สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π 945 ªï ∑’Ë ÛÚ ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. Úıı ·°â §”º‘ ¥ «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë ÛÚ ©∫— ∫∑’Ë Û Àπâ “∑’Ë ∫√√∑— ¥∑’Ë §Õ≈— ¡πå ¢â Õ§«“¡ ·°â ‡ªì π Õ“‡»’ ¬√«“∑ «√√§ ÿ ¥∑â “¬ ÿ ¥∑â “¬ ∏. Õ¿‘ ‚ µ∂‘ ‚ µ‡∑Õ≠œ ∏ Õ¿‘ ‚ µ∂‘ ‚ µ∂‘ ‡∑Õ≠œ ˆÒÛ ¯-˘ ®“°≈à “ß Û °√¡ ¡‡¥Á ®æ√–ª√¡“πÿ ™‘ µ™‘ ‚π√ ¡‡¥Á ®æ√–¡À“ ¡≥‡®â “ °√¡æ√–ª√¡“πÿ ™‘ µ™‘ ‚π√ ˆÚˆ ÒÛ Û æ√– æ√–¿‘ °…ÿ Key Words Index

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=