สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë ÛÚ ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. Úıı 695 Õ“‡»’ ¬√«“∑ Õ“‡»’ ¬√«“∑ ¢Õ‡¥™–ΩÉ “≈–ÕÕß∏ÿ ≈’ æ√–∫“∑ ¢â “æ√–æÿ ∑∏‡®â “ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π πâ Õ¡‡°≈â “œ ¢Õæ√–√“™∑“π °√Õß°“π∑å Õ“»‘ √«“∑ ¥ÿ ¥’ §“∫π’È »ÿ ¿ƒ°…å √â Õ¬ »ÿ ¿º≈ »√’ »ÿ ¿¡— ¥ÿ ¥≈ ‡≈‘ »æ√â Õ¡ «‚√°“ ‡©≈‘ ¡æ√–™π¡å ®Õ¡√“™ ∑«¬√“…Æ√å √«¡„®πâ Õ¡ æ®πå æ√â Õßæ√–æ√∂«“¬ ¢Õæ√–‰µ√√— µπå ‡√◊È Õß Õ¿‘ ∫“≈ æ√–‡Õ¬ ∑√ßæ√–‡°…¡ ”√“≠ ºà Õß·ºâ « ®”‡√‘ ≠æ√–™π…“°“≈ ≈à «ß»µ «√√…·Œ §Ÿà √— ∞‡ªì π©— µ√·°â « ª°‡°≈â “‡À≈à “ ¬“¡ æ√–‡¥™“πÿ ¿“ææâ π ·ºà π‰µ√ ¿æ‡Œ¬ æ√–¬»¬‘Ë ß‡°√‘ °‰°√ ∑—Ë «À≈â “ æ√–∫“√¡’ °”®“¬‰ª ®∫∂‘Ë π æ√–‡°’ ¬√µ‘ ≈È ”ø“°øÑ “ ¿“§æ◊È π·ºà π¥‘ π ‚ µ∂‘Ï ‡∑Õ≠. ¥â «¬‡°≈â “¥â «¬°√–À¡à Õ¡ ¢Õ‡¥™– ¢â “æ√–æÿ ∑∏‡®â “ 𓬫‘ π— ¬ ¿Ÿà √–Àß…å ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ª√–æ— π∏å ∂«“¬„ππ“¡§≥–∫√√≥“∏‘ °“√«“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=