สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 2 Apr.-Jun. 2005 554 °“√∑— ∫»— æ∑å °— ∫√–∫∫Õ— °¢√«‘ ∏’ ‰∑¬ °“√∑— ∫»— æ∑å °— ∫√–∫∫Õ— °¢√«‘ ∏’ ‰∑¬* °“≠®π“ 𓧠°ÿ ≈ √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ §”¿“…“Õ— ß°ƒ…‡¢â “¡“ Ÿà ¿“…“‰∑¬µ—È ß·µà ¡— ¬µâ π°√ÿ ß√— µπ‚° ‘ π∑√å À≈— ß ß§√“¡‚≈°§√—È ß∑’Ë Ú ¿“…“Õ— ß°ƒ… °≈“¬‡ªì π¿“…“ “°≈∑’Ë ∑ÿ °§πµâ Õ߇√’ ¬π ¡’ §”¿“…“Õ— ß°ƒ…‡¢â “¡“„π¿“…“‰∑¬¡“° °“√‡¢’ ¬π§”¬◊ ¡¿“…“Õ— ß°ƒ… √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π°”Àπ¥„Àâ ‡¢’ ¬π·∫∫∑— ∫»— æ∑å ·∫∫‰¡à „™â ‡§√◊Ë ÕßÀ¡“¬‰¡â ‰µà §Ÿâ · ¥ß‡ ’ ¬ß —È π ·≈–‰¡à „™â ‡§√◊Ë ÕßÀ¡“¬ «√√≥¬ÿ °µå · ¥ß‡ ’ ¬ß«√√≥¬ÿ °µå ∑”„Àâ √Ÿ ª‡¢’ ¬π°— ∫°“√ÕÕ°‡ ’ ¬ß‰¡à µ√ß°— πµ“¡√–∫∫Õ— °¢√«‘ ∏’ ¢Õ߉∑¬ ®÷ ߧ«√®– ∑∫∑«πÀ≈— °°“√∑— ∫»— æ∑å ‡ ’ ¬„À¡à §” ”§— ≠ : √–∫∫Õ— °¢√«‘ ∏’ ‰∑¬, »— æ∑å µà “ßª√–‡∑» * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò˜ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ¯ °“√∑— ∫»— æ∑å À¡“¬∂÷ ß°“√‡¢’ ¬π §”¿“…“µà “ߪ√–‡∑»¥â «¬µ— «Õ— °…√‰∑¬ ‡ªì π°“√‡¢’ ¬π·∑π°“√„™â µ— «Õ— °…√‚√¡— 𠇙à π ‡¢’ ¬π™◊Ë ÕºŸâ π”µà “ߪ√–‡∑»∑’Ë ‡¢â “¡“ ‡¬◊ Õπª√–‡∑»‰∑¬ ™◊Ë Õ ‘ π§â “ ™◊Ë Õ “√ À√◊ Õ«— ¥ÿ Õÿ ª°√≥å ∫“ßÕ¬à “ß ‡ªì πµâ π ªí ®®ÿ ∫— π¡’ °“√¬◊ ¡§”¿“…“µà “ߪ√–‡∑» ¡“„™â „π¿“…“‰∑¬‡ªì π®”π«π¡“° §π ∑—Ë «‰ª¡— °‡¢â “„®«à “°“√‡¢’ ¬π§”¬◊ ¡‡À≈à “ π—È πµâ Õ߇¢’ ¬πµ“¡À≈— °‡°≥±å ¢Õß°“√ ∑— ∫»— æ∑å ∑’Ë √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‰¥â «“߉«â §”¬◊ ¡∑’Ë ‡¢’ ¬π¥â «¬°“√∑— ∫»— æ∑å ®÷ ßµà “ß ®“°§”¬◊ ¡∑’Ë ‡¢’ ¬πµ“¡√–∫∫Õ— °¢√«‘ ∏’ ¢Õß¿“…“‰∑¬·≈–°“√‡¢’ ¬π§”¬◊ ¡‚¥¬ Õ“»— ¬À≈— °°“√∑— ∫»— æ∑å ¢Õß√“™∫— ≥- ±‘ µ¬ ∂“π ´÷Ë ß«“ßÀ≈— °‡°≥±å ‰«â ¥â «¬ §«“¡µâ Õß°“√Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß ®÷ ß∑”„Àâ ‡°‘ ¥ ªí ≠À“°“√‡¢’ ¬π§”¬◊ ¡∑’Ë ‰¡à µ√ß°— ∫‡ ’ ¬ß ¢Õߧ” ·≈–‰¡à ∂Ÿ °µâ Õßµ“¡À≈— °Õ— °¢√«‘ ∏’ ¢Õ߉∑¬ ®÷ ßπà “®–‰¥â æ‘ ®“√≥“«“ßÀ≈— ° ‡°≥±å °“√‡¢’ ¬π§”¬◊ ¡ ‚¥¬‡©æ“–§”¬◊ ¡ ∑’Ë ¡“®“°¿“…“Õ— ß°ƒ… ·≈–§”¬◊ ¡¿“…“ Õ◊Ë π∑’Ë ºà “π°“√‡¢’ ¬π¥â «¬µ— «Õ— °…√‚√¡— π ‡æ◊Ë Õ„Àâ §”π—È π∂Ÿ °µâ Õßµ“¡Õ— °¢√«‘ ∏’ ¢Õß ‰∑¬ ·≈–‰¡à ∑”„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡ — ∫ π„π °“√ÕÕ°‡ ’ ¬ß Ò. °“√¬◊ ¡§”¿“…“µà “ߪ√–‡∑» °“√¬◊ ¡À√◊ Õ°“√√— ∫§”¿“…“µà “ß ª√–‡∑»‡¢â “¡“„™â „π¿“…“‡ªì πª√“°Ø- °“√≥å ª√°µ‘ ∑’Ë ‡°‘ ¥·°à ¿“…“∑ÿ °¿“…“ ∑’Ë ¡’ °“√ — ¡º— ¿“…“°— π ¿“…“‰∑¬¬◊ ¡ §”¿“…“µà “ß Ê ¡“„™â µ—È ß·µà ¡— ¬‚∫√“≥ ‡™à π ¿“…“∫“≈’ ¿“…“ — π °ƒµ ¿“…“ ‡¢¡√ ¿“…“¡≈“¬Ÿ ¿“…“¡Õ≠ ·≈–¿“…“ Õ◊Ë π Ê °“√¬◊ ¡§”¡’ ‡Àµÿ º≈µà “ß Ê °— 𠇙à π ¬◊ ¡§”¿“…“∫“≈’ ‡π◊Ë Õß®“°°“√√— ∫ æ√–æÿ ∑∏»“ π“ ¬◊ ¡§”¿“…“ — π °ƒµ ‡π◊Ë Õß®“°°“√√— ∫«— ≤π∏√√¡Õ‘ π‡¥’ ¬ ¬◊ ¡§”¿“…“ ‡¢¡√ ‡π◊Ë Õß®“°°“√√— ∫

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=