สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ¯ 459 ª√–§Õß π‘ ¡¡“π‡À¡‘ π∑å π‘ ∑“πæ√–√“¡„π∞“π–«√√≥°√√¡ æÿ ∑∏»“ π“* ª√–§Õß π‘ ¡¡“π‡À¡‘ π∑å ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ π‘ ∑“π‡√◊Ë Õßæ√–√“¡ ‰¥â ·æ√à °√–®“¬‡¢â “ Ÿà ≈â “ππ“·≈–¥‘ π·¥π¢Õß™π™“µ‘ ‰∑À≈“¬°≈ÿà ¡ «√√≥°√√¡‡√◊Ë Õßπ’È ‰¥â √— ∫ °“√¥— ¥·ª≈ß„Àâ ‡ªì π«√√≥°√√¡æÿ ∑∏»“ π“„π≈â “ππ“·≈–°≈ÿà ¡™π™“µ‘ ‰∑∑’Ë Õ¬Ÿà „°≈â ‡§’ ¬ß °“√»÷ °…“«√√≥°√√¡‡√◊Ë Õß æ√–√“¡¢Õß≈â “ππ“ ‰∑≈◊È Õ ·≈–≈“« ™à «¬„Àâ √ÿ ª‰¥â «à “ §«“¡‡™◊Ë Õ·≈–ª√–‡æ≥’ Õ— π‡π◊Ë Õߥ⠫¬æÿ ∑∏»“ π“„π∑â Õß∂‘Ë π∑”„Àâ π‘ ∑“πæ√–√“¡∂Ÿ °π”¡“ √â “ß √√§å ‡ªì π«√√≥°√√¡æÿ ∑∏»“ π“ „π°“√ √â “ß √√§å π‘ ∑“πæ√–√“¡„Àâ ‡ªì π«√√≥°√√¡ æÿ ∑∏»“ π“„π≈â “ππ“·≈–°≈ÿà ¡§π‰∑π—È π¡’ Û «‘ ∏’ §◊ Õ Ò. · ¥ß„Àâ ‡ÀÁ π«à “¡’ ∑’Ë ¡“®“°æ√–‰µ√ªî Æ° Ú. √⠓߇ªì π «√√≥°√√¡™“¥° ·≈– Û. ·∑√°À≈— °∏√√¡∑“ßæÿ ∑∏»“ π“ «√√≥π‘ ∑“π‡√◊Ë Õßæ√–√“¡¢Õß≈â “ππ“·≈–§π‰∑∑’Ë Õ¬Ÿà „°≈â ‡§’ ¬ßπà “®–¡’ ∑’Ë ¡“®“°À≈“¬·À≈à ß ·≈–‡°‘ ¥°“√ √â “ß √√§å ¢÷È π„À¡à ‡ªì π«√√≥°√√¡∑’Ë „Àâ ¡’ ∫∑∫“∑Àπâ “∑’Ë „π°“√‡º¬·æ√à §µ‘ ∏√√¡∑“ßæÿ ∑∏»“ π“ ‡æ◊Ë Õ √⠓߇ √‘ ¡ — 𵑠ÿ ¢„π∑â Õß∂‘Ë π §” ”§— ≠ : π‘ ∑“πæ√–√“¡, √“¡“¬≥–, «√√≥°√√¡æÿ ∑∏»“ π“, ™“¥°æ◊È π∫â “π * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò˜ 惻®‘ °“¬π æ.». ÚıÙ˜ ∫∑‡°√‘Ë π ¡Õ√‘ ´ «‘ π‡∑Õ√å π‘ µ´å (Maurice Winternitz) π— °«‘ ™“°“√ºŸâ Àπ÷Ë ß∑’Ë ‰¥â »÷ °…“§«“¡‡ªì π¡“¢Õß¡À“°“æ¬å √“¡“- ¬≥–Õ¬à “ß≈–‡Õ’ ¬¥≈ÕÕ‰¥â √ÿ ª«à “ ¡À“ °“æ¬å ‡√◊Ë Õßπ’È πà “®–¡’ ∑’Ë ¡“®“°π‘ ∑“π‡√◊Ë Õß æ√–√“¡ ´÷Ë ß‡º¬·æ√à Õ¬Ÿà „πÕ‘ π‡¥’ ¬‡ªì 𠇫≈“π“π¡“·≈â « ‡¥‘ ¡‡ªì π‡√◊Ë Õ߇≈à “‡°’Ë ¬« °— ∫«’ √∫ÿ √ÿ …∑’Ë ‡ªì π¡πÿ …¬å ∏√√¡¥“ (human hero) ¡’ °“√‡º¬·æ√à ‡ªì π≈”π”‚¥¬§≥– π— °√â Õß´÷Ë ß∑à Õ߇∑’Ë ¬«¢— ∫√â Õß ¿“¬À≈— ß®÷ ß ¡’ °“√π”¡“ √â “ß √√§å ‡ªì π«√√≥°√√¡ ∑“ß»“ π“ §◊ Õ ‡ªì π∑»√∂™“¥°Õ— π‡ªì π ‡√◊Ë Õß√“«æ√–™“µ‘ Àπ÷Ë ß¢Õßæ√–æÿ ∑∏‡®â “ ·≈–‡ªì π¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥– ´÷Ë ß‡ªì π ‡√◊Ë Õß√“«ª“ßÀπ÷Ë ß¢Õßæ√–«‘ …≥ÿ À√◊ Õ æ√–π“√“¬≥å ¡À“°“æ¬å √“¡“¬≥–©∫— ∫ ¥—È ß‡¥‘ ¡∑’Ë ·µà ß‚¥¬«“≈¡’ °‘ πà “®–·µà ߢ÷È π „𻵫√√…∑’Ë Û °à Õπ§√‘ µå »— °√“™ ‚¥¬ Õ“»— ¬‡§â “‚§√ß®“°≈”π”‡æ≈ß‚∫√“≥ (ancient ballads) ¥— ß°≈à “« ·≈–µà Õ¡“ ‰¥â ‡°‘ ¥«√√≥°√√¡√“¡“¬≥–Õ’ °À≈“¬ ”π«π (¥Ÿ √“¬≈–‡Õ’ ¬¥„π Winternitz 1977, pp. 475 - 517 ) æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–¡ß°ÿ Ƈ°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— «°Á ‰¥â æ√–√“™∑“πæ√–∫√¡√“™“∏‘ ∫“¬‡√◊Ë Õßπ’È ‰«â „πæ√–√“™π‘ æπ∏å ‡√◊Ë Õß ∫à Õ‡°‘ ¥·Àà ß √“¡‡°’ ¬√µ‘Ï ¥— ßπ’È ç„πÀπ— ß ◊ Õ√“¡“¬≥–‡Õßπ—È π ‰¡à ¡’ ¢â Õ§«“¡Õ— π„¥∑’Ë ®–· ¥ß„Àâ ª√“°Ø«à “ ·µà ߢ÷È π‡¡◊Ë Õ„¥·πà ·µà æ«°ª√“™≠å ¬ÿ ‚√ª ºŸâ ‡Õ“„®„ à Õ∫ «πæ‘ ®“√≥“„π‚∫√“≥-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=