สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 2 Apr.-Jun. 2005 540 ∑“߇¥’Ë ¬«‡ªï ¬‚π‡æ≈߉∑¬ ∑“߇¥’Ë ¬«‡ªï ¬‚π‡æ≈߉∑¬* ≥— ™™“ ‚ §µ‘ ¬“πÿ √— °…å ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ °“√‡√’ ¬∫‡√’ ¬ß∑“߇¥’Ë ¬«‡æ≈߉∑¬ ”À√— ∫‡§√◊Ë Õߥπµ√’ µ–«— πµ°‡ªì π∑’Ë π‘ ¬¡Õ¬à “߬‘Ë ß ·µà ∑“߇¥’Ë ¬« à «π„À≠à ¡— °‰¡à ‡ªì π∑’Ë ¬Õ¡√— ∫„π∫√√¥“ºŸâ øí ߥπµ√’ ‰∑¬‡™‘ ßÕπÿ √— °…å ‡π◊Ë Õß®“°°“√„™â ”π«π¥πµ√’ ‰¡à Õ¥§≈â Õß°— ∫°≈Õπ ‡æ≈߉∑¬ ®«∫®π∂÷ ßªí ®®ÿ ∫— ππ’È æ∫«à “¡’ π— °¥πµ√’ Ú §π §◊ Õ π“ß ÿ ¡‘ µ√“ ÿ ®√‘ µ°ÿ ≈ ·≈–æ— π‡Õ° ™Ÿ ™“µ‘ æ‘ ∑— °…“°√ ∑’Ë “¡“√∂‡√’ ¬∫‡√’ ¬ß∑“߇¥’Ë ¬«‡æ≈߉∑¬ ”À√— ∫‡ªï ¬‚π‰¥â µ“¡‡ªÑ “ª√– ß§å ¥— ß°≈à “« π— °¥πµ√’ ∑—È ß Õ߉¥â √— ∫°“√»÷ °…“ ¥â “π¥πµ√’ ‡ªì πÕ¬à “ß¥’ ∑—È ß¥πµ√’ §≈“ ‘ °¢Õßµ–«— πµ°·≈–¥πµ√’ ‰∑¬ ∫∑§«“¡∫∑π’È ®–«‘ ‡§√“–Àå ∑“߇¥’Ë ¬«‡ªï ¬‚π ¢Õßπ— °¥πµ√’ ∑—È ß Õß ·¡â «à “∑“߇¥’Ë ¬«‡ªï ¬‚π¢Õßπ— °¥πµ√’ ∑—È ß Õß®–¡’ §«“¡·µ°µà “ß°— π‡≈Á °πâ Õ¬„π‡√◊Ë ÕߢÕß°“√ „™â ‡ ’ ¬ßª√– “π·≈–≈’ ≈“‡æ≈ß ·µà ∑“߇¥’Ë ¬«‡ªï ¬‚π®–¡’ §«“¡‡À¡◊ Õπ°— πµ√ß∑’Ë ‰¥â √— °…“ à «π ”§— ≠∑’Ë ÿ ¥¢Õߥπµ√’ ‰∑¬‰«â ‡ªì πÕ¬à “ß¥’ ‡™à π °“√ª√–¥— ∫‚πâ µÕ¬à “ß«‘ ®‘ µ√µ“¡·∫∫·ºπ¥πµ√’ ‰∑¬ °“√„™â °≈Õπ‡æ≈߉∑¬µ“¡·∫∫·ºπ ¥πµ√’ ‰∑¬ ·≈–°“√√— °…“Àπâ “∑— ∫µ“¡·∫∫·ºπ¥πµ√’ ‰∑¬ πÕ°®“°π’È °“√· «ßÀ“π— °‡ªï ¬‚π∑’Ë “¡“√∂∫√√‡≈ß∑“ß ‡¥’Ë ¬«„Àâ ‰æ‡√“–µ“¡·∫∫·ºπ¥πµ√’ ‰∑¬°Á ¬— ߧ߇ªì πªí ≠À“®π∑ÿ °«— ππ’È §” ”§— ≠ : ‡æ≈߉∑¬, ∑“߇¥’Ë ¬«‡ªï ¬‚π, °“√‡¥’Ë ¬«‡ªï ¬‚π ‡æ≈߇¥’Ë ¬« ‡æ≈߇¥’Ë ¬« §◊ Õ ∫∑‡æ≈ß ”À√— ∫ °“√ªØ‘ ∫— µ‘ ‡§√◊Ë Õߥπµ√’ ™‘È π„¥™‘È πÀπ÷Ë ß ‡æ’ ¬ß™‘È π‡¥’ ¬« ∫∑‡æ≈ß∑’Ë ®–‡√’ ¬°«à “ ‡æ≈߇¥’Ë ¬«‰¥â µâ Õ߇ªì π∫∑‡æ≈ß„π√–¥— ∫ ¬“° ”À√— ∫π— °¥πµ√’ Ωï ¡◊ Õ¥’ µâ Õ߇ªì π ∫∑‡æ≈ß∑’Ë „™â Õ«¥∑— °…–¢—È π Ÿ ß´÷Ë ß„™â · ¥ß∫π‡«∑’ ‰¥â ·≈–µâ Õ߇ªì π∫∑‡æ≈ß ∑’Ë ¡’ §ÿ ≥§à “„π‡™‘ ß°“√ª√–æ— π∏å ‡æ≈ß °≈à “«§◊ Õ ∫∑‡æ≈ßµâ Õß¡’ ‚§√ß √â “ß∂Ÿ ° µâ Õßµ“¡°√–∫«π°“√ª√–æ— π∏å ‡æ≈ß ¡’ §«“¡ ¡∫Ÿ √≥å „π‡π◊È ÕÀ“ ¡’ ‰«¬“°√≥å ¥πµ√’ µ“¡·∫∫·ºπ ¡’ ”π«π¥πµ√’ ∑’Ë ‡À¡“– ¡°— ∫‡§√◊Ë Õߥπµ√’ ‡¥’Ë ¬«æ√â Õ¡∑—È ß °≈‡¡Á ¥‡¥Á ¥æ√“¬∑’Ë √√§å √⠓ߢ÷È π ‡ªì π ∫∑‡æ≈ß∑’Ë π— °¥πµ√’ “¡“√∂· ¥ßÕÕ° ∂÷ ß≈’ ≈“·≈–Õ“√¡≥å Õ¬à “ß™— ¥‡®π ·≈– “¡“√∂ ◊Ë Õ “√°— ∫ºŸâ øí ߉¥â ”À√— ∫‡æ≈ß ‡¥’Ë ¬«∑’Ë ®–‰¥â √— ∫§«“¡π‘ ¬¡ À√◊ Õ¡’ §«“¡ ‡ªì πÕ¡µ–π—È πµâ Õß¡’ §«“¡‰æ‡√“–¥â «¬ ¡‘ „™à ∫∑‡æ≈ß∑’Ë ¡ÿà ß· ¥ß‚«À“√ À√◊ Õ¡ÿà ß ·µà ®–Õ«¥°≈‡¡Á ¥∑’Ë ´— ∫´â Õπ‡∑à “π—È π „π«— ≤π∏√√¡¥πµ√’ ¢Õß™“µ‘ ∑’Ë ‡®√‘ ≠ ·≈â « ®–¡’ °“√·µà ߇æ≈߇¥’Ë ¬« ”À√— ∫ ‡§√◊Ë Õߥπµ√’ ‡™à π „π«— ≤π∏√√¡¥πµ√’ ¢Õ߉∑¬ ®’ π Õ‘ π‡¥’ ¬ ≠’Ë ªÿÉ π ·≈–„π «— ≤π∏√√¡¥πµ√’ ¢Õߪ√–‡∑»„π·∂∫ µ–«— πµ° ‡æ≈߇¥’Ë ¬«¢Õß·µà ≈–«— ≤π∏√√¡ ®–¡’ ‡Õ°≈— °…≥å ‡©æ“–µ— «∑’Ë · ¥ß§«“¡ ‡ªì 𙓵‘ ¢Õßµπ °≈à “«§◊ Õ ‡ªì π‡æ≈߇¥’Ë ¬« * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò °ÿ ¡¿“æ— π∏å æ.». ÚıÙ¯

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=