สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π 223 ªï ∑’Ë ÛÚ ©∫— ∫∑’Ë Ò ¡.§.-¡’ .§. Úıı §”™’È ·®ß°“√‡µ√’ ¬¡µâ π©∫— ∫∫∑§«“¡ Ò.Ú.Ú ∫√√≥“πÿ °√¡ (bibliography) ‡ªì π‡Õ° “√ ”§— ≠∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫∫∑§«“¡ π”¡“„ à ‰«â ‡∑à “∑’Ë √«∫√«¡¡“‰¥â ‡æ◊Ë Õ‡ªì πª√–‚¬™πå ·°à π— °«‘ ™“°“√∑’Ë π„®µ‘ ¥µ“¡‡√◊Ë Õß„π∫∑§«“¡π—È π Ê °“√‡¢’ ¬π‡ªì π·∫∫‡¥’ ¬«°— ∫ ‡Õ° “√Õâ “ßÕ‘ ß ·µà „ à µ“¡≈”¥— ∫Õ— °…√π”¢Õß™◊Ë Õ (¿“…“‰∑¬„™â ™◊Ë Õµ— « ¿“…“Õ— ß°ƒ…„™â ™◊Ë Õ °ÿ ≈) ‡√’ ¬ß≈”¥— ∫¿“…“‰∑¬ ‰«â °à Õπ¿“…“Õ— ß°ƒ… µ— «Õ¬à “ß ÿ ∑∏‘ ≈— °…≥å Õ”æ— π∏å «ß»å . °“√„™â ∫√‘ °“√Àâ Õß ¡ÿ ¥·≈–°“√‡¢’ ¬π√“¬ß“π°“√§â π§«â “. °√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ : ”π— °æ‘ ¡æå ‰∑¬«— ≤π“æ“π‘ ™, ÚıÚÒ. Bronorrski, Jacob. The Ascent of Man. Boston: Little Brown, 1973. Ò.Ú.Û ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√‡√’ ¬∫‡√’ ¬ß À“°¡’ §«“¡®”‡ªì π Õπÿ ‚≈¡„Àâ ‡¢’ ¬π‡Õ° “√∑’Ë „™â ª√–°Õ∫°“√‡µ√’ ¬¡∫∑§«“¡‰¥â .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=