สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ¯ 413 ¬ß¬ÿ ∑∏ «— ™√¥ÿ ≈¬å ·≈–§≥– °“√„™â °√–¥Ÿ °·≈–‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õ ª≈Ÿ °¢â “¡§π√— °…“‚√§°√–¥Ÿ ° — πÀ≈— ß ¬ß¬ÿ ∑∏ «— ™√¥ÿ ≈¬å Ò √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π »— ≈¬æß»å √√æ°‘ ® Ú √— µπå À∑— ¬ ‡¡◊ Õß∏√√¡ Û Ò ¡“§¡∏𓧓√°√–¥Ÿ °·≈–‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õª√–‡∑»‰∑¬„πæ√–Õÿ ª∂— ¡¿å ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “æ’Ë π“߇∏Õ ‡®â “øÑ “°— ≈¬“≥‘ «— ≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘ «“ √“™π§√‘ π∑√å Õ“§“√ ‡©≈‘ ¡æ√–‡°’ ¬√µ‘ ™—È π ÒÙ §≥–·æ∑¬»“ µ√å »‘ √‘ √“™æ¬“∫“≈ ∑’Ë ª√÷ °…“§≥–·æ∑¬»“ µ√å »‘ √‘ √“™æ¬“∫“≈ Ú ¿“§«‘ ™“»— ≈¬»“ µ√å ÕÕ√å ‚∏ªî ¥‘ ° å §≥–·æ∑¬»“ µ√å »‘ √‘ √“™æ¬“∫“≈ Û »Ÿ π¬å ‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õ™’ «¿“æ°√ÿ ߇∑æœ „πæ√–Õÿ ª∂— ¡¿å œ ¿“§«‘ ™“»— ≈¬»“ µ√å ÕÕ√å ‚∏ªî ¥‘ ° å §≥–·æ∑¬»“ µ√å »‘ √‘ √“™æ¬“∫“≈ ∫∑§— ¥¬à Õ °“√π”°√–¥Ÿ °·≈–‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õª≈Ÿ °¢â “¡§π®“°»Ÿ π¬å ‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õ™’ «¿“æ°√ÿ ߇∑æœ „πæ√–Õÿ ª∂— ¡¿å ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “ æ’Ë π“߇∏Õ ‡®â “øÑ “°— ≈¬“≥‘ «— ≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘ «“ √“™π§√‘ π∑√å ‰ª„™â „π°“√ºà “µ— ¥√— °…“ºŸâ ªÉ «¬‚√§°√–¥Ÿ ° — πÀ≈— ß ‡√‘Ë ¡§√—È ß·√°‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Û µÿ ≈“§¡ æ.». ÚıÚ¯ ®π∂÷ ßªí ®®ÿ ∫— π¡’ ºŸâ ªÉ «¬∑’Ë „™â °√–¥Ÿ °·≈–‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õ„π°“√ºà “µ— ¥√— °…“°√–¥Ÿ ° — πÀ≈— ß·≈â «∑—È ß ‘È π®”π«π ˜Òı §π ·∫à ߇ªì π‡æ»À≠‘ ß Û˘ı §π ·≈–‡æ»™“¬ ÛÚ §π ‚¥¬®”·π°‡ªì πºŸâ ªÉ «¬∑“ß ¥â “π»— ≈¬°√√¡ÕÕ√å ‚∏ªî ¥‘ ° å √â Õ¬≈– ˆˆ.ˆ (Ù˜ˆ §π) ·≈–∑“ß¥â “π»— ≈¬°√√¡ª√– “∑√â Õ¬≈– ÛÛ.Ù (ÚÛ˘ §π) „π®”π«ππ’È æ∫«à “¡’ ºŸâ ªÉ «¬¡“°∑’Ë ÿ ¥Õ¬Ÿà „π™à «ßÕ“¬ÿ √–À«à “ß ÒÒ-Ú ªï §‘ ¥‡ªì π√â Õ¬≈– Úˆ.˘˘ (Ò˘Û §π) √Õß≈ß¡“ §◊ Õ™à «ßÕ“¬ÿ √–À«à “ß ıÒ-ˆ ªï §‘ ¥‡ªì π√â Õ¬≈– ÒÙ.ˆ¯ (Òı §π)·≈–™à «ßÕ“¬ÿ Õ◊Ë πÊ Õ’ °√â Õ¬≈– ı¯.ÛÚ (ÙÒ˜ §π) ´÷Ë ß “¡“√∂·¬°µ“¡™π‘ ¥¢Õß°√–¥Ÿ °·≈–‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õª≈Ÿ °¢â “¡§π∑’Ë π”¡“„™â „π°“√ºà “µ— ¥√— °…“‰¥â ¥— ßπ’È §◊ Õ °√–¥Ÿ °ª≈Ÿ ° ™π‘ ¥‡¬Á π·Àâ ߧ‘ ¥‡ªì π√â Õ¬≈– ˜¯.˘ (ıˆÙ §π) °√–¥Ÿ °ª≈Ÿ °™π‘ ¥·™à ·¢Á ߧ‘ ¥‡ªì π√â Õ¬≈– Òˆ.Ú (ÒÒˆ §π) °√–¥Ÿ ° ™π‘ ¥‡¬Á π·Àâ ß„™â √à «¡°— ∫°√–¥Ÿ °™π‘ ¥·™à ·¢Á ߧ‘ ¥‡ªì π√â Õ¬≈– Ù.Ò (Ú˘ §π) ‡¬◊Ë ÕÀÿâ ¡ ¡Õß™π‘ ¥‡¬Á π·Àâ ß√â Õ¬≈– .ˆ (Ù §π) ·≈–°√–¥Ÿ °‡º“¥â «¬§«“¡√â Õπ Ÿ ß√â Õ¬≈– .Ú (Ú §π) ‚¥¬„π°≈ÿà ¡‚√§√Ÿ ªæ‘ °“√¢Õß°√–¥Ÿ ° — πÀ≈— ß (deformity) ¡’ ®”π«π¡“°∑’Ë ÿ ¥ ÛÚ¯ §π À√◊ Õ§‘ ¥‡ªì π√â Õ¬≈– Ùı.¯˜ ´÷Ë ßæ∫«à “‡ªì π‚√§°√–¥Ÿ ° — πÀ≈— ߧ¥ (scoliosis) ∂÷ ß ÚÙÙ §π ·≈–°“√ºà “µ— ¥‡™◊Ë Õ¡°√–¥Ÿ ° — πÀ≈— ß∑“ߥ⠓πÀ≈— ß (posterior fusion) æ∫«à “¡’ ¡“°∂÷ ß√â Õ¬≈– ˆˆ.Ùı (ÙÚ §π) ‚¥¬ °“√»÷ °…“„π§√—È ßπ’È ¬— ߉¡à ‰¥â √— ∫√“¬ß“π¿“«–·∑√°´â Õπ¿“¬À≈— ß°“√√— °…“¢ÕߺŸâ ªÉ «¬ §” ”§— ≠ : °“√„™â °√–¥Ÿ °ª≈Ÿ °„π°“√ºà “µ— ¥°√–¥Ÿ ° — πÀ≈— ß ∫∑π” ‰¥â ¡’ °“√欓¬“¡„™â °√–¥Ÿ °·≈– ‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õª≈Ÿ °¢â “¡§π„π°“√ºà “µ— ¥√— °…“ ºŸâ ªÉ «¬„πª√–‡∑»‰∑¬§√—È ß·√°‡¡◊Ë Õ æ.». Úıˆ µà Õ¡“¡’ °“√æ— ≤π“«‘ ∏’ º≈‘ µµ—È ß·µà ‡¥◊ Õπ¡‘ ∂ÿ π“¬π æ.». ÚıÚÚ ‚¥¬„™â °√–¥Ÿ °ª≈Ÿ °¢â “¡§π™π‘ ¥‡¬Á π·Àâ ß∑”„Àâ ª≈Õ¥‡™◊È Õ¥â «¬·°ä ‡Õ∑‘ ≈’ πÕÕ°‰´¥å ·≈– π”º≈ß“π‰ª‡ πÕ‡ªì π§√—È ß·√°„π°“√ ª√–™ÿ ¡‡™‘ ߪؑ ∫— µ‘ °“√π“π“™“µ‘ ¢Õß ∑∫«ß°“√æ≈— ßß“πª√¡“≥Ÿ √–À«à “ß ª√–‡∑» ‡√◊Ë Õß°“√©“¬√— ß ’ ‡æ◊Ë Õ§«“¡ ª≈Õ¥‡™◊È Õ„πß“π∏𓧓√°√–¥Ÿ °·≈– ‡π◊È Õ‡¬◊Ë Õ∑’Ë ‡¡◊ Õß∫Õ¡‡∫¬å ª√–‡∑»Õ‘ π‡¥’ ¬ „π æ.». ÚıÚ˜ µà Õ®“°π—È π ‰¥â ¢¬“¬

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=