สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 2 Apr.-Jun. 2005 580 ‡∑§π‘ §°“√ Õπ¥πµ√’ ‡∑§π‘ §°“√ Õπ¥πµ√’ ‡¡◊Ë Õ«— π»ÿ °√å ∑’Ë ÚÚ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ¯ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‰¥â ®— ¥°“√ — ¡¡π“∑“ß«‘ ™“°“√‡√◊Ë Õß ç‡∑§π‘ § °“√ Õπ¥πµ√’ é ‚¥¬¡’ «— µ∂ÿ ª√– ß§å ‡æ◊Ë Õ à ߇ √‘ ¡„Àâ √“™∫— ≥±‘ µ ·≈–¿“§’ ¡“™‘ ° “¢“¥ÿ √‘ ¬“ߧ°√√¡ ‰¥â »÷ °…“§â π§«â “·≈– ‡ πÕº≈ß“π∑“ß«‘ ™“°“√‡°’Ë ¬«°— ∫‡∑§π‘ §°“√ Õπ¥πµ√’ ‰∑¬ ·≈–¥πµ√’ µ–«— πµ°∑’Ë ∑— π ¡— ¬·≈–‡À¡“–°— ∫ ¿“«°“√≥å ·≈– ‡æ◊Ë Õ«“ß√“°∞“π·π«§«“¡§‘ ¥„π°“√‡√’ ¬π°“√ Õπ¥πµ√’ „π √–¥— ∫ª√–∂¡»÷ °…“„Àâ °— ∫ ∂“∫— π∑—Ë «‰ª ≥ Àâ Õß°√ÿ ߇∑æ∫Õ≈√Ÿ ¡ ‚√ß·√¡√Õ¬— ≈´‘ µ’È ‚¥¬¡’ »“ µ√“®“√¬å ¥√.°“≠®π“ 𓧠°ÿ ≈ Õÿ ªπ“¬°√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“𠇪ì πª√–∏“π„πß“π »“ µ√“®“√¬å ‰¢· ß »ÿ ¢–«— ≤π– √“™∫— ≥±‘ µ ª√–‡¿∑«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá “¢“ «‘ ™“¥ÿ √‘ ¬“ߧ°√√¡ 𓬙𰠓§√‘ ° ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑ «‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“¥ÿ √‘ ¬“ߧ°√√¡ ·≈– √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.∏«— ™™— ¬ π“§«ß…å ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá “¢“ «‘ ™“¥ÿ √‘ ¬“ߧ°√√¡ ‡ªì πºŸâ Õ¿‘ ª√“¬ ·≈– √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.≥— ™™“ ‚ §µ‘ ¬“πÿ √— °…å ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“¥ÿ √‘ ¬“ߧ°√√¡ ‡ªì πæ‘ ∏’ °√·≈–ºŸâ ¥”‡π‘ π√“¬°“√ √ÿ ª “√– ”§— ≠¢Õß°“√ — ¡¡π“‰¥â ¥— ßπ’È »“ µ√“®“√¬å ‰¢· ß »ÿ ¢–«— ≤π– : Õ¿‘ ª√“¬‡√◊Ë Õß ç≈— °…≥– °“√ Õπ¥πµ√’ ‚¥¬∑—Ë «‰ªé ç¥πµ√’ ‡ªì π»‘ ≈ª–‡Àπ◊ Õ»‘ ≈ª–∑—È ßÀ≈“¬é ´÷Ë ß∑—È ß™“«µ–«— π µ°·≈–™“«‰∑¬µà “ß°Á ¬°¬à Õß«à “¥πµ√’ ¡’ §«“¡ ”§— ≠ „πÕ¥’ µ ®–„™â §”«à “ ç‡≈à π¥πµ√’ ·≈–‡≈à π°’ Ã“é ·µà Õ’ ° ı ªï µà Õ¡“°“√ ‡√’ ¬π¥πµ√’ ∂◊ Õ‡ªì π°“√‡√’ ¬π∑’Ë ”§— ≠‡™à π‡¥’ ¬«°— ∫°“√‡√’ ¬π æ≈»÷ °…“ ¡’ °“√‡√’ ¬π¥πµ√’ ®π∂÷ ß√–¥— ∫ª√‘ ≠≠“‡Õ°‡™à π‡¥’ ¬« °— ∫¡’ °“√·¢à ߢ— π°’ Ã“„π√–¥— ∫‚Õ≈‘ ¡ªî ° °“√‡√’ ¬π¥πµ√’ ¡’ §«“¡§≈â “¬§≈÷ ß°— ∫°“√‡√’ ¬π¿“…“ ∑’Ë µâ Õß„™â ‡«≈“‡√’ ¬ππ“π‚¥¬°“√´÷ ¡´— ∫‰ª‡√◊Ë Õ¬ Ê „π∑“ß°“√ ·æ∑¬å æ‘ Ÿ ®πå ·≈â ««à “¥πµ√’ ¡‘ „™à ¡’ ª√–‚¬™πå ‡æ’ ¬ß¡’ æ≈— ß∫”∫— ¥ Õ“°“√‚√§∑“ß®‘ µ‡«™»“ µ√å ‡∑à “π—È π ·µà ¥πµ√’ ¬— ß¡’ ª√–‚¬™πå µà Õ¡“√¥“·≈–∑“√°„π§√√¿å Õ’ °¥â «¬ ∑—È ßπ’È ‡ªì πº≈®“°°“√ §â π§«â “«‘ ®— ¬·≈–¬◊ π¬— π¢Õß Michele Clements π— °‚ µ- ª√– “∑«‘ ∑¬“ (audiologist) ºŸâ ¡’ ™◊Ë Õ‡ ’ ¬ß‚¥à ߥ— ß ·≈–𓬠·æ∑¬å Dr.Thomas Verney ºŸâ ‡¢’ ¬πÀπ— ß ◊ Õ‡√◊Ë Õß çThe Secret Life of the Unborn Childé (™’ «‘ µÕ— π‡√â π≈— ∫¢Õß∑“√°„π§√√¿å ) «‘ ∑¬“°√‰¥â · ¥ß„Àâ ‡ÀÁ π∂÷ ß°“√‡√’ ¬π√Ÿâ ¥πµ√’ „π«— ¬µà “ß Ê ¥— ßπ’È Ò. °“√‡√’ ¬π√Ÿâ ¥πµ√’ ¢Õß∑“√°„π§√√¿å ‡¥‘ ¡°“√»÷ °…“æ∫«à “«— ¬‡¥Á °‡ªì π«— ¬∑’Ë ¥’ ∑’Ë ÿ ¥„π°“√ ‡√’ ¬π¥πµ√’ ·µà ªí ®®ÿ ∫— π°“√§â π§«â “·≈–«‘ ®— ¬∑“ß°“√·æ∑¬å ¬◊ π¬— π«à “ ∑“√°„π§√√¿å (unborn child) °Á “¡“√∂√— ∫øí ߇ ’ ¬ß ¥πµ√’ ‰¥â ´÷Ë ß‡¡◊Ë Õ∑“√°§≈Õ¥ÕÕ°¡“·≈–‡®√‘ ≠‡µ‘ ∫‚µ ∑“√° °Á ®–¡’ §«“¡√Ÿâ ÷ °≈–‡Õ’ ¬¥Õà Õπµà Õ¥πµ√’ ∑“√°∫“ߧπÕ“®¡’ æ— ≤π“°“√¥â “π ¡Õß®π°≈“¬‡ªì π Wunderkind [¿“…“ ‡¬Õ√¡— π ·ª≈«à “ ‡¥Á ° (∑’Ë ¡’ §«“¡©≈“¥Õ¬à “ßπà “) Õ— »®√√¬å ] ´÷Ë ß‡√◊Ë Õßπ’È æ≠.π‘ ™√“ ‡√◊ Õߥ“√°“ππ∑å ‰¥â „Àâ §«“¡‡ÀÁ πæÕ √ÿ ª‰¥â «à “ À“°∑“√°‰¥â √— ∫°“√°√–µÿâ π®“° ‘Ë ß‡√â “µ—È ß·µà Õ¬Ÿà „π §√√¿å ¡“√¥“ °Á ®–™à «¬„Àâ æ— ≤π“°“√¥’ ¢÷È π„π™à «ßµà Õ¡“ ´÷Ë ß°“√

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=