สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 2 Apr.-Jun. 2005 432 °“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√‡√’ ¬π√Ÿâ ∑—È ß‚√߇√’ ¬π : Ù ¬ÿ ∑∏«‘ ∏’ ™’È ∑“ß Ÿà §«“¡ ”‡√Á ® °“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√‡√’ ¬π√Ÿâ ∑—È ß‚√߇√’ ¬π : Ù ¬ÿ ∑∏«‘ ∏’ ™’È ∑“ß Ÿà §«“¡ ”‡√Á ®* ∑‘ »π“ ·¢¡¡≥’ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ π— ∫µ—È ß·µà æ.». ÚıÙÚ ‡ªì πµâ π¡“ ‚√߇√’ ¬πÀ√◊ Õ ∂“π»÷ °…“µà “ßÊ ®”‡ªì πµâ Õߥ”‡π‘ π°“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√‡√’ ¬π√Ÿâ „Àâ Õ¥§≈â Õß°— ∫‡®µπ“√¡≥å ¢Õßæ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ °“√»÷ °…“·Àà ß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ (ª√— ∫ª√ÿ ß æ.». ÚıÙı) ‚¥¬ 欓¬“¡· «ßÀ“¬ÿ ∑∏»“ µ√å µà “ßÊ „π°“√¥”‡π‘ πß“π„Àâ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ® ‚√߇√’ ¬π„π™ÿ ¥‚§√ß°“√«‘ ®— ¬·≈–æ— ≤π“ ‡æ◊Ë ÕªØ‘ √Ÿ ª°“√‡√’ ¬π√Ÿâ ∑—È ß‚√߇√’ ¬π®”π«π ÒÛı ‚√ß ´÷Ë ß¡’ §«“¡À≈“°À≈“¬„π¥â “π∫√‘ ∫∑ ‰¥â ¥”‡π‘ π°“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√‡√’ ¬π√Ÿâ µ“¡·π«§‘ ¥ °“√æ— ≤π“∑—È ß‚√߇√’ ¬π·≈–„™â °“√«‘ ®— ¬·≈–æ— ≤𓇪ì π‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ„π°“√¥”‡π‘ π°“√ ‚¥¬‰¥â √— ∫°“√ π— ∫ πÿ π ®“° ”π— °ß“π°Õß∑ÿ π π— ∫ πÿ π°“√«‘ ®— ¬ ‚√߇√’ ¬π‡À≈à “π’È ‰¡à ‰¥â ¡’ §«“¡√Ÿâ À√◊ Õª√– ∫°“√≥å ¡“°à Õπ ∑—È ß„π‡√◊Ë Õß°“√«‘ ®— ¬ ·≈–æ— ≤π“·≈–°“√æ— ≤π“∑—È ß‚√߇√’ ¬π·µà ‚√߇√’ ¬π‰¥â √— ∫§«“¡™à «¬‡À≈◊ Õ∑“ß«‘ ™“°“√®“°π— °«‘ ™“°“√®“°¿“¬πÕ°‚√߇√’ ¬π ´÷Ë ßÕ“®‡ªì πÕ“®“√¬å ®“°¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ À√◊ Õ»÷ °…“π‘ ‡∑»°å ∑’Ë ‡¢â “‰ª√à «¡«‘ ®— ¬ „Àâ §«“¡™à «¬‡À≈◊ Õ ·≈–√à «¡‡√’ ¬π√Ÿâ °— ∫‚√߇√’ ¬π π— °«‘ ™“°“√‡À≈à “π’È ‰¥â 欓¬“¡· «ßÀ“¬ÿ ∑∏»“ µ√å „π°“√°√–µÿâ π ™à «¬‡À≈◊ Õ ·≈–º≈— °¥— π„Àâ ‚√߇√’ ¬π‡°‘ ¥°“√ªØ‘ √Ÿ ª ∑—È ß‚√߇√’ ¬π ´÷Ë ßæ∫«à “ ¬ÿ ∑∏«‘ ∏’ À≈— ° 4 «‘ ∏’ ∑’Ë “¡“√∂™à «¬„Àâ ‚√߇√’ ¬πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ®‰¥â ¥’ °Á §◊ Õ (Ò) °“√π‘ ‡∑»µ‘ ¥µ“¡ ß“π (Ú) °“√·≈°‡ª≈’Ë ¬π‡√’ ¬π√Ÿâ (Û) °“√ à ߇ √‘ ¡°“√¡’ à «π√à «¡¢ÕߺŸâ ª°§√Õß·≈–™ÿ ¡™π ·≈– (Ù) °“√¢¬“¬º≈ ‚√߇√’ ¬π∑’Ë ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ®„π°“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√‡√’ ¬π√Ÿâ ≈â «π√“¬ß“π«à “ Ù ¬ÿ ∑∏«‘ ∏’ π’È ‡ªì πªí ®®— ¬ ”§— ≠∑’Ë π”‚√߇√’ ¬π‰ª Ÿà §«“¡ ”‡√Á ® §” ”§— ≠ : °“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√‡√’ ¬π√Ÿâ , °“√ªØ‘ √Ÿ ª∑—È ß‚√߇√’ ¬π, ¬ÿ ∑∏«‘ ∏’ À√◊ Õ¬ÿ ∑∏»“ µ√å °“√ªØ‘ √Ÿ ª‚√߇√’ ¬π §«“¡‡ªì π¡“¢Õß°“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√ ‡√’ ¬π√Ÿâ ∑—È ß‚√߇√’ ¬π π— ∫µ—È ß·µà æ.». ÚıÙÚ ‡ªì πµâ π¡“ ‚√߇√’ ¬πÀ√◊ Õ ∂“π»÷ °…“µà “ß Ê ®”‡ªì π µâ Õߥ”‡π‘ π°“√ªØ‘ √Ÿ ª°“√‡√’ ¬π√Ÿâ „Àâ Õ¥§≈â Õß°— ∫‡®µπ“√¡≥å ¢Õßæ√–√“™- ∫— ≠≠— µ‘ °“√»÷ °…“·Àà ß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ (ª√— ∫ª√ÿ ß æ.». ÚıÙı) ‚¥¬æ¬“¬“¡ · «ßÀ“¬ÿ ∑∏»“ µ√å µà “ß Ê „π°“√ ¥”‡π‘ πß“π„Àâ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ® °“√ æ— ≤π“∑—È ß‚√߇√’ ¬π (whole school approach) °“√«‘ ®— ¬π— ∫‡ªì π¬ÿ ∑∏»“ µ√å ∑’Ë ”§— ≠ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß°“√«‘ ®— ¬·≈– æ— ≤π“ (research and development) ·≈–°“√«‘ ®— ¬ªØ‘ ∫— µ‘ °“√ (action research) ´÷Ë ß “¡“√∂‡™◊Ë Õ¡°“√ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π∑—È ß Û ¥â “π¢Õߧ√Ÿ §◊ Õ ß“π¥â “π°“√‡√’ ¬π °“√ Õπ ¥â “π°“√«‘ ®— ¬ ·≈–¥â “π°“√ ª√— ∫ª√ÿ ßæ— ≤π“ß“π „Àâ ª√– “π — ¡æ— π∏å ‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬« ‰¡à ·¬° à «π°— π ™à «¬„Àâ ‡°‘ ¥ª√–‚¬™πå √à «¡°— π∑ÿ °ΩÉ “¬ ¥â «¬‡Àµÿ π’È * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ò¯ ‘ ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙ˜ ∫∑ ∫√√≥π‘ ∑— »πå

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=