สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 1 Jan.-Mar. 2005 2 ÷ π“¡‘ : ¡πÿ …¬∏√√¡∑à “¡°≈“ß«‘ °ƒµ‘ ÷ π“¡‘ : ¡πÿ …¬∏√√¡∑à “¡°≈“ß«‘ °ƒµ‘ ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑ ∫√√≥“∏‘ °“√ «— πÕ“∑‘ µ¬å ∑’Ë Úˆ ∏— 𫓧¡ æ.». ÚıÙ˜ (§.». ÚÙ) ‡ªì π«— πÀπ÷Ë ß∑’Ë ™“«‚≈°µâ Õßæ∫°— ∫§«“¡µ√–Àπ°µ°„® ´÷Ë ßµ“¡¡“¥â «¬§«“¡‚»° ≈¥ ‡»√â “‡ ’ ¬„® ·≈–‡ÀÁ π„®ºŸâ ∑’Ë ‰¥â √— ∫§«“¡ Ÿ ≠‡ ’ ¬ ‚¥¬ Õ“®‡ªì π™’ «‘ µ¢Õßµπ‡Õß À√◊ Õ™’ «‘ µ¢Õß ºŸâ ‡ªì π∑’Ë √— ° ∑√— æ¬å ‘ π∑—È ß∑’Ë ‡ªì π‡ß‘ π‡ªì π ∑Õß Õ“§“√∫â “π‡√◊ Õπ µ≈Õ¥®πÀπâ “∑’Ë °“√ß“π·≈–‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ„π°“√ª√–°Õ∫ Õ“™’ æ ¥â «¬¡À— πµ¿— ¬§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ∑’Ë æ— ¥ ∂≈à ¡™“¬Ωíò ߪ√–‡∑»µà “ß Ê ·∂∫¡À“ ¡ÿ ∑√ Õ‘ π‡¥’ ¬ ‚¥¬‡√‘Ë ¡®“°‡°“– ÿ ¡“µ√“„π ª√–‡∑»Õ‘ π‚¥π’ ‡´’ ¬ ´÷Ë ß‡ªì πª√–‡∑»∑’Ë ‰¥â √— ∫§«“¡‡ ’ ¬À“¬¡“°∑’Ë ÿ ¥∑—È ß„π¥â “π °“√ Ÿ ≠‡ ’ ¬™’ «‘ µ¢ÕߺŸâ §π·≈–‡»√…∞°‘ ® πÕ°®“°π’È °Á ‰¥â ·°à »√’ ≈— ß°“ ¡— ≈¥’ ø å Õ‘ π‡¥’ ¬ ·≈–‰∑¬ ÷ π“¡‘ (Tsunami) ‡ªì π¿“…“≠’Ë ªÿÉ π ·ª≈«à “ ç§≈◊Ë π∑à “‡√◊ Õé (Harbour Wave) ÷ π“¡‘ à «π„À≠à ‡°‘ ¥®“°°“√‡§≈◊Ë Õπµ— « ¢Õ߇ª≈◊ Õ°‚≈°„µâ ∑–‡≈Õ¬à “ß©— ∫æ≈— π Õ“®‡ªì π°“√‡°‘ ¥·ºà 𥑠π∂≈à ¡¬ÿ ∫µ— «≈ß §” ”§— ≠ : ÷ π“¡‘ , ¡πÿ …¬∏√√¡, «‘ °ƒµ‘ À√◊ Õ‡ª≈◊ Õ°‚≈°∂Ÿ °¥— π¢÷È πÀ√◊ Õ¬ÿ ∫µ— «≈ß ∑”„Àâ πÈ ”∑–‡≈ª√‘ ¡“µ√¡À“»“≈∂Ÿ °¥— π¢÷È π À√◊ Õ∑√ÿ ¥µ— «≈ßÕ¬à “ß©— ∫æ≈— π ¡’ æ≈— ßß“π ®”π«π¡À“»“≈∂à “¬‡∑‰ª ∑”„Àâ ‡°‘ ¥ °“√‡§≈◊Ë Õπµ— «¢ÕßπÈ ”∑–‡≈‡ªì π§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ´÷Ë ß®–¥Ÿ ‰¡à ·µ°µà “ß®“°§≈◊Ë π∑—Ë « Ê ‰ª ®÷ ߉¡à “¡“√∂ — ߇°µ‰¥â ¥â «¬«‘ ∏’ ª√°µ‘ ·¡â ·µà §π∫π‡√◊ Õ‡Àπ◊ Õ∑–‡≈≈÷ °∑’Ë §≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ‡§≈◊Ë Õπºà “π„µâ ∑â Õ߇√◊ Õ‰ª°Á ®–‰¡à √Ÿâ ÷ °Õ–‰√ ‡æ√“–§≈◊Ë ππ’È Ÿ ß®“°√–¥— ∫πÈ ” ∑–‡≈ª√°µ‘ ‡æ’ ¬ß‰¡à °’Ë øÿ µ‡∑à “π—È π πÕ°®“°π’È ÷ π“¡‘ ¬— ߇°‘ ¥‰¥â ®“° °“√¡’ ·ºà 𥑠π∂≈à ¡„µâ ∑–‡≈ À√◊ Õ„°≈â Ωíò ß ∑’Ë ∑”„Àâ ¡«≈¢Õߥ‘ π·≈–À‘ 𠉪‡§≈◊Ë Õπ ¬â “¬·∑π∑’Ë ¡«≈πÈ ”∑–‡≈À√◊ Õ¿Ÿ ‡¢“‰ø √–‡∫‘ ¥„°≈â ∑–‡≈ à ߺ≈„Àâ ¡’ °“√ “¥¥‘ π À‘ π≈ßπÈ ” ®π‡°‘ ¥‡ªì π§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ¥— ߇™à π °“√√–‡∫‘ ¥¢Õß¿Ÿ ‡¢“‰ø°√“°–µ— « „π æ.». ÚÙÚˆ (§.». Ò¯¯Û) ´÷Ë ß à ߧ≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ÕÕ°‰ª∑”≈“¬≈â “ß™’ «‘ µ·≈–∑√— æ¬å ‘ π¢ÕߺŸâ §π„π∑«’ ª‡Õ‡™’ ¬ ¡’ ®”π«π ºŸâ µ“¬ ª√–¡“≥ Ûˆ, §π ¥— ßπ—È π Õ“® √ÿ ª‰¥â «à “ ÷ π“¡‘ ®–‡°‘ ¥¢÷È π‡¡◊Ë ÕπÈ ” ∑–‡≈„πª√‘ ¡“µ√¡À“»“≈∂Ÿ °º≈— °¥— π „Àâ ‡§≈◊Ë ÕπÕÕ°®“°µ”·Àπà ߇¥‘ ¡Õ¬à “ß ©— ∫æ≈— π°–∑— πÀ— π™—Ë «æ√‘ ∫µ“¥â «¬æ≈— ßß“π ¡À“»“≈ πÈ ”∑–‡≈°Á ®–°√–®“¬µ— «ÕÕ° ‡ªì π§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ∑’Ë ‡¡◊Ë Õ‰ª∂÷ ßΩíò ß„¥ §«“¡ æ‘ π“» Ÿ ≠‡ ’ ¬°Á ®–µ“¡¡“Õ¬à “ßµ—È ßµ— « ‰¡à µ‘ ¥ §≈◊Ë π ÷ π“¡‘ §√—È ß√ÿ π·√ß∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π „πÕ¥’ µ™à «ß√à «¡ ¡— ¬ ‰¥â ·°à æ.». ÚıÛ (§.». Ò˘ˆ) ·ºà 𠥑 π‰À«‡ªì π™ÿ ¥∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π„πª√–‡∑»™‘ ≈’ ∑”„Àâ ‡°‘ ¥§≈◊Ë π¬— °…å §«“¡‡√Á « ˜ı °‘ ‚≈‡¡µ√µà Õ™—Ë «‚¡ß‰ª¢÷È π™“¬Ωíò ß≠’Ë ªÿÉ π ´÷Ë ßÕ¬Ÿà Õ’ °¥â “πÀπ÷Ë ß¢Õß¡À“ ¡ÿ ∑√·ª´‘ øî ° ∑”„Àâ ¡’ ºŸâ ‡ ’ ¬™’ «‘ µÀ≈“¬√â Õ¬§π æ.». ÚıÒÛ (§.». Ò˘˜) 擬ÿ ‰´‚§≈π·≈–°√–· §≈◊Ë π®“°∑–‡≈ °√–ÀπË ”™“¬Ωíò ß∫— ß°≈“‡∑» ¡’ ºŸâ ‡ ’ ¬™’ «‘ µ Ÿ ß∂÷ ß Û, §π ‡«≈“ Û.Ù¯ π. ¢Õß«— π∑’Ë Ú¯ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÒ˘ (§.». Ò˘˜ˆ)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=