สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 2 Apr.-Jun. 2005 530 ÿ π∑√’ ¬¿“æ·Àà ß™’ «‘ µ : §ÿ ≥§à “∑“ß«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá ÿ π∑√’ ¬¿“æ·Àà ß™’ «‘ µ : §ÿ ≥§à “∑“ß«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá * √◊Ë πƒ∑— ¬ — ®®æ— π∏ÿå ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ «√√≥§¥’ ‡ªì π»‘ ≈ª–·¢πßÀπ÷Ë ß„π«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá ‚¥¬¡’ ¿“…“‡ªì π«— ¥ÿ „π°“√ ◊Ë Õ ÿ π∑√’ ¬¿“æ∑“ß»‘ ≈ª– «√√≥§¥’ √â “ß ÿ π∑√’ ¬¿“æ·Àà ß™’ «‘ µ¥â «¬§ÿ ≥ ¡∫— µ‘ Õ¬à “ßπâ Õ¬ Û ª√–°“√ §◊ Õ ÿ π∑√’ ¬¿“æ∑“ß¿“…“ ÿ π∑√’ ¬¿“æ¥â “π©— π∑≈— °…≥å ®— ßÀ«– ≈’ ≈“ ·≈– ÿ π∑√’ ¬¿“æ¥â “πªí ≠≠“ «√√≥§¥’ ®÷ ߇ªì π»‘ ≈ª–Õ— π«‘ ®‘ µ√ ‡ªì π ‘Ë ß®√√‚≈ß„® „Àâ §«“¡ ÿ ¢≈È ”≈÷ ° ·≈– „π¢≥–‡¥’ ¬«°— π‡ªì π∫à Õ‡°‘ ¥·Àà ßæ≈— ߪí ≠≠“∑’Ë ∑”„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡√Ÿâ §«“¡√Õ∫√Ÿâ ‡°‘ ¥§«“¡‡¢â “„®‚≈°·≈–™’ «‘ µ §” ”§— ≠ : «‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá , «√√≥§¥’ , ÿ π∑√’ ¬¿“æ «√√≥»‘ ≈ªá ‡ªì πÀπ÷Ë ß„π«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬- ∂“π ‰¥â ·¬°ª√–‡¿∑»‘ ≈ª°√√¡‡ªì π Û ª√–‡¿∑ §◊ Õ «√√≥»‘ ≈ªá ∂“ªí µ¬»‘ ≈ªå ·≈–«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá ·µà §”«à “ «‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá °Á ‡ªì π§”∑’Ë ¡’ §«“¡À¡“¬°«â “ß ·≈–·µà ‡¥‘ ¡ À¡“¬√«¡‡Õ“«√√≥»‘ ≈ªá ‡¢â “‰«â ¥â «¬ »“ µ√“®“√¬å æ≈µ√’ æ√–‡®â “«√- «ß»å ‡∏Õ °√¡À¡◊Ë ππ√“∏‘ ªæß»å ª√–æ— π∏å ∑√ß°≈à “«‰«â „πæ√–π‘ æπ∏å ‡√◊Ë Õß ç«√√≥§¥’ ·≈–¿“…“»“ µ√å é «à “ 纟⠷µà ß°«’ π‘ æπ∏å ‰¡à «à “„πª√–‡∑» „¥ ¡’ §«“¡¡ÿà ßÀ¡“¬∑’Ë ®– √â “ß √√§å §«“¡ ß“¡¢÷È π¥â «¬µ— «Õ— °…√À√◊ Õµ— «Àπ— ß ◊ Õ „π ∞“π∑’Ë ‡ªì π°“√ √â “ß √√§å §«“¡ß“¡À√◊ Õ ÿ π∑√’ ¬¿“æ °«’ π‘ æπ∏å À√◊ Õ«√√≥§¥’ ∫√‘ ÿ ∑∏‘Ï ®÷ ߇ªì π«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªÕ¬à “ßÀπ÷Ë ß ·≈– ¢â Õ∑’Ë «√√≥§¥’ ·µ°µà “ß®“°«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ª Õ¬à “ßÕ◊Ë π°Á ¥â «¬«√√≥§¥’ ‡ªì π°“√ √â “ß √√§å §«“¡ß“¡¢÷È π¥â «¬Õÿ ª°√≥å Õ¬à “ß Õ◊Ë π ‡™à π «‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªÀ√◊ Õ»‘ ≈ª°“√«“¥ ‡¢’ ¬π√–∫“¬¿“æ°Á Õ“»— ¬ ’ ·≈–‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ ª√–°Õ∫°“√«“¥‡¢’ ¬π π“Ø»‘ ≈ªÀ√◊ Õ »‘ ≈ª„π°“√·µà ß∫∑≈–§√·≈–· ¥ß≈–§√ °Á ‡ªì π°“√ √â “ß √√§å §«“¡ß“¡·µà Õ“»— ¬ Õÿ ª°√≥å Õ¬à “ßÕ◊Ë π ‡™à π Õ“»— ¬π“Ø°√√¡ (action) ´÷Ë ßÀ¡“¬∂÷ ß°“√≈”¥— ∫‡Àµÿ °“√≥å „Àâ §≈’Ë §≈“¬‰ª¿“¬„π°√Õ∫¢Õß °“√· ¥ß≈–§√´÷Ë ß¡’ ‡«∑’ ·≈–µ— «≈–§√ ‡ªì π‡§√◊Ë Õß®”°— ¥ ¥ÿ √‘ ¬“ß§å »‘ ≈ªÀ√◊ Õ»‘ ≈ª „π°“√¥πµ√’ °Á ‡ªì π°“√ √â “ß √√§å §«“¡ ß“¡·µà Õ“»— ¬‡ ’ ¬ß‡ªì πÕÿ ª°√≥å ªØ‘ ¡“ °√√¡»‘ ≈ªÀ√◊ Õ»‘ ≈ª„π°“√ ≈— °√Ÿ ª°Á ‡ªì π °“√ √â “ß √√§å §«“¡ß“¡·µà Õ“»— ¬«— µ∂ÿ ‡™à π À‘ 𠥑 π ‚≈À– ‡ªì πÕÿ ª°√≥å „π°“√ ≈— °é (æ√–‡®â “«√«ß»å ‡∏Õ °√¡À¡◊Ë π π√“∏‘ ªæß»å ª√–æ— π∏å , ÚıÒ¯ : ˜Ò-Ú) æ√–¬“Õπÿ ¡“π√“™∏π °≈à “«‰«â „πÀπ— ß ◊ Õ °“√»÷ °…“«√√≥§¥’ ·ßà «√√≥»‘ ≈ª å «à “ »‘ ≈ª–‡æ◊Ë Õ§«“¡∫— π‡∑‘ ß ¡’ ı ª√–‡¿∑ §◊ Õ ∂“ªí µ¬°√√¡ ª√–µ‘ ¡“°√√¡ ®‘ µ√°√√¡ ¥ÿ √‘ ¬“ߧ»‘ ≈ªá * Õ¿‘ ª√“¬∑“ß«‘ ™“°“√‡π◊Ë Õß„π‚Õ°“ ∑’Ë √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∂“ªπ“§√∫ ˜ ªï ≥ ‚√ß·√¡‡¥Õ–∑«‘ π ∑“«‡«Õ√å °√ÿ ߇∑æœ ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ú˘ µÿ ≈“§¡ æ.». ÚıÙ˜

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=