สำนักราชบัณฑิตยสภา

522 522 ¢à “«¡√≥°√√¡ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ¢à “« ¡√≥°√√¡ »“ µ√“®“√¬å À¡à Õ¡À≈«ß®‘ √“¬ÿ πæ«ß»å »“ µ√“®“√¬å À¡à Õ¡À≈«ß®‘ √“¬ÿ πæ«ß»å Õߧ¡πµ√’ ·≈–√“™∫— ≥±‘ µ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ª√–‡¿∑«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“π‘ √ÿ °µ‘ »“ µ√å ‡°‘ ¥‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Òˆ ¡‘ ∂ÿ π“¬π æ.». ÚÙıı ®∫°“√»÷ °…“Õ— °…√»“ µ√∫— ≥±‘ µ ®“°®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ B.A. (Hons.) ®“°¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬‡§¡∫√‘ ¥®å M.A. in Ancient orientalLanguages®“°∑√‘ π‘ µ’ §Õ≈‡≈®¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬‡§¡∫√‘ ¥®å ª√–‡∑»Õ— ß°ƒ… M.A. in linguistics ®“°¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬‚§≈— ¡‡∫’ ¬ À√— ∞Õ‡¡√‘ °“ ‰¥â √— ∫ æ√–√“™∑“πª√‘ ≠≠“Õ— °…√»“ µ√¥ÿ …Æ’ ∫— ≥±‘ µ°‘ µµ‘ ¡»— °¥‘Ï “¢“¿“…“‰∑¬®“° ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ ‰¥â √— ∫æ√–√“™∑“πæ√–¡À“°√ÿ ≥“∏‘ §ÿ ≥·µà ßµ—È ß‡ªì π Õߧ¡πµ√’ ·≈–‰¥â ∂«“¬æ√–Õ— °…√¿“…“∫“≈’ ·≈– — π °ƒµ ¡‡¥Á ®æ√–‡∑æ- √— µπ√“™ ÿ ¥“œ ¬“¡∫√¡√“™°ÿ ¡“√’ »“ µ√“®“√¬å À¡à Õ¡À≈«ß®‘ √“¬ÿ πæ«ß»å ‰¥â ‡¢â “√— ∫√“™°“√‡ªì π§√Ÿ ª√–®”™—È π¡— ∏¬¡˜¡— ∏¬¡¯ ‚√߇√’ ¬π‡∫≠®¡∫æ‘ µ√Õ“®“√¬å ·≈–§≥∫¥’ §≥–Õ— °…√»“ µ√å ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬·≈– √— ∞¡πµ√’ ™à «¬«à “°“√°√–∑√«ß»÷ °…“∏‘ °“√ »“ µ√“®“√¬å À¡à Õ¡À≈«ß®‘ √“¬ÿ πæ«ß»å ‰¥â ‡¢â “√à «¡ß“π°— ∫√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡ªì π‡«≈“π“π∂÷ ß Ú¯ ªï À≈— ß ®“°∑’Ë ∑à “π‡°…’ ¬≥Õ“¬ÿ √“™°“√®“°®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬·≈â « ‚¥¬‡¢â “‡ªì π¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò˜ ¡‘ ∂ÿ π“¬π æ.». ÚıÒ¯ ‰¥â √— ∫æ√–¡À“°√ÿ ≥“∏‘ §ÿ ≥‚ª√¥‡°≈â “œ ·µà ßµ—È ß‡ªì π√“™∫— ≥±‘ µ ª√–‡¿∑«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“ π‘ √ÿ °µ‘ »“ µ√å ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ÒÛ ¡‘ ∂ÿ π“¬πæ.».ÚıÚÙ µà Õ¡“‰¥â √— ∫‡≈◊ Õ°‡ªì πª√–∏“π ”π— °»‘ ≈ª°√√¡∑à “π‰¥â ™à «¬ß“π«‘ ™“- °“√„π “¬ß“π∑’Ë µ√ßµ“¡§«“¡√Ÿâ ·≈–§«“¡‡™’Ë ¬«™“≠¢Õß∑à “πµ≈Õ¥¡“ ‚¥¬√à «¡‡ªì π°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√™”√– æ®π“πÿ °√¡°√√¡°“√®— ¥∑”À≈— °‡°≥±å ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√„™â ¿“…“‰∑¬·≈–°√√¡°“√®— ¥∑”æ®π“πÿ °√¡»— æ∑å «√√≥§¥’ ‰∑¬∑à “π ‡ªì π°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√¥— ß°≈à “«π“π°«à “ Òı ªï ®π ÿ ¢¿“æ‡√‘Ë ¡‡ ◊Ë Õ¡≈ß ®÷ ߉¥â ¢Õ≈“ÕÕ° ·µà ¬— ߧߪؑ ∫— µ‘ ¿“√–∑’Ë ”§— ≠Õ’ °Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß §◊ Õ°“√‡ªì πª√–∏“π§≥–√“™∫— ≥±‘ µ∑’Ë ª√÷ °…“´÷Ë ß∑à “π√— ∫Àπâ “∑’Ë µ‘ ¥µà Õ°— πÀ≈“¬«“√– ·≈–‰¥â ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π¥— ß°≈à “«‚¥¬‡µÁ ¡§«“¡ “¡“√∂µ√“∫®π∂÷ ß·°à Õ — ≠°√√¡ ∂“∫— π∑“ß«‘ ™“°“√·≈– ∂“∫— π∑“ß — ߧ¡·≈–«— ≤π∏√√¡∑’Ë ∑à “π√à «¡ß“πµ≈Õ¥®π»‘ …¬“πÿ »‘ …¬å ·≈–∫ÿ §§≈∑—Ë «‰ª µà “ߪ√–®— °…å „π‡°’ ¬√µ‘ §ÿ ≥·≈–‡§“√æπ— ∫∂◊ Õ¬°¬à Õß„π§ÿ ≥∏√√¡·≈–§«“¡ª√’ ™“ “¡“√∂¢Õß∑à “π„π∞“π– 窟 ™π’ ¬“®“√¬å é ·≈– 窟 ™π’ ¬∫ÿ §§≈é ¢Õß™“µ‘ µ≈Õ¥¡“ §ÿ ≥Ÿ ª°“√∑’Ë »“ µ√“®“√¬å À¡à Õ¡À≈«ß®‘ √“¬ÿ πæ«ß»å ¡’ µà Õ√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡ªì π ‘Ë ß∑’Ë ∑√ߧÿ ≥§à “Õ¬à “ß¬‘Ë ß ´÷Ë ß §π√ÿà πÀ≈— ߧ«√‡∑‘ ¥∑Ÿ π∫Ÿ ™“·≈–¬÷ ¥∂◊ Õ‡ªì π·∫∫Õ¬à “ßµ≈Õ¥‰ª »“ µ√“®“√¬å À¡à Õ¡À≈«ß®‘ √“¬ÿ πæ«ß»å ∂÷ ß·°à Õ — ≠°√√¡‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ˜æƒ»®‘ °“¬πæ.».ÚıÙˆ¢≥–Õ“¬ÿ ˘Òªï (§ÿ ≥À≠‘ ß°ÿ ≈∑√— æ¬å ‡°…·¡à π°‘ ®) ª√–∏“π ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ À¡ËÕ¡_522-523 523 523 ¢à “«¡√≥°√√¡ ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ÿ ∑∏‘ ߧ√“¡ √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈– °“√‡¡◊ Õß ª√–‡¿∑ª√–«— µ‘ »“ µ√å “¢“«‘ ™“ª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬ ‡°‘ ¥‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ÚÙ ¡’ π“§¡æ.».ÚÙˆÒ∑’Ë ∫â “ππÈ ”‚Õ µ”∫≈‚√ß Õ”‡¿Õ√–‚π¥ ®— ßÀ«— ¥ ߢ≈“ ®∫°“√»÷ °…“∏√√¡»“ µ√å ∫— ≥±‘ µ ®“°¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß ‡¡◊Ë Õ æ.». ÚÙ¯˜ ·≈–‡§¬√— ∫√“™°“√„π°√¡‡≈¢“∏‘ °“√§≥–√— ∞¡πµ√’ ”π— ° 𓬰√— ∞¡πµ√’ π— ∫‡ªì π®ÿ ¥‡√‘Ë ¡µâ π∑’Ë ”§— ≠¬‘Ë ß∑’Ë ∑”„Àâ π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ºŸâ ”‡√Á ®°“√ »÷ °…“∑“ßπ‘ µ‘ »“ µ√å ‰¥â ¡“‡ªì π√“™∫— ≥±‘ µ„πª√–‡¿∑ª√–«— µ‘ »“ µ√å „π‡«≈“µà Õ ¡“ ‡æ√“– ≥ ∑’Ë π’È π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ‰¥â ¡’ ‚Õ°“ Õà “π‡Õ° “√ª√–«— µ‘ »“ µ√å ®”π«π ¡“°∑’Ë ‡°Á ∫√— °…“‰«â ∑’Ë ”𗠰𓬰√— ∞¡πµ√’ ∑”„Àâ π„®§â π§«â “ß“π¥â “π ª√–«— µ‘ »“ µ√å Õ¬à “ß®√‘ ß®— ß®π¡’ º≈ß“π¥â “πª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬®”π«π¡“° ·¡â ®–µâ Õߪؑ ∫— µ‘ ß“π„πµ”·Àπà ß ¡“™‘ ° ¿“ºŸâ ·∑π√“…Æ√°√ÿ ߇∑æ¡À“π§√Õ¬Ÿà ∂÷ ß Ù ¡— ¬ ‡ªì π‡∑»¡πµ√’ π§√°√ÿ ߇∑æ Ú ¡— ¬ ·≈–‡ªì π ¡“™‘ ° ¿“π‘ µ‘ ∫— ≠≠— µ‘ ·Àà ß™“µ‘ Ò ¡— ¬ ∑—È ß¬— ߪ√–°Õ∫Õ“™’ æ∑𓬧«“¡µ“¡ “¢“«‘ ™“∑’Ë ‰¥â √Ë ”‡√’ ¬π¡“ °Á µ“¡·µà π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ °Á º≈‘ µº≈ß“π«‘ ™“°“√¥â “πª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬ÕÕ°¡“Õ¬à “ßµà Õ‡π◊Ë Õß ‰¥â √— ∫§«“¡ π„®®“°«ß«‘ ™“- °“√·≈–ºŸâ π„®ª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬‡ªì πÕ¬à “ß¡“° ‡æ√“–ß“π¢Õßπ“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ¡’ ®ÿ ¥‡¥à π§◊ Õ°“√Õâ “ßÕ‘ ߇հ “√™—È πµâ π ´÷Ë ß¡’ §ÿ ≥§à “¬‘Ë ß„π∑“ߪ√–«— µ‘ »“ µ√å ¥â «¬º≈ß“π«‘ ™“°“√Õ— π¡’ §ÿ ≥§à “π’È ‡Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π®÷ ߉¥â √— ∫π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ‡¢â “‡ªì π ¿“§’ ¡“™‘ ° ·≈–µà Õ¡“°Á ‰¥â √— ∫æ√–¡À“°√ÿ ≥“∏‘ §ÿ ≥‚ª√¥‡°≈â “œ ‡ªì π√“™∫— ≥±‘ µ „πª√–‡¿∑ª√–«— µ‘ »“ µ√å ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ÒÛ ¡‘ ∂ÿ π“¬πæ.».ÚıÚÙ πÕ°®“°‡ªì π√“™∫— ≥±‘ µ„πª√–‡¿∑ª√–«— µ‘ »“ µ√å ·≈â « π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ¬— ߉¥â ™à «¬ß“π¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‚¥¬ ‡ªì πÀπ÷Ë ß„π§≥–∫√√≥“∏‘ °“√∑” “√“πÿ °√¡ª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“πµ—È ß·µà ‡√‘Ë ¡µ—È ß§≥–∫√√≥“∏‘ °“√π’È ¢÷È π ·≈–¬— ߉¥â ¡Õ∫º≈ß“π„Àâ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π®— ¥æ‘ ¡æå ‡º¬·æ√à §◊ ÕÀπ— ß ◊ Õ‡√◊Ë Õß ¡‡¥Á ®æ√–∫«√√“™‡®â “¡À“ ÿ √ ‘ ßÀπ“∑§«“¡ π„®¢Õßπ“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ‡πâ π‡√◊Ë Õßæ√–ª√–«— µ‘ ¢Õ߇®â “𓬄πæ√–√“™«ß»å ·≈–™’ «ª√–«— µ‘ ¢Õß∫ÿ §§≈ ”§— ≠„πª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬ √«¡∑—È ß‡√◊Ë ÕßÕ◊Ë π Ê∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫ª√–«— µ‘ »“ µ√å ‰∑¬ ·¡â ‡¡◊Ë Õ∂÷ ß·°à Õπ‘ ®°√√¡·≈â «°Á ¬— ß¡’ µâ π©∫— ∫‡√◊Ë Õߥ— ß°≈à “«Õ’ °®”π«π À≈“¬‡√◊Ë Õß∑’Ë ¬— ߉¡à ‰¥â µ’ æ‘ ¡æå π— ∫«à “π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ‡ªì ππ— °«‘ ™“°“√∑’Ë ¡’ º≈ß“πÕ¬à “ßµà Õ‡π◊Ë Õß®π°√–∑—Ë ßªÉ «¬·≈–∂÷ ß·°à Õπ‘ ®°√√¡ π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ÿ ∑∏‘ ߧ√“¡ ∂÷ ß·°à Õπ‘ ®°√√¡‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Û惻®‘ °“¬πæ.».ÚıÙˆ ¢≥–Õ“¬ÿ ¯ıªï (»“ µ√“®“√¬å ¥√.ª√–‡ √‘ ∞ ≥π§√) √“™∫— ≥±‘ µª√–‡¿∑ª√–«— µ‘ »“ µ√å “¢“«‘ ™“‚∫√“≥§¥’ ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß π“¬≥— ∞«ÿ ≤‘ ÿ ∑∏‘ ߧ√“¡

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=