สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand ∫√√≥“∏‘ °“√·∂≈ß 696 Vol. 32 No. 4 Oct.-Dec. 2007 ·∂≈ß ∫√√≥“∏‘ °“√ «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π©∫— ∫∑’Ë Ù π’È ‡ªì π©∫— ∫ ÿ ¥∑â “¬¢Õߪï ∑’Ë ÛÚ ´÷Ë ß‡ªì πªï ∑’Ë §≥–ºŸâ ®— ¥∑”‰¥â ¡ÿà ߇πâ π ‡π◊È ÕÀ“ “√–‡æ◊Ë Õ‡∑‘ ¥æ√–‡°’ ¬√µ‘ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— « „π«‚√°“ ∑’Ë æ√–Õߧå ∑√ßæ√–‡®√‘ ≠æ√–™π¡æ√√…“ ¯ æ√√…“ ı ∏— 𫓧¡ Úıı ‡æ◊Ë Õ√≥√ß§å „Àâ §π‰∑¬„™â ¿“…“‰∑¬„Àâ ∂Ÿ °µâ Õß∑—È ß¥â “π°“√‡¢’ ¬π Õà “π æŸ ¥ ·≈–√â Õ߇æ≈ß ·≈–¡ÿà ߇πâ π‡ªì πæ‘ ‡»…§◊ Õ ‡æ◊Ë Õ‡º¬·æ√à º≈ß“π§â π§«â “«‘ ®— ¬¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ·≈–¿“§’ ¡“™‘ ° ‡π◊È ÕÀ“ “√–¢Õß∫∑§«“¡‚¥¬¿“æ√«¡µ—È ß·µà ©∫— ∫∑’Ë Ò-Ù π—È π ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õ߇ªì π ∫∑§«“¡∑’Ë ‡°’Ë ¬«°— ∫°“√π”·π«æ√–√“™¥”√‘ ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «¡“ª√–¬ÿ °µå „π°“√¥”‡π‘ π™’ «‘ µ ·≈–∫∑§«“¡‡°’Ë ¬«°— ∫√“°∞“π°“√‡¡◊ Õß°“√ª°§√ÕߢÕ߉∑¬ √«¡∑—È ßµ— «·∫∫∑“ߧ«“¡§‘ ¥∑’Ë π”‰ª Ÿà °“√æ— ≤π“ „π¥â “πµà “ß Ê ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å ‡ªì π∫∑§«“¡¥â “π°“√·æ∑¬å æ≈— ßß“π 惰…»“ µ√å œ≈œ ·≈– ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ‡ªì π‡√◊Ë Õ߇°’Ë ¬«°— ∫¿“…“ «√√≥°√√¡ »‘ ≈ª°√√¡ œ≈œ §≥–ºŸâ ®— ¥∑”¢Õ¢Õ∫§ÿ ≥√“™∫— ≥±‘ µ·≈–¿“§’ ¡“™‘ °∑ÿ °∑à “π∑’Ë ‰¥â ™à «¬„Àâ °“√¥”‡π‘ πß“π¢Õß«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“𥔇π‘ π‰ª¥â «¬§«“¡‡√’ ¬∫√â Õ¬ ‰¡à «à “®–‡ªì π°“√™à «¬µ√«®∫∑§«“¡ °“√„Àâ §”™’È ·π– √«¡∑—È ß °“√„Àâ °”≈— ß„® Õ— π∑”„Àâ °“√®— ¥∑”«“√ “√œ ”‡√Á ® ¡¥— ßæ— π∏°‘ ®¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π∑ÿ °ª√–°“√ ÿ ¥∑â “¬¢Õ¡Õ∫¿“æ∑à “πæÿ ∑∏∑“ ¿‘ °¢ÿ ç∏√√¡–°«“¥„®é Õ— π¡’ π— ¬«à “ ‰¡â °«“¥„™â °«“¥ ‘Ë ß °ª√° à «π∏√√¡–π—È π„™â °«“¥®‘ µ„®„Àâ –Õ“¥∫√‘ ÿ ∑∏‘Ï ‡æ◊Ë Õ‡ªì π¢Õߢ«— ≠·°à ºŸâ Õà “π«“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π §≥–ºŸâ ®— ¥∑”¢Õ„Àâ ∑ÿ °∑à “π®ßª√– ∫·µà ‘Ë ß∑’Ë ¡ÿà ßÀ«— ß∑ÿ °ª√–°“√ «— ¥’ ªï „À¡à §√— ∫ √Õß»“ µ√“®“√¬å Õ— »π’ ¬å ™Ÿ Õ√ÿ ≥ √“™∫— ≥±‘ µ ∫√√≥“∏‘ °“√

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=