สำนักราชบัณฑิตยสภา

∑’Ë ª√÷ °…“ »“ µ√“®“√¬å ¥√.™—¬Õπ—πµå ¡ÿ∑«≥‘™ 𓬰√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π »“ µ√“®“√¬å ¥√.ª°√≥å Õ¥ÿ≈æ—π∏ÿå Õÿ ªπ“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π »“ µ√“®“√¬å ¥√.°“≠®π“ 𓧠°ÿ≈ Õÿ ªπ“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π »“ µ√“®“√¬å‰æ±Ÿ√¬å æß»–∫ÿµ√ ª√–∏“π ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß »“ µ√“®“√¬å摇»… ¥√. —π∑—¥ ‚√®π ÿπ∑√ ª√–∏“π ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å»√’ ÿ√“ߧå æŸ≈∑√—æ¬å ª√–∏“π ”π—°»‘≈ª°√√¡ π“ß®‘πµπ“ æ—π∏ÿøí° ‡≈¢“∏‘°“√√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π ∫√√≥“∏‘ °“√ √Õß»“ µ√“®“√¬åÕ—»π’¬å ™ŸÕ√ÿ≥ √“™∫—≥±‘µ ºŸâ ™à «¬∫√√≥“∏‘ °“√ ¥√.‚ ¿“ ™Ÿæ‘°ÿ≈™—¬ ™ªï≈¡—ππå √“™∫—≥±‘µ √Õß»“ µ√“®“√¬å¡“≈‘∑—µ æ√À¡∑—µµ‡«∑’ ¿“§’ ¡“™‘° ∫√√≥“∏‘ °“√ ”π— ° √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.º≈‘π ¿Ÿà®√Ÿ≠ ¿“§’ ¡“™‘° »“ µ√“®“√¬å ¥√.¡ß§≈ ‡¥™π§√‘π∑√å √“™∫—≥±‘µ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.𑵬“ °“≠®π–«√√≥ ¿“§’ ¡“™‘° §≥–∫√√≥“∏‘ °“√ ”π— ° √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.∑‘»π“ ·¢¡¡≥’ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß ¥√.ª∞¡“¿√≥å ∫ÿ…ª∏”√ß ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.¿—∑√æ√ ‘√‘°“≠®π ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.«√«ÿ≤‘ À‘√—≠√—°…å ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ‘«≈’ »‘√‘‰≈ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß »“ µ√“®“√¬å ¥√. π‘∑ Õ—°…√·°â« ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å ¥√. ¡™“¬ «ß»å«‘‡»… ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å πæ. ¡æ≈ æß»å‰∑¬ ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å ¥√. ‘√‘«—≤πå «ß…å»‘√‘ ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å ¥√. ÿ∑—»πå ¬° â“π ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.™≈¥“ ‡√◊Õß√—°…å≈‘¢‘µ ”π—°»‘≈ª°√√¡ √Õß»“ µ√“®“√¬å¡“≈‘∑—µ æ√À¡∑—µµ‡«∑’ ”π—°»‘≈ª°√√¡ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.√◊Ëπƒ∑—¬ —®®æ—π∏ÿå ”π—°»‘≈ª°√√¡ »“ µ√“®“√¬å æ≈‡√◊Õµ√’ ¡¿æ ¿‘√¡¬å ”π—°»‘≈ª°√√¡ »“ µ√“®“√¬å ¥√. ‘∑∏“ æ‘π‘®¿Ÿ«¥≈ ”π—°»‘≈ª°√√¡ °Õß∫√√≥“∏‘ °“√ π“ß “«»‘√‘æ√ Õ‘π∑√‡™’¬√»‘√‘ π“ß “« “«‘µ√’ · π «à“ß π“ß “«°π°«≈’ ™Ÿ™—¬¬– π“ßπ—¬π“ «√“Õ—»«ªµ‘ π“ß “« ÿªí≠≠“ ™¡®‘𥓠𓬠”√«¬ π—°°“√‡√’¬π π“ß®”‡√’¬ß ®—π∑√ª√–¿“ π“ß “« ¡∑√ß »°ÿπµπ“§ π“ß “«æ√∑‘æ¬å √Õ¥æ—π∏å π“¬Õ¿‘‡¥™ ∫ÿ≠ ß§å ºŸâ ®— ¥°“√ 𓬫‘»“≈ ÕŸà‡®√‘≠ «“√ “√√“™∫— ≥±‘µ¬ ∂“π «“√ “√¢Õß√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «“√ “√√“¬ Û ‡¥◊Õπ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=