สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ¯ 521 ®‘ √æ— ≤πå ª√–æ— π∏å «‘ ∑¬“ …— ±∑— πµ– - ©— ∑∑— πµ–* ®‘ √æ— ≤πå ª√–æ— π∏å «‘ ∑¬“ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò˜ °ÿ ¡¿“æ— π∏å æ.». ÚıÙ¯ ∫∑§— ¥¬à Õ …— ±∑— πµ– „π§— ¡¿’ √å — π °ƒµ∑“ßæ√–æÿ ∑∏»“ π“À¡“¬∂÷ ß™â “ß ˆ ß“ „πæ√–‰µ√ªî Æ°¿“…“∫“≈’ ™â “ßµ— «‡¥’ ¬«°— π π’È ¡’ ™◊Ë Õ«à “ ©— ∑∑— πµ– °“√‡ª≈’Ë ¬π‡ ’ ¬ß®“° …— ±∑— πµ– ‡ªì π ©— ∑∑— πµ– “¡“√∂®–Õ∏‘ ∫“¬∑“ß¥â “π¿“…“»“ µ√å „Àâ ‡ÀÁ π‰¥â Õ¬à “ß™— ¥‡®π …— ±∑— πµ– À√◊ Õ ©— ∑∑— πµ– ‡ªì π™â “ß„π™“¥°‡√◊Ë ÕßÕ¥’ µ™“µ‘ ¢Õßæ√–‚§¥¡æÿ ∑∏‡®â “ À≈— °∞“π∑“ß‚∫√“≥§¥’ ∑—Ë «‰ª π— ∫ πÿ 𧫓¡À¡“¬∑’Ë ª√“°Ø„π§— ¡¿’ √å — π °ƒµ §◊ Õ ™â “ß¡’ ˆ ß“ „π¿“…“ — π °ƒµ§”«à “ …— ±∑— πµ– ‡ªì 𧔠¡“ ª√–°Õ∫¥â «¬ …±⁄ ·ª≈«à “ ˆ ·≈– ∑π⁄ µ ·ª≈«à “ ß“ ·µà æ√–Õ√√∂°∂“®“√¬å ´÷Ë ßÕ∏‘ ∫“¬™“¥°„πæ√–‰µ√ªî Æ°¿“…“∫“≈’ ‰¡à ¬Õ¡√— ∫§«“¡À¡“¬π’È ®÷ ßÕ∏‘ ∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õߧ”«à “ ©æ⁄ æ‘ “≥ ´÷Ë ß‡ªì π§”¢¬“¬¢Õߧ”«à “ §™ (™â “ß) ‡ªì π ©æ⁄ æ≥⁄ ≥- «‘ “≥ ç¡’ ß“∑’Ë ¡’ À° ’ é §«“¡®√‘ ߧ”«à “ ©æ⁄ æ‘ “≥ ·ª≈«à “ ç¡’ À°ß“é Õ¬à “ß‡ÀÁ π‰¥â ™— ¥ ®–‡ÀÁ π«à “æ√–Õ“®“√¬å ΩÉ “¬‡∂√«“∑ „π™à «ß‡«≈“∑’Ë ·µà ßÕ√√∂°∂“ ‰¡à ¬Õ¡√— ∫§«“¡§‘ ¥¢Õß»“ π“æÿ ∑∏ΩÉ “¬¡À“¬“𠧔 ”§— ≠ : …— ±∑— πµ– - ©— ∑∑— πµ– §”«à “ …— ±∑— πµ– (S⁄ ad⁄ danta) ‡ªì π ¿“…“ — π °ƒµ ∑’Ë ¡“ ¡“®“° …Ø˛ (= ˆ) ∑π⁄ µ (= ß“) ·ª≈«à “ ç¡’ ˆ ß“é §”«à “ ©— ∑∑— πµ– (Chaddanta) ‡ªì π ¿“…“∫“≈’ ¡“®“° © (= ˆ) + ∑π⁄ µ (= ß“) ·ª≈«à “ ç¡’ ˆ ß“é (Davids and Stede : 273) ·µà ∑à “πÕ√√∂°∂“®“√¬å ‰¡à ·ª≈‡™à ππ—È π °“√‡ª≈’Ë ¬π®“° …— ±∑— πµ– S⁄ ad⁄ - danta ‡ªì π ©— ∑∑— πµ– Chaddanta Õ∏‘ ∫“¬‰¥â ¥— ßπ’È » … ·≈– „π¿“…“ — π °ƒµ ®–‡ª≈’Ë ¬π‡ªì π ‡æ’ ¬ßµ— «‡¥’ ¬«„π¿“…“ ∫“≈’ » ·≈– … πÕ°®“°®–‡ª≈’Ë ¬π‡ªì π ·≈â « ∫“ߧ√—È ß°Á ‡ª≈’Ë ¬π‡ªì π © „π ¿“…“∫“≈’ ‡™à π …Ø˛ µ⁄ √÷ »µ⁄ (= Ûˆ) ‡ªì π ©µ⁄ µ÷ (Geiger : 81, 62) …Ø˛ (= ˆ) „π¿“…“ — π °ƒµ∑’Ë ‰¡à Õ¬Ÿà „𧔠¡“ ‡¡◊Ë Õ‡ª≈’Ë ¬π‡ªì π∫“≈’ = © ·µà ∂â “ ¡“ °— ∫§”Õ◊Ë π Ø ®–°≈¡°≈◊ π ‡ ’ ¬ß°— ∫欗 ≠™π–∑’Ë µ“¡¡“ ‡™à π …±⁄ - «√⁄ ≥ (…Ø˛ + «√⁄ ≥) ‡ªì π ©æ⁄ æ≥⁄ ≥ ·µà ‡¡◊Ë ÕÕ¬Ÿà Àπâ “ √– Ø ®–‡ª≈’Ë ¬π‡ªì π à ‡™à π …±¿‘ ™⁄ ê (…Ø˛ + Õ¿‘ ™⁄ ê) ‡ªì π¿“…“∫“≈’ = ©Ã¿‘ ê⁄ ê (¥Ÿ Davids and Stede : 273) …— ±∑— πµ–·≈–©— ∑∑— πµ–‡ªì π™◊Ë Õ™â “ß ´÷Ë ß‡ªì πÕ¥’ µ™“µ‘ ¢Õßæ√–‚§¥¡æÿ ∑∏‡®â “ …— ±∑— πµ– (S⁄ ad⁄ danta) °≈à “«∂÷ ß„π §— ¡¿’ √å ¿“…“ — π °ƒµ ≈≈‘ µ«‘ µ√– ‡√◊Ë Õß ™â “ß…— ±∑— πµ–∑—È ß‡√◊Ë Õß¡’ „π§— ¡¿’ √å — π- °ƒµ ™◊Ë Õ Õ«∑“π°— ≈ª≈µ“ Ÿ µ√“ - ≈— ß°“√ °— ≈ª∑ÿ √¡“«∑“π¡“≈“ ·≈– ‚æ∏‘ — µµ«“«∑“π°— ≈ª≈µ“ (Jong : 281-97)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=