สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ò ¡.§.-¡’ .§. ÚıÙ¯ 1 “√®“°π“¬°√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡ªì πÀπ— ß ◊ Õ∑’Ë √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‰¥â ®— ¥∑”‡º¬·æ√à µà Õ‡π◊Ë Õß°— π¡“ ‡ªì πªï ∑’Ë Û ·≈â « ‰¥â ¡’ °“√ª√— ∫ª√ÿ ß ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß ·≈–æ— ≤π“∑—È ß√Ÿ ª‡≈à ¡ √Ÿ ª·∫∫ ·≈–ª√–‡¿∑¢Õ߇π◊È ÕÀ“ ¡“‡ªì π√–¬–µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–§«“¡‡®√‘ ≠°â “«Àπâ “∑“ß«‘ ™“°“√ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß°“√ª√— ∫ª√ÿ ß «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡¡◊Ë Õ æ.». ÚıÙı ‡ªì π«“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π¬ÿ §„À¡à ´÷Ë ß‰¥â ª√— ∫‡ª≈’Ë ¬π „À¡à ∑—È ß√Ÿ ª‡≈à ¡ √Ÿ ª≈— °…≥å √Ÿ ª·∫∫ ª√–‡¿∑ ·≈–°“√æ‘ ®“√≥“§— ¥‡≈◊ Õ°‡π◊È ÕÀ“≈ßæ‘ ¡æå ‡º¬·æ√à ‡æ◊Ë Õ„Àâ «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡ªì π«“√ “√∑’Ë ¬Õ¡√— ∫°— πÕ¬à “ß°«â “ߢ«“ß„π«ßπ— °«‘ ™“°“√∑—È ß„πª√–‡∑»·≈– µà “ߪ√–‡∑»∑— ¥‡∑’ ¬¡°— ∫«“√ “√©∫— ∫Õ◊Ë π Ê «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“πªï ∑’Ë Û π’È ‰¥â „™â √Ÿ ª·∫∫µ“¡«“√ “√∑’Ë ‰¥â ª√— ∫ª√ÿ ߧ√—È ß≈à “ ÿ ¥ ¬°‡«â π ª°«“√ “√∑’Ë ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈߉ª §◊ Õ ‰¥â §— ¥¿“æª√–°Õ∫‡√◊Ë Õß∑’Ë ‡¥à π Ê ¢Õß«“√ “√·µà ≈–‡≈à ¡¡“æ‘ ¡æå ‰«â ∑’Ë ª°¥â «¬ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π¢Õ¢Õ∫§ÿ ≥§≥–ºŸâ ®— ¥∑”«“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π √“™∫— ≥±‘ µ ¿“§’ ¡“™‘ ° ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ¿“¬πÕ°∑’Ë à ß∫∑§«“¡¡“≈ßæ‘ ¡æå „π«“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ·≈–‡®â “Àπâ “∑’Ë √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∑ÿ °§π∑’Ë ¡’ à «π ”§— ≠„π°“√®— ¥∑”«“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π®π ”‡√Á ®‰¥â ¥â «¬¥’ (»“ µ√“®“√¬å 𓬷æ∑¬å Õ√√∂ ‘ ∑∏‘Ï ‡«™™“™’ «–) 𓬰√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=