สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ¯ 317 »√’ ÿ √“ߧå æŸ ≈∑√— æ¬å ¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥– «√√≥°√√¡Õ¡µ– ´÷Ë ß‡ªì π∑’Ë π„®∑—Ë «‚≈° »√’ ÿ √“ߧå æŸ ≈∑√— æ¬å √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ ¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥–‡°‘ ¥„πÕ‘ π‡¥’ ¬ ©∫— ∫∑’Ë ∂◊ Õ‡ªì πµâ π·∫∫§◊ Õ√“¡“¬≥–©∫— ∫«“≈¡’ °‘ πÕ°®“°π’È ¬— ß¡’ ©∫— ∫Õ◊Ë π Ê „πª√–‡∑»Õ‘ π‡¥’ ¬·≈–‡Õ‡™’ ¬µ–«— πÕÕ°‡©’ ¬ß„µâ ‡¡◊Ë Õ‚∑√∑— »πå Õ‘ π‡¥’ ¬π”‡ πÕ‡√◊Ë Õß√“¡“¬≥–‡ªì πµÕπ Ê ®π®∫‡√◊Ë Õß ™“«Õ‘ π‡¥’ ¬„Àâ §«“¡ π„®™¡°— π¡“° ‡¡◊Ë Õπ”¡“©“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ §π‰∑¬°Á „Àâ §«“¡ π„®¡“°‡™à π°— π ®÷ ßπà “®–®— ¥ √“¬°“√· ¥ß‚¢π‡√◊Ë Õß√“¡‡°’ ¬√µ‘Ï ‡ªì πµÕπÊ ∑“ß‚∑√∑— »πå ∫â “ß ¡’ π— °«‘ ™“°“√™“«Õ‘ π‡¥’ ¬«‘ µ°«à “°“√‡≈◊ Õ°√“¡“¬≥– ‡æ’ ¬ß©∫— ∫‡¥’ ¬«¡“· ¥ßÕ“®∑”„Àâ ™“«Õ‘ π‡¥’ ¬‡¢â “„®«à “‰¡à ¡’ ©∫— ∫Õ◊Ë π ‡ªì π°“√∑Õ¥∑‘È ß«— ≤π∏√√¡∑â Õß∂‘Ë π ·≈–‡°‘ ¥º≈≈∫ ·°à «— ≤π∏√√¡Õ‘ π‡¥’ ¬ ·µà ‘Ë ß∑’Ë π— °«‘ ™“°“√«‘ µ°π—È π‰¡à ‰¥â ‡°‘ ¥¢÷È π ‡æ√“–√“¬°“√√“¡“¬≥–∑“ß‚∑√∑— »πå °≈— ∫ª≈ÿ °„Àâ §π π„®¢π∫√“¡“¬≥–∑—È ß„πÕ‘ π‡¥’ ¬·≈–µà “ߪ√–‡∑» π— °«‘ ™“°“√∑—Ë «‚≈°„Àâ §«“¡ π„®°“√ª√–™ÿ ¡√“¡“¬≥–π“π“™“µ‘ ´÷Ë ß ®— ¥¢÷È π‡ªì πª√–®”‡°◊ Õ∫∑ÿ °ªï ‚¥¬ª√–‡∑»µà “ßÊ º≈— ¥°— π‡ªì π‡®â “¿“æ ¡’ ∑—È ßª√–‡∑»„π∑«’ ª‡Õ‡™’ ¬ ¬ÿ ‚√ª Õ‡¡√‘ °“‡Àπ◊ Õ Õ‡¡√‘ °“„µâ ·≈–·Õø√‘ °“ π— °«‘ ™“°“√∑’Ë ‡ πÕ∫∑§«“¡∑“ß«‘ ™“°“√‡°’Ë ¬«°— ∫√“¡“¬≥–¡’ ∑—È ß®“°ª√–‡∑»∑’Ë ¡’ √“¡“¬≥– ¢Õßµπ‡Õß ·≈–∑’Ë ¡’ ¿“§«‘ ™“À√◊ Õ ∂“∫— π∫Ÿ √æ“»÷ °…“ π— °«‘ ™“°“√®“°Õ‘ π‡¥’ ¬¡— °π”‡ πÕ√“¡“¬≥–©∫— ∫¿Ÿ ¡‘ ¿“§¢Õßµπ ∫∑§«“¡π’È ¬°µ— «Õ¬à “ß√“¡“¬≥–©∫— ∫Õ— — ¡´÷Ë ß·µà ß‚¥¬ ¡“∏«– °— π∑≈’ √“¡“¬≥–©∫— ∫æ¡à “´÷Ë ß»÷ °…“§â π§«â “‚¥¬ ‚Õ‚π ‚µ√ÿ π— °«‘ ™“°“√™“«≠’Ë ªÿÉ π ‡æ◊Ë Õ· ¥ß„Àâ ‡ÀÁ π«à “√“¡“¬≥–·µà ≈–©∫— ∫ –∑â Õπ„Àâ ‡ÀÁ π«— ≤π∏√√¡·≈–§«“¡‡™◊Ë Õ¢Õß·µà ≈– ∑â Õß∂‘Ë π·≈–ª√–‡∑» §” ”§— ≠ : ¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥–, «√√≥°√√¡Õ¡µ– √“¡“¬≥–‡ªì π¡À“°“æ¬å ¢ÕßÕ‘ π- ‡¥’ ¬´÷Ë ß¡’ À≈“¬©∫— ∫¡“° ∑—È ß„πª√–‡∑» Õ‘ π‡¥’ ¬‡Õß ·≈–„π¿Ÿ ¡‘ ¿“§‡Õ‡™’ ¬µ–«— π ÕÕ°‡©’ ¬ß„µâ πÕ°®“°√“¡“¬≥–©∫— ∫ «“≈¡’ °‘ ´÷Ë ß∂◊ Õ‡ªì πµâ π·∫∫·≈â « ¬— ß¡’ ©∫— ∫Õ◊Ë π Ê „π¿Ÿ ¡‘ ¿“§µà “ß Ê ¢ÕßÕ‘ π‡¥’ ¬ ·µà ߇ªì π¿“…“¢Õß¿Ÿ ¡‘ ¿“§π—È π Ê À√◊ Õ ·§«â ππ—È π Ê ‡™à π √“¡®√‘ µ¡“π— ¢Õß ¿Ÿ ¡‘ ¿“§Õ‘ π‡¥’ ¬‡Àπ◊ Õ ·µà ߇ªì π¿“…“ Œ‘ π¥’ ‡¡◊Ë Õ §.». Òı˜Ù (æ.». ÚÒÒ˜) ‡ªì π©∫— ∫∑’Ë ¡’ ºŸâ π‘ ¬¡Õà “π·æ√à À≈“¬∑’Ë ÿ ¥ „πÕ‘ π‡¥’ ¬∑—Ë «ª√–‡∑» Ò ß“π«√√≥°√√¡∑’Ë ‡≈à “‡√◊Ë Õßæ√–√“¡ ¡’ Õ¬Ÿà ‡ªì π®”π«π¡“° ‡™à π ‡√◊Ë Õß∑»√∂ ™“¥° √“‚¡ª“¢¬“π— ¡ ´÷Ë ß‡ªì π‡√◊Ë Õß·∑√° Õ¬Ÿà „π¡À“°“æ¬å ¡À“¿“√µ– √¶ÿ «ß»å ¢Õß°“≈‘ ∑“ ∫∑≈–§√‡√◊Ë ÕßÕÿ µµ√√“¡- ®√‘ µ ¢Õß¿«¿Ÿ µ‘ Õ— ∏¬“µ¡√“¡“¬≥– ´÷Ë ß æ∫„π§— ¡¿’ √å æ√“À¡≥— ±ªÿ √“≥– πÕ° ®“°π’È ¬— ß¡’ «√√≥°√√¡‡√◊Ë Õß√“¡“¬≥– „π¿“…“µà “ß Ê ´÷Ë ß·µà ≈–¿Ÿ ¡‘ ¿“§À√◊ Õ Ò »— °¥‘Ï »√’ ·¬â ¡π— ¥¥“, «√√≥«‘ ∑¬“ (°√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ : ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬, ÚıÛÙ), Àπâ “ ÒÚ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=