สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 2 Apr.-Jun. 2005 444 µ— «‡¢’ ¬π°— ∫‡ ’ ¬ßÕà “π µ— «‡¢’ ¬π°— ∫‡ ’ ¬ßÕà “π* π‘ µ¬“ °“≠®π–«√√≥ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ÚÒ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ¯ ∫∑§— ¥¬à Õ ¿“…“µà “ß Ê Õ“®®–‡≈◊ Õ°„™â ™ÿ ¥µ— «Õ— °…√™ÿ ¥‡¥’ ¬«°— πÀ√◊ Õµà “ß°— π À“°„™â ™ÿ ¥Õ— °…√™ÿ ¥‡¥’ ¬«°— π°Á Õ“®®–¥— ¥·ª≈ß √Ÿ ª„Àâ µà “ß°— πÕÕ°‰ª‰¥â ·µà ‘Ë ß ”§— ≠∑’Ë ÿ ¥°Á §◊ Õ ·µà ≈–¿“…“‡≈◊ Õ°∑’Ë ®–°”À𥇠’ ¬ß‰ªµ“¡√–∫∫‡ ’ ¬ß¢Õßµπ ©–π—È π √Ÿ ªµ— «Õ— °…√√Ÿ ª‡¥’ ¬«°— π®÷ ߉¡à ®”‡ªì π®–µâ Õ߇ªì πµ— «·∑π¢Õ߇ ’ ¬ß‡¥’ ¬«°— π ¥— ß„π°√≥’ ¢ÕßÕ— °…√‚√¡— π∑’Ë „™â „π¿“…“Õ— ß°ƒ… Ω√—Ë ß‡» ‡¬Õ√¡— π œ≈œ ·≈–°√≥’ ¢ÕßÕ— °…√‰∑¬°— ∫Õ— °…√‡¢¡√ ´÷Ë ß¡’ ∑’Ë ¡“Õ— π‡¥’ ¬«°— π ·µà ‰¥â ¥— ¥·ª≈ß√Ÿ ª„Àâ µà “ß°— π ÕÕ°‰ª ·≈–ÕÕ°‡ ’ ¬ßµà “ß°— π‰ª¥â «¬ °“√„™â µ— «Õ— °…√µà “ß™ÿ ¥°— π‡¢â “¡“‡ªì πµ— «·∑π¢Õß¿“…“ ®÷ ß¡— °®–¡’ ªí ≠À“„π¥â “π °“√ÕÕ°‡ ’ ¬ß °“√‡¢’ ¬π§”®“°¿“…“Õ— ß°ƒ…¥â «¬Õ— °…√‰∑¬„π ¡— ¬·√° ¡’ ≈— °…≥–‚¬ß‡¢â “ Ÿà ‡ ’ ¬ß·≈–§”„π¿“…“‰∑¬ ‡æ√“– ¬— ߉¡à ¡’ ‚Õ°“ ‰¥â ‡ÀÁ π√Ÿ ª‡¢’ ¬πÀ√◊ Õ‰¥â ¬‘ π‡ ’ ¬ß µà Õ¡“‡¡◊Ë Õ‡ÀÁ π√Ÿ ª‡¢’ ¬π ®÷ ß∂Õ¥√Ÿ ªÕ¬à “ßµ√ßµ— « Õ’ °∑—È ß¬— ߇æ‘Ë ¡‡ ’ ¬ß·≈– √Ÿ ª«√√≥¬ÿ °µå ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡¢â “°— ∫¿“…“‰∑¬ „πªí ®®ÿ ∫— π‰¥â µ— ¥√Ÿ ª«√√≥¬ÿ °µå ÕÕ° ‡æ√“–‡√‘Ë ¡‰¥â ¬‘ π‡ ’ ¬ß®“°¿“…“‡¥‘ ¡ ºŸâ „™â ¿“…“®÷ ß¡’ Õ‘ √–∑’Ë ®–ÕÕ°‡ ’ ¬ß Ÿ ßµË ”µ“¡∑’Ë ‰¥â ¬‘ π ´÷Ë ß¡’ µà “ß Ê °— π‰ªµ“¡¬ÿ § ¡— ¬ à «π°“√‡¢’ ¬π§”‰∑¬¥â «¬Õ— °…√‚√¡— ππ—È π¡’ Õ¬Ÿà Ù ·∫∫ §◊ Õ ·∫∫∂Õ¥‡ ’ ¬ß (transcription) ·∫∫∂Õ¥Õ— °…√‡ªì π Õ— °…√‚√¡— π (Romanization) ·∫∫∂Õ¥Õ— °…√‚¥¬‡∑’ ¬∫°— ∫¿“…“Õ— ß°ƒ… (Anglicization) ·≈–·∫∫¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–¡ß°ÿ Ƈ°≈â “‡®â “Õ¬Ÿà À— « ´÷Ë ß√— °…“√Ÿ ª∫“≈’ — π °ƒµ ©–π—È π °“√‡¢’ ¬π§”¿“…“µà “ߪ√–‡∑»¥â «¬Õ— °…√‰∑¬π—È π ‰¡à «à “®–°”À𥇰≥±å ‰«â Õ¬à “ß‰√°Á ‡ªì π‡æ’ ¬ß¢â Õ ¡¡µ‘ ∑’Ë ºŸâ „™â µâ Õß∑”§«“¡‡¢â “„® ·≈–µâ Õ߬ա√— ∫§«“¡®√‘ ß«à “®–„Àâ ‡ ’ ¬ß‡∑à “‡∑’ ¬¡°— ∫‡ ’ ¬ß¿“…“‡¥‘ ¡¡‘ ‰¥â ·µà ∂â “‡ªì 𧔬◊ ¡ °Á “¡“√∂∑’Ë ®–¥— ¥·ª≈߇ ’ ¬ß„Àâ ‡¢â “°— ∫¿“…“¢ÕߺŸâ ¬◊ ¡‰¥â ·≈–Õ“®®–∂◊ Õ‰¥â «à “ §”π—È π¡‘ ‰¥â Õ¬Ÿà „π∞“π–¿“…“µà “ߪ√–‡∑» Õ’ °µà Õ‰ª §” ”§— ≠ : Õ— °…√‚√¡— π, Õ— °…√‰∑¬, — ∑Õ— °…√, — ∑Õ— °…√ “°≈, °“√∂Õ¥‡ ’ ¬ß, °“√∂Õ¥Õ— °…√‡ªì πÕ— °…√‚√¡— π, °“√∂Õ¥Õ— °…√‚¥¬‡∑’ ¬∫°— ∫¿“…“Õ— ß°ƒ…, °“√∂Õ¥Õ— °…√·∫∫¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–¡ß°ÿ Ƈ°≈â “ ‡®â “Õ¬Ÿà À— «

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=