ æ— ≤π“‡√◊ Õ°≈‰ø·≈–√∂‰ø∑’Ë ¢π à ߧπ √–À«à “߇¡◊ Õßµà “ßÊ ·≈–ª√–‡∑»µà “ßÊ ‰¥â ‡ªì π®”π«π¡À“»“≈ µà Õ¡“°“√ §‘ ¥§â π‡§√◊Ë Õ߬πµå ‡∫π´‘ π·≈–‡§√◊Ë Õ߬πµå ¥’ ‡´≈°Á ‰¥â ∑”„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡°â “«Àπâ “„π ¥â “πÕÿ µ “À°√√¡‰ª∑—Ë «‚≈° ‡¡◊Ë Õ§√÷Ë ß »µ«√√…°à Õπ¡“π’È °“√§‘ ¥ª√–¥‘ …∞å ‡§√◊Ë Õß §Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ∑√“π´‘ ‡µÕ√å ·≈–™‘È π à «π «ß®√‰¡‚§√Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‰¥â °Á ∑”„Àâ ‚≈°°â “«‡¢â “ Ÿà ¬ÿ §„À¡à §◊ Õ¬ÿ §§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ´÷Ë ß‰¥â ∑”„Àâ ‚≈°‡ª≈’Ë ¬π·ª≈߉ª¡“° ‚¥¬‡©æ“–„π¥â “𧫓¡√«¥‡√Á «¢Õß°“√ ª√–¡«≈º≈ ·≈–°“√µ— ¥ ‘ π„®„π¥â “π µà “ßÊ∑’Ë µâ ÕßÕ“»— ¬¢â Õ¡Ÿ ≈·≈– “√ π‡∑» ·µà „π™à «ß∑»«√√…∑’Ë ºà “π¡“π’È °≈— ∫ ª√“°Ø«à “‡§√◊ Õ¢à “¬Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ·≈– √–∫∫‡«‘ ≈¥å ‰«¥å ‡«Á ∫‰¥â ∑”„Àâ ‘Ë ß∑’Ë ‰¡à πà “ ‡™◊Ë Õ«à “‡ªì π‰ª‰¥â °≈— ∫‡ªì π®√‘ ߉¥â Õ¬à “ß πà “Õ— »®√√¬å √–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ‡ªì 𠇧√◊ Õ¢à “¬∑’Ë §π∑—Ë «‚≈° “¡“√∂„™â ∫√‘ °“√ ‰¥â ‡™à π‡¥’ ¬«°— ∫√–∫∫‚∑√»— æ∑å ºŸâ §π∑’Ë Õ¬Ÿà „π√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ‰¥â √â “ß — ߧ¡ „À¡à ¢Õßµ— «‡Õß‚¥¬‰¡à ¡’ ¢’ ¥®”°— ¥¥â “𠇙◊È Õ™“µ‘ ·≈–Õ“¬ÿ §«“¡√Ÿâ ∑’Ë ‡√“µâ Õß · «ßÀ“¥â «¬§«“¡¬“°≈”∫“°„πÕ¥’ µ ‰¥â °≈“¬‡ªì π‡√◊Ë Õßßà “¬ ‡æ√“–§π„π — ß§¡Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µµà “ß欓¬“¡π” ‘Ë ß∑’Ë µπ√Ÿâ ÕÕ°‡º¬·æ√à „Àâ §πÕ◊Ë π√— ∫∑√“∫ ‰¡à «à “®–‡ªì 𧫓¡√Ÿâ ‡°’Ë ¬«°— ∫¥â “π°“√·æ∑¬å «‘ ∑¬“»“ µ√å »‘ ≈ª°√√¡ «√√≥°√√¡ ¥πµ√’ °√√¡ œ≈œ ‡√“Õ“®®–§â πÀ“‡√◊Ë Õß ∑’Ë ‡√“√Ÿâ ‰¥â ‚¥¬‰¡à ®”°— ¥ „π¢≥–‡¥’ ¬«°— π ∏ÿ √°‘ ®°Á ‰¥â ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß®“°°“√ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π·∫∫‡¥‘ ¡‡ªì π°“√∑”∏ÿ √°‘ ®ºà “π √–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ´÷Ë ß™à «¬„Àâ π— °∏ÿ √°‘ ® ∑—Ë «‚≈°µ‘ ¥µà Õ ◊Ë Õ “√°— π‰¥â ∑— π∑’ ∑—È ß„π ¥â “π°“√ ”√«®µ√«® Õ∫ ‘ π§â “ °“√ µ√«® — ≠≠“ °“√´◊È Õ¢“¬ ·≈–°“√™”√– ‡ß‘ π ·πà πÕπ∑’Ë ÿ ¥«à “ — ߧ¡„π√–∫∫ Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µπ—È π°Á ‡À¡◊ Õπ°— ∫ — ߧ¡∑—Ë «‰ª π—Ë π§◊ Õ¡’ ∑—È ß§π¥’ ·≈–§π√â “¬ „π¢≥–∑’Ë §π¥’ 欓¬“¡ à ߇ √‘ ¡·≈–„™â Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ „π∑“ß∑’Ë ¥’ ß“¡·≈– √â “ß √√§å ·µà §π√â “¬ Õ’ °®”π«π¡“°°Á °”≈— ß„™â Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ „π∑“ß∑’Ë ‡≈«√â “¬ ‡™à π °“√À≈Õ°≈«ß ‡æ◊Ë Õ„Àâ µπ‡Õ߉¥â ª√–‚¬™πå À√◊ Õ‡º¬·æ√à ¿“æ≈“¡°Õπ“®“√‡æ◊Ë Õ§«“¡ πÿ ° π“π ¢Õßµπ‡Õß °“√„™â √–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ„π°“√ ∏ÿ √°‘ ®π—È π¡’ ™◊Ë Õ‡√’ ¬°À≈“¬Õ¬à “ß ÿ ¥·∑â ·µà °“√„™â π—È π®–‡πâ π‰ª„π¥â “π„¥ µ— «Õ¬à “ß ¢Õß™◊Ë Õ∑’Ë ¡’ ºŸâ „™â °— π¡“° ‰¥â ·°à ● E-Business°“√∑”∏ÿ √°‘ ®∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡ªì π™◊Ë Õ√«¡ Ê À¡“¬∂÷ ß °“√∑”∏ÿ √°‘ ®µà “ßÊºà “π√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å - ‡πÁ µ ‚¥¬§”Eπ—È π¬à Õ¡“®“°Electronic ´÷Ë ßÀ¡“¬∂÷ ß√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ‚¥¬ ª√‘ ¬“¬ ● E-Commerce °“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å À¡“¬∂÷ ß°“√¢“¬ ‘ π§â “ ºà “π√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ ‚¥¬ºŸâ ¢“¬®— ¥∑” ‡«Á ∫‰´µå · ¥ßÀπâ “‡«Á ∫∑’Ë ¡’ √“¬≈–‡Õ’ ¬¥ ¢Õß ‘ π§â “ ‡™à π √Ÿ ª √“§“ ·≈–√“¬ ≈–‡Õ’ ¬¥Õ◊Ë π Ê „Àâ ºŸâ ∑’Ë ‡ªî ¥‡«Á ∫π—È π “¡“√∂‡≈◊ Õ°´◊È Õ ‘ π§â “‰¥â à «π°“√ ™”√–‡ß‘ π°Á ÿ ¥·∑â ·µà ®–µ°≈ß°— π ‚¥¬ ª√°µ‘ π‘ ¬¡„Àâ ™”√–ºà “π∫— µ√‡§√¥‘ µ ·µà ¡’ ∫â “ß∑’Ë „Àâ ™”√–ºà “π√–∫∫æ— ¥ÿ ‡°Á ∫‡ß‘ π ª≈“¬∑“ß À√◊ Õºà “π∏𓧓√ °“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‰¥â ∑”„Àâ ‡°‘ ¥°√–· §«“¡ π„®„π°“√¢“¬ ‘ π§â “ºà “π√–∫∫Õ‘ π- ‡∑Õ√å ‡πÁ µ°— π¡“° ·≈–‡™◊Ë Õ°— π«à “®–‡ªì π √Ÿ ª·∫∫¢Õß∏ÿ √°‘ ®∑’Ë ”§— ≠µà Õ‰ª ∫√‘ …— ∑ ∑’Ë √â “ßß“πæ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ®π ‡ªì π∑’Ë √Ÿâ ®— °∑—Ë «‚≈°§◊ Õwww .amazon.com ● E-Auction °“√ª√–¡Ÿ ≈∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å À¡“¬∂÷ ß°“√∫Õ°ª√–¡Ÿ ≈ ¢“¬ ‘ π§â “ºà “π√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ ºŸâ ®— ¥°“√ª√–¡Ÿ ≈Õ“®®–‰¡à ‰¥â º≈‘ µÀ√◊ Õ‡ªì π µ— «·∑π¢“¬∑’Ë ¡’ ‘ π§â “ ”À√— ∫¢“¬‡Õß ·µà ¡’ ∂“π∑’Ë ”À√— ∫„Àâ ºŸâ π„®π” ‘ π§â “ ¡“‡ πÕª√–¡Ÿ ≈¢“¬∑“ßÀπâ “‡«Á ∫¢Õßµπ ·À≈à ߪ√–¡Ÿ ≈‡™‘ ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑’Ë ¡’ ™◊Ë Õ ‡ ’ ¬ß°Á §◊ Õwww .ebay.com ● E-Procurement °“√®— ¥´◊È Õ ®— ¥À“∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å À¡“¬∂÷ ß°“√ ª√–°“»´◊È Õ ‘ π§â “ºà “π√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ ‚¥¬ºŸâ ´◊È Õ®–· ¥ß§«“¡®”πß·≈–√“¬ ≈–‡Õ’ ¬¥ ‘ π§â “∑’Ë µâ Õß°“√‰ª¬— ßµ≈“¥ °≈“ß´÷Ë ß¡’ ºŸâ √Ÿâ ®— °¥’ Õ¬Ÿà ·≈â « ®“°π—È π∫√‘ …— ∑ ®”Àπà “¬ ‘ π§â “∑’Ë ‡ªì π ¡“™‘ °¢Õßµ≈“¥ °≈“ß°Á ®–‡ πÕ√“¬≈–‡Õ’ ¬¥ ‘ π§â “·≈– √“§“¡“„Àâ µ≈“¥°≈“ßæ‘ ®“√≥“‡≈◊ Õ° ªí ®®ÿ ∫— π√— ∞∫“≈‰∑¬‰¥â ‡√‘Ë ¡ —Ë ß°“√„Àâ Àπà «¬ß“π„π¿“§√— ∞„™â «‘ ∏’ °“√‡™à ππ’È „π °“√®— ¥´◊È Õ®— ¥À“«— ¥ÿ ‘Ë ß¢Õß¡“„™â ¡“°¢÷È π ·≈–‰¥â Õπÿ ¡— µ‘ „Àâ ¡’ µ≈“¥°≈“ßÀ≈“¬·Àà ß ·≈â « 329 329 §√√™‘ µ ¡“≈— ¬«ß»å ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ● E-Payment°“√™”√–‡ß‘ π∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å À¡“¬∂÷ ß°“√∑’Ë ∫√‘ …— ∑ Àπ÷Ë ß‚Õπ‡ß‘ π À√◊ Õ™”√–‡ß‘ π§à “ ‘ π§â “ ·≈–∫√‘ °“√ºà “π√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ ‚¥¬ à ߧ” —Ë ß‰ª¬— ß∏𓧓√„Àâ ¥”‡π‘ π°“√„Àâ ● E-Marketing °“√∑”µ≈“¥ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å À¡“¬∂÷ ß°“√ 欓¬“¡ à ߇ √‘ ¡°“√¢“¬ ‘ π§â “‚¥¬ Õ“»— ¬√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ‡ªì π‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ ‡™à π à ß√“¬≈–‡Õ’ ¬¥ ‘ π§â “‰ª„Àâ ≈Ÿ °§â “ °≈ÿà ¡‡ªÑ “À¡“¬∑√“∫‚¥¬Õ“»— ¬‰ª√…≥’ ¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å À√◊ ÕÕ’ ‡¡≈ (E-mail) °“√µ√«® Õ∫ºŸâ ∑’Ë ‡¢â “¡“‡ªî ¥¥Ÿ √“¬ ≈–‡Õ’ ¬¥ ‘ π§â “·≈–∫√‘ °“√„π‡«Á ∫¢Õßµπ ·≈â «·®â ß„Àâ ‡®â “Àπâ “∑’Ë °“√µ≈“¥¢Õßµπ ‰ªµ‘ ¥µà ÕºŸâ π—È π ‡æ◊Ë Õ‡æ‘Ë ¡‚Õ°“ „π°“√ ¢“¬ ‘ π§â “„Àâ ‰¥â ¡“°¢÷È π °“√√à “ß°ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬«°— ∫ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â ‡≈Á ߇ÀÁ 𧫓¡ ”§— ≠¢Õß°“√∏ÿ √°‘ ®∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¡“π“π·≈â « ‡√‘Ë ¡®“°‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ú¯ °ÿ ¡¿“æ— π∏å ÚıÛ˘ §≥–√— ∞¡πµ√’ ‰¥â ¡’ ¡µ‘ ‡ÀÁ π™Õ∫µà Õπ‚¬∫“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√- π‡∑»·Àà ß™“µ‘ ∑’Ë ‡√’ ¬°¬à Õ Ê «à “ π‚¬∫“¬ IT 2000 ´÷Ë ß‡π◊È ÕÀ“ à «πÀπ÷Ë ß ¢Õßπ‚¬∫“¬‰¥â °”Àπ¥„Àâ ¡’ °“√ªØ‘ √Ÿ ª °ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ∑—È ßπ’È ‡æ√“–ºŸâ ®— ¥√à “ßπ‚¬∫“¬π’È ‰¥â ¡Õß ‡ÀÁ 𧫓¡·æ√à À≈“¬‡µ‘ ∫‚µ¢Õß√–∫∫ Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ ·≈–°“√∑”∏ÿ √°√√¡ºà “π √–∫∫Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µà “ß Ê ·µà ª√–‡∑» ‰∑¬¬— ߉¡à ¡’ °ÆÀ¡“¬√Õß√— ∫°“√∑” ∏ÿ √°√√¡‡À≈à “π’È ®÷ ß∑”„Àâ Õ“®‡ªì πªí ≠À“ „π¥â “π°“√¢¬“¬µ— «¢Õß°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‰¥â ‡™à π Õ“®¡’ ºŸâ „™â √–∫∫ Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ„π°“√À≈Õ°≈«ß≈Ÿ °§â “ ·≈–≈Ÿ °§â “‰¡à Õ“®øÑ Õß√â Õ߉¥â ‡æ√“–¬— ß ‰¡à ‰¥â ¡’ °“√¬Õ¡√— ∫„Àâ ‡Õ° “√Õ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ‡ªì π欓πÀ≈— °∞“π„π»“≈‰¥â ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Òı ∏— 𫓧¡ ÚıÙÒ §≥–√— ∞¡πµ√’ ‰¥â ¡’ ¡µ‘ ‡ÀÁ π™Õ∫„Àâ §≥– °√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Àà ß™“µ‘ ¥”‡π‘ π‚§√ß°“√æ— ≤π“°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π- ‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë ‡ πÕ‚¥¬°√–∑√«ß «‘ ∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈– ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ·≈–„Àâ §≥–°√√¡°“√œ ‡ªì π»Ÿ π¬å °≈“ß ª√– “πß“πÀπà «¬ß“πµà “ß Ê ∑’Ë °”≈— ß ®— ¥∑”°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ë π Ê ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß ‚¥¬¡’ »Ÿ π¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈– §Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ·Àà ß™“µ‘ „π — ß°— ¥ ”π— °- ß“πæ— ≤π“«‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ·Àà ß™“µ‘ ∑”Àπâ “∑’Ë ‡ªì π‡≈¢“πÿ °“√§≥– °√√¡°“√œ „π°“√¥”‡π‘ π°“√¬°√à “ß°ÆÀ¡“¬ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π’È §≥–°√√¡°“√œ ‰¥â ·µà ßµ—È ßÕπÿ °√√¡°“√‡©æ“–°‘ ®¢÷È π ˆ §≥– ª√–°Õ∫¥â «¬ºŸâ ·∑π®“°Àπà «¬ ß“πµà “ß Ê ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß∑—È ß¿“§√— ∞·≈– ‡Õ°™π ·≈–ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ∑—È ß®“° “¢“ π‘ µ‘ »“ µ√å √— ∞»“ µ√å «‘ »«°√√¡»“ µ√å «‘ ∑¬“°“√§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å °“√‡ß‘ π°“√ ∏𓧓√ œ≈œ °ÆÀ¡“¬‡À≈à “π’È Õ“®®— ¥‰¥â ‡ªì π Ú °≈ÿà ¡ °≈ÿà ¡·√°§◊ Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë ‡°’Ë ¬«°— ∫ °“√ à ߇ √‘ ¡°“√æ— ≤π“æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ¡’ Û ©∫— ∫ §◊ Õ °ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬« °— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °ÆÀ¡“¬ ‡°’Ë ¬«°— ∫≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈– °ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬«°— ∫°“√‚Õπ‡ß‘ π∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ·≈–°≈ÿà ¡∑’Ë Ú ‡ªì π°ÆÀ¡“¬∑’Ë §ÿâ ¡§√Õߧ«“¡‡ªì π à «πµ— «‚¥¬‡©æ“– §◊ Õ§ÿâ ¡§√Õߢâ Õ¡Ÿ ≈ à «π∫ÿ §§≈·≈–°“√ 欓¬“¡≈¥§«“¡‡À≈◊Ë Õ¡≈È ”¢Õß — ߧ¡ „π°“√‡¢â “∂÷ ß “√ π‡∑» ¡’ Û ©∫— ∫ §◊ Õ °ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬«°— ∫°“√§ÿâ ¡§√Õߢâ Õ¡Ÿ ≈ à «π∫ÿ §§≈ °ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬«°— ∫Õ“™≠“- °√√¡§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ·≈–°ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬« °— ∫°“√æ— ≤𓂧√ß √â “ßæ◊È π∞“π “√ π‡∑»„Àâ ∑—Ë «∂÷ ß·≈–‡∑à “‡∑’ ¬¡°— π (°ÆÀ¡“¬≈”¥— ∫√ÕߢÕß√— ∞∏√√¡πŸ ≠ ¡“µ√“˜¯) „π∑’Ë ÿ ¥„πªï ÚıÙÛ§≥–°√√¡°“√ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Àà ß™“µ‘ °Á ‰¥â ‡ πÕ√à “ß°ÆÀ¡“¬ Ú ©∫— ∫„Àâ §≥– √— ∞¡πµ√’ æ‘ ®“√≥“ °ÆÀ¡“¬∑—È ßÚ ©∫— ∫ π’È °Á §◊ Õ °ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–°ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬«°— ∫ ≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µà Õ¡“„π™—È π ¢Õß°“√æ‘ ®“√≥“¢Õß ”π— °ß“π§≥– °√√¡°“√°ƒ…Æ’ °“ ”π— °ß“π‰¥â µ—È ß ¢â Õ — ߇°µ«à “°ÆÀ¡“¬∑—È ß Ú ©∫— ∫¡’ §«“¡‡°’Ë ¬«¢â Õß°— π ‡æ√“–«‘ ∏’ °“√√— ∫√Õß ≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °Á ‡æ◊Ë Õ„Àâ °“√ ∑”∏ÿ √°√√¡¡’ §«“¡πà “‡™◊Ë Õ∂◊ Õ ¥— ßπ—È π ”π— °ß“πœ ®÷ ߉¥â ‡ πÕ„Àâ ¡’ °“√√«¡ °ÆÀ¡“¬∑—È ß Ú ©∫— ∫‡¢â “¥â «¬°— π´÷Ë ß∑“ß §≥–√— ∞¡πµ√’ °Á ‡ÀÁ πæâ Õߥ⠫¬ ·≈–‰¥â 𔇠πÕ„Àâ ¿“ºŸâ ·∑π√“…Æ√æ‘ ®“√≥“ ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Úˆ °√°Æ“§¡ÚıÙÛ µà Õ¡“ ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ú˜ °— 𬓬π ÚıÙÛ ¿“ ºŸâ ·∑π√“…Æ√‰¥â ¡’ ¡µ‘ ‡ÀÁ π™Õ∫¥â «¬°— ∫ √à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑’Ë ∑“ß §√¡. 𔇠πÕ ·≈–‰¥â ‡µ√’ ¬¡∫√√®ÿ ‡¢â “«“√–°“√ª√–™ÿ ¡ ¢Õß«ÿ ≤‘ ¿“‡æ◊Ë Õæ‘ ®“√≥“„π‡¥◊ Õπ 330 330 °“√ à ߇ √‘ ¡°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¢Õ߉∑¬ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand µÿ ≈“§¡ ÚıÙÛ Õ¬à “ß‰√°Á µ“¡ ‰¥â ¡’ æ√–√“™°ƒ…Æ’ °“ªî ¥ ¡— ¬ª√–™ÿ ¡√— ∞ ¿“ ·≈–µà Õ¡“°Á ‰¥â ¡’ °“√ª√–°“»„™â æ√–√“™- °ƒ…Æ’ °“¬ÿ ∫ ¿“ºŸâ ·∑π√“…Æ√‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ˘ 惻®‘ °“¬π ÚıÙÛ ∑”„Àâ °“√ æ‘ ®“√≥“æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È µâ Õߧ⠓ßÕ¬Ÿà æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ∑’Ë §â “ß«“√–µà “ß Ê π—È π‰¥â ¡’ ¡µ‘ §≥–√— ∞¡πµ√’ „Àâ ”π— ° ‡≈¢“∏‘ °“√§≥–√— ∞¡πµ√’ à ߧ◊ π„Àâ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ ÕÀπà «¬ß“π∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß æ‘ ®“√≥“«à “ ¡’ ©∫— ∫„¥ ¡§«√À√◊ Õ‰¡à ¡§«√¥”‡π‘ π°“√µà Õ‰ª „π°“√π’È °√–∑√«ß«‘ ∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈– ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ „π∞“π–Àπà «¬ß“π∑’Ë π” ‡ πÕ√à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‰¥â æ‘ ®“√≥“·≈â «¡’ Àπ— ß ◊ Õ·®â ßµÕ∫ ”π— °‡≈¢“∏‘ °“√§≥– √— ∞¡πµ√’ ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ÒÙ ¡’ π“§¡ÚıÙÙ «à “¢Õ¬◊ π¬— π„Àâ π”√à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È ‡ πÕµà Õ√— ∞ ¿“µà Õ‰ª À≈— ß®“°π—È π‡¡◊Ë Õ «— π∑’Ë Ú˜ ¡’ π“§¡ ÚıÙÙ §≥– √— ∞¡πµ√’ ‰¥â ¥”‡π‘ π°“√ à ß√à “ßæ√–√“™- ∫— ≠≠— µ‘ π’È ‰ª¬— ߧ≥–°√√¡°“√ª√– “π ß“π ¿“ºŸâ ·∑π√“…Æ√‡æ◊Ë Õ¥”‡π‘ π°“√ µà Õ‰ª µà Õ®“°π—È π‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ÚÛ情¿“§¡ ÚıÙÙ ¿“ºŸâ ·∑π√“…Æ√‰¥â ¡’ ¡µ‘ „Àâ π” √à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡ πÕ„Àâ «ÿ ≤‘ ¿“¥”‡π‘ π °“√µà Õ‰ª ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Úı 情¿“§¡ ÚıÙÙ «ÿ ≤‘ ¿“‰¥â æ‘ ®“√≥“ ·≈–≈ß¡µ‘ √— ∫À≈— °°“√·Àà ß√à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È ·≈–‰¥â ¡Õ∫À¡“¬„Àâ §≥–°√√¡“∏‘ °“√ «‘ “¡— ≠æ‘ ®“√≥“√à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È ∑’Ë ª√–™ÿ ¡§≥–°√√¡“∏‘ °“√«‘ “¡— ≠‰¥â æ‘ ®“√≥“ª√— ∫·°â √à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ œ ‚¥¬¬— ߧßÀ≈— °°“√¢Õß√à “ßæ√–√“™- ∫— ≠≠— µ‘ œ ‡¥‘ ¡‰«â ‡°◊ Õ∫∑—È ß ‘È π À≈— ß®“° π—È π®÷ ß𔇠πÕ„Àâ «ÿ ≤‘ ¿“æ‘ ®“√≥“„Àâ §«“¡‡ÀÁ π™Õ∫·≈–‰¥â √— ∫§«“¡‡ÀÁ π™Õ∫ ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ˘ µÿ ≈“§¡ ÚıÙÙ Õ¬à “ß‰√ °Á µ“¡ ‚¥¬∑’Ë √à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ œ ©∫— ∫ ∑’Ë ºà “π°“√æ‘ ®“√≥“¢Õß«ÿ ≤‘ ¿“‰¥â ¡’ °“√·°â ‰¢‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡·µ°µà “߉ª®“°√à “ß æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ∑’Ë ºà “π°“√æ‘ ®“√≥“ ¢Õß ¿“ºŸâ ·∑π√“…Æ√ ¥— ßπ—È π®÷ ßµâ Õß„Àâ «ÿ ≤‘ ¿“ à ß√à “ßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ∑’Ë ¡’ °“√ ·°â ‰¢‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡π—È π°≈— ∫‰ª„Àâ ¿“ºŸâ ·∑π √“…Æ√Õ’ °§√—È ßÀπ÷Ë ß „π∑’Ë ÿ ¥‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò¯ µÿ ≈“§¡ ÚıÙÙ ¿“ºŸâ ·∑π√“…Æ√‰¥â ≈ß¡µ‘ ‡ÀÁ π™Õ∫¥â «¬°— ∫°“√·°â ‰¢√à “ß æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¢Õß«ÿ ≤‘ ¿“·≈–„Àâ 𓬰 √— ∞¡πµ√’ π”¢÷È π∑Ÿ ≈‡°≈â “∑Ÿ ≈°√–À¡à Õ¡ ∂«“¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— « ‡æ◊Ë Õ∑√ß≈ßæ√–ª√¡“¿‘ ‰∏¬À≈— ß®“°π—È π æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «‰¥â ∑√ß æ√–°√ÿ ≥“‚ª√¥‡°≈â “œ „Àâ µ√“æ√–√“™- ∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å æ.». ÚıÙÙ ¢÷È π‰«â ‚¥¬§”·π–π”·≈– ¬‘ π¬Õ¡¢Õß√— ∞ ¿“‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ú∏— 𫓧¡ ÚıÙÙ ·≈–‰¥â ¡’ °“√π”≈ߪ√–°“»„π √“™°‘ ®®“πÿ ‡∫°…“‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ù ∏— 𫓧¡ ÚıÙÙ ·≈–¡’ º≈„™â ∫— ߧ— ∫µ—È ß·µà «— π∑’Ë Û ‡¡…“¬πÚıÙı ‡ªì πµâ π‰ª æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å æ.». ÚıÙÙ π’È ‰¥â ¬°√à “ß¢÷È πµ“¡·π«∑“ß°ÆÀ¡“¬·¡à ·∫∫ «à “¥â «¬°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å (Model LawonElectronicCommerce1996) ·≈–°ÆÀ¡“¬·¡à ·∫∫«à “¥â «¬≈“¬¡◊ Õ™◊Ë Õ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å (Model Law on Elec- tronic Signature 2001) ¢Õߧ≥– °√√¡“∏‘ °“√°ÆÀ¡“¬°“√§â “√–À«à “ß ª√–‡∑»·Àà ß Àª√–™“™“µ‘ (United NationsCommission on International Trade Law: UNCITRAL) °ÆÀ¡“¬·¡à ·∫∫∑—È ß Õßπ’È À≈“¬ª√–‡∑»‰¥â ¬Õ¡√— ∫ ‡ªì π·π«∑“ß„π°“√¬°√à “ß°ÆÀ¡“¬ ¢Õßµπ ‚¥¬¡’ À≈— °°“√æ◊È π∞“π∑’Ë ”§— ≠ §◊ Õ Ò. À≈— °§«“¡‡∑à “‡∑’ ¬¡°— πÀ¡“¬∂÷ ß §«“¡‡∑à “‡∑’ ¬¡°— π¢Õß°“√„™â ‡Õ° “√∑’Ë Õ¬Ÿà „π√Ÿ ª°√–¥“…·≈–Õ¬Ÿà „π√Ÿ ª¢â Õ¡Ÿ ≈ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å π—Ë π°Á §◊ Õπ‘ µ‘ — ¡æ— π∏å ∑’Ë „™â °√–¥“…‡ªì π ◊Ë Õ·≈–∑’Ë „™â ¢â Õ¡Ÿ ≈ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡ªì π ◊Ë Õ®–µâ Õß„Àâ º≈∑“ß °ÆÀ¡“¬‡∑à “‡∑’ ¬¡°— π Ú. À≈— °§«“¡‡ªì π°≈“ß∑“߇∑§- ‚π‚≈¬’ ·≈–À≈— °§«“¡‡ªì π°≈“ߢÕß ◊Ë Õ π—Ë π°Á §◊ Õ°“√µ‘ ¥µà Õ ◊Ë Õ “√®–µâ Õ߉¡à ¡’ °“√‡≈◊ Õ°ªØ‘ ∫— µ‘ À√◊ Õ„™â ‡∑§‚π‚≈¬’ „¥ ‡∑§‚π‚≈¬’ Àπ÷Ë ß‚¥¬‡©æ“– °ÆÀ¡“¬ ®–µâ Õ߇ªî ¥°«â “߇æ◊Ë Õ√Õß√— ∫°“√µ‘ ¥µà Õ ◊Ë Õ “√∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑ÿ °√Ÿ ª·∫∫ ‰¡à «à “®–„™â ‡∑§‚π‚≈¬’ „¥ À√◊ Õ„™â ◊Ë Õ·∫∫ „¥ ∑—È ß∑’Ë ¡’ Õ¬Ÿà „πªí ®®ÿ ∫— π·≈–∑’Ë ®–‡°‘ ¥¢÷È π „πÕ𓧵 ‚§√ß √⠓ߢÕßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “ ¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å æ.». ÚıÙÙ ª√–°Õ∫¥â «¬ À¡«¥À≈— ° ˆ À¡«¥¥— ßπ’È À¡«¥∑’Ë Ò∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õ- π‘ ° å (¡“µ√“ ˜-Úı) ‡ªì π∫∑∫— ≠≠— µ‘ ‡°’Ë ¬«°— ∫À≈— °‡°≥±å µà “ß Ê ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß 331 331 §√√™‘ µ ¡“≈— ¬«ß»å ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π °— ∫°“√∑”∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ”À√— ∫¡“µ√“ ˜-ÒÚ ‡ªì π∫∑∫— ≠≠— µ‘ ∑’Ë √Õß√— ∫À≈— °°“√ ”§— ≠°≈à “«§◊ Õ§«“¡ ¡’ º≈∑“ß°ÆÀ¡“¬¢Õߢâ Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õ- π‘ ° å ‚¥¬Àâ “¡ªØ‘ ‡ ∏§«“¡ºŸ °æ— π¢Õß ¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∫∑∫— ≠≠— µ‘ π’È §Ÿà °√≥’ ‰¡à “¡“√∂µ°≈߇ª≈’Ë ¬π·ª≈߇ªì π Õ¬à “ßÕ◊Ë π‰¥â πÕ°®“°π—È π¬— ß∫— ≠≠— µ‘ °Æ ‡°≥±å ‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡¥â «¬«à “ ¢â Õ§«“¡∑’Ë Õ¬Ÿà „π √Ÿ ª¢Õߢâ Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å π—È π®–µâ Õß “¡“√∂‡¢â “∂÷ ß·≈–π”°≈— ∫¡“„™â ‰¥â ‚¥¬ §«“¡À¡“¬‰¡à ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ߥ⠫¬ À√◊ Õ „π°√≥’ °“√𔇠πÕÀ√◊ Õ‡°Á ∫√— °…“ ¢â Õ§«“¡Õ¬à “߇հ “√µâ π©∫— ∫ À“°‰¥â „™â «‘ ∏’ °“√∑’Ë ‡™◊Ë Õ∂◊ Õ‰¥â „π°“√√— °…“§«“¡ ∂Ÿ °µâ ÕߢÕߢâ Õ§«“¡·≈– “¡“√∂· ¥ß ¢â Õ§«“¡π—È π„π¿“¬À≈— ߉¥â ·≈â « °Á ∂◊ Õ«à “ ¡’ °“√𔇠πÕ À√◊ Õ‡°Á ∫√— °…“¢â Õ§«“¡ ∑’Ë Õ¬Ÿà „π√Ÿ ª¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å π—È π ‡ªì π‡Õ° “√µâ π©∫— ∫·≈â « πÕ°®“°π’È ¬— ß °”Àπ¥„Àâ »“≈√— ∫øí ߢâ Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õ- π‘ ° å ‡ªì π欓πÀ≈— °∞“π ·≈–∫— ≠≠— µ‘ ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√™—Ë ßπÈ ”Àπ— °æ¬“π¥â «¬ à «π ¡“µ√“ ÒÛ-Úı π—È π‡ªì π∫∑∫— ≠≠— µ‘ ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√∑”§”‡ πÕÀ√◊ Õ§” πÕß „π√Ÿ ª¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡®â “¢Õß ¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å «‘ ∏’ °“√ à ß·≈–√— ∫ ¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °“√µÕ∫·®â ß°“√ √— ∫¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡«≈“·≈– ∂“π∑’Ë ´÷Ë ß∂◊ Õ‰¥â «à “¡’ °“√ à ßÀ√◊ Õ√— ∫ ¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∫∑∫— ≠≠— µ‘ à «ππ’È §Ÿà °√≥’ “¡“√∂µ°≈߇ª≈’Ë ¬π·ª≈߇ªì π Õ¬à “ßÕ◊Ë π‰¥â À¡«¥∑’Ë Ú ≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õ- π‘ ° å (¡“µ√“ Úˆ-ÛÒ) ‡ªì π∫∑∫— ≠≠— µ‘ ‡°’Ë ¬«°— ∫≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑’Ë ‡™◊Ë Õ∂◊ Õ‰¥â √«¡∑—È ßÀπâ “∑’Ë ¢Õß∫ÿ §§≈ µà “ß Ê ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫°“√≈ß≈“¬¡◊ Õ™◊Ë Õ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–√–∫∫«‘ ∏’ °“√ ·≈– ∫ÿ §≈“°√∑’Ë ‡™◊Ë Õ∂◊ Õ‰¥â „π°“√ÕÕ°„∫√— ∫√Õß √«¡∑—È ßÀπâ “∑’Ë ¢ÕߧŸà °√≥’ ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß´÷Ë ß ª√– ß§å ®–∑”°“√„¥ Ê ‡æ√“–‡™◊Ë Õ∂◊ Õ „∫√— ∫√ÕßÀ√◊ Õ≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °ÆÀ¡“¬‰¥â °”Àπ¥Àπâ “∑’Ë „Àâ µâ Õßµ√«® Õ∫§«“¡πà “‡™◊Ë Õ∂◊ Õ¢Õß≈“¬¡◊ Õ™◊Ë Õ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–µ√«® Õ∫§«“¡ ¡∫Ÿ √≥å ¢Õß„∫√— ∫√Õß·≈–¢â Õ®”°— ¥ µà “ßÊ ‡°’Ë ¬«°— ∫„∫√— ∫√Õ߇ ’ ¬°à Õπµ≈Õ¥ ®π°”À𥇰’Ë ¬«°— ∫º≈∑“ß°ÆÀ¡“¬ ¢Õß„∫√— ∫√Õßµà “ßª√–‡∑»À√◊ Õ≈“¬¡◊ Õ ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å À¡«¥∑’Ë Û ∏ÿ √°‘ ®∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫ ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å (¡“µ√“ÛÚ -ÛÙ) ‡ªì π∫∑∫— ≠≠— µ‘ ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√ °”Àπ¥À≈— °‡°≥±å °“√°”°— ∫∏ÿ √°‘ ® ∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ∏ÿ √°‘ ®∫√‘ °“√∑’Ë °≈à “«∂÷ ß„π À¡«¥π’È ¡’ §«“¡À¡“¬°«â “ß ‰¡à ®”°— ¥ ‡©æ“–°“√„Àâ ∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫„∫√— ∫√Õß ‡∑à “π—È π ·µà ¬— ßÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ ß ∫√‘ °“√µà “ß Ê ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫°“√∑” ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑—È ßÀ¡¥ ‡™à π °“√„Àâ ∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫√–∫∫°“√√— °…“ §«“¡ª≈Õ¥¿— ¬ °“√„Àâ ∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫ °“√√— ∫Ω“°¢â Õ¡Ÿ ≈ °“√„Àâ ∫√‘ °“√‡°’Ë ¬« °— ∫°“√™”√–‡ß‘ π œ≈œ °ÆÀ¡“¬π’È Õπÿ ≠“µ„Àâ ª√–™“™π “¡“√∂ª√–°Õ∫ ∏ÿ √°‘ ®∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‰¥â ‚¥¬Õ‘ √– ‡«â π·µà °“√ ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ®π—È πÕ“® à ߺ≈°√–∑∫µà Õ §«“¡¡—Ë π§ß¢Õß√— ∞À√◊ ÕÕ“® √⠓ߧ«“¡ ‡ ’ ¬À“¬µà Õ “∏“√≥– °Á ®–¡’ °“√µ√“ æ√–√“™°ƒ…Æ’ °“°”Àπ¥„Àâ °‘ ®°“√ ‡À≈à “π—È πµâ Õß¡’ °“√·®â ß„Àâ ∑√“∫ ¢÷È π ∑–‡∫’ ¬π À√◊ Õ‰¥â √— ∫„∫Õπÿ ≠“µ°à Õπ ª√–°Õ∫°‘ ®°“√ À¡«¥∑’Ë Ù ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ¿“§√— ∞ (¡“µ√“ Ûı) ‡ªì π ∫∑∫— ≠≠— µ‘ ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√∑”∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °— ∫Àπà «¬ß“π ¿“§√— ∞À√◊ Õ‚¥¬Àπà «¬ß“π¿“§√— ∞ ¡’ «— µ∂ÿ ª√– ß§å ”§— ≠‡æ◊Ë Õ à ߇ √‘ ¡°“√ Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√„Àâ ∫√‘ °“√ °— ∫ª√–™“™πÕ— π‡ªì π°“√√Õß√— ∫ π‚¬∫“¬¢Õß√— ∞∫“≈·≈–Àπà «¬ß“π ¢Õß√— ∞ À¡«¥∑’Ë ı§≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å (¡“µ√“ Ûˆ-ÙÛ) ‡ªì π∫∑∫— ≠≠— µ‘ ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√®— ¥µ—È ß·≈– ∫∑∫“∑¢Õߧ≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ´÷Ë ßª√–°Õ∫¥â «¬√— ∞¡πµ√’ «à “°“√°√–∑√«ß«‘ ∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈– ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡‡ªì πª√–∏“π·≈–ºŸâ ∑√ß §ÿ ≥«ÿ ≤‘ „π¥â “πµà “ß Ê Õ’ ° ÒÚ §π ´÷Ë ß °÷Ë ßÀπ÷Ë ß¡“®“°ºŸâ ·∑π¿“§‡Õ°™π ‚¥¬ §≥–°√√¡°“√œ ®–∑”Àπâ “∑’Ë „π°“√«“ß π‚¬∫“¬°“√ à ߇ √‘ ¡·≈–æ— ≤π“∏ÿ √- °√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µ‘ ¥µ“¡¥Ÿ ·≈ °“√ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ®∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √- °√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å √«¡∑—È ß‡ πÕ °“√µ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’ °“√–‡∫’ ¬∫À√◊ Õ ª√–°“»µà “ßÊ µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È À¡«¥∑’Ë ˆ∫∑°”Àπ¥‚∑…(¡“µ√“ ÙÙ-Ùˆ) ‡ªì π∫∑°”Àπ¥‚∑…∑“ß Õ“≠“·°à ºŸâ ΩÉ “Ωó πª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ®∫√‘ °“√ ‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‚¥¬‰¡à ·®â ßÀ√◊ Õ¢÷È π∑–‡∫’ ¬πµà Õæπ— °ß“π ‡®â “Àπâ “∑’Ë À√◊ Õ ‚¥¬‰¡à ‰¥â √— ∫Õπÿ ≠“µ 332 332 °“√ à ߇ √‘ ¡°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¢Õ߉∑¬ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ”À√— ∫‡Àµÿ º≈„π°“√ª√–°“»„™â æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å æ.». ÚıÙÙ π—È π‰¥â π” ¡“®— ¥∑”‡ªì πÀ¡“¬‡Àµÿ µà Õ‰«â ¢â “ß∑â “¬«à “ §◊ Õ ç‚¥¬∑’Ë °“√∑”∏ÿ √°√√¡„πªí ®®ÿ ∫— π ¡’ ·π«‚πâ ¡∑’Ë ®–ª√— ∫‡ª≈’Ë ¬π«‘ ∏’ °“√„π °“√µ‘ ¥µà Õ ◊Ë Õ “√∑’Ë Õ“»— ¬°“√æ— ≤π“ °“√‡∑§‚π‚≈¬’ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ´÷Ë ß¡’ §«“¡ –¥«°√«¥‡√Á «·≈–¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ ·µà ‡π◊Ë Õß®“°°“√∑”∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ¥— ß°≈à “«¡’ §«“¡·µ°µà “ß®“° «‘ ∏’ °“√∑”∏ÿ √°√√¡´÷Ë ß¡’ °ÆÀ¡“¬√Õß√— ∫ Õ¬Ÿà „πªí ®®ÿ ∫— π‡ªì πÕ¬à “ß¡“° Õ— π à ߺ≈ „Àâ µâ Õß¡’ °“√√Õß√— ∫ ∂“π–∑“ß°ÆÀ¡“¬ ¢Õߢâ Õ¡Ÿ ≈∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å „Àâ ‡ ¡Õ °— ∫°“√∑”‡ªì πÀπ— ß ◊ ÕÀ√◊ ÕÀ≈— °∞“𠇪ì πÀπ— ß ◊ Õ °“√√— ∫√Õß«‘ ∏’ °“√ à ß·≈– √— ∫¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °“√„Àâ ≈“¬¡◊ Õ ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µ≈Õ¥®π°“√√— ∫øí ß æ¬“πÀ≈— °∞“π∑’Ë ‡ªì π¢â Õ¡Ÿ ≈Õ‘ ‡≈Á °∑√Õ- π‘ ° å ‡æ◊Ë Õ‡ªì π°“√ à ߇ √‘ ¡°“√∑” ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å „Àâ πà “‡™◊Ë Õ∂◊ Õ ·≈–¡’ º≈„π∑“ß°ÆÀ¡“¬‡™à π‡¥’ ¬«°— ∫ °“√∑”∏ÿ √°√√¡‚¥¬«‘ ∏’ °“√∑—Ë «‰ª∑’Ë ‡§¬ ªØ‘ ∫— µ‘ Õ¬Ÿà ‡¥‘ ¡ °“√°”Àπ¥„Àâ ¡’ §≥– °√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑”Àπâ “∑’Ë «“ßπ‚¬∫“¬ °”Àπ¥À≈— ° ‡°≥±å ‡æ◊Ë Õ à ߇ √‘ ¡°“√∑”∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µ‘ ¥µ“¡¥Ÿ ·≈°“√ ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ®‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å √«¡∑—È ß¡’ Àπâ “∑’Ë „π°“√ à ߇ √‘ ¡°“√æ— ≤π“°“√∑“߇∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊Ë Õµ‘ ¥µ“¡§«“¡°â “«Àπâ “¢Õ߇∑§- ‚π‚≈¬’ ´÷Ë ß¡’ °“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß·≈–æ— ≤π“ »— °¬¿“æµ≈Õ¥‡«≈“„Àâ ¡’ ¡“µ√∞“ππà “ ‡™◊Ë Õ∂◊ Õ µ≈Õ¥®π‡ πÕ·π–·π«∑“ß ·°â ‰¢ªí ≠À“·≈–Õÿ ª √√§∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â ÕßÕ— π ®–‡ªì π°“√ à ߇ √‘ ¡°“√„™â ∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑—È ß¿“¬„πª√–‡∑»·≈– √–À«à “ߪ√–‡∑» ¥â «¬°“√¡’ °ÆÀ¡“¬ √Õß√— ∫„π≈— °…≥–∑’Ë ‡ªì π‡Õ°√Ÿ ª ·≈– Õ¥§≈â Õß°— ∫¡“µ√∞“π∑’Ë π“π“ª√–‡∑» ¬Õ¡√— ∫ ®÷ ß®”‡ªì πµâ Õßµ√“æ√–√“™- ∫— ≠≠— µ‘ π’È é §≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¥â «¬‡Àµÿ º≈∫“ߪ√–°“√ À≈— ß®“° æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ©∫— ∫π’È ¡’ º≈„™â ∫— ߧ— ∫·≈â « °“√·µà ßµ—È ß§≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µ“¡¡“µ√“ Ûˆ ¢Õßæ√– √“™∫— ≠≠— µ‘ ©∫— ∫π’È °≈— ∫‡π‘Ë π™â “ÕÕ°‰ª ®π°√–∑—Ë ß∂÷ ߇¥◊ Õ𰗠𬓬π ÚıÙˆ ®÷ ߉¥â ¡’ °“√ √√À“·≈–·µà ßµ—È ß§≥– °√√¡°“√™ÿ ¥π’È ¢÷È π‚¥¬Õ“»— ¬∫∑∫— ≠≠— µ‘ µ“¡¡“µ√“ Ûˆ ª√–°Õ∫°— ∫æ√–√“™- °ƒ…Æ’ °“·°â ‰¢∫∑∫— ≠≠— µ‘ „Àâ Õ¥§≈â Õß °— ∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ “∑’Ë ¢Õß à «π √“™°“√„Àâ ‡ªì π‰ªµ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ ª√— ∫ª√ÿ ß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı ¡“µ√“ ÒÚ §≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ∑’Ë ‰¥â √— ∫°“√·µà ßµ—È ßª√–°Õ∫¥â «¬ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å Ò. πæ. ÿ √æß…å ◊ ∫«ß»å ≈’ √— ∞¡πµ√’ «à “°“√°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊Ë Õ “√ °√√¡°“√ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ¥â “π°“√‡ß‘ π Ú. 𓬠∂“æ√ ™‘ π–®‘ µ√ °√√¡°“√ºŸâ ®— ¥°“√ ∏𓧓√‡æ◊Ë Õ°“√ à ßÕÕ°·≈–π”‡¢â “·Àà ߪ√–‡∑»‰∑¬ Û. 𓬙“µ‘ »‘ √‘ ‚ ¿≥æπ‘ ™ °√√¡°“√ºŸâ ®— ¥°“√„À≠à ∏𓧓√°√ÿ ߇∑æ ®”°— ¥ (¡À“™π) °√√¡°“√ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ¥â “π°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å Ù. π“߇ “«≥’ ÿ «√√≥™’ æ ∑’Ë ª√÷ °…“ ∏𓧓√·Àà ߪ√–‡∑»‰∑¬ ı. π“ß “««‘ ≈“«√√≥ «π¥ÿ √ß§å «√√≥ ºŸâ ™à «¬°√√¡°“√ºŸâ ®— ¥°“√„À≠à ∏𓧓√‡Õ‡™’ ¬ ®”°— ¥ (¡À“™π) °√√¡°“√ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ¥â “ππ‘ µ‘ »“ µ√å ˆ. 𓬧— ¡¿’ √å ·°â «‡®√‘ ≠ √ÕßÕ— ¬°“√ Ÿ ß ÿ ¥ ˜. 𓬙«≈‘ µ Õ— µ∂»“ µ√å °√√¡°“√∫√‘ …— ∑∑’Ë ª√÷ °…“°ÆÀ¡“¬ “°≈ ®”°— ¥ (ILCT) °√√¡°“√ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ¥â “π«‘ ∑¬“°“√§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ¯. 𓬠À— µ√’ ∑‘ æ¬∫ÿ µ√ √Õß°√√¡°“√ºŸâ ®— ¥°“√ ∏𓧓√°√ÿ ߉∑¬ ®”°— ¥ (¡À“™π) ˘. ¥√.§√√™‘ µ ¡“≈— ¬«ß»å ∑’Ë ª√÷ °…“§≥–°√√¡°“√∫√‘ …— ∑‰Õ.´’ .´’ .Õ‘ π‡µÕ√å ‡π™—Ë π·π≈®”°— ¥(¡À“™π) 333 333 §√√™‘ µ ¡“≈— ¬«ß»å ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π Õ”π“®Àπâ “∑’Ë ¢Õߧ≥–°√√¡°“√ ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µ“¡∑’Ë °”Àπ¥‰«â „π¡“µ√“Û˜ ¡’ ¥— ßπ’È Ò)‡ πÕ·π–µà Õ§≥–√— ∞¡πµ√’ ‡æ◊Ë Õ«“ßπ‚¬∫“¬°“√ à ߇ √‘ ¡·≈–æ— ≤π“ ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µ≈Õ¥®π °“√·°â ªí ≠À“·≈–Õÿ ª √√§∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß Ú)µ‘ ¥µ“¡¥Ÿ ·≈°“√ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ® ∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å Û)°“√‡ πÕ·π–À√◊ Õ„Àâ §” ª√÷ °…“µà Õ√— ∞¡πµ√’ (√— ∞¡πµ√’ «à “°“√ °√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈– °“√ ◊Ë Õ “√) ‡æ◊Ë Õ°“√µ√“æ√–√“™- °ƒ…Æ’ °“µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬ ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å æ.».ÚıÙÙ Ù)ÕÕ°√–‡∫’ ¬∫À√◊ Õª√–°“» ‡°’Ë ¬«°— ∫≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡æ◊Ë Õ „Àâ ‡ªì π‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ ı)ªØ‘ ∫— µ‘ °“√Õ◊Ë π„¥‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡ªì π‰ª µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å æ.». ÚıÙÙ À√◊ Õ °ÆÀ¡“¬Õ◊Ë π ·≈–Àπâ “∑’Ë ‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡µ“¡ª√–°“» ·µà ßµ—È ß§◊ Õ ˆ)·µà ßµ—È ß§≥–Õπÿ °√√¡°“√‡æ◊Ë Õ æ‘ ®“√≥“À√◊ ժؑ ∫— µ‘ °“√Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß Õ¬à “ß„¥·∑π§≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å À≈— ß®“°°“√·µà ßµ—È ß·≈â «§≥– °√√¡°“√∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‰¥â ª√–™ÿ ¡√à «¡°— π·≈–‰¥â ‡ πÕ„Àâ ª√–∏“π °√√¡°“√·µà ßµ—È ß§≥–Õπÿ °√√¡°“√¢÷È πÕ’ ° ı §≥– ¥— ßπ’È Ò. §≥–Õπÿ °√√¡°“√π‚¬∫“¬ ·≈–·ºπ Ú. §≥–Õπÿ °√√¡°“√°”°— ∫¥Ÿ ·≈ ∏ÿ √°‘ ®∫√‘ °“√‡°’Ë ¬«°— ∫∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ¿“§√— ∞ Û. §≥–Õπÿ °√√¡°“√‚§√ß √â “ß æ◊È π∞“π∑“ß°ÆÀ¡“¬ Ù. §≥–Õπÿ °√√¡°“√ à ߇ √‘ ¡·≈– π— ∫ πÿ π°“√ª√–¬ÿ °µå „™â ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊Ë Õ “√‡æ◊Ë Õ°“√∑” ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¢ÕߺŸâ ª√–°Õ∫°“√·≈–¿“§√— ∞ ı. §≥–Õπÿ °√√¡°“√¥â “𧫓¡ ¡—Ë π§ß ®“°ª√–‡¥Á π — ß‡¢ªµà “ß Ê ‡°’Ë ¬« °— ∫æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑’Ë Õâ “ß∂÷ ߢ⠓ߵâ ππ’È ®– ‡ÀÁ π«à “ß“π ”§— ≠Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß∑’Ë √–∫ÿ ‰«â „π °ÆÀ¡“¬©∫— ∫π’È ·≈–„πÀπâ “∑’Ë ¢Õߧ≥– °√√¡°“√œ °Á §◊ Õ°“√ à ߇ √‘ ¡„Àâ ¡’ °“√ æ— ≤π“·≈–°“√„™â ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·≈–°“√ ◊Ë Õ “√ µ≈Õ¥®π°“√∑”∏ÿ √°√ √¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å „πª√–‡∑»‰∑¬„Àâ ¡“°¢÷È π ·π«∑“ß°“√ à ߇ √‘ ¡∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µ“¡§«“¡‡ªì π®√‘ ß·≈â « §≥– °√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Àà ß™“µ‘ ´÷Ë ß¡’ »Ÿ π¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈– §Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ·Àà ß™“µ‘ À√◊ Õ ‡π§‡∑§ ∑” Àπâ “∑’Ë ‡ªì π ”π— °ß“π‡≈¢“πÿ °“√ ‰¥â ¥”‡π‘ π°“√ à ߇ √‘ ¡∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ¡“‚¥¬µ≈Õ¥·¡â „π™à «ß∑’Ë °√√¡°“√ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ¥â “π«‘ ∑¬“»“ µ√å /«‘ »«°√√¡»“ µ√å Ò. ¥√.‡®√‘ ≠»√’ ¡‘ µ√¿“ππ∑å ºŸâ Õ”π«¬°“√ ”π— °§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬¡À‘ ¥≈ √— °…“°“√µ”·Àπà ßÀ— «Àπâ “¿“§«‘ ™“§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å §≥–«‘ ∑¬“»“ µ√å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬¡À‘ ¥≈ ÒÒ. 𓬪√–¬Ÿ √ ‡™’Ë ¬««— ≤π“ ºŸâ ™à «¬°√√¡°“√ºŸâ ®— ¥°“√„À≠à ∏𓧓√‰∑¬∏𓧓√ °√√¡°“√ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ¥â “π — ß§¡»“ µ√å ÒÚ. ¥√.Õ“≥— µ‘ ≈’ ¡— §‡¥™ √ÕߺŸâ Õ”π«¬°“√‚§√ß°“√ª√‘ ≠≠“∑“ß°“√‡ß‘ π ºŸâ Õ”π«¬°“√»Ÿ π¬å ∏√√¡»“ µ√å æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ÒÛ. 𓬠ÿ §π∏å °“≠®πÀ— µ∂°‘ ® ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘ …— ∑ ‰æ√â ´«Õ‡µÕ√å ‡Œ“ å §Ÿ ‡ªÕ√å ‡≈¢“πÿ °“√ ÒÙ. π“¬∑«’ »— °¥‘Ï °ÕÕπ— πµ°Ÿ ≈ ºŸâ Õ”π«¬°“√»Ÿ π¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ·Àà ß™“µ‘ 334 334 °“√ à ߇ √‘ ¡°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¢Õ߉∑¬ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ¬— ߉¡à ‰¥â µ√“æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬ ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ÚıÙÙ ¢÷È π ‚¥¬‡π§‡∑§‰¥â à ߇®â “Àπâ “∑’Ë π— °«‘ ®— ¬‰ª »÷ °…“«‘ ®— ¬·≈–√à «¡ª√–™ÿ ¡°— ∫Àπà «¬ ß“π∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫ß“π∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑—È ß„π√–¥— ∫¿Ÿ ¡‘ ¿“§·≈– √–¥— ∫‚≈°¡“·≈â « √«¡∑—È ß‰¥â ¢ÕÕπÿ ¡— µ‘ §≥–√— ∞¡πµ√’ ®— ¥µ—È ß»Ÿ π¬å «‘ ®— ¬°“√ æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡ªì π‡«≈“ Û ªï ‡æ◊Ë ÕÀ“¢â Õ¡Ÿ ≈·≈–ª√– “πß“π„π√–¥— ∫ π“π“™“µ‘ µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π ¡“»Ÿ π¬å «‘ ®— ¬œ ‰¥â √— ∫¢â Õ¡Ÿ ≈¢à “« “√∑’Ë ‡ªì πª√–‚¬™πå ·≈– “¡“√∂º≈— °¥— π„Àâ Àπà «¬ß“πµà “ß Ê ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫ß“π ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡ÀÁ 𧫓¡ ”§— ≠¢Õßß“ππ’È ®π¡’ °“√®— ¥µ—È ßÀπà «¬ ß“π√Õß√— ∫‡æ◊Ë Õ “πß“πµà Õ ¢≥–π’È ‡π§‡∑§‰¥â ¬ÿ µ‘ °“√∑”ß“π¢Õß»Ÿ π¬å ·≈– ‰¥â à ß¡Õ∫ß“π∑’Ë √‘ ‡√‘Ë ¡‰«â „Àâ ·°à Àπà «¬ß“π ¿“§√— ∞Õ◊Ë πÊ √— ∫‰ª¥”‡π‘ π°“√µà Õ·≈â « ”À√— ∫„π√“¬≈–‡Õ’ ¬¥¢Õß°“√ à ߇ √‘ ¡·≈–æ— ≤π“∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å π—È π ∑“ߧ≥–°√√¡°“√ ®–„™â °√Õ∫π‚¬∫“¬ IT2010∑’Ë ‡π§‡∑§ (»Ÿ π¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈– §Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ·Àà ß™“µ‘ ) ‰¥â ‡ πÕ„Àâ §≥–√— ∞¡πµ√’ ‡ÀÁ π™Õ∫‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò˘ ¡’ π“§¡ ÚıÙı ‚¥¬„π°√Õ∫π‚¬∫“¬ π’È ‰¥â °”Àπ¥«à “®–¡’ °“√æ— ≤π“ IT „π ı “¢“ §◊ Õ Ò. °“√æ— ≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π¿“§√— ∞ (e-Government) Ú. °“√æ— ≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π¿“§Õÿ µ “À°√√¡ (e- Industry) Û. °“√æ— ≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π¿“§°“√æ“≥‘ ™¬å (e- Commerce) Ù. °“√æ— ≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ “√- π‡∑»„π¿“§°“√»÷ °…“ (e- Education) ı. °“√æ— ≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π¿“§ — ߧ¡ (e-Society) „π à «ππ‚¬∫“¬‡°’Ë ¬«°— ∫°“√ æ— ≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π¿“§ °“√æ“≥‘ ™¬å π—È π π‚¬∫“¬ IT 2010 ‰¥â °”Àπ¥°√Õ∫‰«â °«â “ßÊ ¥— ßπ’È Ò. °”Àπ¥„Àâ ‡ªì π¬ÿ ∑∏»“ µ√å ‡√à ß ¥à «π„π°“√æ— ≤𓇻√…∞°‘ ®¢Õߪ√–‡∑» ‚¥¬ª√–°“»„Àâ ‡ªì π¬ÿ ∑∏»“ µ√å °“√§â “ ·Àà ß™“µ‘ (national trade strategy) Ú. √— ∞∑”Àπâ “∑’Ë ®— ¥∑”¡“µ√°“√ ‡æ◊Ë Õ‡Õ◊È ÕÕ”π«¬µà Õ°‘ ®°√√¡æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‚¥¬‡©æ“–°≈‰°‡æ◊Ë Õ √â “ß„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡‡™◊Ë Õ¡—Ë π Û. à ߇ √‘ ¡ºŸâ ª√–°Õ∫°“√ ‚¥¬ ‡©æ“–ºŸâ ª√–°Õ∫°“√¢π“¥‡≈Á °·≈– ¢π“¥¬à Õ¡„π°“√ª√–¬ÿ °µå æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡æ◊Ë Õ‡æ‘Ë ¡¢’ ¥§«“¡ “¡“√∂ „π°“√·¢à ߢ— π Ù. ≈¥‡≈‘ °·≈–·°â ‰¢ª√— ∫ª√ÿ ß √–‡∫’ ¬∫√“™°“√·≈–°Æ‡°≥±å ∑’Ë °’ ¥¢«“ß °“√æ— ≤π“æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å √— ∞∑”Àπâ “∑’Ë ¥Ÿ ·≈„Àâ °“√·¢à ߢ— π¡’ §«“¡ ‡ªì π∏√√¡·≈–§ÿâ ¡§√ÕߺŸâ ∫√‘ ‚¿§ ı. ‡√à ߪؑ √Ÿ ª√–∫∫√“™°“√„π °“√„™â ◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈– “√ π‡∑» ‡æ◊Ë Õ‡ªì π°“√ √â “ßµ≈“¥ ·≈–¢¬“¬°“√ „™â ß“π‰¥â „π«ß°«â “ß ·≈–®— ¥°‘ ®°√√¡ π— ∫ πÿ π°“√„™â ß“π ˆ. ¿“§√— ∞√à «¡¡◊ Õ°— ∫¿“§‡Õ°™π ®— ¥√–∫∫∞“π¢â Õ¡Ÿ ≈ »÷ °…“π‚¬∫“¬ ·≈–·π«∑“ß°“√æ— ≤π“æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å „π√–¥— ∫ “°≈‡æ◊Ë Õ√— °…“º≈ ª√–‚¬™πå ¢Õߪ√–‡∑»„π∑ÿ °‡«∑’ °“√ ‡®√®“·≈–√à «¡¡◊ Õ°“√§â “ °“√∑’Ë ¿“§√— ∞®”‡ªì πµâ Õß π„®·≈– ‡¢â “¡“æ— ≤π“ß“π¥â “π∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑—È ß Ê ∑’Ë ¥Ÿ ·≈â «πà “®–‡ªì π ß“π∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫¿“§‡Õ°™π¡“°°«à “ π—È π ¡’ ‡Àµÿ º≈À≈“¬ª√–°“√ ª√–°“√ ·√°‡ªì π‡æ√“–§«“¡π‘ ¬¡´◊È Õ ‘ π§â “ ∑“ßÕ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ„πÀ¡Ÿà ™“«‰∑¬¬— ß µË ”¡“° ®“°°“√»÷ °…“¢Õ߇π§‡∑§ (»Ÿ π¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈– §Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ·Àà ß™“µ‘ ‡¡◊Ë Õªï ÚıÙıæ∫ «à “ “‡Àµÿ ”§— ≠‰¥â ·°à ¬— ߉¡à ‡ÀÁ π ‘ π§â “ §‘ ¥‡ªì π√â Õ¬≈– Ù.ı ‰¡à ‰«â «“ß„®ºŸâ ¢“¬ §‘ ¥‡ªì π√â Õ¬≈– Ûˆ.Ù ·≈–‰¡à Õ¬“°„Àâ ¢â Õ¡Ÿ ≈‡°’Ë ¬«°— ∫‡≈¢∫— µ√‡§√¥‘ µ §‘ ¥‡ªì π √â Õ¬≈– Ú˜.Û ·≈–‚¥¬∑’Ë °“√ª√–°Õ∫ ∏ÿ √°‘ ®ºà “π√–∫∫Õ‘ π‡∑Õ√å ‡πÁ µ‡ªì π·π« ‚πâ ¡ ”§— ≠∑’Ë ‡ªì π∑’Ë ¬Õ¡√— ∫∑—Ë «‚≈° À“° ¿“§‡Õ°™π·≈–ª√–™“™π¬— ߉¡à µ◊Ë πµ— « ®–∑”„Àâ ª√–‡∑»‰∑¬‡ ’ ¬‡ª√’ ¬∫ª√–‡∑» Õ◊Ë π„π√–¬–¬“« ª√–°“√∑’Ë Ú °“√·°â ‰¢ªí ≠À“ ‡√◊Ë Õߧ«“¡‰¡à ‡™◊Ë Õ¡—Ë π«à “ºŸâ ¢“¬¡’ µ— «µπ ®√‘ ßÀ√◊ Õ‰¡à π—È π®”‡ªì π®–µâ Õß·°â ‰¢‚¥¬ ¿“§√— ∞„π∑”πÕ߇¥’ ¬«°— π°— ∫°“√∑’Ë √— ∞ ‰¥â °”Àπ¥„Àâ ºŸâ ª√–°Õ∫∏ÿ √°‘ ®∑ÿ °√“¬ µâ Õß®¥∑–‡∫’ ¬πæ“≥‘ ™¬å ·µà πÕ°®“° ®¥∑–‡∫’ ¬π·≈â «¿“§√— ∞¬— ßµâ Õߧ‘ ¥§â π«‘ ∏’ °“√Õ◊Ë π∑’Ë ®– “¡“√∂√— ∫√ÕßÀ√◊ Õ„Àâ §«“¡‡™◊Ë Õ¡—Ë π·°à ª√–™“™π‰¥â ‡™à π°“√ ÕÕ°‡§√◊Ë ÕßÀ¡“¬√— ∫√Õߧ«“¡πà “‡™◊Ë Õ∂◊ Õ (TrustMark) ª√–°“√∑’Ë Û „π°“√ª√–™ÿ ¡°≈ÿà ¡ 335 335 §√√™‘ µ ¡“≈— ¬«ß»å ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ª√–‡∑»µà “ß Ê ∑’Ë π„®„π‡√◊Ë Õß∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ∑—Ë «‚≈°π—È π ¡’ ·π« ‚πâ ¡«à “ª√–‡∑»®”π«π¡“°‡√‘Ë ¡‡ÀÁ πæâ Õß °— π«à “„πÕ𓧵®–„Àâ ¡’ ·µà ‡æ’ ¬ß°“√∑” ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡∑à “π—È π ¥â «¬‡Àµÿ π’È À“°ª√–‡∑»‰∑¬¬— ߉¡à “¡“√∂æ— ≤π“°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å „Àâ °â “«Àπâ “‡∑à “‡∑’ ¬¡°— ∫ ª√–‡∑»Õ◊Ë π Ê ‰¥â ·≈â « ª√–‡∑»‰∑¬®– ‰¡à “¡“√∂·¢à ߢ— π°— ∫ª√–‡∑»Õ◊Ë π Ê ‰¥â ‡≈¬ ªí ®®ÿ ∫— ππ’È ·¡â «à “§≥–°√√¡°“√ ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ®–¬— ߉¡à ‰¥â √ÿ ª«à “®–¥”‡π‘ π°“√ à ߇ √‘ ¡·≈–æ— ≤π“ ß“π∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å „π ·∫∫„¥ À√◊ ե⠫¬«‘ ∏’ °“√„¥∫â “ß ·µà πÕ° ‡Àπ◊ Õ®“°°√Õ∫°«â “ß Ê ∑’Ë ‰¥â °”Àπ¥‰«â ‚¥¬π‚¬∫“¬ IT 2010 ·≈â « §≥– Õπÿ °√√¡°“√∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫‡√◊Ë Õßπ’È ‰¥â °”Àπ¥°√Õ∫·π«∑“ß°“√æ— ≤π“‰«â °«â “ßÊ ¥— ßπ’È Ò. à ߇ √‘ ¡„Àâ ‡°‘ ¥À≈— ° Ÿ µ√ ¡“µ√∞“π¥â “π°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å ªí ®®ÿ ∫— π¡’ ∂“∫— π°“√»÷ °…“ ®— ¥∑”·≈–‡ªî ¥ ÕπÀ≈— ° Ÿ µ√¥â “ππ’È À≈“¬·Àà ß·≈â « ·µà À≈— ° Ÿ µ√‡À≈à “π’È Õ“® ®–·µ°µà “ß°— π‰¥â ¡“° ¥— ßπ—È π®÷ ß®”‡ªì π µâ Õßæ— ≤π“À≈— ° Ÿ µ√¡“µ√∞“π¢÷È π‡æ◊Ë Õ ‡ πÕ·π–„Àâ ∂“∫— π∑’Ë π„®∑“ߥ⠓ππ’È π”‰ª„™â πÕ°®“°π—È π¬— ß®”‡ªì πµâ Õß®— ¥ ∑”µ”√“·≈–‚ª√·°√¡™à «¬ Õπ ”À√— ∫ π”¡“„™â °— ∫·µà ≈–«‘ ™“¥â «¬ Ú. à ߇ √‘ ¡°“√«‘ ®— ¬∑“ߥ⠓π°“√ æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡æ◊Ë Õ· «ßÀ“ ·≈– √â “ßÕß§å §«“¡√Ÿâ „À¡à ∑“ߥ⠓π°“√ æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‚¥¬‡©æ“–§◊ Õ ∑“ߥ⠓π≈“¬¡◊ Õ™◊Ë ÕÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °“√ √â “ß·≈–√— °…“§«“¡¡—Ë π§ßª≈Õ¥¿— ¬ ¢Õß√–∫∫∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å °“√ à ߇ √‘ ¡π’È ®–∑”¥â «¬°“√®— ¥À“∑ÿ π «‘ ®— ¬„Àâ ·°à π— °«‘ ®— ¬∑—È ß„π¿“§√— ∞·≈– ‡Õ°™π Û. °“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π∑“ߥ⠓π ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊Ë Õ “√ √«¡∑—È ß√À— ¡“µ√∞“π ‚¥¬‡©æ“–§◊ Õ ¡“µ√∞“π¿“…“ ebXML À√◊ Õ e- Business Extensible Markup Language ´÷Ë ß°”≈— ߉¥â √— ∫°“√𔉪„™â ‡ªì π¡“µ√∞“π°≈“ß„π°“√°”Àπ¥√“¬ ≈–‡Õ’ ¬¥¢Õߢâ Õ¡Ÿ ≈ ”À√— ∫„™â ß“π√à «¡ °— π∑—È ß„π√–¥— ∫ª√–‡∑»·≈–√–À«à “ß ª√–‡∑» Ù. °“√®— ¥Ωñ °Õ∫√¡·≈–‡º¬·æ√à §«“¡√Ÿâ „Àâ ∫ÿ §≈“°√„πÀπà «¬ß“π∑—È ß¿“§ √— ∞·≈–‡Õ°™π√Ÿâ ®— °«‘ ∏’ °“√ √â “ß·≈–„™â ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å „π°“√∑” ∏ÿ √°‘ ®„Àâ ¡“°¢÷È π °“√®— ¥ — ¡¡π“·≈– ª√–™ÿ ¡«‘ ™“°“√∑—È ß„π√–¥— ∫ª√–‡∑»·≈– µà “ߪ√–‡∑» ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡°‘ ¥‡«∑’ „π°“√·≈° ‡ª≈’Ë ¬π§«“¡√Ÿâ „π¥â “π«‘ ™“°“√ ·≈–°“√ √⠓ߧ«“¡ π„®„π¥â “π‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß √ÿ ª ª√–‡∑»‰∑¬µ√“æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ÕÕ° ∫— ߧ— ∫„™â µ—È ß·µà «— π∑’Ë Ú ∏— 𫓧¡ÚıÙÙ ·≈–‰¥â ¡’ ª√–°“»·µà ßµ—È ß§≥–°√√¡°“√ ∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ‡æ◊Ë Õ¥”‡π‘ π °“√µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È ‡¡◊Ë Õ‡¥◊ Õπ °— 𬓬πÚıÙˆ ªí ®®ÿ ∫— π§≥–°√√¡°“√œ ‰¥â ·µà ß µ—È ß§≥–Õπÿ °√√¡°“√Õ’ ° ı §≥–‡æ◊Ë Õ ¥”‡π‘ π°“√„π¥â “πµà “ß Ê ‡æ◊Ë Õ„Àâ °“√ ∫— ߧ— ∫„™â æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ π’È ∫√√≈ÿ ‡ªÑ “ À¡“¬ ”À√— ∫„π¥â “π°“√ à ߇ √‘ ¡·≈– æ— ≤π“∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å π—È π §≥–°√√¡°“√¡’ ·π«∑“ß∑’Ë ®–¥”‡π‘ π °“√µ“¡°√Õ∫π‚¬∫“¬°“√æ— ≤π“°“√ æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å µ“¡π‚¬∫“¬ IT 2010 ·≈–µ“¡·π«§‘ ¥¢Õߧ≥– Õπÿ °√√¡°“√ à ߇ √‘ ¡œ ∫√√≥“πÿ °√¡ Ò. ‚§√ß°“√æ— ≤π“°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√- π‡∑», æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ß Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å , ”π— °ß“π‡≈¢“πÿ °“√§≥– °√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Àà ß™“µ‘ ,æ.». ÚıÙı. Ú. ™— ¬«— ≤πå «ß»å «— ≤π»“πµå , ∑«’ »— °¥‘Ï °ÕÕπ— πµ- °Ÿ ≈ ·≈– ÿ √“ߧ≥“ ·°â «®”πߧå , §”Õ∏‘ ∫“¬ æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ «à “¥â «¬∏ÿ √°√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °- ∑√Õπ‘ ° å æ.».ÚıÙÙ, ”π— °ß“π‡≈¢“πÿ °“√ §≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Àà ß™“µ‘ , æ.».ÚıÙı. Û. ”π— °ß“π‡≈¢“πÿ °“√§≥–°√√¡°“√∏ÿ √°√√¡ ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å , ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ — ¡¡π“‡™‘ ߪؑ ∫— µ‘ °“√ §≥–°√√¡°“√∏ÿ √- °√√¡∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–§≥–Õπÿ °√√¡°“√, »Ÿ π¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ·≈–§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å ·Àà ß™“µ‘ , æ.».ÚıÙˆ. 336 336 °“√ à ߇ √‘ ¡°“√æ“≥‘ ™¬å Õ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å ¢Õ߉∑¬ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand Abstract E-CommercePromotion inThailand Kanchit Malaivongs Fellow of theAcademy ofScience,TheRoyal Institute,Thailand Thailandhas enacted theElectronicTransactionLawonDecember 2, 2001.The reasons for enact- ing this laware the facts thatpresentbusiness transactionsarenot thesameasbeforeespecially in theuse ofnew technology and the electronic media foruse in recording the transactions arenot recognized as legal evidence.Thishasmade itdifficult topromote theuseof electronicbusinessdue to lackof confi- denceand trust in theoperations. TheElectronicTransactionsLaw includeschaptersonElectronicTransactions,ElectronicSignature, ServiceBusinessRelated toElectronicTransactions,ElectronicTransactions inPublicSectors,Electronic TransactionsCommission,and thePenalties. TheElectronicTransactionsCommissionhas importantduties in advising the cabinet related to developmentofpoliciestopromoteelectronictransactions,monitoringservicebusinessrelatedtoelectronic transactions, advising theminister in enacting royal decrees based on this law, and issuing rules and regulations related toelectronic signature. OnSeptember 23, 2007, theCabinet appointed theElectronicTransactionCommission consisting of theMinisterof Information andCommunicationTechnology as theChairman, 12qualifiedpersons, two from each fieldof finance, electronic commerce, law, computer science, scienceor engineering, and social scienceasmembers,and theDirectorof theNationalElectronicandComputerTechnologyCenter as the secretary. TheCommissionhasappointedsixsubcommissions toperformdutiesgiven in theLawaswellas in following the frameworkof thenational IT 2010policywhich theCabinethas approvedon 19March 2002. Keywords : ElectronicTransactions,Electronic commerce

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=