สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ¯ 421 ¡π— ÿ «√√≥ °“√¡’ à «π√à «¡¢Õߪ√–™“™π „π°√–∫«π°“√«‘ ‡§√“–Àå º≈°√–∑∫ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ¡π— ÿ «√√≥* ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ °“√«‘ ‡§√“–Àå º≈°√–∑∫¥â “π ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡À√◊ ÕÕ’ ‰Õ‡Õ (Environmental Impact Assessment-EIA) §◊ Õ¡“µ√°“√ ∑’Ë π”¡“„™â „π°“√®— ¥°“√∑√— 欓°√∏√√¡™“µ‘ ·≈– ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡„πªí ®®ÿ ∫— π ¥â «¬·π«§‘ ¥·≈–À≈— °°“√∑’Ë «à “‚§√ß°“√æ— ≤π“ „¥Ê °Á µ“¡∑’Ë ¡’ ‡ªÑ “ª√– ß§å ®– √⠓߇ √‘ ¡§«“¡Õ¬Ÿà ¥’ ·≈–°‘ π¥’ „Àâ ·°à ª√–™“™π ¬à Õ¡¡’ à «π°à Õ„Àâ ‡°‘ ¥º≈°√–∑∫ ‰¡à ∑“ßµ√ß°Á ∑“ßÕâ Õ¡µà Õ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡Õ¬à “ßÀ≈’ °‡≈’Ë ¬ß‰¡à æâ π Õ¬à “ßπâ Õ¬∑’Ë ÿ ¥°Á §◊ Õ °“√‡ ’ ¬ ¡¥ÿ ≈∑“ß∏√√¡™“µ‘ ®“°°“√π” ∑√— 欓°√¡“„™â ª√–‚¬™πå ‘Ë ß∑’Ë πà “ — ߇°µ§◊ Õ ‚§√ß°“√æ— ≤𓵓¡·π«§‘ ¥‡»√…∞°‘ ®°√–· À≈— °À√◊ Õ‡»√…∞°‘ ®·∫∫ ∑ÿ ππ‘ ¬¡¡— °¡ÿà ߇πâ πº≈µÕ∫·∑π„π√–¬– —È π∑’Ë ¢“¥°“√„Àâ §«“¡ ”§— ≠°— ∫º≈°√–∑∫∑’Ë Õ“®‡°‘ ¥¢÷È πµà Õ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡„π√–¬–¬“« Õ’ ‰Õ‡Õ®÷ ß∂Ÿ °·π–π”‡¢â “¡“„π∞“𖇧√◊Ë Õß¡◊ Õ∑’Ë ®–Õ”π«¬¢â Õ¡Ÿ ≈‡°’Ë ¬«°— ∫º≈°√–∑∫∑’Ë Õ“®‡°‘ ¥¢÷È π®“°‚§√ß°“√æ— ≤π“∑—È ß „π∑“ß∫«° (º≈‰¥â ) ·≈–„π∑“ß≈∫ (º≈‡ ’ ¬) ”À√— ∫ºŸâ ¡’ Õ”π“®∑’Ë ®–„™â ª√–°Õ∫°“√µ— ¥ ‘ π„®«à “ ¡§«√®–„Àâ ¡’ °“√ ¥”‡π‘ π‚§√ß°“√π—È πÀ√◊ Õ‰¡à º≈¢Õß°“√®— ¥∑”Õ’ ‰Õ‡Õ®–¡’ §«“¡∂Ÿ °µâ Õ߇™◊Ë Õ∂◊ Õ‰¥â ¡“°πâ Õ¬‡æ’ ¬ß„¥ ¬à Õ¡¢÷È πÕ¬Ÿà °— ∫§«“¡º‘ ¥æ≈“¥„π°“√ µ— ¥ ‘ π„®¢ÕߺŸâ ¡’ Õ”π“®∑’Ë Õ“®‡°‘ ¥¢÷È π‰¥â à «πÀπ÷Ë ß·≈– à «π ”§— ≠¢÷È πÕ¬Ÿà °— ∫°“√‡ªî ¥‚Õ°“ „Àâ ª√–™“™πºŸâ ¡’ à «π‰¥â - à «π ‡ ’ ¬®“°‚§√ß°“√æ— ≤π“‰¥â ¡’ à «π√à «¡„π°“√«‘ ‡§√“–Àå °√≥’ ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ·¡â æ√–√“™∫— ≠≠— µ‘ à ߇ √‘ ¡·≈–√— °…“ §ÿ ≥¿“æ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡·Àà ß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‰¥â °”Àπ¥„Àâ ‚§√ß°“√æ— ≤π“À≈“°À≈“¬≈— °…≥–µâ Õß®— ¥∑”√“¬ß“π°“√ «‘ ‡§√“–Àå º≈°√–∑∫ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡°à Õπ°“√¥”‡π‘ π‚§√ß°“√ ·µà °Á æ∫«à “À≈“¬‚§√ß°“√∑’Ë ∂Ÿ °æ‘ ®“√≥“„Àâ ¥”‡π‘ π°“√·≈â « ‰¡à ª√– ∫º≈µ“¡‡ªÑ “ª√– ß§å ·≈–Õ’ °À≈“¬‚§√ß°“√∂Ÿ °µà Õµâ “π®“°°≈ÿà ¡Õß§å °√µà “ß Ê §«“¡≈â ¡‡À≈«¥— ß°≈à “«πà “®–¡’ “‡Àµÿ ”§— ≠§◊ Õ °“√‰¡à ‡ªî ¥‚Õ°“ „Àâ ª√–™“™π¡’ à «π√à «¡µ—È ß·µà µâ π ∫∑§«“¡π’È ¡ÿà ߇πâ π∑’Ë ®–™’È „Àâ ‡ÀÁ π∂÷ ß∏√√¡™“µ‘ ·≈– §«“¡ ”§— ≠¢ÕßÕ’ ‰Õ‡Õ „π¢≥–‡¥’ ¬«°— π°Á µâ Õß°“√™’È „Àâ ‡ÀÁ π‡™à π°— π«à “ ª√–™“™π¡’ ‘ ∑∏‘ ·≈–§«√¡’ ∫∑∫“∑Õ¬à “ß‰√„π°“√ ¡’ à «π√à «¡«‘ ‡§√“–Àå º≈°√–∑∫¥â “π ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ”À√— ∫‚§√ß°“√æ— ≤π“ §” ”§— ≠ : °“√¡’ à «π√à «¡¢Õߪ√–™“™π, °“√«‘ ‡§√“–Àå º≈°√–∑∫¥â “π ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡À√◊ ÕÕ’ ‰Õ‡Õ, ‚§√ß°“√æ— ≤π“ * »“ µ√“®“√¬å ª√–®”¿“§«‘ ™“¿Ÿ ¡‘ »“ µ√å §≥– — ߧ¡»“ µ√å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬‡™’ ¬ß„À¡à

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=